Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2114(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0021/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0021/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0053

Pieņemtie teksti
PDF 158kWORD 50k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris - Brisele
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana – Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu – Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0021/2019),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū; tā kā šī palīdzība izpaužas kā finansiāls atbalsts darba ņēmējiem un uzņēmumiem, kuros tie strādājuši;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi; tā kā šajā gadījumā ir iesaistīta īpaši neaizsargāta vecuma grupa — vairāk nekā 81 % darbinieku ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem;

C.  tā kā Beļģija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2019/001 BE/Carrefour, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar to, ka pārskata periodā no 2018. gada 30. novembra līdz 2019. gada 30. martam uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 47. nodaļas [Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus], ir atlaists 751 darbinieks; tā kā vēl 268 darbinieki tika atlaisti pirms vai pēc pārskata perioda; tā kā pēc Komisijas sniegtās informācijas var noteikt skaidru cēloņsakarību ar notikumu, kurš izraisīja atlaišanu pārskata periodā; tā attiecībā uz Beļģijas iesniegtajā pieteikumā aprakstītajiem faktiem nav izmantoti nevieni citi fondi vai programmas;

D.  tā kā pieteikums ir balstīts uz EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kurā paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā kopā ir atlaisti vismaz 500 darbinieki, ieskaitot darbinieku atlaišanu šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos;

E.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktu Beļģija ir nolēmusi sniegt EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus arī 330 jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET),

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 1 632 028 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, 2 720 047 EUR, kuras aptver izdevumus par individualizētajiem pakalpojumiem 2 665 047 EUR apmērā un izdevumus par sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem 55 000 EUR apmērā;

2.  norāda, ka Beļģijas iestādes pieteikumu iesniedza 2019. gada 20. jūnijā un pēc tam, kad Beļģija bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2019. gada 4. oktobrī, tajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3.  norāda, ka Beļģija sāka sniegt individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem 2018. gada 1. decembrī, tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem, kas saistīti ar šīm darbībām, ir no 2018. gada 1. decembra līdz 2021. gada 20. jūnijam;

4.  norāda, ka Beļģijai administratīvie izdevumi, lai īstenotu EGF, sāka rasties 2018. gada 25. janvārī un tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem saistībā ar sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem ir no 2018. gada 25. janvāra līdz 2021. gada 20. decembrim;

5.  atgādina, ka saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma izstrādē būtu jārēķinās arī ar jaunām darba tirgus tendencēm, īpašu uzmanību pievēršot pārejai uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku;

6.  atgādina, ka šis ir Beļģijas 14. EGF pieteikums un ka minētie pieteikumi ir iesniegti par dažādām nozarēm: autobūvi, parasto metālu ražošanu, tekstilizstrādājumu ražošanu, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanu, stikla ražošanu un — ar šo pieteikumu pirmo reizi — mazumtirdzniecības nozari; atgādināja, ka šis līdz šim ir 10. EGF pieteikums, kas attiecas uz mazumtirdzniecības nozari;

7.  atzīst, ka globalizācijas dēļ mazumtirdzniecība šobrīd saskaras ar ievērojamām pārmaiņām (e-komercija, tiešsaistes iepirkšanās), kuru dēļ uzņēmumiem nākas atlaist darbiniekus, un ka mazumtirdzniecību ietekmē arī mainīgie patērētāju ieradumu modeļi un digitalizācija; uzsver, ka šīs atlaišanas uzņēmumā “Carrefour Belgique SA” nav tieši saistītas ar pārtikas ražošanas nozari, bet lielākoties skar tādu preču kā grāmatu un elektronisko iekārtu e-komerciju; norāda, ka šādu atlaišanu apmērs turpmāk var palielināties digitalizācijas dēļ un ka tas būtu jāņem vērā diskusijās par nākamo EGF nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam;

8.  uzskata, ka globalizācija ir Savienības izaicinājums; turklāt uzskata, ka jauniešu un citu personu bezdarba problēma būtu jārisina, Eiropas uzņēmumos radot pārkvalificēšanās un kvalifikācijas celšanas iespējas; sagaida, ka “Carrefour Belgique SA” šajā procesā nodrošinās nepieciešamo kvalitatīvo sociālo dialogu ar darbiniekiem;

9.  norāda, ka pieteikums attiecas kopumā uz 1019 darbiniekiem, kas tika atlaisti “Carrefour Belgique SA”, un ka atlaišana ir notikusi visā Beļģijā; turklāt norāda, ka Beļģija sagaida, ka pasākumos piedalīsies tikai 400 no visiem atbalsttiesīgajiem saņēmējiem (“paredzētie atbalsta saņēmēji”), kas būs galvenokārt Valonijā atlaistie darbinieki, jo minētās atlaišanas īpaši nelabvēlīgi ietekmē nodarbinātības situāciju un līdz ar to Valonijas reģionālo ekonomiku, jo šajā reģionā trūkst darbvietu, ir salīdzinoši augsts bezdarba līmenis un tādējādi sagaidāms, ka atlaistajiem darbiniekiem, jo īpaši vecumā pēc 50 gadiem, būs grūtības atrast citu darbvietu; šajā sakarībā atgādina, ka Valonijas bezdarba līmenis ir 8,6 %, kas ir ievērojami augstāks par ES vidējo bezdarba līmeni — 6,9 % un divreiz augstāks par Flandrijas reģiona bezdarba līmeni — 3,5 %;

10.  turklāt norāda, ka Beļģija piedāvā EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus līdz pat 330 jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) un kas pieteikuma iesniegšanas dienā bija jaunāki par 25 gadiem, ņemot vērā, ka atlaišanas notika Eno provincē un Ljēžas provincē, kuras ir NUTS 2. līmeņa reģioni un kurās 15 līdz 24 gadus vecu jauniešu bezdarba līmenis bija vismaz 20 %, pamatojoties uz pieejamiem 2018. gada datiem;

11.  norāda, ka Beļģija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, proti:

   i) atbalsts/ieteikumi/integrācija,
   ii) apmācība, pārkvalifikācija un arodmācības,
   iii) atbalsts uzņēmuma izveidei,
   iv) ieguldījums jaunuzņēmuma izveidē un
   v) pabalsti; uzsver, ka šajā gadījumā par atbalsta, ieteikumu un integrācijas, kā arī apmācības, pārkvalifikācijas un arodmācību nozīmi liecina aplēsto dalībnieku skaits (730 aplēstie dalībnieki pirmajā pasākumā, 460 otrajā pasākumā);

12.  uzsver, ka NEET tiks īpaši apmācīti meklēt darbu un pieteikties tam un tiks labāk informēti par darba tiesībām, sociālajām tiesībām un atbalstu administratīvajās procedūrās; turklāt darba ņēmējiem un NEET, kas apņemas studēt pilna laika studijās (études de plein exercice) vismaz vienu gadu, tiks piešķirts ikmēneša pabalsts 350 EUR apmērā;

13.  atzinīgi vērtē to, ka Beļģija saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu izstrādāja, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, īpaši arodbiedrībām, karjeras atbalsta speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem, lai atkārtoti izskatītu dažādus tādus jaunas nodarbinātības risinājumus, kas pielāgoti atlaisto darbinieku vajadzībām;

14.  uzsver, ka Beļģijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem;

15.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

16.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

17.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

18.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Beļģijas pieteikumu – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF nepārsniedz maksimālo apjomu 150 miljoni EUR gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3)  Beļģijas 2019. gada 20. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu “Carrefour Belgique SA”. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu par pieteikumu tika sniegta papildu informācija. Minētais pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktu Beļģija ir nolēmusi sniegt EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus arī 330 jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET).

(5)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu 1 632 028 EUR apmērā saistībā ar Beļģijas iesniegto pieteikumu.

(6)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu 1 632 028 EUR saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [pieņemšanas datums](4).

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
(4)* Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 2. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika