Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2114(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0021/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0021/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0053

Usvojeni tekstovi
PDF 145kWORD 48k
Četvrtak, 14. studenog 2019. - Bruxelles
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour)) (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0021/2019),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada; budući da se ta pomoć pruža financijskom potporom radnicima i trgovačkim društvima za koja su radili;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće; budući da je u ovom slučaju riječ o posebno osjetljivoj dobnoj skupini u kojoj je više od 81 % radnika u dobi između 55 i 64 godine;

C.  budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2019/001 BE/Carrefour za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 751 radnika tijekom referentnog razdoblja između 30. studenoga 2018. i 30. ožujka 2019. u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 47 NACE-a Revision 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima); budući da je prije ili nakon referentnog razdoblja još 268 radnika proglašeno viškom; budući da se, prema mišljenju Komisije, može utvrditi jasna uzročna veza s događajem koji je prouzročio otpuštanja tijekom referentnog razdoblja; budući da u pogledu činjenica opisanih u zahtjevu koji je podnijela Belgija nije mobiliziran ni jedan drugi fond ni program;

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika u nekom poduzeću u državi članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

E.  budući da je Belgija u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 također odlučila pružiti usluge prilagođene potrebama za 330 mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi), a te se usluge sufinanciraju iz EGF-a;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Belgija u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 632 028 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 2 720 047 EUR, što obuhvaća troškove za usluge prilagođene potrebama u iznosu od 2 665 047 EUR i troškove za pripremu, upravljanje, informiranje i promidžbu te kontrolu i izvješćivanje u iznosu od 55 000 EUR;

2.  napominje da su belgijske vlasti zahtjev podnijele 20. lipnja 2019. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Belgija pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 4. listopada 2019. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da je Belgija počela s pružanjem usluga prilagođenih potrebama ciljnim korisnicima 1. prosinca 2018., pa će stoga razdoblje prihvatljivosti za financijski doprinos iz EGF-a trajati od 1. prosinca 2018. do 20. lipnja 2021.;

4.  napominje da je Belgija počela stvarati administrativne rashode za provedbu EGF-a 25. siječnja 2018. i da su stoga rashodi za pripremu, upravljanje, informiranje i promidžbu te nadzor i izvješćivanje nastali u razdoblju od 25. siječnja 2018. do 20. prosinca 2021. prihvatljivi za financijski doprinos iz EGF-a;

5.  podsjeća na to da bi pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebalo predvidjeti i kretanja na tržištu radne snage, posebno uzimajući u obzir prelazak na resursno učinkovito i održivo gospodarstvo;

6.  podsjeća da je to 14. zahtjev Belgije i da su njima obuhvaćeni različiti sektori: automobilski sektor, proizvodnja osnovnih metala, tekstila, strojeva i opreme te stakla, a u ovom slučaju prvi put je u Belgiji obuhvaćen sektor maloprodaje; podsjeća da je to dosad 10. zahtjev u okviru EGF-a kojim je obuhvaćen sektor maloprodaje;

7.  prima na znanje da trgovina na malo prolazi kroz razdoblje velikih promjena zbog globalizacije (e-trgovina, internetska kupovina), što dovodi do otpuštanja, te da promjena obrazaca u navikama potrošača i digitalizacija također utječu na sektor maloprodaje; ističe da se otpuštanja u trgovačkom društvu Carrefour Belgique SA ne odnose izravno na prehrambenu industriju, nego uglavnom na e-trgovinu u području robe, kao što su knjige i elektronički uređaji; napominje da u budućnosti takva otpuštanja mogu uzeti još više maha zbog digitalizacije, što treba uzeti u obzir tijekom rasprava o budućem EGF-u u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. 2027.;

8.  smatra da je globalizacija izazov za Uniju; štoviše, smatra da rješavanje problema nezaposlenosti mladih i ostalih podrazumijeva stvaranje prilika za prekvalifikaciju i stjecanje novih vještina u europskim trgovačkim društvima; očekuje da će Carrefour Belgique SA tijekom tog postupka osigurati potreban visokokvalitetan socijalni dijalog sa svojim radnicima;

9.  napominje da se zahtjev odnosi na ukupno 1 019 radnika proglašenih viškom u trgovačkom društvu Carrefour Belgique SA te da je do otpuštanja došlo u cijeloj Belgiji; nadalje napominje da će prema očekivanjima Belgije od ukupnog broja korisnika koji ispunjavaju uvjete samo njih 400 sudjelovati u tim mjerama (ciljani korisnici), a to su radnici proglašeni viškom u Valoniji jer ta otpuštanja posebno negativno utječu na zaposlenost, a time i na regionalno gospodarstvo Valonije zbog nedostatka radnih mjesta u toj regiji, relativno visoke stope nezaposlenosti te, kao posljedica toga, očekivanih poteškoća pri ponovnom zapošljavanju radnika proglašenih viškom, osobito onih u dobi od 50 i više godina; u tom pogledu podsjeća da je stopa nezaposlenosti od 8,6 % u Valoniji znatno viša od prosječne stope nezaposlenosti od 6,9 % u Uniji te je više nego dvostruko veća od stope nezaposlenosti od 3,5 % u Flandriji;

10.  nadalje napominje da Belgija predlaže pružanje usluga prilagođenih potrebama koje se sufinanciraju iz EGF-a za najviše 330 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (skupina NEET) te su na dan podnošenja zahtjeva mlađi od 25 godina, s obzirom na to da je 240 radnika otpušteno u regijama razine NUTS 2 u pokrajinama Hainaut i Liège u kojima stope nezaposlenosti mladih u dobi od 15 do 24 godine, na temelju godišnjih podataka dostupnih za 2018., iznose najmanje 20 %;

11.  napominje da Belgija priprema pet vrsta mjera za radnike koji su proglašeni viškom i obuhvaćeni zahtjevom:

   i. potpora/usmjeravanje/integracija,
   ii. osposobljavanje, prekvalifikacija i strukovno osposobljavanje,
   iii. potpora pri osnivanju poduzeća,
   iv. doprinos za osnivanje poduzeća;
   v. naknade; ističe da u tom slučaju broj procijenjenih sudionika (730 u okviru prve mjere i 460 u okviru druge) pokazuje kolika je važnost potpore, usmjeravanja i integracije te osposobljavanja, prekvalifikacije i strukovnog osposobljavanja;

12.  ističe da će se mladi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju posebno osposobljavati za traženje i radnih mjesta i prijavljivanje na njih te da će biti bolje informirani o radnom pravu, socijalnim pravima i potpori u administrativnim postupcima; štoviše, radnicima i mladima koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, a koji upišu redovni studij u trajanju od najmanje jedne godine dodijelit će se mjesečna naknada u iznosu od 350 EUR;

13.  pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavila Belgija u suradnji sa socijalnim partnerima, posebno sindikatima, strukovnim savjetnicima i socijalnim radnicima, kako bi se ponovno uzela u obzir razna rješenja za pronalazak radnih mjesta prilagođenih potrebama radnika proglašenih viškom;

14.  ističe da su belgijske vlasti potvrdile da se za prihvatljive mjere ne prima pomoć iz drugih fondova Unije ili financijskih instrumenata;

15.  ponovno ističe da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni mjere za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna trgovačka društva ni mjere za restrukturiranje društava ili sektora;

16.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

17.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Belgije – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pružanje je potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine prouzročenih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Belgija je 20. lipnja 2019. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u trgovačkom društvu Carrefour Belgique SA. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj zahtjev ispunjava uvjete za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a, kako je utvrđeno člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 Belgija je odlučila osigurati usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a i za 330 mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (skupina NEET).

(5)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Belgija osigurao financijski doprinos u iznosu od 1 632 028 EUR.

(6)  Ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratilo vrijeme potrebno za mobiliziranje EGF-a,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 1 632 028 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objavljivanja u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma usvajanja Odluke](4).

Sastavljeno u ...,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
(4)* Datum unosi Parlament prije objavljivanja u SL-u.

Posljednje ažuriranje: 2. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti