Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2859(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0171/2019

Predkladané texty :

B9-0171/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/11/2019 - 5.6

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0056

Prijaté texty
PDF 204kWORD 58k
Štvrtok, 14. novembra 2019 - Brusel
Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a čiastkové kombinácie MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9
P9_TA(2019)0056B9-0171/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a čiastkové kombinácie MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9, sú z nich zložené alebo vyrobené (D062828/04 – 2019/2859(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a čiastkové kombinácie MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9, sú z nich zložené alebo vyrobené (D062828/04),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, z 12. júla 2019, ktorým nebolo prijaté žiadne stanovisko, a na hlasovanie odvolacieho výboru zo 16. septembra 2019, ktorým tiež nebolo prijaté žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na článok 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) 28. novembra 2018 a uverejnené 16. januára 2019(3),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len „GMO“)(4),

–  so zreteľom na článok 112 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

A.  keďže 11. januára 2013 spoločnosť Dow AgroSciences Europe (ďalej len „žiadateľ“). predložila v mene spoločnosti Dow AgroSciences LLC v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o umiestnenie na trh potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 (ďalej len „kukurica s kumulovanou genetickou modifikáciou“) a jej a čiastkové kombinácie; keďže táto žiadosť sa vzťahuje aj na umiestnenie na trh produktov, ktoré obsahujú kukuricu s kumulovanou genetickou modifikáciou na iné účely ako potraviny a krmivá, s výnimkou pestovania;

B.  keďže sedem čiastkových kombinácií kukurice s kumulovanou genetickou modifikáciou bolo už schválených alebo sú v procese schvaľovania na základe samostatnej žiadosti; keďže na zvyšné tri čiastkové kombinácie (MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS 40278-9) sa vzťahuje návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie;

C.  keďže táto kukurica s kumulovanou genetickou modifikáciou vzniká štyrmi genetickými modifikáciami (ďalej len „GM“) kukurice a umožňuje toleranciu voči herbicídom s obsahom glufozinátu, glyfozátu, chizalofopu a 2,4-D, pričom tiež vznikajú tri insekticídne proteíny (Bt alebo Cry proteíny): Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F a CryBb1, ktoré sú toxické pre určité larvy radu Lepidoptera(5);

D.  keďže úrad EFSA prijal 28. novembra 2018 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 16. januára 2019(6);

E.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa stanovuje, že GM potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie, a že Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadní všetky relevantné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

F.  keďže žiadateľ nepredložil úradu EFSA žiadne údaje o troch čiastkových kombináciách v rozsahu pôsobnosti návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie(7);

Pripomienky členských štátov a nezávislá štúdia

G.  keďže členské štáty počas trojmesačného obdobia konzultácií predložili úradu EFSA mnohé kritické pripomienky(8); keďže tieto kritické pripomienky zahŕňajú poznámku, že údaje, ktoré poskytol žiadateľ, nie sú dostatočné na zabezpečenie riadneho posúdenia rizika, že posúdenie rizika vykonané úradom EFSA nie je v jeho súčasnej forme dostatočné, pretože riadne neposudzuje celkovú bezpečnosť a potenciálnu toxicitu dotknutého kumulovaného kombinovania pre ľudí, zvieratá a životné prostredie, pretože úrad EFSA nezohľadnil nedávne štúdie o potenciálnej toxicite toxínov Bt, a že nie je možné dospieť k záverom týkajúcim sa zdravotných rizík spojených s GM kukuricou s kumulovanou modifikáciou bez toho, aby sa uskutočnili štúdie chronického konzumu s cieľom náležite posúdiť toxicitu pre orgány a reprodukciu a reakciu imunitného systému, v ktorých by sa zohľadňovali reálne hladiny rezíduí doplnkových herbicídov a potenciálne kombinované a kumulatívne účinky;

H.  keďže nezávislá štúdia(9) dospela k záveru, že posúdenie rizika zo strany EFSA nie je prijateľné v jeho súčasnej podobe, pretože riadne neposúdilo celkovú bezpečnosť a potenciálnu toxicitu udalosti kumulovanej GM;

I.  keďže v tejto nezávislej štúdii sa zistilo, že úrad EFSA mal výsledky porovnávacej analýzy považovať za východiskový bod pre podrobnejšie výskumy, keďže analýza odhalila mnohé významné rozdiely medzi GM kukuricou s kumulovanou modifikáciou a konvenčnou kukuricou, najmä keď bola GM kukurica s kumulovanou modifikáciou ošetrovaná doplnkovými herbicídmi;

J.  keďže v nezávislej štúdii sa ďalej dospelo k záveru, že vzhľadom na tieto významné rozdiely mal úrad EFSA požiadať o štúdie chronického konzumu a/alebo viacgeneračné štúdie, aby bolo možné správne posúdiť toxicitu pre orgány a reprodukciu a reakciu imunitného systému, v ktorých by sa zohľadnil vysoký obsah toxínov Bt a realistické prahové hodnoty rezíduí doplnkových herbicídov, ako aj možné kombinované a kumulatívne účinky;

Neposúdenie rezíduí herbicídov, ich metabolitov a kombinovaných účinkov

K.  keďže mnohé štúdie preukázali, že GM plodiny odolné voči herbicídom vedú k vyššiemu používaniu tzv. doplnkových herbicídov, čo je z veľkej časti spôsobené výskytom buriny odolnej voči herbicídom(10); keďže sa preto musí predpokladať, že kukurica s kumulovanou genetickou modifikáciou bude vystavená vyšším, ako aj opakovaným dávkam glufozinátu, glyfozátu, chizalofopu a 2,4-D, a preto môže byť v úrode prítomné väčšie množstvo rezíduí;

L.  keďže naďalej pretrvávajú otázky v súvislosti s karcinogenitou glyfozátu; keďže úrad EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že glyfozát pravdepodobne nie je karcinogénny, a Európska chemická agentúra (ECHA) dospela v marci 2017 k záveru, že nie je potrebná jeho klasifikácia; keďže naopak Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) – špecializovaná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny – zaradila v roku 2015 glyfozát medzi látky s pravdepodobným rakovinotvorným účinkom na ľudí;

M.  keďže podľa úradu EFSA chýbajú potrebné toxikologické údaje na posúdenie rizík pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o viaceré produkty rozkladu glyfozátu relevantné pre GM plodiny odolné voči glyfozátu(11);

N.  keďže glufozinát je zaradený do kategórie 1B ako toxický pre reprodukciu, a preto sa naň vzťahujú hraničné kritériá stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(12); keďže platnosť povolenia glufosinátu na používanie v Únii sa skončila 31. júla 2018(13);

O.  keďže v nedávno zverejnenom článku odborník v oblasti vývoja GM rastlín spochybňuje bezpečnosť GM plodín odolných voči 2,4-D z dôvodu jeho degradácie na cytotoxické produkty rozkladu(14);

P.  keďže posúdenie rezíduí herbicídov a ich metabolitov v GM rastlinách je mimo pôsobnosti panelu EFSA pre geneticky modifikované organizmy (panel EFSA pre GMO), a preto sa nevykonáva v rámci postupu povoľovania GMO; keďže táto skutočnosť je problematická, pretože v prípade geneticky modifikovaných rastlín môže samotná GM mať vplyv na to, ako rastlina metabolizuje doplnkové herbicídy, a na zloženie, a teda aj toxicitu produktov rozkladu (metabolitov)(15);

Q.  keďže vzhľadom na špeciálne poľnohospodárske postupy pri pestovaní GM rastlín odolných voči herbicídom existujú špecifické vzorce použitia, expozície, konkrétnych metabolitov a vzniku kombinovaných účinkov, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť; keďže úrad EFSA tieto vzorce nezohľadnil;

R.  keďže z tohto dôvodu nemožno dospieť k záveru, že konzumácia kukurice s kumulovanou genetickou modifikáciou alebo jej čiastkovými kombináciami je bezpečná pre zdravie ľudí a zvierat;

Absencia maximálnych hladín rezíduí a súvisiacich kontrol

S.  keďže podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005(16), ktorého cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, by sa mali stanoviť konkrétne maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) v prípade potravín a krmív vyrobených v tretích krajinách, keď dôsledkom používania pesticídov sú úrovne rezíduí odlišné od tých, ktoré sú dôsledkom poľnohospodárskych postupov v rámci Únie; keďže toto je prípad dovážaných GM plodín odolných voči herbicídom, pretože v porovnaní s GM plodinami sa používa viac herbicídov;

T.  keďže podľa preskúmania úradu EFSA z roku 2018 týkajúceho sa existujúcich MRL pre glyfozát však boli dostupné údaje nedostatočné na odvodenie MRL a hodnôt posúdenia rizika pre glyfozát v súvislosti s GM kukuricou s modifikáciou EPSPS(17); keďže kukurica s kumulovanou genetickou modifikáciou EPSPS obsahuje uvedenú modifikáciu(18);

U.  keďže podľa nariadenia (ES) č. 396/2005 by sa rezíduá účinných látok, ktoré nie sú povolené na používanie v Únii, ako je glufozinát, v plodinách dovážaných na potravinárske a krmovinárske účely, mali pozorne kontrolovať a sledovať(19);

V.  keďže podľa posledného koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie (na roky 2020, 2021 a 2022) členské štáty nie sú povinné merať obsah glufozinátu (ani žiadneho iného herbicídu) v kukurici (GM alebo inej)(20); keďže nemožno vylúčiť, že kukurica s kumulovanou genetickou modifikáciou, jej čiastkové kombinácie alebo výrobky z nej, ktoré sú určené na potravinárske a krmovinárske účely, prekročia MRL, ktoré by mali byť zavedené a monitorované s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa;

Bt proteíny

W.  keďže z viacerých štúdií vyplýva, že boli pozorované vedľajšie účinky, ktoré po expozícii Bt proteínom môžu mať vplyv na imunitný systém, a že niektoré Bt proteíny môžu mať adjuvantné vlastnosti(21), čo znamená, že môžu zvyšovať alergénnosť iných proteínov, s ktorými prichádzajú do kontaktu;

X.  keďže podľa menšinového stanoviska, ktoré zaujal člen pracovnej skupiny EFSA pre GM organizmy pri posudzovaní inej kukurice s kumulovanou genetickou modifikáciou a jej čiastkovými kombináciami, síce neboli zistené nežiaduce účinky na imunitný systém v žiadnej aplikácii s exprimovanými Bt proteínmi, ale nemohli byť „pozorované v rámci toxikologických štúdií [...], ktoré sa v súčasnosti odporúčajú a vykonávajú na účely posudzovania bezpečnosti GM rastlín v úrade EFSA, pretože neobsahujú príslušné testy na tento účel(22)“;

Y.  keďže z nedávnej štúdie vyplýva, že k rapídnemu nárastu využívania semien ošetrených neonikotínoidmi v Spojených štátoch dochádza v rovnakom čase ako k zvýšenej výsadbe GM Bt kukurice(23); keďže Únia zakázala používanie troch neonikotínoidov v exteriéri, a to aj na obaľovanie semien, z dôvodu ich vplyvu na včely medonosné a iné opeľovače(24);

Z.  keďže posudzovanie možnej interakcie rezíduí herbicídov a ich metabolitov s Bt proteínmi je mimo pôsobnosti panelu EFSA pre geneticky modifikované organizmy, a preto sa nevykonáva v rámci posudzovania rizika;

Nedemokratické rozhodovanie

AA.  keďže hlasovanie v stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 hlasovaním 12. júla 2019 nedospelo k stanovisku, čo znamená, že povolenie nepodporila kvalifikovaná väčšina členských štátov; keďže hlasovanie odvolacieho výboru zo 16. septembra 2019 tiež neprinieslo žiadne stanovisko;

AB.  keďže Komisia pripúšťa, že je problematické, že rozhodnutia o povolení GMO naďalej prijíma bez kvalifikovanej väčšiny členských štátov za takéto rozhodnutie, čo je pri povoľovaní výrobkov všeobecne dosť výnimočné, no pri rozhodovaní o GM potravinách a krmivách sa to stalo normou(25); keďže predseda Komisie niekoľkokrát odsúdil uvedenú prax ako nedemokratickú(26);

AC.  keďže Európsky parlament vo svojom ôsmom volebnom období prijal celkovo 36 uznesení, v ktorých namietal proti tomu, aby sa GMO umiestnili na trh na potravinárske a krmovinárske účely (33 uznesení) a aby sa GMO v Únii pestovali (3 uznesenia); keďže sa nedosiahla kvalifikovaná väčšina členských štátov v prospech povolenia ktoréhokoľvek z týchto GMO; keďže Komisia naďalej povoľuje GMO napriek tomu, že sama uznáva demokratické nedostatky tohto postupu, a napriek nízkej podpore zo strany členských štátov a námietkam Európskeho parlamentu;

AD.  keďže nie je potrebná žiadna zmena právnych predpisov, aby sa Komisii umožnilo nepovoliť GMO, ak sa v odvolacom výbore nedosiahne kvalifikovaná väčšina členských štátov v prospech povolenia(27);

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorým je podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(28) poskytovať základ zabezpečenia vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s GM potravinami a krmivami, a súčasne zabezpečovať efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie pokročiť v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby vo svojej práci v súvislosti s týmto návrhom Komisie bezodkladne urobila pokrok;

5.  vyzýva Komisiu, aby dovtedy zastavila povoľovanie GMO, ak členské štáty v odvolacom výbore nezaujmú stanovisko, či už na účely pestovania, alebo na potravinárske a krmovinárske účely, v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 182/2011;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne GM plodiny odolné voči herbicídom, kým sa v jednotlivých prípadoch komplexne nepreskúmajú zdravotné riziká spojené s rezíduami, čo si vyžaduje úplné posúdenie rezíduí z postrekov GM plodín doplnkovými herbicídmi, ich metabolitov a všetkých kombinovaných účinkov;

7.  vyzýva Komisiu, aby posudzovanie rizík používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí v plnej miere začlenila do posudzovania rizík GM rastlín odolných voči herbicídom bez ohľadu na to, či je GM plodina určená na pestovanie v Únii alebo sa do Únie dováža ako potravina alebo krmivo;

8.  vyzýva Komisiu, aby nepovoľovala dovoz žiadnych GM rastlín na použitie v potravinách alebo krmivách, u ktorých bola vyvolaná tolerancia voči účinnej látke herbicídu, ktorého použitie v Únii nie je povolené;

9.  vyzýva Komisiu, aby nepovoľovala žiadne čiastkové kombinácie kumulovaných genetických modifikácií, kým ich úrad EFSA dôkladne nezhodnotí na základe úplných údajov, ktoré poskytne žiadateľ;

10.  konkrétne sa domnieva, že schvaľovanie odrôd, pre ktoré neboli poskytnuté žiadne bezpečnostné údaje, ktoré ešte neboli testované alebo ktoré ešte neboli ani vytvorené, je v rozpore so zásadami všeobecného potravinového práva, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 178/2002;

11.  vyzýva úrad EFSA, aby ďalej rozvíjal a systematicky používal metódy umožňujúce identifikovať nežiaduce účinky transformačných zmien, ktoré sú známe a očakávané, napríklad v súvislosti s adjuvantnými vlastnosťami Bt toxínov;

12.  naliehavo žiada Komisiu, aby k povinnostiam Únie pristupovala podľa medzinárodných dohôd, ako sú Parížska dohoda o zmene klímy, Dohovor OSN o biologickej diverzite a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, ako k „relevantným ustanoveniam práva Únie“ a/alebo „oprávneným skutočnostiam“ podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003, a aby im prikladala náležitú váhu a informovala o tom, ako boli zohľadnené v rozhodovacom procese;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky modifikovanej kukurice MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS‐40278‐9 a čiastkových kombinácií nezávisle od ich pôvodu na použitie v potravinách a krmivách, dovoz a spracovanie podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA‐GMO‐NL‐2013‐112, Vestník EFSA (EFSA Journal), 2019; 17(1):5522, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5522.
(4)––– Počas 8. volebného obdobia Európsky parlament prijal 36 uznesení, v ktorých namietal proti povoleniu GMO. Okrem toho počas 9. volebného obdobia prijal tieto uznesenia:Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P9_TA(2019)0028).Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P9_TA(2019)0029).Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9, sú z nich zložené alebo vyrobené, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, (Prijaté texty, P9_TA(2019)0030).
(5) Stanovisko EFSA, s. 10, tabuľka 4. Lepidoptera je rad hmyzu, ktorý zahŕňa motýle a mole.
(6) Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky modifikovanej kukurice MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS‐40278‐9 a čiastkových kombinácií nezávisle od ich pôvodu na použitie v potravinách a krmivách, dovoz a spracovanie podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA‐GMO‐NL‐2013‐112, Vestník EFSA (EFSA Journal), 2019; 17(1):5522, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5522.
(7) Stanovisko EFSA, s. 20.
(8) Pripomienky členských štátov týkajúce sa kukurice s kumulovanou genetickou modifikáciou sú prístupné prostredníctvom registra otázok úradu EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?.
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON%2089034%20x%201507%20x%20NK603%20x%20DAS40278-9.pdf
(10) Pozri napríklad Bonny, S., Genetically modified Herbicide-tolerable Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact (Geneticky modifikované plodiny odolné voči herbicídom, burina a herbicídy: Prehľad a vplyv) Environmental Management, január 2016, 57(1), s. 31 – 48,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 a Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years (Vplyv geneticky modifikovaných plodín na používanie pesticídov v USA – prvých šestnásť rokov), Environmental Sciences Europe; 28. september 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(11) Záver EFSA z partnerského preskúmania účinnej látky glyfozát z hľadiska posúdenia rizika pesticídov, Vestník EFSA 2015; 13(11):4302, s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
(13) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(14) Lurquin, P. F., Production of a toxic metabolite in 2, 4-D-resistant GM crop plants (Vznik toxického metabolitu u geneticky modifikovaných plodín odolných voči 2, 4 – D), 3 Biotech, (2016), 6(1): 1-4, https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-016-0387-9#CR25.
(15) To je aj prípad glyfozátu, ako sa uvádza v Preskúmaní úradu EFSA týkajúcom sa existujúcich maximálnych hladín rezíduí pre glyfozát podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005, Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018), 16(5):5263, s. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
(16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1). Pozri odôvodnenie 26.
(17) Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí (MRL) glyfozátu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018); 16(5):5263, s. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263.
(18) Stanovisko EFSA, s. 10, tabuľka 4.
(19) Pozri odôvodnenie 8 nariadenia (ES) č. 396/2005.
(20) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/533 z 28. marca 2019 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2020, 2021 a 2022 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2019, s. 28).
(21) Pokiaľ ide o preskúmanie, pozri Rubio Infante, N. & Moreno-Ferros, L., An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals (Prehľad bezpečnosti a biologických účinkov Cry toxínov mikroorganizmu Bacillus thuringiensis na cicavce), Journal of Applied Toxicology, máj 2016, 36 (5): s. 630-648. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.
(22) Žiadosť EFSA-GMO-DE-2010-86 (kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a tri čiastkové kombinácie nezávisle od ich pôvodu), menšinové stanovisko, Wal, J.M., člen pracovnej skupiny EFSA pre GMO, máj 2018, Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018), 16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, s. 34.
(23) Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops (Rozsiahle nasadenie ošetrovania semien viedlo k rapídnemu nárastu v používaní neonikotínoidných insekticídov a preventívnej ochrane proti škodcom plodín v USA), Douglas, M.R., and Tooker, J.F., Environmental Science & Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, dátum uverejnenia (na internete): 20. marca 2015, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g.
(24) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(25) Pozri napríklad dôvodovú správu Komisie k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie GM potravín a krmív na ich území, a dôvodovú správu k legislatívnemu návrhu Komisie predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011.
(26) Pozri napríklad úvodné vyhlásenie na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnuté do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo správu o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(27) Ak sa v odvolacom výbore nedosiahne kvalifikovaná väčšina členských štátov v prospech povolenia, Komisia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011 (článok 6 ods. 3) „môže“, a nie „musí“ dané povolenie udeliť.
(28) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

Posledná úprava: 2. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia