Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0415(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0019/2019

Pateikti tekstai :

A9-0019/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/11/2019 - 5.2

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0052

Priimti tekstai
PDF 156kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d. - Briuselis
Nuotolinė prekyba prekėmis ir tam tikros šalies viduje tiekiamos prekės *
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0819),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0017/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0019/2019),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Tarybos direktyvoje 2006/112/EB3, su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva (ES) 2017/24554, nustatyta, kad jei apmokestinamasis asmuo, naudodamas elektroninę sąsają, pavyzdžiui, prekyvietę, platformą, portalą ar panašias priemones, sudaro sąlygas nuotolinei prekybai prekėmis, kurios importuojamos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių siuntose, kurių vidinė vertė neviršija 150 EUR, arba Bendrijoje neįsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui sudaro sąlygas tiekti prekes neapmokestinamajam asmeniui Bendrijoje, laikoma, kad sąlygas tiekti prekes sudarantis apmokestinamasis asmuo pats gauna ir tiekia tas prekes. Pagal šią nuostatą vienas tiekimo veiksmas išskaidomas į du tiekimo veiksmus, todėl siekiant teisingai nustatyti tiekimo vietą, būtina nustatyti, kuriam iš šių tiekimo veiksmų prekių siuntimas arba gabenimas galėtų būti priskiriamas;
(1)  Tarybos direktyvoje 2006/112/EB3, su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva (ES) 2017/24554, nustatyta, kad jei apmokestinamasis asmuo, naudodamas elektroninę sąsają, pavyzdžiui, prekyvietę, platformą, portalą ar panašias priemones, sudaro sąlygas nuotolinei prekybai prekėmis, kurios importuojamos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių siuntose, kurių vidinė vertė neviršija 150 EUR, arba Bendrijoje neįsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui sudaro sąlygas tiekti prekes neapmokestinamajam asmeniui Bendrijoje, laikoma, kad sąlygas tiekti prekes sudarantis apmokestinamasis asmuo pats gauna ir tiekia tas prekes. Pagal šią nuostatą vienas tiekimo veiksmas išskaidomas į du tiekimo veiksmus, todėl siekiant teisingai nustatyti tiekimo vietą, būtina nustatyti, kuriam iš šių tiekimo veiksmų prekių siuntimas arba gabenimas galėtų būti priskiriamas. Taip pat būtina užtikrinti, kad šių dviejų tiekimo veiksmų apmokestinimo momentas įvyktų tuo pačiu metu;
__________________
___________________
3 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).
3 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).
4 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis (OL L 348, 2017 12 29, p. 7).
4 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis (OL L 348, 2017 12 29, p. 7).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  kadangi apmokestinamasis asmuo, kuris naudodamas elektroninę sąsają, sudaro sąlygas tiekti prekes Bendrijoje esantiems neapmokestinamiesiems asmenims, pagal galiojančias taisykles gali atskaityti Bendrijoje neįsisteigusiems tiekėjams sumokėtą PVM, kyla rizika, kad pastarieji gali nesumokėti PVM mokesčių administratoriui. Siekiant šios rizikos išvengti, tiekimas, kurį atlieka tiekėjas, kuris parduoda prekes naudodamas elektroninę sąsają, neturėtų būti apmokestinamas PVM, o tam tiekėjui turėtų būti suteikta teisė atskaityti pirkimo PVM, kurį jis sumokėjo už tiekiamų prekių įsigijimą arba importą;
(2)  kadangi apmokestinamasis asmuo, kuris naudodamas elektroninę sąsają, sudaro sąlygas tiekti prekes Bendrijoje esantiems neapmokestinamiesiems asmenims, pagal galiojančias taisykles gali atskaityti Bendrijoje neįsisteigusiems tiekėjams sumokėtą PVM, kyla rizika, kad pastarieji gali nesumokėti PVM mokesčių administratoriui. Siekiant šios rizikos išvengti, tiekimas, kurį atlieka tiekėjas, kuris parduoda prekes naudodamas elektroninę sąsają, neturėtų būti apmokestinamas PVM, o tam tiekėjui turėtų būti suteikta teisė atskaityti pirkimo PVM, kurį jis sumokėjo už tiekiamų prekių įsigijimą arba importą. Šiuo tikslu tiekėjas visuomet turėtų būti įregistruotas valstybėje narėje, kurioje įsigijo ar į kurią importavo šias prekes;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
66 a straipsnis (naujas)
1a)  įterpiamas šis straipsnis:
„66a straipsnis
Nukrypstant nuo 63, 64 ir 65 straipsnių, jei pagal 14a straipsnį laikoma, kad apmokestinamasis asmuo pats gauna ir tiekia prekes, jo vykdomo prekių tiekimo veiksmo apmokestinimo momentas ir tiekimo tam apmokestinamajam asmeniui veiksmo apmokestinimo momentas įvyksta ir PVM tampa mokėtinas tuo metu, kai yra priimamas mokėjimas.“;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
272 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas
4a)  272 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:
„b) apmokestinamuosius asmenis, kurie nevykdo 20, 21, 22, 33, 36, 138 ir 141 straipsniuose nurodytų sandorių;“
„b) apmokestinamuosius asmenis, kurie nevykdo 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 ir 141 straipsniuose nurodytų sandorių;“;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Direktyva 2006/112/EB
369a straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis
c)  kai prekės tiekiamos naudojant elektroninę sąsają ir sudarant sąlygas tiekimui pagal 14a straipsnio 2 dalį, ta pati valstybė narė, kurioje prasideda ir baigiasi tų prekių siuntimas arba gabenimas.“;
c)  kai apmokestinamasis asmuo tiekia prekes sudarydamas sąlygas tiekimui pagal 14a straipsnio 2 dalį, ta pati valstybė narė, kurioje prasideda ir baigiasi tų prekių siuntimas arba gabenimas.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Direktyva 2006/112/EB
369a straipsnio 2 a dalis (nauja)
b)  papildoma trečia pastraipa:
b)  papildoma šia pastraipa:
„Jeigu apmokestinamasis asmuo neįsteigė savo verslo Bendrijoje ir joje neturi nuolatinės buveinės, registravimosi valstybė narė valstybė narė, iš kurios prekės siunčiamos arba gabenamos. Jeigu valstybė narė, iš kurios prekės siunčiamos arba gabenamos yra ne viena, apmokestinamasis asmuo nurodo, kuri iš šių valstybių narių yra registravimosi valstybė narė. Apmokestinamasis asmuo privalo laikytis šio sprendimo atitinkamais kalendoriniais metais ir tolesnius dvejus kalendorinius metus.“
„Jeigu apmokestinamasis asmuo nėra įsteigęs savo verslo Bendrijoje ir joje neturi nuolatinės buveinės, registravimosi valstybė narė yra valstybė narė, kurioje prasideda prekių siuntimas arba gabenimas. Jeigu valstybė narė, kurioje prasideda prekių siuntimas arba gabenimas yra ne viena, apmokestinamasis asmuo nurodo, kuri iš šių valstybių narių yra registravimosi valstybė narė. Apmokestinamasis asmuo privalo laikytis to sprendimo atitinkamais kalendoriniais metais ir tolesnius dvejus kalendorinius metus.“
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Direktyva 2006/112/EB
369g straipsnio 1 dalies a punktas
a)  Bendrijos vidaus nuotoline prekyba tiekiamų prekių ir prekių, tiekiamų pagal 14a straipsnio 2 dalį, jei tų prekių siuntimas arba gabenimas prasideda ir baigiasi toje pačioje valstybėje narėje;
a)  Bendrijos vidaus nuotoline prekyba tiekiamų prekių;
aa)   prekių, tiekiamų pagal 14a straipsnio 2 dalį, jei tų prekių siuntimas arba gabenimas prasideda ir baigiasi toje pačioje valstybėje narėje;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
369g straipsnio 2 a dalis (nauja)
11a)  396g straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Jeigu be registravimosi valstybėje narėje esančių nuolatinių padalinių apmokestinamasis asmuo, teikiantis paslaugas, kurioms taikoma speciali schema, turi vieną ar daugiau nuolatinių padalinių, iš kurių teikiamos paslaugos, PVM deklaracijoje kiekvienos valstybės narės, kurioje apmokestinamasis asmuo turi padalinį, atveju taip pat nurodoma tokių teikimo veiksmų bendra vertė be PVM, taikomi PVM tarifai, bendra kiekvieno atitinkamo PVM tarifo suma ir bendra mokėtino PVM suma, duomenis suskirstant pagal vartojimo valstybes nares, ir kiekvieno padalinio individualus PVM mokėtojo kodas ar mokesčių mokėtojo registracijos kodas.“
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Direktyva 2006/112/EB
369zb straipsnio 2 dalis
„2. Valstybės narės reikalauja, kad 1 dalyje nurodytas PVM būtų mokamas kas mėnesį.“ Mokėjimo terminas – panašiomis aplinkybėmis importo muito mokėjimui taikomas terminas.“.
„2. Valstybės narės reikalauja, kad 1 dalyje nurodytas PVM būtų mokamas kas mėnesį iki importo muito mokėjimui taikomo termino.“.
Atnaujinta: 2020 m. birželio 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika