Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0415(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0019/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0019/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/11/2019 - 5.2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0052

Usvojeni tekstovi
PDF 157kWORD 46k
Četvrtak, 14. studenog 2019. - Bruxelles
Prodaja robe na daljinu i određene isporuke robe na domaćem tržištu *
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. u pogledu odredaba koje se odnose na prodaju robe na daljinu i određene isporuke robe na domaćem tržištu (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije Vijeću (COM(2018)0819),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0017/2019),

–  uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0019/2019),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti svoj Nacrt;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)  Direktivom Vijeća 2006/112/EZ3, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2017/24554, predviđeno je da se u slučajevima kad porezni obveznik upotrebom elektroničkog sučelja kao što je mjesto trgovanja, platforma ili portal ili drugim sličnim sredstvima omogućuje prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja u pošiljkama čija stvarna vrijednost ne prelazi 150 EUR ili isporuku robe unutar Zajednice osobi koja nije porezni obveznik, koju obavlja porezni obveznik koji nema poslovni nastan u Zajednici, smatra da je porezni obveznik koji omogućuje isporuku sam primio i isporučio robu. Budući da se tom odredbom jedna isporuka razdvaja u dvije, potrebno je odrediti kojoj bi se isporuci trebala pripisati otprema ili prijevoz robe kako bi se pravilno odredilo mjesto isporuke.
(1)  Direktivom Vijeća 2006/112/EZ3, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2017/24554, predviđeno je da se u slučajevima kad porezni obveznik upotrebom elektroničkog sučelja kao što je mjesto trgovanja, platforma ili portal ili drugim sličnim sredstvima omogućuje prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja u pošiljkama čija stvarna vrijednost ne prelazi 150 EUR ili isporuku robe unutar Zajednice osobi koja nije porezni obveznik, koju obavlja porezni obveznik koji nema poslovni nastan u Zajednici, smatra da je porezni obveznik koji omogućuje isporuku sam primio i isporučio robu. Budući da se tom odredbom jedna isporuka razdvaja u dvije, potrebno je odrediti kojoj bi se isporuci trebala pripisati otprema ili prijevoz robe kako bi se pravilno odredilo mjesto isporuke. Ujedno je potrebno osigurati da oporezivi događaj tih dviju isporuka nastaje istodobno.
__________________
___________________
3Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).
3Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).
4Direktiva Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu (SL L 348, 29.12.2017., str. 7.).
4Direktiva Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu (SL L 348, 29.12.2017., str. 7.).
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Iako porezni obveznik koji upotrebom elektroničkog sučelja omogućuje isporuku robe osobi koja nije porezni obveznik u Zajednici može u skladu s postojećim pravilima odbiti PDV plaćen dobavljačima koji nemaju poslovni nastan u Zajednici, postoji rizik da potonji možda neće platiti PDV poreznim tijelima. Kako bi se taj rizik izbjegao, trebalo bi od PDV-a izuzeti isporuku robe koju obavlja dobavljač koji prodaje robu upotrebom elektroničkog sučelja, a dobavljaču bi trebalo odobriti pravo na odbitak pretporeza koji je platio na kupnju ili uvoz isporučene robe.
(2)  Iako porezni obveznik koji upotrebom elektroničkog sučelja omogućuje isporuku robe osobi koja nije porezni obveznik u Zajednici može u skladu s postojećim pravilima odbiti PDV plaćen dobavljačima koji nemaju poslovni nastan u Zajednici, postoji rizik da potonji možda neće platiti PDV poreznim tijelima. Kako bi se taj rizik izbjegao, trebalo bi od PDV-a izuzeti isporuku robe koju obavlja dobavljač koji prodaje robu upotrebom elektroničkog sučelja, a dobavljaču bi trebalo odobriti pravo na odbitak pretporeza koji je platio na kupnju ili uvoz isporučene robe. U tu svrhu dobavljač bi uvijek trebao biti prijavljen u državi članici u kojoj je stekao ili u koju je uvezao tu robu.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 66.a (novi)
(1a)  umeće se sljedeći članak:
„Članak 66.a
Odstupajući od članaka 63., 64. i 65., oporezivi događaj koji se odnosi na isporuku robe koju obavlja porezni obveznik za kojeg se smatra da je primio i isporučio robu u skladu s člankom 14.a, kao i oporezivi događaj isporuke robe tom poreznom obvezniku, te obveza obračuna PDV-a nastaju u trenutku prihvaćanja plaćanja.”
Amandman 4
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 272. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b
(4a)  u članku 272. stavku 1. prvom podstavku, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:
‘(b) porezni obveznici koji ne obavljaju niti jednu transakciju navedenu u člancima 20., 21., 22., 33., 36., 138. i 141.;
‘(b) porezni obveznici koji ne obavljaju niti jednu transakciju navedenu u člancima 20., 21., 22., 33., 36., 136.a, 138. i 141.;
Amandman 5
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – točka a
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 369.a – stavak 1. – točka 3. – točka c
(c)  u slučaju isporuke robe upotrebom elektroničkog sučelja koje omogućuje te isporuke u skladu s člankom 14.a stavkom 2. pri čemu otprema ili prijevoz robe počinje i završava u istoj državi članici, ta država članica.”;
(c)  u slučaju da isporuke robe obavlja porezni obveznik koji omogućuje te isporuke u skladu s člankom 14.a stavkom 2. pri čemu otprema ili prijevoz robe počinje i završava u istoj državi članici, ta država članica.”;
Amandman 6
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − točka -b
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 369.a – stavak 2.a (novi)
(b)  dodaje se sljedeći treći stavak:
(b)  dodaje se sljedeći stavak:
„Ako porezni obveznik nema ni poslovni nastan ni stalnu poslovnu jedinicu u Zajednici, država članica identifikacije je država članica iz koje se roba otprema ili prevozi. Ako se roba otprema ili prevozi iz više država članica, porezni obveznik navodi koja je od tih država članica država članica identifikacije. Ta odluka obvezuje poreznog obveznika tijekom predmetne i dvije naredne kalendarske godine.”
„Ako porezni obveznik nema ni poslovni nastan ni stalnu poslovnu jedinicu u Zajednici, država članica identifikacije je država članica u kojoj počinje otprema robe. Ako otprema robe počinje u više država članica, porezni obveznik navodi koja je od tih država članica država članica identifikacije. Ta odluka obvezuje poreznog obveznika tijekom predmetne i dvije naredne kalendarske godine.”
Amandman 7
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 369.a – stavak 1 – točka a
(a)  prodaja robe na daljinu i isporuke robe unutar Zajednice u skladu s člankom 14.a stavkom 2. ako otprema ili prijevoz isporučene robe počinje i završava u istoj državi članici;
(a)  prodaja robe na daljinu i isporuke robe unutar Zajednice;
(aa)   isporuke robe u skladu s člankom 14.a stavkom 2. ako otprema ili prijevoz isporučene robe počinje i završava u istoj državi članici;
Amandman 8
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.a (nova)
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 369.g – stavak 2.a (novi)
(11a)  u članku 369.g dodaje se sljedeći stavak:
„2a. Ako porezni obveznik koji isporučuje usluge obuhvaćene posebnom odredbom ima jedan ili više stalnih poslovnih nastana, osim onog u državi članici identifikacije, iz kojih pruža usluge, prijava PDV-a uključuje i ukupnu vrijednost bez PDV-a, primjenjive stope PDV-a, ukupan pro rata iznos odgovarajućeg PDV-a i ukupni PDV za takve isporuke za svaku državu članicu u kojoj ima poslovni nastan, zajedno s pojedinačnim PDV identifikacijskim brojem ili referentnim poreznim brojem svakog poslovnog nastana, raščlanjeno po državama članicama potrošnje.“
Amandman 9
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 369.zb – stavak 2
„2. Države članice zahtijevaju da plaćanje PDV-a iz stavka 1. dospijeva mjesečno. Rok za plaćanje je onaj koji se primjenjuje na plaćanje uvozne carine u sličnim situacijama.”
„2. Države članice zahtijevaju da plaćanje PDV-a iz stavka 1. dospijeva mjesečno do isteka roka za plaćanje koji se primjenjuje na plaćanje uvozne carine.”
Posljednje ažuriranje: 2. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti