Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0096(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0034/2019

Předložené texty :

A9-0034/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/11/2019 - 8.2

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0060

Přijaté texty
PDF 153kWORD 43k
Úterý, 26. listopadu 2019 - Štrasburk Konečné znění
Změna DPH a pravidel pro spotřební daně, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie *
P9_TA(2019)0060A9-0034/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2019 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2019)0192),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0003/2019),

–  s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0034/2019),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Obranné úsilí vynakládané na provádění činnosti Unie v rámci SBOP zahrnuje vojenské mise a operace, činnosti bojových skupin, vzájemnou pomoc, projekty v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO) a činnosti Evropské obranné agentury (EDA). Nemělo by však zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje doložka o solidaritě stanovená v článku 222 Smlouvy o fungování Evropské unie, ani žádné jiné dvoustranné nebo mnohostranné činnosti členských států, které se netýkají obranného úsilí vynakládaného na provádění činnosti Unie v rámci SBOP.
(4)  Obranné úsilí vynakládané na provádění činnosti Unie v rámci SBOP zahrnuje vojenské mise, činnosti bojových skupin a dalších mnohonárodních útvarů nebo struktur zřízených členskými státy, jež operují v rámci SBOP, vzájemnou pomoc, projekty v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO), činnosti Evropské obranné agentury (EDA) a činnosti zaměřené na postupné utváření společné obranné politiky Unie. Nemělo by však zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje doložka o solidaritě stanovená v článku 222 Smlouvy o fungování Evropské unie, ani žádné jiné dvoustranné nebo mnohostranné činnosti členských států, které se netýkají obranného úsilí vynakládaného na provádění činnosti Unie v rámci SBOP. Komise by měla vést záznamy o veškerém obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti Unie v rámci SBOP, na něž se vztahuje osvobození od daně.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Podobně jako osvobození od daně vztahující se na obranné úsilí NATO by také osvobození vztahující se na obranné úsilí vynakládané na provádění činnosti Unie v rámci SBOP mělo mít omezenou oblast působnosti. K osvobození od daně by měly být způsobilé pouze výdaje, které vznikly ve spojitosti s úkoly přímo souvisejícími s obranným úsilím. Osvobození od daně by se nemělo vztahovat na úkoly vykonávané výhradně civilními zaměstnanci nebo prováděné výhradně za využití civilních schopností. Osvobození od daně by se nemělo vztahovat ani na takové položky, jako jsou náhradní díly pro vojenské vybavení nebo dopravní služby, které ozbrojené síly členského státu získají pro použití v tomto členském státě, nebo položky, které se vztahují na výstavbu infrastruktury pro dopravu nebo komunikační a informační systémy.
(8)  Podobně jako osvobození od DPH a spotřební daně vztahující se na obranné úsilí NATO by také osvobození vztahující se na obranné úsilí vynakládané na provádění činnosti Unie v rámci SBOP mělo mít omezenou oblast působnosti. Osvobození by se mělo vztahovat pouze na situace, kdy ozbrojené síly plní úkoly přímo spojené s obranným úsilím v rámci SBOP. Uvedená osvobození by se neměla vztahovat na civilní mise v rámci SBOP. Osvobození od daně by se tedy mělo vztahovat na dodání zboží nebo poskytnutí služeb pro použití civilními zaměstnanci pouze v případě, že civilní zaměstnanci doprovázejí ozbrojené síly vykonávající úkoly přímo spojené s obranným úsilím v rámci SBOP mimo území svého členského státu. Úkoly vykonávané výhradně civilními zaměstnanci nebo prováděné výhradně za využití civilních schopností by neměly být považovány za obranné úsilí. Osvobození od daně by se za žádných okolností nemělo vztahovat ani na zboží nebo služby, které ozbrojené síly získají pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je doprovázejí v rámci svého vlastního členského státu.
Poslední aktualizace: 5. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí