Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0415(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0019/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0019/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/11/2019 - 5.2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0052

Pieņemtie teksti
PDF 160kWORD 46k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris - Brisele
Preču tālpārdošana un konkrētas preču piegādes iekšzemē *
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0819),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0017/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9‑0019/2019),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Padomes Direktīva 2006/112/EK3, kas grozīta ar Padomes Direktīvu (ES) 2017/24554, paredz, ka tad, ja, izmantojot tādu elektronisku saskarni kā tirdzniecības vieta, platforma, portāls vai līdzīgs mehānisms, nodokļa maksātājs veicina no trešām teritorijām vai trešām valstīm importētu preču tālpārdošanu sūtījumos, kuru patiesā vērtība nepārsniedz EUR 150, vai nodokļa maksātājs veicina tāda nodokļa maksātāja, kas neveic uzņēmējdarbību Kopienā, īstenotu preču piegādi Kopienā personai, kas nav nodokļa maksātāja, uzskata, ka nodokļa maksātājs, kas veicina piegādi, ir saņēmis un piegādājis minētās preces pats. Ar minēto noteikumu viena piegāde ir sadalīta divos piegādes posmos, tādēļ, lai pareizi noteiktu piegādes vietu, ir jānosaka, uz kuru no šiem piegādes posmiem būtu attiecināma preču nosūtīšana vai transportēšana.
(1)  Padomes Direktīva 2006/112/EK3, kas grozīta ar Padomes Direktīvu (ES) 2017/24554, paredz, ka tad, ja, izmantojot tādu elektronisku saskarni kā tirdzniecības vieta, platforma, portāls vai līdzīgs mehānisms, nodokļa maksātājs veicina no trešām teritorijām vai trešām valstīm importētu preču tālpārdošanu sūtījumos, kuru patiesā vērtība nepārsniedz EUR 150, vai nodokļa maksātājs veicina tāda nodokļa maksātāja, kas neveic uzņēmējdarbību Kopienā, īstenotu preču piegādi Kopienā personai, kas nav nodokļa maksātāja, uzskata, ka nodokļa maksātājs, kas veicina piegādi, ir saņēmis un piegādājis minētās preces pats. Ar minēto noteikumu viena piegāde ir sadalīta divos piegādes posmos, tādēļ, lai pareizi noteiktu piegādes vietu, ir jānosaka, uz kuru no šiem piegādes posmiem būtu attiecināma preču nosūtīšana vai transportēšana. Ir arī jānodrošina, ka šo divu piegāžu nodokļa iekasējamības gadījums iestājas vienlaikus.
__________________
__________________
3 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
3 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
4 Padomes Direktīva (ES) 2017/2455 (2017. gada 5. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (OV L 348, 29.12.2017., 7. lpp.).
4 Padomes Direktīva (ES) 2017/2455 (2017. gada 5. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (OV L 348, 29.12.2017., 7. lpp.).
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Lai gan nodokļa maksātājs, kurš, izmantojot elektronisku saskarni, veicina preču piegādi Kopienā personai, kas nav nodokļa maksātāja, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem var atskaitīt PVN, kas samaksāts piegādātājiem, kuri neveic uzņēmējdarbību Kopienā, tomēr pastāv risks, ka šāds piegādātājs nesamaksā PVN nodokļu iestādēm. Lai izvairītos no šāda riska, piegāde no piegādātāja, kas pārdod preces, izmantojot elektronisku saskarni, būtu jāatbrīvo no PVN, savukārt šādam piegādātājam būtu piešķiramas tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli, ko tas samaksājis par piegādāto preču iegādi vai importu.
(2)  Lai gan nodokļa maksātājs, kurš, izmantojot elektronisku saskarni, veicina preču piegādi Kopienā personai, kas nav nodokļa maksātāja, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem var atskaitīt PVN, kas samaksāts piegādātājiem, kuri neveic uzņēmējdarbību Kopienā, tomēr pastāv risks, ka šāds piegādātājs nesamaksā PVN nodokļu iestādēm. Lai izvairītos no šāda riska, piegāde no piegādātāja, kas pārdod preces, izmantojot elektronisku saskarni, būtu jāatbrīvo no PVN, savukārt šādam piegādātājam būtu piešķiramas tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli, ko tas samaksājis par piegādāto preču iegādi vai importu. Šajā nolūkā piegādātājam vienmēr vajadzētu būt reģistrētam tajā dalībvalstī, kurā šis piegādātājs minētās preces iegādājis vai importējis.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
66.a pants (jauns)
1.a  iekļauj šādu pantu:
“66.a pants
Atkāpjoties no 63., 64. un 65. panta, tādu preču piegāžu nodokļa iekasējamības gadījums, ko veic nodokļa maksātājs, par kuru uzskata, ka tas ir saņēmis un piegādājis preces saskaņā ar 14.a pantu, un piegādes minētajam nodokļa maksātājam iekasējamības gadījums iestājas un PVN nodoklis kļūst iekasējams brīdī, kad maksājums ir pieņemts."
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
272. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
4.a  direktīvas 272. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu
“b) nodokļa maksātājus, kuri neveic nevienu no darījumiem, kas minēti 20., 21., 22., 33., 36., 138. un 141. pantā;”
“b) nodokļa maksātājus, kuri neveic nevienu no darījumiem, kas minēti 20., 21., 22., 33., 36., 136.a, 138. un 141. pantā;”
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2006/112/EK
369.a pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts (jauns)
c)  ja preces piegādā, izmantojot elektronisku saskarni, kas veicina minēto piegādi saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, un preču nosūtīšana vai transportēšana sākas un beidzas vienā un tajā pašā dalībvalstī — minētā dalībvalsts.”;
c)  ja preces piegādā nodokļa maksātājs, kas veicina minēto piegādi saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, un preču nosūtīšana vai transportēšana sākas un beidzas vienā un tajā pašā dalībvalstī — minētā dalībvalsts.”;
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
369.a pants – 2.a apakšpunkts (jauns)
b)  pievieno šādu trešo daļu:
b)  iekļauj šādu apakšpunktu:
“Ja nodokļa maksātājam Kopienā nav saimnieciskās darbības pastāvīgās vietas vai pastāvīgās iestādes, tad identifikācijas dalībvalsts ir tā dalībvalsts, no kuras preces tiek nosūtītas vai transportētas. Ja ir vairāk nekā viena dalībvalsts, no kuras preces tiek nosūtītas vai transportētas, tad nodokļa maksātājs norāda, kura no minētajām dalībvalstīm ir identifikācijas dalībvalsts. Šāds lēmums uzliek saistības nodokļa maksātājam par attiecīgo kalendāro gadu un diviem kalendārajiem gadiem pēc tā.”
“Ja nodokļa maksātājs neveic uzņēmējdarbību Kopienā un viņam tur nav pastāvīgas iestādes, tad identifikācijas dalībvalsts ir tā dalībvalsts, no kuras preces tiek nosūtītas vai transportētas. Ja ir vairāk nekā viena dalībvalsts, no kuras preces tiek nosūtītas vai transportētas, tad nodokļa maksātājs norāda, kura no minētajām dalībvalstīm ir identifikācijas dalībvalsts. Šāds lēmums uzliek saistības nodokļa maksātājam par attiecīgo kalendāro gadu un diviem kalendārajiem gadiem pēc tā.”
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2006/112/EK
369.g pants – 1. punkts– a apakšpunkts
a)  preču tālpārdošana Kopienas iekšienē un preču piegāde saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, ja preču nosūtīšana vai transportēšana sākas un beidzas vienā un tajā pašā dalībvalstī”;
a)  preču tālpārdošana Kopienas iekšienē un preču piegāde;
aa)   preču piegāde saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, ja preču nosūtīšana vai transportēšana sākas un beidzas vienā un tajā pašā dalībvalstī;
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
369.g pants – 2.a punkts (jauns)
11.a  direktīvas 369.g pantam pievieno šādu punktu:
“2.a Ja nodokļa maksātājam, kurš sniedz pakalpojumus, uz kuriem attiecas šis īpašais režīms, ir viena vai vairākas pastāvīgas iestādes dalībvalstī, kas nav identifikācijas dalībvalsts, no kuras šie pakalpojumi tiek sniegti, PVN deklarācijā iekļauj arī kopējo vērtību bez PVN, piemērojamās PVN likmes, kopējo summu atbilstīgi katrai PVN likmei un kopējo maksājamo PVN par šādām piegādēm attiecībā uz katru dalībvalsti, kurā nodokļa maksātājam ir pastāvīga iestāde, līdz ar individuālo PVN identifikācijas numuru vai katras iestādes nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru, dalījumā pa patēriņa dalībvalstīm.”.
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Direktīva 2006/112/EK
369.zbpants – 2. punkts
“2. Dalībvalstis piemēro prasību, ka 1. punktā minētais PVN ir maksājams katru mēnesi. Samaksas termiņš ir līdzīgās situācijās ievedmuitas nodokļa samaksai piemērojamais termiņš.”.
“2. Dalībvalstis piemēro prasību, ka 1. punktā minētais PVN ir maksājams katru mēnesi līdz samaksas termiņam, kas piemērojams ievedmuitas nodokļa samaksai.”.
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 2. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika