Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2114(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0021/2019

Внесени текстове :

A9-0021/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Приети текстове :

P9_TA(2019)0053

Приети текстове
PDF 159kWORD 51k
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2019)0442 – C9‑0127/2019),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0021/2019),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда; като има предвид, че тази помощ се предоставя чрез финансова подкрепа за работниците и дружествата, за които те са работили;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най‑ефикасен начин; като има предвид, че настоящият случай включва особено уязвима възрастова група, в която над 81% от работниците са на възраст между 55 и 64 години;

В.  като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2019/001 BE/Carrefour за финансово участие от ЕФПГ вследствие на 751 съкращения по време на референтния период в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 по NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“), между 30 ноември 2018 г. и 30 март 2019 г.; като има предвид, че други 268 работници са били съкратени преди или след референтния период; като има предвид, че според Комисията може да бъде установена ясна причинно‑следствена връзка със събитието, довело до съкращенията по време на референтния период; като има предвид, че по отношение на фактите, описани в подаденото от Белгия заявление, не са използвани други фондове или програми;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

Д.  като има предвид, че в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Белгия е решила да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, за 330 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET);

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Белгия има право на финансово подпомагане в размер на 1 632 028 EUR съгласно този регламент, което представлява 60% от общата сума в размер на 2 720 047 EUR и включва разходи за персонализирани услуги в размер на 2 665 047 EUR и разходи за дейности по подготовка, управление, информиране и популяризиране, контрол и докладване в размер на 55 000 EUR;

2.  отбелязва, че белгийските органи са подали заявлението на 20 юни 2019 г. и че след като Белгия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 4 октомври 2019 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че Белгия започна да предоставя персонализирани услуги на бенефициерите от целевата група на 1 декември 2018 г. и че разходите за действията са следователно допустими за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в периода от 1 декември 2018 г. до 20 юни 2021 г.;

4.  отбелязва, че Белгия започна да извършва административни разходи по прилагането на ЕФПГ на 25 януари 2018 г. и че следователно разходите за дейности по подготовка, управление, информиране и публичност, контрол и докладване са допустими за финансово участие от ЕФПГ в периода от 25 януари 2018 г. до 20 декември 2021 г.

5.  припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат и зараждащите се тенденции на пазара на труда, като се обръща специално внимание на прехода към устойчива и използваща ефикасно ресурсите икономика;

6.  припомня, че това е 14-то заявление от Белгия за мобилизиране на средства от ЕФПГ и че тези заявления обхващат различни сектори: автомобилна промишленост, производство на основни метали, текстил, машиностроене и оборудване, стъкларска промишленост, като в настоящия случай секторът на търговията на дребно е обхванат за първи път в Белгия; припомня, че това е 10-то заявление за покриване на разходи от ЕФПГ за сектора на търговията на дребно;

7.  потвърждава, че търговията на дребно преминава през период на значителни промени, дължащи се на глобализацията (електронна търговия, пазаруване онлайн), което води до съкращения, и че променящите се модели в навиците на потребителите и цифровизацията също оказват въздействие върху търговията на дребно; подчертава, че съкращенията в Carrefour Belgique SA не се отнасят пряко за хранителната промишленост, а засягат предимно електронната търговия със стоки като книги и електронни устройства; отбелязва, че този вид съкращения може да се увеличи още повече в бъдеще поради цифровизацията, което следва да бъде взето предвид по време на обсъжданията относно бъдещия ЕФПГ в следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.;

8.  счита, че глобализацията представлява предизвикателство за Съюза; освен това счита, че справянето с младежката и друга безработица включва създаването на възможности за преквалификация и повишаване на квалификацията в европейските предприятия; очаква Carrefour Belgium да осигури необходимия висококачествен социален диалог с работниците си по време на този процес;

9.  отбелязва, че заявлението се отнася общо до 1 019 работници, съкратени в Carrefour Belgique SA, и че съкращенията засягат цяла Белгия; отбелязва освен това, че Белгия очаква, че в мерките ще участват само 400 от общия брой на бенефициерите, отговарящи на критериите (целеви бенефициери), а именно съкратените работници във Валония, тъй като тези съкращения оказват особено значимо неблагоприятно въздействие върху заетостта, а оттам и върху регионалната икономика на Валония поради недостига на работни места в региона, сравнително високото равнище на безработица и в резултат на това — очакваните трудности при преразпределението на съкратените работници, по-специално тези на възраст над 50 години; припомня в тази връзка, че процентът на безработицата от 8,6% във Валония е значително по-висок от средното равнище на безработица от 6,9% в Съюза, което е повече от два пъти по-високо от равнището на безработица от 3,5% в регион Фландрия;

10.  отбелязва освен това, че Белгия предлага персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 330 млади хора , които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEETs) на възраст под 25 години към датата на подаване на заявлението, като се има предвид, че 240 от съкращенията са извършени в регионите на ниво 2 по NUTS Province Hainaut и Province Liège, в които процентът на безработицата сред младежите на възраст от 15 до 24 години възлиза на най-малко 20%, въз основа на наличните годишни данни за 2018 г.;

11.  отбелязва, че Белгия планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението:

   i) подпомагане/насоки/съдействие за интегриране,
   ii) обучение, преквалификация и професионално обучение,
   iii) съдействие за създаване на собствен бизнес,
   iv) помощ за започване на стопанска дейност,
   v) помощи; подчертава, че в този случай значението на подпомагането, насоките и съдействието за интегриране, както и обучението, преквалификацията и професионалното обучение, се доказва от броя на прогнозните участници (очакват се 730 участници в първото действие, 460 във второто);

12.  подчертава, че младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, ще бъдат специално обучени за търсене на работа и кандидатстване за работа и ще бъдат по-добре информирани относно трудовото законодателство, социалните права и подкрепата при административни процедури; освен това ще бъде предоставена месечна надбавка в размер на 350 EUR на работници и NEET, които предприемат редовно обучение от най‑малко една година;

13.  приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен от Белгия в консултация със социалните партньори, по-специално със синдикатите, професионалните съветници и социалните работници, за да се преразгледат различните решения за пренасочване, приспособени към нуждите на съкратените работници;

14.  подчертава, че белгийските органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

15.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

16.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

17.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията на Европейския съюз – EGF/2019/001 BE/Carrefour

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по‑специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по‑специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(3) на Съвета ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 20 юни 2019 г. Белгия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в Carrefour Belgique SA. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Белгия взе решение да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на 330 млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs).

(5)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Белгия заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 632 028 EUR.

(6)  За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 1 632 028 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му](4).

Съставено в […] на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на Многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(4)* Да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.

Последно осъвременяване: 2 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност