Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0096(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0034/2019

Внесени текстове :

A9-0034/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/11/2019 - 8.2

Приети текстове :

P9_TA(2019)0060

Приети текстове
PDF 146kWORD 40k
Вторник, 26 ноември 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Изменение на правилата за ДДС и облагането с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза *
P9_TA(2019)0060A9-0034/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2019 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2019)0192),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0003/2019),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9‑0034/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Отбранителните дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на ОПСО, включват военни мисии и операции, дейности на бойни групи, взаимна помощ, проекти по линия на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) и дейности на Европейска агенция по отбрана (EDA). Те не следва обаче да включват дейности по клаузата за солидарност, установена в член 222 от Договора за функционирането на Европейския съюз, или други двустранни или многостранни дейности между държавите членки, които не са свързани с отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на ОПСО.
(4)  Отбранителните дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на ОПСО, включват военни мисии, дейности на бойни групи и на други многонационални обединения или структури, създадени от държавите членки,действащи в рамките на ОПСО, взаимна помощ, проекти по линия на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) и дейности на Европейската агенция по отбрана (EDA), както и дейности, целящи постепенното разработване на обща отбранителна политика на Съюза. Те не следва обаче да включват дейности по клаузата за солидарност, установена в член 222 от Договора за функционирането на Европейския съюз, или други двустранни или многостранни дейности между държавите членки, които не са свързани с отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на ОПСО. Комисията следва да документира всички отбранителни дейности, свързани с изпълнението на дейност на Съюза в рамките на ОПСО, по отношение на които се прилагат изключения.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Подобно на освобождаването за отбранителните дейности на НАТО, освобождаването за отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на ОПСО, следва да бъде ограничено по своя обхват. На условията за освобождаването следва да отговарят само разходите, възникнали по отношение на задачи, които са пряко свързани с отбранителни дейности. Освобождаването не следва да обхваща задачи, изпълнявани изключително от цивилен персонал или изпълнявани изключително чрез използване на цивилни способности. Освобождаването не следва да обхваща и елементи като резервни части за военно оборудване или транспортни услуги, които въоръжените сили на дадена държава членка придобиват за ползване в същата държава членка, нито да се разпростира върху изграждането на транспортни или комуникационни и информационни системни инфраструктури.
(8)  Подобно на освобождаването от ДДС и акцизи за отбранителните дейности на НАТО, освобождаванията за отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на ОПСО, следва да бъдат ограничени по своя обхват. Освобождаванията следва да се прилагат само в ситуации, при които въоръжените сили изпълняват задачи, пряко свързани с дейности за отбрана по линия на ОПСО. Тези освобождавания не следва да обхващат граждански мисии по линия на ОПСО. Следователно стоки или услуги, доставяни за използване от цивилен персонал, могат да попадат в обхвата на освобождаванията само ако цивилният персонал придружава въоръжени сили, изпълняващи задачи, които са пряко свързани с отбранителна дейност по линия на ОПСО, извън своята държава членка. Задачи, изпълнявани изключително от цивилен персонал или изпълнявани изключително чрез използване на цивилни способности, не следва да се считат за отбранителна дейност. Освен това при никакви обстоятелства освобождаванията не следва да обхващат стоки или услуги, които въоръжените сили придобиват за ползване от тези сили или от придружаващия ги цивилен персонал на територията на своята държава членка.
Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност