Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2860(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0172/2019

Pateikti tekstai :

B9-0172/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/11/2019 - 5.7

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0057

Priimti tekstai
PDF 203kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d. - Briuselis
Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, kuriuose yra dvi, trys, keturios ar penkios modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ir GA21
P9_TA(2019)0057B9-0172/2019

2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys, keturios ar penkios modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (D063846/02 – 2019/2860(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys, keturios ar penkios modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projektą (D063846/02),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų(1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2019 m. rugsėjo 16 d. vykusį balsavimą nusprendė nuomonės neteikti, ir į tai, kad apeliacinis komitetas 2019 m. spalio 11 d. nubalsavęs taip pat nusprendė nuomonės neteikti,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(2), 11 ir 13 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2019 m. vasario 27 d. priimtą nuomonę, kuri paskelbta 2019 m. balandžio 5 d.(3),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriose prieštaraujama leidimui naudoti genetiškai modifikuotus organizmus (GMO)(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A.  kadangi 2011 m. gruodžio 16 d. bendrovė „Syngenta Crop Protection AG“ (toliau – pareiškėjas) pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius pateikė paraišką dėl maisto produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 (kukurūzai su sukauptais transformacijos įvykiais) ir tam tikrų jų derinių, kurie iš jų sudaryti ar pagaminti, pateikimo rinkai; kadangi paraiška taip pat apėmė produktų, kurių sudėtyje yra kukurūzų su sukauptais transformacijos įvykiais arba kurie iš jų sudaryti, naudojimą kitais tikslais nei maistui ir pašarams, išskyrus auginimą;

B.  kadangi minėti kukurūzai su sukauptais transformacijos įvykiais gauti sukryžminus šešias genetiškai modifikuotų (GM) kukurūzų modifikacijas ir pasižymi tolerancija herbicidams, kurių sudėtyje yra glufozinato, ir glifosatui, taip pat sintetina penkis insekticidinius baltymus (vadinamuosius Bt arba Cry baltymus): Cry1Ab, Vip3Aa20, mCry3A, Cry1F ir eCry3.1Ab, kurie yra toksiški tam tikrų Lepidoptera ar Coleoptera būrio kenkėjų lervoms(5);

C.  kadangi jau suteiktas leidimas kukurūzų su sukauptais transformacijos įvykiais 22 subderiniams; kadangi Komisijos įgyvendinimo sprendimo suteikti leidimą projektas apima 34 likusius subderinius(6);

D.  kadangi 2019 m. vasario 27 d. EFSA priėmė palankią nuomonę, kuri paskelbta 2019 m. balandžio 5 d.(7);

E.  kadangi Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 nustatyta, kad genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai turi nedaryti neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, ir reikalaujama, kad Komisija, rengdama sprendimą, atsižvelgtų į visas atitinkamas Sąjungos teisės aktų nuostatas ir kitus teisėtus veiksnius, susijusius su svarstomu dalyku;

Valstybių narių pastabos ir papildomi klausimai

F.  kadangi per trijų mėnesių konsultacijų laikotarpį valstybės narės pateikė EFSA daug kritinių pastabų(8); kadangi šiose kritinėse pastabose nurodyta, kad nėra atlikta viso augalo toksiškumo tyrimų tiriant kukurūzus su sukauptais transformacijos įvykiais, taip pat neatlikti specialūs bandymai siekiant nustatyti galimą bendrą visų kukurūzuose su sukauptais transformacijos įvykiais esančių transgenų poveikį, kad vis dar esama neaiškumų dėl Cry toksinų poveikio žinduoliams ir žmonėms, kad atlikus lyginamąją analizę negauta jokių saugumo įrodymų, kad pagal stebėsenos planą neužtikrinama, jog kaupiama tiesiogiai susijusi informacija, ir šis planas neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB(9) nuostatų, taip pat kad neištirta galima sąveika tarp herbicidų liekanų ir jų metabolitų ir nematuojami jų koncentracijos lygiai;

G.  kadangi atlikus nepriklausomą tyrimą(10) nustatyta, kad, be kita ko, EFSA atliktas toksikologinis tyrimas yra nepriimtinas, nes pagal jį neįrodytas importuojamų kultūrų saugumas, kad negalima teigti, jog minėtas vertinimas atitiko reikalavimus, taikomus pavojų imuninei sistemai vertinimui, ir kad rizikos aplinkai vertinimas yra neįtikinamas;

H.  kadangi EFSA įvertintų 34 subderinių atveju pareiškėjas pateikė tik tyrimus, susijusius trimis iš jų(11); dėl likusio 31 subderinio pareiškėjas nepateikė duomenų;

Nepakankamas herbicidų likučių, metabolitų ir kokteilio efektų vertinimas

I.  kadangi nemažai tyrimų parodė, jog auginant herbicidams atsparias genetiškai modifikuotas kultūras naudojama daugiau papildomų herbicidų, labiausiai dėl to, kad atsirado herbicidams atsparių piktžolių(12); kadangi dėl šios priežasties tikėtina, jog genetiškai modifikuotų kukurūzų pasėliai bus purškiami didesniu gliufozinato ir glifosato kiekiu ir tai bus daroma dažniau, dėl to derliuje gali kauptis didesnis jų liekanų kiekis;

J.  kadangi tebėra neatsakyta į klausimus dėl glifosato kancerogeniškumo; kadangi 2015 m. lapkričio mėn. EFSA pateikė išvadą, kad glifosatas tikriausiai nėra kancerogeniškas, o Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) 2017 m. kovo mėn. pateikė išvadą, kad nėra pagrindo jo priskirti prie jokios kategorijos; kadangi 2015 m. Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra – specializuota Pasaulio sveikatos organizacijos vėžio agentūra – priešingai glifosatą priskyrė prie tikriausiai kancerogeninį poveikį žmonėms turinčių medžiagų;

K.  kadangi, remiantis EFSA, nėra toksikologinių duomenų, kuriais remiantis būtų galima įvertinti kelių rūšių glifosato skilimo produktų, svarbių genetiškai modifikuotų glifosatui atsparių kultūrų požiūriu, riziką vartotojams(13);

L.  kadangi gliufozinatas priskiriamas prie toksiškų reprodukcijai medžiagų (1B kategorija), todėl atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytus atmetimo kriterijus(14); kadangi leidimas Sąjungoje naudoti gliufozinatą baigė galioti 2018 m. liepos 31 d.(15);

M.  kadangi laikoma, kad herbicidų likučių ir jų skilimo produktų, randamų genetiškai modifikuotuose augaluose, vertinimas nėra EFSA genetiškai modifikuotų organizmų specialistų grupės kompetencijos sritis, todėl jis nėra atliekamas vykdant GMO autorizacijos procedūrą; kadangi tai yra problema, nes tai, kaip atitinkamas genetiškai modifikuotas augalas suskaidys papildomus herbicidus, taip pat skilimo produktų (metabolitų) sudėtį, taigi ir toksiškumą gali lemti pati genetinė modifikacija(16);

N.  kadangi dėl specifinės žemės ūkio praktikos auginant herbicidams atsparius genetiškai modifikuotus augalus taip pat egzistuoja specifiniai herbicidų naudojimo būdai, atsiranda specifinių metabolitų kombinatorinis poveikis, ir į tai reikia atkreipti ypatingą dėmesį; kadangi EFSA į šiuos aspektus neatsižvelgė;

O.  kadangi dėl to negalima daryti išvados, kad genetiškai modifikuotų kukurūzų su sukauptais transformacijos įvykiais ar subkombinacijų vartojimas žmonių ir gyvūnų sveikatai yra saugus;

Didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos ir susijusios kontrolės nebuvimas

P.  kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005(17), kuriuo siekiama užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, turėtų būti nustatyta konkreti didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija maiste ir pašaruose, pagamintuose trečiosiose šalyse, kai dėl naudojamų pesticidų liekanų koncentracijos skiriasi nuo tų, kurios leidžiamos pagal Sąjungos žemės ūkio praktiką; kadangi tai iš tiesų yra susiję su herbicidams atspariomis genetiškai modifikuotomis kultūromis, kurių atveju naudojamas didesnis herbicidų kiekis, palyginti su genetiškai nemodifikuotomis kultūromis;

Q.  kadangi vis dėlto pagal esamų didžiausių leidžiamųjų liekanų koncentracijų, nustatytų glifosatui, 2018 m. EFSA atliktą peržiūrą turimi duomenys nepakankami, kad būtų galima nustatyti didžiausią leidžiamųjų liekanų koncentraciją ir rizikos vertinimui taikomas vertes glifosato atveju, kai tai susiję su genetiškai modifikuotais kukurūzais, turinčiais EPSPS modifikaciją(18); kadangi minėti kukurūzai su sukauptais transformacijos įvykiais turi EPSPS modifikaciją(19);

R.  kadangi taip pat pagal Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 veikliųjų medžiagų, kurių neleidžiama naudoti Sąjungoje, pavyzdžiui, gliufozinato, liekanų koncentracija maistui ir pašarams importuotose kultūrose turėtų būti griežtai kontroliuojama ir stebima(20);

S.  kadangi pagal naujausią suderintą daugiametę Sąjungos kontrolės programą (2020, 2021 ir 2022 m.) valstybės narės nėra įpareigotos vertinti gliufozinato (ar glifosato) liekanų koncentracijos importuojamuose kukurūzuose (genetiškai modifikuotuose ar ne)(21); kadangi negalima atmesti galimybės, kad maistui ir pašarui skirti kukurūzai su sukauptais transformacijos įvykiais, produktai, kurie iš tų kukurūzų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, viršys didžiausią leidžiamąją pesticidų liekanų koncentraciją, kuri turėtų būti nustatyta ir stebima siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį;

Bt baltymai

T.  kadangi iš įvairių tyrimų matyti, kad buvo nustatytas šalutinis poveikis imuninei sistemai, galintis pasireikšti patyrus Bt baltymų poveikį, ir kad kai kurie Bt baltymai gali turėti adjuvantinių savybių(22), t. y. dėl jų gali padidėti kitų baltymų, su kuriais šie baltymai sąveikauja, alergeniškumas;

U.  kadangi mažumos nuomonėje, kurią pateikė EFSA GMO specialistų grupės narys vertinant kitus kukurūzus su sukauptais transformacijos įvykiais ir jų deriniais, teigiama, kad, nors nenumatytas poveikis imuninei sistemai niekada nebuvo nustatytas jokiais naudojimo atvejais, kai aiškiai išreikštas Bt baltymų buvimas, šio poveikio galima buvo „neaptikti atliekant toksikologinius tyrimus, kurie šiuo metu rekomenduojami ir atliekami EFSA vykdant genetiškai modifikuotų augalų saugos vertinimą, nes minėtuose tyrimuose nėra šiam tikslui tinkamų bandymų“(23);

V.  kadangi naujausiais tyrimais nustatyta, kad sparčiai augantis sėklų apdorojimo neonikotinoidais naudojimas Jungtinėse Amerikos Valstijose sutampa su augančiu genetiškai modifikuotų Bt kukurūzų auginimu(24); kadangi Sąjunga uždraudė lauke naudoti tris neonikotinoidus, be kita ko, sėkloms apdoroti, dėl jų poveikio bitėms ir kitiems apdulkintojams(25);

W.  kadangi laikoma, kad galimos herbicidų liekanų ir jų metabolitų sąveikos su Bt baltymais vertinimas nepatenka į EFSA GMO specialistų grupės kompetencijos sritį ir todėl nevykdomas atliekant rizikos vertinimą;

Nedemokratiškas sprendimų priėmimas

X.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2019 m. rugsėjo 16 d. vykusį balsavimą nepateikė nuomonės, o tai reiškia, kad leidimas nebuvo patvirtintas kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma; kadangi 2019 m. spalio 11 d. apeliacinio komiteto balsavime nuomonė nepriimta;

Y.  kadangi Komisija pripažįsta, jog problemiška tai, kad GMO leidimo sprendimus Komisija ir toliau priiminėja be patvirtinimo kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma – tai yra reta išimtis suteikiant leidimus visam produktui, tačiau tapo norma priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidimų(26); kadangi Komisijos pirmininkas šią praktiką jau ne kartą kritikavo kaip nedemokratišką(27);

Z.  kadangi per savo aštuntąją kadenciją Europos parlamentas priėmė iš viso 36 rezoliucijas, kuriomis nepritarė tam, kad į rinką būtų teikiamas genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai (33 rezoliucijos) ir kad Sąjungoje būtų leidžiama auginti GMO (trys rezoliucijos); kadangi nė vienas iš šių GMO nebuvo patvirtintas kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma; kadangi, nepaisydama pačios pripažintų demokratijos trūkumų, to, kad valstybės narės jos nepalaiko, ir Parlamento prieštaravimų, Komisija ir toliau suteikinėja leidimus GMO;

AA.  kadangi nereikia teisės aktų pakeitimų, kad Komisija galėtų nesuteikti leidimų GMO, kai apeliaciniame komitete nesama patvirtinimo kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma(28);

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatytais bendraisiais principais(29), siekiama nustatyti pagrindą, leidžiantį užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, taip pat aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį, kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą;

3.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

4.  pakartoja savo įsipareigojimą paspartinti darbą, susijusį su Komisijos pasiūlymu, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011; ragina Tarybą nedelsiant paspartinti darbą rengiant minėtą Komisijos pasiūlymą;

5.  ragina Komisiją kol kas neteikti leidimų GMO, jei apeliaciniame komitete valstybės narės nepriėmė nuomonės, nesvarbu, ar dėl auginimo, ar dėl naudojimo maistui ir pašarams, kaip numatyta pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 6 straipsnio 3 dalį;

6.  ragina Komisiją nesuteikti leidimų herbicidams atsparioms genetiškai modifikuotoms kultūroms, kol nebus išsamiai ištirtos grėsmės sveikatai, susijusios su herbicidų liekanomis kiekvienu konkrečiu atveju, o atliekant tokį vertinimą reikalaujama visapusiškai įvertinti visas herbicidų liekanas, atsiradusias dėl genetiškai modifikuotų kultūrų purškimo papildomais herbicidais, šių herbicidų metabolitus ir jų kombinatorinį poveikį;

7.  ragina Komisiją visapusiškai integruoti papildomų herbicidų naudojimo ir jų liekanų rizikos vertinimą į herbicidams atsparių genetiškai modifikuotų augalų rizikos vertinimą, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkamą genetiškai modifikuotą augalą ketinama auginti Sąjungoje, ar importuoti maistui ir pašarams;

8.  ragina Komisiją nesuteikti leidimo importuoti jokių maistui ar pašarams skirtų genetiškai modifikuotų augalų, atsparių herbicidų veikliajai medžiagai, kurios neleidžiama naudoti Sąjungoje;

9.  ragina Komisiją nesuteikti leidimo jokiems deriniams su sukauptais transformacijos įvykiais, jeigu EFSA neatliko nuodugnaus jų vertinimo, remdamasi išsamiais pareiškėjo pateiktais duomenimis;

10.  konkrečiau, mano, kad veislių, apie kurias nebuvo pateikta jokių saugos duomenų ir kurios net nebuvo išbandytos ar netgi dar nesukurtos, patvirtinimas prieštarauja bendrųjų maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų principams, nustatytiems Reglamente (EB) Nr. 178/2002;

11.  ragina EFSA toliau vystyti ir sistemingai taikyti metodus, kurie padėtų nustatyti žinomą ir numatomą sukauptų transformacijos įvykių nepageidaujamą poveikį, pavyzdžiui, susijusį su Bt toksinų adjuvantinėmis savybėmis;

12.  primygtinai ragina Komisiją traktuoti Sąjungos įsipareigojimus pagal tarptautinius susitarimus, pvz., Paryžiaus klimato susitarimą, Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvenciją ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, kaip „atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas“ ir (arba) „teisėtus veiksnius“ pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, taip pat teikti jiems deramą svarbą bei informuoti, kaip atsižvelgiama į šiuos įsipareigojimus priimant sprendimus;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(3) Scientific opinion on the Assessment of genetically modified maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103) (Mokslinė nuomonė dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir jų derinių naudojimo maistui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (paraiška EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103)), EFSA leidinys 2019 m.; 17(4):5635,https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5635.
(4)––– Per aštuntąją kadenciją Europos Parlamentas priėmė 36 rezoliucijas, kuriose prieštaraujama leidimui naudoti GMO. Be to, per devintąją kadenciją Parlamentas priėmė šias rezoliucijas:2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (Priimti tekstai, P9_TA(2019)0028).2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (Priimti tekstai, P9_TA(2019)0029).2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, projekto (Priimti tekstai, P9_TA(2019)0030).
(5) EFSA nuomonė, 11 p., 4 lentelė.
(6) Šeši penkių transformacijos įvykių subderiniai (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 12 keturių transformacijos įvykių subderiniai (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × 1507 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, MIR162 × 1507 × 5307 × GA21 ir MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 11 trijų transformacijos įvykių subderiniai (Bt11 × MIR162 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307, Bt11 × 1507 × 5307, Bt11 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507, MIR162 × MIR604 × 5307, MIR162 × 1507 × 5307, MIR162 × 5307 × GA21, MIR604 × 1507 × 5307, MIR604 × 5307 × GA21 ir 1507 × 5307 × GA21); taip pat penki dviejų transformacijos įvykių subderiniai (Bt11 × 5307, MIR162 × 5307, MIR604 × 5307, 1507 × 5307 ir 5307 × GA21).
(7) Scientific opinion on the Assessment of genetically modified maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103) (Mokslinė nuomonė dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir jų derinių naudojimo maistui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (paraiška EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103)), EFSA leidinys 2019 m.; 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5635.
(8) Su valstybių narių pastabomis dėl kukurūzų su sukauptais transformacijos įvykiais galima susipažinti prisijungus per EFSA klausimų registrą: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?.
(9) 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).
(10) https://www.testbiotech.org/content/testbiotech-comment-bt11-mir162-mir604-1507-5307-GA21
(11) EFSA nuomonė, p 24.
(12) Žr., pvz., S. Bonny „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact“, Environmental Management, 2016 m. sausio mėn. 57 (1): 31–48 p., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ir C. M. Benbrook, „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years“, Environmental Sciences Europe; 2012 m. rugsėjo 28 d., 24(1) tomas, https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(13) EFSA išvada dėl veikliosios medžiagos pesticido glifosato rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros, EFSA leidinys 2015 m.; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(14) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).
(15) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(16) Taip iš tiesų yra glifosatų atveju, kaip nurodyta EFSA atliktoje esamos didžiausios leidžiamosios glifosato liekanų koncentracijos peržiūroje pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį, EFSA leidinys, 2018 m.;16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
(17) 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1). Žr. 26 konstatuojamąją dalį.
(18) Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Pagrįsta nuomonė dėl esamos didžiausios leidžiamosios glifosato liekanų koncentracijos peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį), EFSA leidinys, 2018 m.; 16(5):5263, p. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263
(19) EFSA nuomonė, p. 12.
(20) Žr. Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 konstatuojamąją dalį.
(21) 2019 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/533 dėl 2020, 2021 ir 2020 m. suderintos daugiametės Sąjungos kontrolės programos, skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose maisto produktuose bei ant jų, ir pesticidų liekanų poveikiui vartotojams įvertinti (OL L 88, 2019 3 29, p. 28).
(22) Apžvalgą žr. Rubio-Infante, N. ir Moreno-Fierros, L., An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals („Bacillus thuringiensis Cry toksinų saugumo ir biologinio poveikio žinduoliams apžvalga“). Journal of Applied Toxicology (Taikomosios toksikologijos žurnalas), 2016 m. gegužės mėn., 18, 36(5): p. 630–648. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
(23) Paraiška EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 x3 MIR162 x3 1507 x3 GA21 kukurūzai ir trys jų deriniai nepriklausomai nuo jų kilmės), mažumos nuomonė, EFSA GMO specialistų grupės narys Wal, J. M., EFSA leidinys, 2018 m.; 16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, p. 34.
(24) ‘Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops’, („Plataus masto sėklų apdorojimo naudojimas paskatino spartų neonikotinoidų insekticidų ir prevencinės kenkėjų kontrolės naudojimo JAV lauko kultūroms didėjimą“), Douglas, M. R. ir Tooker, J. F., Environmental Science and Technology (Aplinkotyros mokslas ir technologija) 2015 m., 49, 8, 5088-5097, paskelbimo data (internete): 2015 m. kovo 20 d.,https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g.
(25) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(26) Žr., pavyzdžiui, 2015 m. balandžio 22 d. Komisijos pateikto pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl valstybių narių galimybės apriboti arba uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašaro naudojimą savo teritorijoje, aiškinamąjį memorandumą ir 2017 m. vasario 14 d. Komisijos pateikto pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, aiškinamąjį memorandumą.
(27) Žr., pavyzdžiui, Europos Parlamento plenarinio posėdžio įžanginę kalbą, įtrauktą į kitos kadencijos Europos Komisijai skirtas politines gaires (2014 m. liepos 15 d., Strasbūras), arba į 2016 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį (2016 m. rugsėjo 14 d., Strasbūras).
(28) Pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 6 straipsnio 3 dalį Komisija „galėtų“, o ne „turėtų“ suteikti leidimą, jei apeliaciniame komitete nėra kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma priimtos palankios nuomonės.
(29) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Atnaujinta: 2023 m. rugpjūčio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika