Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2114(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0021/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0021/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0053

Elfogadott szövegek
PDF 148kWORD 49k
2019. november 14., Csütörtök - Brüsszel
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Belgium kérelme – EGF/2019/001 BE/Carrefour
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. november 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0021/2019),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket; mivel ez a támogatás a munkavállalóknak és azoknak a vállalatoknak nyújtott pénzügyi támogatáson keresztül valósul meg, amelyeknek dolgoztak;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani; mivel ez az ügy egy különösen kiszolgáltatott korcsoportot érint, amelyben a munkavállalók több mint 81%-a 55 és 64 év közötti;

C.  mivel Belgium „EGF/2019/001 BE Carrefour” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 47. ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) 2018. november 30. és 2019. március 30. között történt 751 elbocsátást követően; mivel további 268 munkavállalót a referencia-időszak előtt vagy után bocsátottak el; mivel a Bizottság szerint egyértelmű ok-okozati összefüggés mutatható ki az elbocsátásokat a referencia-időszak alatt kiváltó eseménnyel; mivel a Belgium által benyújtott kérelemben leírt tényekkel kapcsolatban más alapot vagy programot nem vettek igénybe;

D.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt beavatkozási kritériumra épül, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy, legalább 500 munkavállalót bocsássanak el egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és/vagy a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

E.  mivel Belgium úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 330 fiatal (NEET-fiatalok) számára is biztosítja;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 632 028 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 2 720 047 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a, amely a személyre szabott szolgáltatásokra fordított 2 665 047 EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre szánt 55 000 EUR összegű kiadásokat foglalja magában;

2.  megállapítja, hogy a belga hatóságok 2019. június 20-án nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Belgium általi benyújtását követően – 2019. október 4-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megjegyzi, hogy Belgium 2018. december 1-jén kezdte meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a megcélzott kedvezményezetteknek, így az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulásra való jogosultság időszaka 2018. december 1-től 2021. június 20-ig fog tartani;

4.  megjegyzi, hogy az EGAA végrehajtásával összefüggésben a belga hatóságoknál 2018. január 25-től kezdődően merültek fel igazgatási kiadások, és hogy ezért 2018. január 25. és 2021. december 20. közötti előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre fordított kiadások támogathatók az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból;

5.  emlékeztet arra, hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag kialakítása során tekintetbe kell venni a munkaerő-piac alakulóban lévő fejleményeit is, különös tekintettel a forráshatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásra;

6.  emlékeztet arra, hogy ez Belgium 14. EGAA-kérelme, és hogy ezek a kérelmek számos ágazatra kiterjedtek: a gépjárműiparra, fémalapanyagok gyártására, a textiliparra, gépek és berendezések gyártására vagy az üvegágazatra, ám ez az első olyan kérelem, amely a belga kiskereskedelmi ágazatra vonatkozik; emlékeztet arra, hogy ez a 10. EGAA-kérelem a kiskereskedelmi ágazatra vonatkozóan;

7.  tudomásul veszi hogy a kiskereskedelem a globalizáció (e-kereskedelem, online vásárlás) következtében jelentős változáson megy keresztül, ami elbocsátásokhoz vezet, és hogy a fogyasztói szokások változásai és a digitalizáció is hatással vannak a kiskereskedelemre; hangsúlyozza, hogy a Carrefour Belgique SA-nál történt elbocsátások nem közvetlenül az élelmiszeripart érintik, hanem leginkább az áruk, például a könyvek és az elektronikus eszközök e-kereskedelméhez kapcsolódnak; megjegyzi, hogy az ilyen jellegű elbocsátások mértéke a jövőben tovább növekedhet a digitalizálás miatt, amit a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi keretben a jövőbeli EGAA-ról szóló viták során figyelembe kell venni;

8.  úgy véli, hogy a globalizáció kihívást jelent az Unió számára; úgy véli továbbá, hogy az ifjúsági és egyéb munkanélküliség leküzdése magában foglalja az európai vállalatok átképzési és továbbképzési lehetőségeinek biztosítását; elvárja, hogy a Carrefour Belgique SA e folyamat során magas színvonalú szociális párbeszédet biztosítson a munkavállalói számára;

9.  megjegyzi, hogy a kérelem összesen 1 019 munkavállalót érint, akiket a Carrefour Belgique SA vállalattól bocsátottak el, és hogy az elbocsátások Belgium egészét érintik; megjegyzi továbbá, hogy Belgium arra számít, hogy az összes jogosult kedvezményezett közül csak 400 vesz majd részt az intézkedésekben („célzott kedvezményezettek”), nevezetesen a vallóniai elbocsátott munkavállalók, mivel ezek az elbocsátások különösen súlyosan érintik a foglalkoztatási helyzetet, és így Vallónia regionális gazdaságát a régióbeli munkahelyek szűkössége, a viszonylag magas munkanélküliségi ráta, valamint ennek következtében az elbocsátott munkavállalók – és különösen az 50 év felettiek – átcsoportosításának várható nehézségei miatt; e tekintetben emlékeztet arra, hogy a 8,6%-os vallóniai munkanélküliségi ráta jelentősen magasabb az Unió 6,9%-os átlagos munkanélküliségi rátájánál, és több mint kétszerese a flandriai régió 3,5%-os munkanélküliségi rátájának;

10.  megjegyzi továbbá, hogy Belgium az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat fog nyújtani 330 olyan nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) számára, aki a kérelem benyújtásának időpontjában 25 év alatti volt, tekintve, hogy az elbocsátások közül 240-re Hainaut és Liège NUTS 2. szintű régiókban került sor, ahol a rendelkezésre álló 2018-as éves adatok szerint a 15–24 éves fiatalokra vonatkozó ifjúsági munkanélküliségi ráta legalább 20%;

11.  megjegyzi, hogy Belgium ötféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében:

   i. segítségnyújtás/tanácsadás/integráció,
   ii. képzés, átképzés és szakképzés,
   iii. vállalkozás alapításához nyújtott támogatás,
   iv. vállalkozás indításához nyújtott hozzájárulás,
   v. juttatások; hangsúlyozza, hogy ebben az esetben a segítségnyújtás, a tanácsadás és az integráció, valamint a képzés, átképzés és szakképzés jelentőségét alátátmasztja a résztvevők becsült száma (az első fellépés esetében 730, a második esetében pedig 460 becsült résztvevő);

12.  hangsúlyozza, hogy a NEET-fiatalok elsősorban az álláskereséssel és az állásokra való jelentkezéssel kapcsolatos képzésben részesülnek, és jobb tájékoztatást kapnak a munkajogról, a szociális jogokról és az adminisztratív eljárásokban nyújtott támogatásokról; ezen kívül havonta 350 EUR juttatást kapnak azok a munkavállalók és NEET-fiatalok, akik legalább egy évig nappali tagozatos tanulmányokat folytatnak;

13.  üdvözli, hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagot Belgium a szociális partnerekkel, különösen a szakszervezetekkel, a szakmai tanácsadókkal és a szociális munkásokkal konzultálva dolgozta ki, a különböző átcsoportosítási megoldásoknak az elbocsátott munkavállalók igényeihez igazított újragondolása érdekében;

14.  hangsúlyozza, hogy a belga hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást;

15.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

16.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

17.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Belgium EGF/2019/001 BE/Carrefour referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak, valamint segítse a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket.

(2)  Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR.

(3)  2019. június 20-án Belgium a Carrefour Belgique SA vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel az EGAA igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be. E kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítették ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Belgium úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 330 fiatal (NEET-fiatalok) számára is biztosítja.

(5)  Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Belgium által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 632 028 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(6)  Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 632 028 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot … [az elfogadás napja]-tól/-től kell alkalmazni(4).

Kelt …, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(3) A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
(4)* A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a Hivatalos Lapban való közzétételét megelőzően.

Utolsó frissítés: 2020. június 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat