Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2114(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0021/2019

Pateikti tekstai :

A9-0021/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0053

Priimti tekstai
PDF 145kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d. - Briuselis
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Belgijos paraiška „EGF/2019/001 BE/Carrefour“
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019
Rezoliucija
 Priedas

2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“ (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0021/2019),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones; kadangi ši pagalba yra darbuotojams ir įmonėms, kuriose jie dirbo, teikiama finansinė parama;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau; kadangi šis atvejis susijęs su itin pažeidžiama amžiaus grupe, kurioje daugiau kaip 81 proc. darbuotojų amžius yra nuo 55 iki 64 metų;

C.  kadangi Belgija pateikė paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“ dėl finansinės EGF paramos, nes ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), per ataskaitinį laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 30 d. iki 2019 m. kovo 30 d. buvo atleistas 751 darbuotojas; kadangi dar 268 darbuotojai buvo atleisti prieš ataskaitinį laikotarpį arba po jo; kadangi, pasak Komisijos, galima nustatyti aiškų priežastinį ryšį su atleidimus ataskaitiniu laikotarpiu paskatinusiu įvykiu; kadangi, atsižvelgiant į Belgijos pateiktoje paraiškoje nurodytus faktus, nebuvo pasinaudota jokiais kitais fondais ar programomis;

D.  kadangi paraiška pagrįsta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos reikalaujama, kad per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį iš valstybės narės įmonės turi būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

E.  kadangi, remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Belgija nusprendė 330 nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET) taip pat teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad Belgija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 632 028 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. visų išlaidų, siekiančių 2 720 047 EUR, ir apima prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidas (2 665 047 EUR) bei parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidas (55 000 EUR);

2.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2019 m. birželio 20 d. ir kad, Belgijai pateikus papildomą informaciją, Komisija 2019 m. spalio 4 d. baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad Belgija 2018 m. gruodžio 1 d. tiksliniams paramos gavėjams pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas ir kad dėl to išlaidų tinkamumo finansuoti EGF lėšomis laikotarpis bus 2018 m. gruodžio 1 d.–2021 m. birželio 20 d.;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad pirmąsias administracines išlaidas, susijusias su EGF įgyvendinimu, Belgija patyrė 2018 m. sausio 25 d. ir kad todėl nuo 2018 m. sausio 25 d. iki 2021 m. gruodžio 20 d. patirtos parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidos bus laikomos tinkamomis finansuoti EGF lėšomis;

5.  primena, kad rengiant suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą taip pat reikėtų iš anksto numatyti besiformuojančius darbo rinkos pokyčius, ypač daug dėmesio skiriant perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

6.  primena, kad tai yra 14-oji Belgijos paraiška dėl EGF ir kad šios paraiškos buvo skirtos įvairiems sektoriams: automobilių, pagrindinių metalų gamybos, tekstilės, mašinų ir įrenginių, stiklo ir šiuo atveju į Belgijos paraišką pirmą kartą įtrauktas mažmeninės prekybos sektorius; primena, kad iki šiol tai yra 10-oji paraiška dėl EGF paramos mažmeninės prekybos sektoriui;

7.  pripažįsta, jog dėl globalizacijos (elektroninės prekybos, pirkimo internetu) mažmeninė prekyba išgyvena esminių pokyčių laikotarpį ir dėl to atleidžiami darbuotojai ir kad kintančios vartotojų įpročių tendencijos ir skaitmeninimas taip pat daro poveikį mažmeninei prekybai; pabrėžia, kad šie atleidimai įmonėje „Carrefour Belgique SA“ nėra tiesiogiai susiję su maisto pramone, bet daugiausia susiję su elektronine prekyba prekėmis, pvz., knygomis ir elektroniniais prietaisais; pažymi, kad ateityje dėl skaitmeninimo tokių atleidimų gali būti dar daugiau ir tai turėtų būti apsvarstyta per diskusijas dėl būsimo EGF kitoje 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje;

8.  mano, kad globalizacija yra iššūkis Sąjungai; be to, mano, kad kova su jaunimo ir kitų asmenų nedarbu apima perkvalifikavimo ir įgūdžių tobulinimo galimybių Europos įmonėse kūrimą; tikisi, kad šio proceso metu įmonė „Carrefour Belgique SA“ užtikrins būtiną aukštos kokybės socialinį dialogą su savo darbuotojais;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad paraiškoje iš viso nurodyta 1 019 darbuotojų, atleistų iš įmonės „Carrefour Belgique SA“, ir kad darbuotojai atleisti visoje Belgijoje; be to, pažymi, jog Belgija tikisi, kad priemonėse dalyvaus tik 400 iš visų reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų (tikslinių paramos gavėjų), t. y. Valonijoje atleistų darbuotojų dėl to, kad šie atleidimai daro itin didelį neigiamą poveikį Valonijos užimtumui, taigi ir šio regiono ekonomikai, nes trūksta darbo vietų regione, laikosi palyginti aukštas nedarbo lygis ir dėl to numatomi sunkumai, susiję su atleistų darbuotojų, ypač vyresnių nei penkiasdešimties metų darbuotojų, perskirstymu; atsižvelgdamas į tai primena, kad 8,6 proc. nedarbo lygis Valonijoje yra daug didesnis nei vidutinis 6,9 proc. nedarbo lygis Sąjungoje ir daugiau kaip du kartus didesnis negu 3,5 proc. nedarbo lygis Flandrijos regione;

10.  be to, pažymi, kad Belgija siūlo iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas ne daugiau kaip 330 nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių (NEET), kuriems paraiškos pateikimo dieną yra mažiau kaip 25 metai, atsižvelgiant į tai, kad 240 darbuotojų atleisti Heno provincijos ir Lježo provincijos NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose, remiantis 2018 m. duomenimis, 15–24 metų amžiaus jaunuolių nedarbo lygis buvo ne mažesnis kaip 20 proc.;

11.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Belgija planuoja taikyti penkių rūšių veiksmus:

   i) paramą, konsultacijas ir (arba) integraciją,
   ii) mokymą, perkvalifikavimą ir profesinį mokymą,
   iii) pagalbą verslui kurti,
   iv) paramą verslui steigti,
   v) išmokas; pabrėžia, kad šiuo atveju paramos, konsultacijų ir integracijos, taip pat mokymo, perkvalifikavimo ir profesinio mokymo svarbą rodo apskaičiuotas dalyvių skaičius (apskaičiuotas dalyvių pirmajame veiksme skaičius – 730, antrajame – 460);

12.  pabrėžia, kad nesimokantys ir nedirbantys jaunuoliai bus ypač apmokyti ieškoti darbo ir teikti paraiškas ir jie bus geriau informuojami apie darbo teisę, socialines teises ir paramą vykdant administracines procedūras. Be to, darbuotojams ir NEET jaunuoliams, kurie ne mažiau kaip vienus metus mokysis visą darbo dieną, bus skiriama 350 EUR mėnesinė išmoka;

13.  teigiamai vertina tai, kad Belgija parengė suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą konsultuodamasi su socialiniais partneriais, visų pirma profesinėmis sąjungomis, profesiniais konsultantais ir socialiniais darbuotojais, kad būtų apsvarstyti įvairūs prie atleistų darbuotojų poreikių pritaikyti perskirstymo sprendimai;

14.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos patvirtino, jog reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama kitų Sąjungos fondų ar finansinių priemonių parama;

15.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

16.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

17.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neturi viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje(3);

(3)  2019 m. birželio 20 d. Belgija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės „Carrefour Belgique SA“. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija, pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Ši paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip išdėstyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Belgija nusprendė 330 nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET) taip pat teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

(5)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 632 028 EUR suma finansinei paramai pagal Belgijos pateiktą paraišką suteikti;

(6)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2019 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 632 028 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [šio sprendimo priėmimo data](4).

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(3) 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
(4)* Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika