Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0415(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0019/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0019/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2019 - 5.2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0052

Hyväksytyt tekstit
PDF 142kWORD 44k
Torstai 14. marraskuuta 2019 - Bryssel
Tavaroiden etämyynti ja tietyt kotimaiset tavaroiden luovutukset *
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. marraskuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tavaroiden etämyyntiä ja tiettyjä kotimaisia tavaroiden luovutuksia koskevien säännösten osalta (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0819),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0017/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0019/2019),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY3, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä (EU) 2017/24554, säädetään, että jos verovelvollinen mahdollistaa kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotujen ja todelliselta arvoltaan enintään 150 euron lähetyksiin sisältyvien tavaroiden etämyynnin tai yhteisöön sijoittautumattomien verovelvollisten suorittamat yhteisön sisäiset tavaroiden luovutukset muulle kuin verovelvolliselle henkilölle markkinapaikan, alustan, portaalin tai vastaavan välineen kaltaisen sähköisen rajapinnan kautta, luovutuksen mahdollistavan verovelvollisen on katsottava itse vastaanottaneen ja luovuttaneen kyseiset tavarat. Koska kyseisessä säännöksessä yksi luovutus jaetaan kahteen osaan, on tarpeen määrittää, kumpaan osaan tavaroiden lähetys tai kuljetus liittyy, jotta tavaroiden luovutuspaikka voidaan määrittää asianmukaisesti.
(1)  Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY3, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä (EU) 2017/24554, säädetään, että jos verovelvollinen mahdollistaa kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotujen ja todelliselta arvoltaan enintään 150 euron lähetyksiin sisältyvien tavaroiden etämyynnin tai yhteisöön sijoittautumattomien verovelvollisten suorittamat yhteisön sisäiset tavaroiden luovutukset muulle kuin verovelvolliselle henkilölle markkinapaikan, alustan, portaalin tai vastaavan välineen kaltaisen sähköisen rajapinnan kautta, luovutuksen mahdollistavan verovelvollisen on katsottava itse vastaanottaneen ja luovuttaneen kyseiset tavarat. Koska kyseisessä säännöksessä yksi luovutus jaetaan kahteen osaan, on tarpeen määrittää, kumpaan osaan tavaroiden lähetys tai kuljetus liittyy, jotta tavaroiden luovutuspaikka voidaan määrittää asianmukaisesti. Lisäksi on tarpeen varmistaa, että näiden kahden luovutuksen verotettava tapahtuma toteutuu samanaikaisesti.
__________________
___________________
3 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).
3 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).
4 Neuvoston direktiivi (EU) 2017/2455, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, direktiivin 2006/112/EY ja direktiivin 2009/132/EY muuttamisesta palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevien tiettyjen arvonlisäverovelvoitteiden osalta (EUVL L 348, 29.12.2017, s. 7).
4 Neuvoston direktiivi (EU) 2017/2455, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, direktiivin 2006/112/EY ja direktiivin 2009/132/EY muuttamisesta palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevien tiettyjen arvonlisäverovelvoitteiden osalta (EUVL L 348, 29.12.2017, s. 7).
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Koska verovelvollinen, joka mahdollistaa tavaroiden luovutuksen sähköisen rajapinnan kautta muulle kuin verovelvolliselle henkilölle yhteisössä, voi voimassa olevien sääntöjen mukaisesti vähentää yhteisöön sijoittautumattomille luovuttajille maksetun arvonlisäveron, vaarana on, että kyseiset luovuttajat eivät välttämättä tilitä arvonlisäveroa veroviranomaisille. Tämän vaaran välttämiseksi olisi sähköisen rajapinnan kautta tavarat myyvän luovuttajan luovutus vapautettava arvonlisäverosta ja myönnettävä kyseiselle luovuttajalle oikeus vähentää se tuotantopanoksista maksettu arvonlisävero, jonka luovuttaja maksoi luovutettujen tavaroiden ostosta tai tuonnista.
(2)  Koska verovelvollinen, joka mahdollistaa tavaroiden luovutuksen sähköisen rajapinnan kautta muulle kuin verovelvolliselle henkilölle yhteisössä, voi voimassa olevien sääntöjen mukaisesti vähentää yhteisöön sijoittautumattomille luovuttajille maksetun arvonlisäveron, vaarana on, että kyseiset luovuttajat eivät välttämättä tilitä arvonlisäveroa veroviranomaisille. Tämän vaaran välttämiseksi olisi sähköisen rajapinnan kautta tavarat myyvän luovuttajan luovutus vapautettava arvonlisäverosta ja myönnettävä kyseiselle luovuttajalle oikeus vähentää se tuotantopanoksista maksettu arvonlisävero, jonka luovuttaja maksoi luovutettujen tavaroiden ostosta tai tuonnista. Tätä varten luovuttajan olisi aina oltava rekisteröitynä siinä jäsenvaltiossa, jossa luovuttaja on hankkinut tai johon luovuttaja on tuonut kyseiset tavarat.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
66 aartikla (uusi)
1 a)  lisätään artikla seuraavasti:
”66 a artikla
Poiketen siitä, mitä 63, 64 ja 65 artiklassa säädetään, sellaisen verovelvollisen suorittaman tavaroiden luovutuksen, jonka katsotaan itse vastaanottaneen ja luovuttaneen tavarat 14 a artiklan mukaisesti, sekä kyseiselle verovelvolliselle suoritetun luovutuksen osalta verotettava tapahtuma toteutuu ja verosaatava syntyy maksun hyväksymisajankohtana.”;
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
272 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
4 a)  korvataan 272 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta seuraavasti:
b)  verovelvolliset, jotka eivät suorita mitään 20, 21, 22, 33, 36, 138 ja 141 artiklassa tarkoitetuista liiketoimista;
b) verovelvolliset, jotka eivät suorita mitään 20, 21, 22, 33, 36, 136 a, 138 ja 141 artiklassa tarkoitetuista liiketoimista;”;
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
369 aartikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta
c)  kun kyseessä on tavaroiden luovutus kyseisen luovutuksen 14 a artiklan 2 kohdan mukaisesti mahdollistavan sähköisen rajapinnan kautta ja luovutettujen tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa ja päättyy samassa jäsenvaltiossa, kyseistä jäsenvaltiota.”;
c)  kun kyseessä on tavaroiden luovutus kyseisen luovutuksen 14 a artiklan 2 kohdan mukaisesti mahdollistavan verovelvollisen toimesta ja luovutettujen tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa ja päättyy samassa jäsenvaltiossa, kyseistä jäsenvaltiota.”;
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
369 aartikla – 2 a kohta (uusi)
b)  lisätään kolmas kohta seuraavasti:
b)  lisätään kohta seuraavasti:
”Jos verovelvollisella ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa yhteisössä, tunnistamisjäsenvaltio on se jäsenvaltio, josta tavarat lähetetään tai kuljetetaan. Jos tavaroita lähetetään tai kuljetetaan useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta, verovelvollisen on ilmoitettava, mikä kyseisistä jäsenvaltioista on tunnistamisjäsenvaltio. Tämä päätös sitoo verovelvollista asianomaisena kalenterivuonna ja kahtena seuraavana kalenterivuonna.;”
”Jos verovelvollisella ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa yhteisössä, tunnistamisjäsenvaltio on se jäsenvaltio, josta tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa. Jos tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta, verovelvollisen on ilmoitettava, mikä kyseisistä jäsenvaltioista on tunnistamisjäsenvaltio. Tämä päätös sitoo verovelvollista asianomaisena kalenterivuonna ja kahtena seuraavana kalenterivuonna.”;
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
369 gartikla – 1 kohta – a alakohta
a)  yhteisön sisäinen tavaroiden etämyynti ja 14 a artiklan 2 kohdan mukaiset tavaroiden luovutukset, kun kyseisten tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa ja päättyy samassa jäsenvaltiossa;
a)  yhteisön sisäinen tavaroiden etämyynti ja yhteisön sisäiset tavaroiden luovutukset;
a a)   14 a artiklan 2 kohdan mukaiset tavaroiden luovutukset, kun kyseisten tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa ja päättyy samassa jäsenvaltiossa;
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
369 gartikla – 2 a kohta (uusi)
11 a)  lisätään 369 g artiklaan kohta seuraavasti:
”2 a. Jos erityisjärjestelmään kuuluvia palveluja suorittavalla verovelvollisella on tunnistamisjäsenvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan lisäksi yksi tai useampi muu kiinteä toimipaikka, josta palvelut suoritetaan, arvonlisäveroilmoituksessa on mainittava kulutusjäsenvaltioittain jaoteltuna myös tällaisten suoritusten arvonlisäveroton kokonaisarvo, sovellettavat arvonlisäverokannat, vastaavan arvonlisäveron kokonaismäärä kunkin verokannan osalta ja maksettavan arvonlisäveron kokonaismäärä kunkin sellaisen jäsenvaltion osalta, jossa verovelvollisella on toimipaikka, sekä kunkin toimipaikan yksilöllinen arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero.”;
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
369 zb artikla – 2 kohta
”2) Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 1 kohdassa tarkoitettu arvonlisävero maksetaan kuukausittain. Maksun määräaika on sama kuin samanlaisissa tilanteissa kannettavan tuontitullin maksamisen määräaika.”.
”2) Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 1 kohdassa tarkoitettu arvonlisävero maksetaan kuukausittain viimeistään tuontitullin maksamiseen sovellettavana maksun määräaikana.”
Päivitetty viimeksi: 2. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö