Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2114(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0021/2019

Texte depuse :

A9-0021/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0053

Texte adoptate
PDF 141kWORD 49k
Joi, 14 noiembrie 2019 - Bruxelles
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgia
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0021/2019),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a le oferi un sprijin în plus lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de consecințele crizei economice și financiare mondiale și pentru a-i ajuta să revină pe piața muncii; întrucât această asistență se traduce printr-un sprijin financiar acordat lucrătorilor și societăților pentru care au lucrat;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil; întrucât acest caz implică o categorie de vârstă deosebit de vulnerabilă, dat fiind că peste 81 % dintre lucrători au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani;

C.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2019/001 BE/Carrefour de contribuție financiară din partea FEG, în urma a 751 de disponibilizări în perioada de referință în sectorul economic încadrat la diviziunea 47 a NACE Rev. 2 (Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor), între 30 noiembrie 2018 și 30 martie 2019; întrucât încă 268 de lucrători au fost concediați înainte sau după perioada de referință; întrucât, potrivit Comisiei, se poate stabili o legătură clară de cauzalitate cu evenimentul care a declanșat disponibilizările în perioada de referință; întrucât nu a fost mobilizat niciun alt fond sau program în legătură cu evenimentele descrise în cererea depusă de Belgia;

D.  întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați de furnizorii și producătorii din aval și/sau persoanele care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea,

E.  întrucât în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Belgia a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG și unui număr de 330 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri NEET).

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și că Belgia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 632 028 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 2 720 047 EUR, incluzând cheltuielile pentru servicii personalizate de 2 665 047 EUR și cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare în valoare de 55 000 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile belgiene au depus cererea la 20 iunie 2019 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Belgia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 4 octombrie 2019, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3.  observă că Belgia a început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 1 decembrie 2018, astfel încât perioada de eligibilitate pentru o contribuție financiară din partea FEG se întinde între 1 decembrie 2018 și 20 iunie 2021;

4.  ia act că Belgia a început să facă cheltuieli administrative pentru a executa FEG la 25 ianuarie 2018 și că, prin urmare, cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare făcute între 25 ianuarie 2018 și 20 decembrie 2021 vor fi eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG;

5.  reamintește că structura pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui, de asemenea, să anticipeze evoluțiile emergente de pe piața forței de muncă, cu un accent special pe tranziția către o economie sustenabilă și eficientă în alegerea surselor;

6.  reamintește că aceasta este cea de a 14-a cerere de mobilizare a FEG din partea Belgiei și că aceste cereri au acoperit o sumedenie de sectoare: industria auto, fabricarea de metale de bază, textile, utilaje și echipamente, sticlă și, în acest caz, sectorul comerțului cu amănuntul, care este vizat în Belgia pentru prima dată; reamintește că aceasta este cea de-a 10-a cerere de mobilizare a FEG care vizează sectorul comerțului cu amănuntul;

7.  recunoaște că comerțul cu amănuntul traversează o perioadă de schimbări majore, ca urmare a globalizării (comerț electronic, cumpărături online), ceea ce provoacă concedieri și că modificarea obiceiurilor consumatorilor și digitalizarea au, de asemenea, un impact asupra comerțului cu amănuntul; subliniază că concedierile de la Carrefour Belgique SA nu vizează în mod direct industria alimentară, ci se referă în principal la comerțul electronic de bunuri precum cărțile și aparatele electronice; ia act de faptul că aceste tipuri de disponibilizări se pot înmulți și mai mult în viitor din cauza digitalizării, care ar trebui luată în considerare în cursul discuțiilor privind viitorul FEG în următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027;

8.  consideră că globalizarea reprezintă o provocare pentru Uniune; consideră, în plus, că combaterea șomajului în rândul tinerilor și a altor tipuri de șomaj implică crearea de oportunități de recalificare și de perfecționare profesională în întreprinderi europene; se așteaptă ca, în cursul acestui proces, Carrefour Belgique SA să poarte un dialog social de calitate cu lucrătorii săi;

9.  observă că cererea se referă la un total de 1 019 de lucrători disponibilizați de Carrefour Belgique SA și că disponibilizările au vizat întreg teritoriul belgian; constată, de asemenea, că Belgia se așteaptă ca numai 400 din totalul beneficiarilor eligibili să participe la măsuri (denumiți în continuare „beneficiari vizați”), și anume lucrătorii concediați din Valonia, întrucât disponibilizările respective au un impact negativ deosebit de semnificativ asupra pieței muncii și, prin urmare, asupra economiei regionale a Valoniei, deoarece în regiune oferta de locuri de muncă este redusă, rata șomajului este relativ ridicată și, prin urmare, se presupune că nu va fi ușor să se redistribuie lucrătorii disponibilizați, în special cei de peste 50 de ani; reamintește, în acest sens, că în Valonia rata șomajului, de 8,6 %, este mult mai mare decât rata medie a șomajului din Uniune, de 6,9 %, și de peste două ori mai mare decât rata șomajului din regiunea Flandra, de 3,5 %;

10.  observă, totodată, că Belgia propune servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 330 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri NEET), la data depunerii cererii, având în vedere că 240 dintre disponibilizări au loc în regiunile de nivel NUTS 2 din provinciile Hainaut și Liège, care au înregistrat rate ale șomajului în rândul tinerilor de 15-24 de ani de cel puțin 20 %, conform datelor anuale disponibile pentru 2018;

11.  constată că Belgia are în vedere cinci tipuri de acțiuni pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere:

   (i) sprijin/orientare/integrare,
   (ii) formare, recalificare și formare profesională,
   (iii) sprijin pentru crearea de întreprinderi,
   (iv) contribuție la înființarea de întreprinderi,
   (v) indemnizații; subliniază că, în acest caz, se vede cât sunt de binevenite sprijinul, orientarea și integrarea, precum și formarea, recalificarea și formarea profesională, după numărul de participanți estimați (730 de participanți estimați la prima acțiune, 460 la a doua);

12.  subliniază faptul că tinerii NEET vor fi instruiți în special să-și caute un loc de muncă și să candideze pentru el și vor fi mai bine informați cu privire la dreptul muncii, drepturile sociale și sprijinul acordat în procedurile administrative; în plus, o alocație lunară de 350 EUR va fi acordată lucrătorilor și tinerilor NEET care urmează studii cu program complet timp de cel puțin un an;

13.  apreciază faptul că Belgia a elaborat pachetul coordonat de servicii personalizate în consultare cu partenerii sociali, în special cu sindicatele, consilierii profesionali și asistenții sociali, pentru a examina diferitele soluții de redistribuire în funcție de nevoile lucrătorilor disponibilizați;

14.  subliniază că autoritățile belgiene au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii;

15.  menționează încă o dată că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

16.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Belgiei – EGF/2019/001 BE/Carrefour

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor concediați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 20 iunie 2019, Belgia a depus o cerere de mobilizare a FEG, ca urmare a concedierilor efectuate la Carrefour Belgique SA. Cererea a fost completată cu informații suplimentare furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea sumei contribuției financiare din partea FEG, prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Belgia a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG și unui număr de 330 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri NEET).

(5)  Prin urmare, este necesară mobilizarea FEG pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 1 632 028 EUR ca urmare a cererii depuse de Belgia.

(6)  Pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru a se furniza suma de 1 632 028 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării](4).

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(3) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
(4)* Dată care va fi introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.

Ultima actualizare: 2 iunie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate