Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0415(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0019/2019

Texte depuse :

A9-0019/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/11/2019 - 5.2

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0052

Texte adoptate
PDF 154kWORD 46k
Joi, 14 noiembrie 2019 - Bruxelles
Vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri *
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0819),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0017/2019),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0019/2019),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului3, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului4, prevede că, în cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfețe electronice cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 EUR sau livrarea de bunuri în Comunitate de către o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă, se consideră că persoana impozabilă care a facilitat livrarea a primit și a livrat ea însăși bunurile respective. Întrucât această dispoziție împarte o singură livrare în două livrări, este necesar să se determine cărei livrări dintre acestea ar trebui să i se atribuie expedierea sau transportul bunurilor, pentru a stabili în mod corespunzător locul de livrare al acestora.
(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului3, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului4, prevede că, în cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfețe electronice cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 EUR sau livrarea de bunuri în Comunitate de către o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă, se consideră că persoana impozabilă care a facilitat livrarea a primit și a livrat ea însăși bunurile respective. Întrucât această dispoziție împarte o singură livrare în două livrări, este necesar să se determine cărei livrări dintre acestea ar trebui să i se atribuie expedierea sau transportul bunurilor, pentru a stabili în mod corespunzător locul de livrare al acestora. De asemenea, este necesar să se asigure că faptul generator al acestor două livrări are loc în același moment.
__________________
___________________
3 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).
3 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).
4 Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 348, 29.12.2017, p. 7).
4 Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 348, 29.12.2017, p. 7).
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Chiar dacă o persoană impozabilă care facilitează, prin utilizarea unei interfețe electronice, livrarea de bunuri către o persoană neimpozabilă în Comunitate poate deduce, în conformitate cu normele în vigoare, TVA plătită furnizorilor nestabiliți în Comunitate, există riscul ca aceștia din urmă să nu plătească TVA autorităților fiscale. Pentru a evita acest risc, livrarea de la furnizorul care vinde bunuri prin utilizarea unei interfețe electronice ar trebui să fie scutită de TVA, iar acelui furnizor ar trebui să i se acorde dreptul de a deduce TVA achitată în amonte pe care a plătit-o pentru achiziția sau importul bunurilor livrate.
(2)  Chiar dacă o persoană impozabilă care facilitează, prin utilizarea unei interfețe electronice, livrarea de bunuri către o persoană neimpozabilă în Comunitate poate deduce, în conformitate cu normele în vigoare, TVA plătită furnizorilor nestabiliți în Comunitate, există riscul ca aceștia din urmă să nu plătească TVA autorităților fiscale. Pentru a evita acest risc, livrarea de la furnizorul care vinde bunuri prin utilizarea unei interfețe electronice ar trebui să fie scutită de TVA, iar acelui furnizor ar trebui să i se acorde dreptul de a deduce TVA achitată în amonte pe care a plătit-o pentru achiziția sau importul bunurilor livrate. În acest scop, furnizorul ar trebui să fie înregistrat întotdeauna în statul membru în care a achiziționat sau a importat bunurile respective.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 66 a (nou)
(1a)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 66a
Prin derogare de la articolele 63, 64 și 65, în cazul livrării de bunuri de către o persoană impozabilă care se consideră că a primit și a livrat bunurile în conformitate cu articolul 14a și al livrării către persoana impozabilă respectivă, faptul generator are loc, iar TVA devine exigibilă, în momentul în care plata este acceptată.”
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 272 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
(4a)  la articolul 272 alineatul (1)primul paragraf, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) persoanele impozabile care nu efectuează niciuna dintre operațiunile prevăzute la articolele 20, 21, 22, 33, 36, 138 și 141;”
„(b) persoanele impozabile care nu efectuează niciuna dintre operațiunile prevăzute la articolele 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 și 141;”
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Directiva 2006/112/CE
Articolul 369a – paragraful 1 – punctul 3 – litera c
(c)  în cazul livrării de bunuri efectuate printr-o interfață electronică ce facilitează aceste livrări în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul bunurilor livrate începe și se încheie în același stat membru, statul membru respectiv.”;
(c)  în cazul livrării de bunuri efectuate de către o persoană impozabilă care facilitează aceste livrări în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul bunurilor livrate începe și se încheie în același stat membru, statul membru respectiv.”
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Directiva 2006/112/CE
Articolul 369a – paragraful 2 a (nou)
(b)  Se adaugă al treilea paragraf, cu următorul text:
(b)  Se adaugă următorul paragraf:
„În cazul în care o persoană impozabilă nu și-a stabilit activitatea economică în Comunitate și nu dispune de un sediu comercial fix în Comunitate, statul membru de identificare este statul membru din care sunt expediate sau transportate bunurile. În cazul în care există mai multe state membre din care sunt expediate sau transportate bunurile, persoana impozabilă trebuie să indice care dintre aceste state membre este statul membru de identificare. Persoana impozabilă este ținută să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză și în următorii doi ani calendaristici.”;
„În cazul în care o persoană impozabilă nu și-a stabilit activitatea economică în Comunitate și nu dispune de un sediu comercial fix în Comunitate, statul membru de identificare este statul membru în care începe expedierea sau transportul bunurilor. În cazul în care există mai multe state membre în care începe expedierea sau transportul bunurilor, persoana impozabilă indică care dintre aceste state membre este statul membru de identificare. Persoana impozabilă este ținută să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză și în următorii doi ani calendaristici.”
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2006/112/CE
Articolul 369g – alineatul 1 – litera a
(a)  vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și livrările de bunuri în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe și se încheie în același stat membru;
(a)  vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și livrările de bunuri;
(aa)   livrările de bunuri în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe și se încheie în același stat membru;
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 369g – alineatul 2 a (nou)
(11a)  La articolul 369g se adaugă următorul paragraf:
„2a. În cazul în care persoana impozabilă care prestează serviciile reglementate de regimul special deține unul sau mai multe sedii comerciale fixe, altul/altele decât cel(e) din statul membru de identificare, de la care sunt prestate servicii, declarația de TVA include, de asemenea, valoarea totală fără TVA, cotele de TVA aplicabile, cuantumul total al TVA corespunzătoare subdivizat pe cote și TVA totală datorată pentru astfel de prestări, pentru fiecare stat membru în care persoana impozabilă deține un sediu, cu precizarea numărului individual de identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al fiecărui sediu, și defalcat pe fiecare stat membru de consum.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2006/112/CE
Articolul 369zb – alineatul 2
„2. Statele membre impun ca TVA menționată la alineatul (1) să fie datorată lunar. Termenul de plată este cel aplicabil plății taxelor la import în situații similare.”.
„2. Statele membre impun ca TVA menționată la alineatul (1) să fie datorată lunar până la termenul de plată aplicabil plății taxelor la import.”
Ultima actualizare: 2 iunie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate