Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2114(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0021/2019

Esitatud tekstid :

A9-0021/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0053

Vastuvõetud tekstid
PDF 134kWORD 52k
Neljapäev, 14. november 2019 - Brüssel
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 14. novembri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0442 – C9‑0127/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9‑0021/2019),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda; arvestades, et abi osutatakse rahalise toetuse näol töötajatele ja ettevõtetele, mille heaks nad töötasid;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt; arvestades, et käesolev juhtum hõlmab eriti tundlikku vanuserühma, mille puhul üle 81 % töötajatest on vanuses 55–64 aastat;

C.  arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2019/001 BE/Carrefour EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast 751 töötaja koondamist NACE Revision 2 osa 47 (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas majandussektoris vaatlusperioodil 30. novembrist 2018 kuni 30. märtsini 2019; arvestades, et enne või pärast vaatlusperioodi koondati veel 268 töötajat; arvestades, et komisjoni andmetel on võimalik kindlaks teha selge põhjuslik seos sündmusega, mis põhjustas vaatlusperioodil töötajate koondamise; arvestades, et Belgia ametiasutuste esitatud taotluses kirjeldatud asjaoludega seoses ei kasutatud muid rahalisi vahendeid ega programme;

D.  arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohastel sekkumiskriteeriumidel, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine neljakuulise vaatlusperioodi jooksul liikmesriigi ettevõttes, hõlmates töötajaid, kelle on koondanud tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi tootjad, ja/või füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud;

E.  arvestades, et kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Belgia teinud otsuse osutada EGFist kaasrahastatud individualiseeritud teenuseid ka 330 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud ja et Belgial on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust summas 1 632 028 eurot, mis moodustab 2 720 047 euro suurustest kogukuludest 60 %, kaasa arvatud individualiseeritud teenuste kulud 2 665 047 eurot ning ettevalmistus-, haldus‑, teavitamis- ja reklaami-, kontrolli- ja aruandlustegevuse kulud 55 000 eurot;

2.  märgib, et Belgia ametiasutused esitasid taotluse 20. juunil 2019 ning pärast Belgialt lisateabe saamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 4. oktoobril 2019 ja andis sellest samal päeval Euroopa Parlamendile teada;

3.  märgib, et Belgia ametiasutused hakkasid sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele individualiseeritud teenuseid osutama 1. detsembril 2018 ja seetõttu kehtib õigus EGFi rahalist toetust saada 1. detsembrist 2018 kuni 20. juunini 2021;

4.  märgib, et Belgia hakkas EGFi rakendamiseks halduskulusid kandma 25. jaanuaril 2018 ning et ettevalmistus-, haldus-, teavitamis- ja reklaami- ning kontrolli- ja aruandluskulude katteks ajavahemikus 25. jaanuarist 2018 kuni 20. detsembrini 2021 saab seetõttu EGFist toetust anda;

5.  tuletab meelde, et individualiseeritud teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel tuleks prognoosida ka tööturu uusi arengusuundumusi, pöörates erilist tähelepanu üleminekule allikatõhusale ja kestlikule majandusele;

6.  tuletab meelde, et see on Belgia 14. EGFi taotlus, ning et need taotlused on hõlmanud mitmeid sektoreid: autotööstus, metalli-, tekstiili-, masinate ja seadmete ning klaasitootmine, jaemüügisektor on aga praegusel juhul Belgias hõlmatud esimest korda; tuletab meelde, et see on seni kümnes EGFi taotlus mis hõlmab jaemüügisektorit;

7.  möönab, et jaekaubanduses on üleilmastumisest (e‑kaubandus) tulenevalt suurte muutuste aeg, mis põhjustabki koondamisi ning et tarbijate harjumuste muutumine ja digiteerimine avaldab samuti jaekaubandusele mõju; rõhutab, et koondamised Carrefour Belgique SAs ei puuduta otseselt toiduainetööstust, vaid on seotud peamiselt e-kaubandusega, mis hõlmab näiteks raamatuid ja elektroonikaseadmeid; märgib, et tulevikus võivad sellised koondamised digiteerimise tõttu veelgi suureneda, mida tuleks arvesse võtta aruteludes tulevase EGFi üle järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, mis hõlmab ajavahemikku 2021–2027;

8.  leiab, et üleilmastumine on liidu jaoks katsumus; on lisaks seisukohal, et noorte ja muu töötuse vastu võitlemine hõlmab ümber- ja täiendusõppe võimaluste loomist Euroopa ettevõtetes; ootab, et Carrefour Belgique SA tagaks selle protsessi käigus vajaliku kvaliteetse sotsiaaldialoogi oma töötajatega;

9.  märgib, et taotlus on esitatud seoses 1 019 töötaja koondamisega ettevõttes Carrefour Belgique SA ning et koondamised hõlmavad kogu Belgiat; märgib lisaks, et Belgia eeldab, et meetmetes osaleb rahastamise nõuetele vastavatest toetusesaajatest (sihtrühma kuuluvad toetusesaajad) vaid 400, nimelt Valloonias koondatud töötajad, kuna nimetatud koondamistel on märgatav kahjulik mõju tööhõive olukorrale ja seeläbi Valloonia piirkonna majandusele, sest piirkonnas on vähe töökohti, suhteliselt kõrge töötuse määr ning seetõttu on koondatud töötajatel, eriti üle 50‑aastastel, uue töö leidmine eeldatavalt keerukas; tuletab sellega seoses meelde, et Valloonia töötuse määr (8,6 %) on märkimisväärselt suurem kui ELi keskmine töötuse määr (6,9 %) ning rohkem kui kaks korda suurem Flandria piirkonna töötuse määrast (3,5 %);

10.  märgib lisaks, et Belgia ametiasutused osutavad EGFist kaasrahastatud individualiseeritud teenuseid kuni 330 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele, kes on taotluse esitamise kuupäeval alla 25‑aastased, arvestades, et 240 koondamist toimusid NUTS 2. tasandi piirkondades Hainaut’ provintsis ja Liège’i provintsis, kus 2018. aasta kohta kättesaadavate andmete põhjal oli 15–24‑aastaste noorte töötuse määr vähemalt 20 %;

11.  märgib, et Belgial on kavas võtta taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks viit tüüpi meetmeid:

   i) toetus, juhendamine, integratsioon,
   ii) koolitus, ümberõpe ja kutseõpe,
   iii) ettevõtte asutamise toetamine,
   iv) ettevõtluse alustamise toetus,
   v) rahalised toetused; rõhutab, et antud juhul tõendab toetuse, juhendamise ja integratsiooni ning koolituse, ümberõppe ja kutseõppe asjakohasust eeldatav osalejate arv (730 eeldatavat osalejat esimeses meetmes, 460 teises meetmes);

12.  rõhutab, et mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori koolitatakse eelkõige tööd otsima ja kandideerimiseks avaldust esitama ning neid teavitatakse paremini tööõigusest, sotsiaalsetest õigustest ja haldusmenetlustest; töötajatele ning mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele, kes alustavad vähemalt aasta kestvaid täisajaga õpinguid, antakse peale selle igakuist toetust 350 eurot;

13.  väljendab rahulolu selle üle, et Belgia on koostanud kooskõlastatud individualiseeritud teenuste paketi, konsulteerides sotsiaalpartneritega, eelkõige ametiühingute, kutsenõustajate ja sotsiaaltöötajatega, et vaadata läbi mitmesugused koondatud töötajate vajadustele kohandatud ümberpaigutamise lahendused;

14.  rõhutab, et Belgia on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest;

15.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

16.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

17.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga‑aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)  Belgia ametiasutused esitasid 20. juunil 2019 taotluse EGFi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses ettevõttes Carrefour Belgique SA toimunud koondamistega. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Belgia otsustanud osutada EGFist kaasrahastatud individualiseeritud teenuseid ka 330 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele.

(5)  Seega tuleks kasutusele võtta EGFi vahendid, et anda Belgia ametiasutuste taotluse alusel rahalist toetust summas 1 632 028 eurot.

(6)  Selleks et EGFi vahendid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 1 632 028 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates … [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev](4).

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(3) Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
(4)* Kuupäeva sisestab Euroopa Parlament enne ELTs avaldamist.

Viimane päevakajastamine: 2. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika