Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2114(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0021/2019

Předložené texty :

A9-0021/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0053

Přijaté texty
PDF 151kWORD 50k
Čtvrtek, 14. listopadu 2019 - Brusel
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgie
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0021/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce; vzhledem k tomu, že tato pomoc je poskytována v podobě finanční podpory pracovníkům a podnikům, pro které pracovali;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří přišli o zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji; vzhledem k tomu, že tento případ se týká obzvláště zranitelné věkové skupiny, neboť věk více než 81 % dotčených pracovníků činí 55–64 let;

C.  vzhledem k tomu, že Belgie předložila žádost EGF/2019/001 BE Carrefour o finanční příspěvek z EFG v důsledku propuštění 751 osob, k němuž došlo během referenčního období od 30. listopadu 2018 do 30. března 2019 v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 47 (Maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů); vzhledem k tomu, že během či po skončení tohoto referenčního období bylo propuštěno dalších 268 pracovníků; vzhledem k tomu, že podle Komise existuje jednoznačná kauzální vazba s událostí, která způsobila propouštění v referenčním období; vzhledem k tomu, že v souvislosti se skutečnostmi popsanými v žádosti, již předložila Belgie, nebyly vynaloženy žádné prostředky z jiných fondů či programů;

D.  vzhledem k tomu, že žádost odpovídá kritériím pro pomoc stanoveným v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, tedy že během referenčního období v délce čtyř měsíců musí být v jednom podniku v jednom členském státě propuštěno nejméně 500 pracovníků, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, anebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

E.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Belgie rozhodla poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG 330 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“);

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG byly splněny, a Belgie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 632 028 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 2 720 047 EUR a zahrnují výdaje na individualizované služby ve výši 2 665 047 EUR a výdaje na přípravné, řídící, informační a propagační, kontrolní a vykazovací činnosti ve výši 55 000 EUR;

2.  konstatuje, že belgické orgány podaly žádost dne 20. června 2019 a že poté, co Belgie poskytla další informace, dokončila Komise dne 4. října 2019 své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  konstatuje, že Belgie začala poskytovat individualizované služby cílovým příjemcům dne 1. prosince 2018, a že období způsobilosti pro finanční příspěvek z EFG bude proto od 1. prosince 2018 do 20. června 2021;

4.  konstatuje, že Belgie začala vynakládat správní výdaje na využití EFG dne 25. ledna 2018 a výdaje na přípravné, řídící, informační a propagační, kontrolní a vykazovací činnosti od 25. ledna 2018 do 20. prosince 2021 tedy budou způsobilé k obdržení finančního příspěvku z EFG;

5.  připomíná, že koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by měla rovněž předjímat nový vývoj na trhu práce se zvláštním zaměřením na přechod na hospodářství, které účinně využívá zdroje a je udržitelné;

6.  připomíná, že se jedná o 14. žádost Belgie o podporu z fondu EFG a že uvedené žádosti pokryly celou škálu odvětví: automobilového průmyslu, výroby základních kovů, textilu, strojního zařízen a vybavení, skla a (v tomto případě poprvé v Belgii) maloobchodu; připomíná, že jde o 10. žádost o příspěvek z EFG týkající se maloobchodního sektoru;

7.  uznává, že maloobchod prochází obdobím hlubokých změn způsobených globalizací (elektronický obchod, nakupování on-line), což vede k propouštění, a že změny ve vzorcích chování spotřebitelů a digitalizace mají rovněž dopady na maloobchod; zdůrazňuje, že toto propouštění ve společnosti Carrefour Belgique SA se netýká přímo potravinářského průmyslu, ale povětšinou se jedná o elektronický obchod se zbožím, jako jsou knihy a elektronická zařízení; konstatuje, že tento druh propouštění se může v budoucnu dále šířit v důsledku digitalizace, což by mělo být zohledněno při jednáních o budoucím EFG v příštím víceletém finančním rámci na období 2021–2027;

8.  je přesvědčen, že globalizace představuje pro Unii výzvu; je dále přesvědčen, že řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí i nezaměstnanosti obecně zahrnuje vytváření příležitostí při obnovování dovedností a jejich rozvíjení v rámci evropských podniků; očekává, že společnost Carrefour Belgique SA bude v průběhu tohoto procesu se svými zaměstnanci vést nezbytný vysoce kvalitní sociální dialog;

9.  konstatuje, že tato žádost se týká 1 019 pracovníků společnosti Carrefour Belgique SA, kteří mají být propuštěni, a že toto propouštění se týká celé Belgie; konstatuje dále, že Belgie očekává, že příslušných opatření se zúčastní jen 400 z celkového počtu způsobilých příjemců (cíloví příjemci), konkrétně propuštění pracovníci z Valonska, neboť toto propouštění má obzvláště negativní dopady na zaměstnanost, a tudíž i na regionální ekonomiku Valonska kvůli nedostatku pracovních míst v tomto regionu, poměrně vysoké míře nezaměstnanosti, a tedy i očekávaným obtížím při nalézání nových pracovních míst pro propuštěné pracovníky, zejména ty z nich, kteří jsou starší 50 let; připomíná v tomto ohledu, že míra nezaměstnanosti ve Valonsku (8,6 %) je výrazně vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v Unii (6,9 %) a více než dvojnásobná vůči míře nezaměstnanosti ve Vlámsku (3,5 %);

10.  konstatuje dále, že Belgie navrhuje individualizované služby spolufinancované z EFG pro až 330 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET) a kteří v den podání žádosti nedosáhli věku 25 let, vzhledem k tomu, že 240 z propuštěných se propouští v regionech na úrovni NUTS 2 provincie Hegenavsko a provincie Lutych, u nichž míra nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 15 až 24 let činila podle údajů za rok 2018 více než 20 %;

11.  konstatuje, že Belgie plánuje pět typů opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká:

   i) podpora/vedení/integrace,
   ii) odborná příprava, rekvalifikace a odborná školení,
   iii) podpora zakládání podniků,
   iv) příspěvek na zakládání nových inovativních podniků (start-up),
   v) dávky; zdůrazňuje, že v tomto případě odhadovaný počet účastníků (odhaduje se na 730 u prvního opatření a 460 u druhého) prokazuje, že podpora, vedení a integrace i odborná příprava, rekvalifikace a odborná školení představují relevantní opatření;

12.  zdůrazňuje, že mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání či odborné přípravy, bude poskytnuto zvláštní školení týkající se hledání zaměstnání a podávání žádostí o zaměstnání a budou jim poskytnuty lepší informace o pracovním právu, sociálních právech a podpoře při administrativních postupech. Mimoto bude pracovníkům a mladým lidem z kategorie NEET, kteří budou posluchači prezenčního (full-time) studia v délce nejméně jednoho roku, poskytován měsíční příspěvek ve výši 350 EUR.

13.  vítá skutečnost, že Belgie vypracovala koordinovaný soubor individualizovaných služeb v konzultaci se sociálními partnery, zejména s odbory, profesními poradci a sociálními pracovníky, s cílem přezkoumat různá řešení týkající se přesunů pracovníků, která by byla přizpůsobena potřebám propuštěných pracovníků;

14.  zdůrazňuje, že belgické orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných fondů či finančních nástrojů Unie;

15.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

16.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

17.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 20. června 2019 předložila Belgie žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Carrefour Belgique SA. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Belgie rozhodla poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG také 330 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“).

(5)  V souvislosti s uvedenou žádostí Belgie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 632 028 EUR.

(6)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data svého přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2019 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 632 028 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum přijetí](4).

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
(4)* Datum vloží Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku.

Poslední aktualizace: 2. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí