Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2114(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0021/2019

Teksty złożone :

A9-0021/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0053

Teksty przyjęte
PDF 150kWORD 50k
Czwartek, 14 listopada 2019 r. - Bruksela
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0442 – C9‑0127/2019),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0021/2019),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielania dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy; mając na uwadze, że pomoc ta przybiera postać wsparcia finansowego udzielanego pracownikom i przedsiębiorstwom, dla których pracowali;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej; mając na uwadze, że w tym przypadku chodzi o szczególnie wrażliwą grupę wiekową, w której ponad 81 % pracowników jest w wieku od 55 do 64 lat;

C.  mając na uwadze, że Belgia złożyła wniosek EGF/2019/001 BE/Carrefour o pomoc finansową z EGF po zwolnieniu 751 pracowników w sektorze działalności gospodarczej określonym według klasyfikacji NACE Rev. 2 jako dział 47 (Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) w okresie odniesienia od 30 listopada 2018 r. do 30 marca 2019 r.; mając na uwadze, że poza okresem odniesienia zwolniono kolejnych 268 pracowników; mając na uwadze, że według Komisji można wskazać wyraźny związek przyczynowy z wydarzeniem, które zapoczątkowało zwolnienia w okresie odniesienia; mając na uwadze, że w odniesieniu do faktów opisanych we wniosku złożonym przez Belgię nie uruchomiono innych funduszy ani programów;

D.  mając na uwadze, że wniosek jest oparty na kryteriach interwencji przewidzianych w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w czteromiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwie działającym w państwie członkowskim, z uwzględnieniem pracowników zwolnionych przez dostawców i producentów na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw lub osób samozatrudnionych, które zaprzestały prowadzenia działalności;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Belgia zdecydowała się także na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych z EFG na rzecz 330 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzieży NEET);

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Belgia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 632 028 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 2 720 047 EUR, na które składają się wydatki na zindywidualizowane usługi w wysokości 2 665 047 EUR oraz wydatki na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, informacji, reklamy, kontroli i sprawozdawczości w wysokości 55 000 EUR;

2.  zauważa, że władze belgijskie złożyły wniosek w dniu 20 czerwca 2019 r. oraz że po przekazaniu przez Belgię dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę wniosku w dniu 4 października 2019 r. i przekazała ją Parlamentowi tego samego dnia;

3.  zauważa, że Belgia rozpoczęła świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz beneficjentów objętych pomocą w dniu 1 grudnia 2018 r. oraz że okres kwalifikowalności do uzyskania wkładu finansowego z EFG będzie zatem trwał od dnia 1 grudnia 2018 r. do 20 czerwca 2021 r.;

4.  zauważa, że Belgia zaczęła ponosić wydatki administracyjne w celu wdrożenia EFG w dniu 25 stycznia 2018 r. oraz że wydatki na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, informacji, reklamy, kontroli i sprawozdawczości kwalifikują się zatem do przyznania wkładu finansowego z EFG od dnia 25 stycznia 2018 r. do 20 grudnia 2021 r.;

5.  przypomina, że opracowanie skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług powinno również przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym naciskiem na przejście na gospodarkę zasobooszczędną i zrównoważoną;

6.  przypomina, że jest to 14. wniosek Belgii o uruchomienie EFG i że wnioski dotyczyły różnych sektorów: motoryzacyjnego, produkcji metali nieszlachetnych, tekstyliów, maszyn, sprzętu i szkła, a w tym przypadku po raz pierwszy sektora detalicznego; przypomina, że jest to 10. wniosek o objęcie wsparciem z EGF sektora detalicznego;

7.  przyznaje, że handel detaliczny przechodzi poważne zmiany skutkujące zwolnieniami z powodu globalizacji (handel elektroniczny czy zakupy przez internet), a dodatkowy wpływ na handel detaliczny mają zmiany przyzwyczajeń konsumentów i cyfryzacja; podkreśla, że zwolnienia w Carrefour Belgique SA nie dotyczą bezpośrednio przemysłu spożywczego, a przede wszystkim elektronicznego handlu towarami, takimi jak książki i urządzenia elektroniczne; zauważa, że tego rodzaju zwolnienia mogą w przyszłości jeszcze bardziej wzrosnąć ze względu na cyfryzację, co należy rozważyć podczas dyskusji na temat przyszłego EFG w kolejnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027;

8.  uważa, że globalizacja stanowi wyzwanie dla Unii; twierdzi ponadto, że walka z różnymi formami bezrobocia, w tym bezrobociem młodzieży, obejmuje stwarzanie możliwości przekwalifikowania się i podniesienia kwalifikacji w europejskich przedsiębiorstwach; oczekuje, że w trakcie tego procesu przedsiębiorstwo Carrefour Belgique SA zadba o wysoką jakość niezbędnego dialogu społecznego z pracownikami;

9.  zauważa, że wniosek dotyczy łącznie 1019 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Carrefour Belgique SA w całej Belgii; zauważa ponadto, że Belgia spodziewa się, iż środkami zostanie objętych jedynie 400 spośród wszystkich kwalifikujących się beneficjentów („beneficjentów objętych pomocą”), a mianowicie pracowników zwolnionych w Walonii, ponieważ zwolnienia te mają szczególnie niekorzystny wpływ na zatrudnienie, a tym samym na gospodarkę regionu ze względu na panujący tam niedobór miejsc pracy, stosunkowo wysoką stopę bezrobocia, a w konsekwencji spodziewane trudności związane z ponownym zatrudnieniem zwolnionych pracowników, zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat; przypomina w związku z tym, że stopa bezrobocia w Walonii wynosząca 8,6 % jest znacznie wyższa niż średnia stopa bezrobocia w Unii (6,9 %) i ponad dwukrotnie przewyższa stopę bezrobocia we Flandrii (3,5 %);

10.  ponadto zauważa, że Belgia proponuje zindywidualizowane usługi współfinansowane z EFG maksymalnie 330 młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się (NEET) w wieku poniżej 25 lat w dniu złożenia wniosku, przy czym 240 ze zwolnień miało miejsce w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Province Hainaut i Province Liège, w których stopa bezrobocia osób młodych w wieku od 15 do 24 lat wynosiła co najmniej 20 %, na podstawie danych rocznych za 2018 r.;

11.  zauważa, że Belgia planuje pięć rodzajów działań dla zwolnionych pracowników objętych przedmiotowym wnioskiem:

   (i) wsparcie/doradztwo/integracja,
   (ii) szkolenie, przekwalifikowanie i szkolenie zawodowe,
   (iii) wsparcie na rzecz tworzenia przedsiębiorstw,
   (iv) pomoc finansowa na założenie działalności gospodarczej,
   (v) zasiłki; podkreśla, że w tym przypadku znaczenie wsparcia, doradztwa i integracji, a także szkolenia, przekwalifikowania i szkolenia zawodowego potwierdza liczba szacowanych uczestników (730 szacowanych uczestników w ramach pierwszego działania, 460 w ramach drugiego);

12.  podkreśla, że osoby NEET zostaną przeszkolone przede wszystkim w zakresie poszukiwania pracy i ubiegania się o pracę, a także uzyskają dokładniejsze informacje o prawie pracy, prawach socjalnych i wsparciu w procedurach administracyjnych; zaznacza ponadto, że osoby NEET i pracownicy, którzy podejmą co najmniej roczne studia stacjonarne, będą otrzymywać dodatek miesięczny w wysokości 350 EUR;

13.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowany został przez Belgię w porozumieniu z partnerami społecznymi, w szczególności ze związkami zawodowymi, doradcami zawodowymi i pracownikami socjalnymi, w celu ponownego rozważenia różnych rozwiązań dotyczących przesunięć personelu, dostosowanych do potrzeb zwolnionych pracowników;

14.  podkreśla, że władze belgijskie potwierdziły, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii;

15.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

16.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 20 czerwca 2019 r. Belgia złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Carrefour Belgique SA. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)  Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Belgia zdecydowała się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych z EFG także na rzecz 330 młodych osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się (młodzieży NEET).

(5)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w wysokości 1 632 028 EUR w odpowiedzi na wniosek złożony przez Belgię.

(6)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2019 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 632 028 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [data przyjęcia] r.(4).

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(3) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
(4)* Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności