Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0415(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0019/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0019/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 14/11/2019 - 5.2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0052

Elfogadott szövegek
PDF 158kWORD 46k
2019. november 14., Csütörtök - Brüsszel
A termékek távértékesítése és bizonyos belföldi termékértékesítések *
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

Az Európai Parlament 2019. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0819),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0017/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0019/2019),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az (EU) 2017/2455 tanácsi irányelv3 által módosított 2006/112/EK tanácsi irányelv4 értelmében, ha egy adóalany elektronikus felület, például piactér, platform, portál vagy más hasonló eszköz használata által harmadik területekről vagy harmadik országokból 150 EUR-t meg nem haladó valós értékű küldeményként importált termékek távértékesítését vagy termékek Közösségen belüli – a Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalany részére történő – értékesítését segíti elő, akkor úgy tekintendő, mintha az értékesítést elősegítő adóalany kapta volna meg, majd ő maga értékesítette volna a szóban forgó termékeket. Mivel ez a rendelkezés két értékesítésre oszt fel egy egységet képező értékesítést, a termékértékesítés teljesítési helyének pontos meghatározása érdekében meg kell állapítani, hogy melyik értékesítéshez kell hozzárendelni a termék feladását vagy fuvarozását.
(1)  Az (EU) 2017/2455 tanácsi irányelv3 által módosított 2006/112/EK tanácsi irányelv4 értelmében, ha egy adóalany elektronikus felület, például piactér, platform, portál vagy más hasonló eszköz használata által harmadik területekről vagy harmadik országokból 150 EUR-t meg nem haladó valós értékű küldeményként importált termékek távértékesítését vagy termékek Közösségen belüli – a Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalany részére történő – értékesítését segíti elő, akkor úgy tekintendő, mintha az értékesítést elősegítő adóalany kapta volna meg, majd ő maga értékesítette volna a szóban forgó termékeket. Mivel ez a rendelkezés két értékesítésre oszt fel egy egységet képező értékesítést, a termékértékesítés teljesítési helyének pontos meghatározása érdekében meg kell állapítani, hogy melyik értékesítéshez kell hozzárendelni a termék feladását vagy fuvarozását. Egyúttal azt is biztosítani kell, hogy a két értékesítéssel összefüggő adóztatandó tényállás egyidejűleg valósuljon meg.
__________________
___________________
3 Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.)
3 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).
4 Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 7. o.)
4 A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 7. o.).
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az elektronikus felület használata által termékek Közösségen belüli nem adóalanyok részére történő értékesítését elősegítő adóalany a jelenlegi szabályok alapján levonhatja a héát a Közösségben nem letelepedett értékesítőknek fizetett héát, ezért fennáll annak a veszélye, hogy ez utóbbi értékesítő nem fizeti meg a héát az adóhatóság részére. E kockázat elkerülése érdekében az értékesítő elektronikus felület használata által történő termékértékesítését mentesíteni kell a héa alól, és az értékesítő számára biztosítani kell a jogot arra, hogy levonhassa az értékesített termékek beszerzése vagy behozatala tekintetében általa megfizetett előzetesen felszámított héát.
(2)  Az elektronikus felület használata által termékek Közösségen belüli nem adóalanyok részére történő értékesítését elősegítő adóalany a jelenlegi szabályok alapján levonhatja a héát a Közösségben nem letelepedett értékesítőknek fizetett héát, ezért fennáll annak a veszélye, hogy ez utóbbi értékesítő nem fizeti meg a héát az adóhatóság részére. E kockázat elkerülése érdekében az értékesítő elektronikus felület használata által történő termékértékesítését mentesíteni kell a héa alól, és az értékesítő számára biztosítani kell a jogot arra, hogy levonhassa az értékesített termékek beszerzése vagy behozatala tekintetében általa megfizetett előzetesen felszámított héát. E célból az értékesítőnek minden esetben nyilvántartottnak kell lennie abban a tagállamban, ahonnan az említett termékeket beszerezte vagy behozta.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
66 a cikk (új)
1a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„66a. cikk
A 63., 64. és 65. cikktől eltérve az azon adóalany általi, illetve az azon adóalany részére történő termékértékesítés esetében, aki a 14a. cikknek megfelelően úgy tekintendő, mintha ő kapta volna meg, majd értékesítette volna a terméket, az adóztatandó tényállás akkor valósul meg, és a héafizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor a fizetést elfogadják.”
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
272 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
4a.  A 272. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„b) azok az adóalanyok, akik nem végeznek a 20., 21., 22., 33., 36., 138. és 141. cikkben említett ügyleteket;”
„b) azok az adóalanyok, akik nem végeznek a 20., 21., 22., 33., 36., 136a., 138. és 141. cikkben említett ügyleteket;”
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
2006/112/EK irányelv
369a cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont
c)  a 14a. cikk (2) bekezdésének megfelelően az értékesítést elősegítő elektronikus felület használata által végzett termékértékesítés esetén, ha a termék feladásának vagy fuvarozásának kiindulási és érkezési helye szerinti tagállam megegyezik, akkor az adott tagállam.”;
c)  az adóalany által végzett, a 14a. cikk (2) bekezdésének megfelelően elősegített termékértékesítés esetén, ha a termék feladásának vagy fuvarozásának kiindulási és érkezési helye szerinti tagállam megegyezik, akkor az adott tagállam.”;
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
2006/112/EK irányelv
396a cikk – 2a bekezdés (új)
b)  a szöveg a következő harmadik bekezdéssel egészül ki:
b)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„Ha az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye nem a Közösségben található, és a Közösségen belül nem rendelkezik állandó telephellyel, akkor az azonosítót kiadó tagállam az a tagállam, ahonnan a terméket feladják vagy elfuvarozzák. Ha több tagállamból adják fel vagy fuvarozzák el a termékeket, az adóalany jelöli meg e tagállamok közül az azonosítót kiadó tagállamot. Az adóalanyt ez a döntés az érintett naptári évre és az azt követő két naptári évre köti.”
„Ha az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye nem a Közösségben található, és a Közösségen belül nem rendelkezik állandó telephellyel, akkor az azonosítót kiadó tagállam a termék feladásának vagy fuvarozásának kiindulási helye szerinti tagállam. Ha a termék feladása vagy fuvarozása több tagállamból indul ki, az adóalany jelöli meg e tagállamok közül az azonosítót kiadó tagállamot. Az adóalanyt ez a döntés az érintett naptári évre és az azt követő két naptári évre köti.”
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2006/112/EK irányelv
369g cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a 14a. cikk (2) bekezdésének megfelelően termékek Közösségen belüli távértékesítése, ha a termék feladásának vagy fuvarozásának kiindulási és érkezési helye szerinti tagállam megegyezik;
a)  termékek Közösségen belüli távértékesítése és értékesítése;
aa)   a 14a. cikk (2) bekezdésének megfelelő termékértékesítés, ha a termék feladásának vagy fuvarozásának kiindulási és érkezési helye szerinti tagállam megegyezik;
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
369g cikk – 2 a bekezdés (új)
11a.  A 369g. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtást végző adóalany az azonosítót kiadó tagállamtól eltérő tagállamban egy vagy több olyan állandó telephellyel rendelkezik, ahonnan szolgáltatást nyújt, a héabevallásnak ezenfelül fogyasztás szerinti tagállamonkénti bontásban tartalmaznia kell az ilyen szolgáltatásnyújtás héa nélküli összértékét, az alkalmazandó héamértékeket, a megfelelő héa – héamértékek szerint lebontott – teljes összegét, valamint a fizetendő héa teljes összegét is minden olyan tagállam vonatkozásában, amelyben az adóalany telephellyel rendelkezik, és tartalmaznia kell az egyéni héaazonosító számot vagy az egyes telephelyek adó-nyilvántartási számát.”
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
2006/112/EK irányelv
369zb cikk – 2 bekezdés
„(2) A tagállamok előírják, hogy az (1) bekezdésben említett héát havonta kell megfizetni. A fizetési határidő a hasonló esetekben fizetendő behozatali vám megfizetésére vonatkozó határidő.”
„(2) A tagállamok előírják, hogy az (1) bekezdésben említett héát havonta, a behozatali vám megfizetésére vonatkozó határidőig kell megfizetni.”.
Utolsó frissítés: 2020. június 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat