Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2114(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0021/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0021/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0053

Hyväksytyt tekstit
PDF 134kWORD 44k
Torstai 14. marraskuuta 2019 - Bryssel
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgia
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. marraskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0021/2019),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille; toteaa, että apu annetaan työntekijöille ja niille yrityksille, joiden palveluksessa he ovat työskennelleet, annetun taloudellisen tuen kautta;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti; ottaa huomioon, että tähän tapaukseen liittyy erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ikäryhmä, jossa yli 81 prosenttia työntekijöistä on 55–64-vuotiaita;

C.  ottaa huomioon, että Belgia toimitti hakemuksen EGF/2019/001 BE/Carrefour rahoitustuen saamiseksi Euroopan globalisaatiorahastosta sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 (vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokitellulla toimialalla vähennettiin 751 työntekijää 30. marraskuuta 2018 ja 30. maaliskuuta 2019 välisenä aikana; ottaa huomioon, että vielä 268 työntekijää vähennettiin ennen viiteajanjaksoa tai sen jälkeen; ottaa huomioon, että komission mukaan voidaan osoittaa selkeä syy-yhteys tapahtumaan, joka aiheutti työntekijävähennykset viiteajanjakson aikana; ottaa huomioon, että Belgian hakemuksessa mainittujen tosiseikkojen perusteella ei ole käytetty muita varoja tai ohjelmia;

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustui EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä;

E.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Belgia on päättänyt myös tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja 330:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 632 028 euroa eli 60 prosenttia 2 720 047 euron kokonaiskustannuksista, joista yksilöllisten palvelujen osuus on 2 665 047 euroa ja valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien osuus 55 000 euroa;

2.  toteaa, että Belgian viranomaiset jättivät EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 20. kesäkuuta 2019 ja että Belgian toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 4. lokakuuta 2019 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  panee merkille, että Belgia aloitti yksilöllisten palvelujen tarjoamisen tuen kohteena oleville edunsaajille 1. joulukuuta 2018, joten kausi, jolle EGR-rahoitusta voidaan myöntää, alkaa 1. joulukuuta 2018 ja päättyy 20. kesäkuuta 2021;

4.  toteaa, että Belgialle on 25. tammikuuta 2018 alkaen aiheutunut hallinnollisia kuluja EGR:n täytäntöönpanosta ja että valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien menoihin voidaan myöntää EGR:n rahoitustukea 25. tammikuuta 2018 ja 20. joulukuuta 2021 väliseltä ajalta;

5.  muistuttaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi myös ennakoitava työmarkkinoiden uusia kehityssuuntauksia ja keskityttävä erityisesti siirtymiseen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen;

6.  muistuttaa, että tämä on Belgian 14. EGR-hakemus ja että nämä hakemukset ovat koskeneet useita aloja: autoteollisuutta, perusmetallien valmistusta, tekstiilien, koneiden ja laitteiden valmistusta ja lasia; toteaa, että tässä tapauksessa vähittäiskaupan ala on ensimmäistä kertaa Belgian hakemuksen kohteena; muistuttaa, että kyseessä on nyt kymmenes vähittäiskaupan alaa koskeva EGR-hakemus;

7.  panee merkille, että vähittäiskaupassa on meneillään merkittävä muutos, joka johtuu globalisaatiosta (sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa), mikä on johtanut työntekijävähennyksiin, ja toteaa, että kuluttajien tottumusten muuttuminen ja digitalisaatio vaikuttavat myös vähittäiskauppaan; korostaa, että Carrefour Belgique SA:n työntekijävähennykset eivät koske suoraan elintarviketeollisuutta vaan liittyvät pääasiassa tavaroiden, kuten kirjojen ja elektroniikkalaitteiden, sähköiseen kauppaan; huomauttaa, että tällaiset työntekijävähennykset saattavat lisääntyä tulevaisuudessa entisestään digitalisaation myötä, mikä olisi otettava huomioon keskusteltaessa EGR:n tulevaisuudesta seuraavassa, vuosia 2021–2027 koskevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä;

8.  katsoo, että globalisaatio on haaste unionille; katsoo lisäksi, että nuorisotyöttömyyden ja muun työttömyyden torjunta edellyttää mahdollisuuksien luomista uusien taitojen hankkimiseen ja taitojen kohentamiseen eurooppalaisissa yrityksissä; odottaa, että tämän prosessin aikana Carrefour Belgique SA varmistaa tarvittavan korkealaatuisen työmarkkinavuoropuhelun työntekijöidensä kanssa;

9.  panee merkille, että hakemus koskee yhteensä 1 019:ää työntekijää, jotka vähennettiin Carrefour Belgium SA -yrityksen palveluksesta, ja että työntekijävähennykset koskevat koko Belgiaa; panee lisäksi merkille, että Belgia odottaa, että toimenpiteisiin osallistuu ainoastaan 400 kaikista tukeen oikeutetuista edunsaajista (”kohteena olevat edunsaajat”), eli Valloniassa vähennetyt työntekijät, koska näillä työntekijävähennyksillä on erityisen merkittävä kielteinen vaikutus Vallonian työllisyystilanteeseen ja siten Vallonian aluetalouteen alueen työpaikkojen vähäisyyden, suhteellisen korkean työttömyysasteen ja näin ollen vähennettyjen työntekijöiden, etenkin yli 50-vuotiaiden, uudelleentyöllistymisessä odotettavissa olevien ongelmien vuoksi; muistuttaa tässä yhteydessä, että Vallonian alueen työttömyysaste on 8,6 prosenttia, mikä on huomattavasti korkeampi kuin unionin keskimääräinen työttömyysaste, joka on 6,9 prosenttia, ja yli kaksi kertaa korkeampi kuin Flanderin työttömyysaste, joka on 3,5 prosenttia;

10.  panee lisäksi merkille, että Belgia ehdottaa EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja enintään 330:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle, jotka ovat alle 25-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä, koska työntekijävähennyksistä 240 tapahtuu NUTS 2 -alueilla Hainaut’n ja Liegen provinsseissa, joissa 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste on ollut vähintään 20 prosenttia vuoden 2018 käytettävissä olevien vuosittaisten tietojen perusteella;

11.  toteaa, että Belgia suunnittelee viidenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille:

   i) tuki/ohjaus/integrointi,
   ii) koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus,
   iii) yrityksen perustamista valmisteleva tuki,
   iv) avustus yrityksen perustamiseen ja
   v) avustukset; korostaa, että tässä tapauksessa tuen, ohjauksen ja integroinnin sekä koulutuksen, uudelleenkoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen merkitys käy ilmi arvioitujen osallistujien määrästä (arvioitu osallistujamäärä ensimmäisessä toimessa on 730 ja toisessa 460);

12.  korostaa, että NEET-nuorille tarjotaan erityisesti työnhakuun ja työhakemuksiin liittyvää koulutusta, tietoa työlainsäädännöstä ja sosiaalisista oikeuksista sekä tukea hallinnollisissa menettelyissä; toteaa, että työntekijöille ja NEET-nuorille, jotka suorittavat vähintään vuoden mittaiset kokopäiväiset opinnot, myönnetään lisäksi 350 euron kuukausiavustus;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että Belgia kuuli yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa työmarkkinaosapuolia, erityisesti ammattiliittoja, ammatinvalinnanohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä, arvioidakseen uudelleen erilaisia irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin mukautettuja uudelleentyöllistämisratkaisuja;

14.  korostaa Belgian viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä;

15.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

16.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

17.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Belgian hakemuksen johdosta – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahaston, jäljempänä ’EGR’, tarkoituksena on tarjota tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttaa heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Belgia toimitti 20 päivänä kesäkuuta 2019 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön Carrefour Belgique SA:n Belgiassa toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Belgia on päättänyt tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja myös 330:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle.

(5)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 632 028 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Belgian hakemuksen perusteella.

(6)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 1 632 028 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2019 koskevaa unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä](4).

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).
(4)* Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.

Päivitetty viimeksi: 2. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö