Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0096(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0034/2019

Esitatud tekstid :

A9-0034/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/11/2019 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0060

Vastuvõetud tekstid
PDF 135kWORD 43k
Teisipäev, 26. november 2019 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Käibemaksu- ja aktsiisireeglite muutmine seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega *
P9_TA(2019)0060A9-0034/2019

Euroopa Parlamendi 26. novembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega (COM(2019)0192 – C9‑0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2019)0192),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0003/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0034/2019),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Kaitsetegevus, millega rakendatakse ÜJKP raames liidu meetmeid, hõlmab sõjalisi missioone ja operatsioone, lahingugruppide tegevust, vastastikust abi, alalise struktureeritud koostöö (PESCO) projekte ning Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) meetmeid. Sinna hulka ei peaks aga kuuluma Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 222 sätestatud solidaarsusklausli alusel võetavad meetmed ega muu liikmesriikide vaheline kahe- või mitmepoolne tegevus, mis ei ole seotud ÜJKP raames liidu meetmete rakendamiseks elluviidava kaitsetegevusega.
(4)  Kaitsetegevus, millega rakendatakse ÜJKP raames liidu meetmeid, hõlmab sõjalisi missioone, lahingugruppide ja ÜJKP raames tegutsevate liikmesriikide poolt loodud muude rahvusvaheliste üksuste või struktuuride tegevust, vastastikust abi, alalise struktureeritud koostöö (PESCO) projekte, Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) meetmeid ning tegevust, mille eesmärk on järk-järgult kujundada liidu ühist kaitsepoliitikat. Sinna hulka ei peaks aga kuuluma Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 222 sätestatud solidaarsusklausli alusel võetavad meetmed ega muu liikmesriikide vaheline kahe- või mitmepoolne tegevus, mis ei ole seotud ÜJKP raames liidu meetmete rakendamiseks elluviidava kaitsetegevusega. Komisjon peaks pidama registrit ÜJKP raames liidu meetmete rakendamiseks elluviidava kaitsetegevuse kohta, mille suhtes kohaldatakse erandeid.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
(8)  Samamoodi nagu NATO kaitsetegevuse puhul, peaks ÜJKP raames liidu meetmete rakendamiseks elluviidava kaitsetegevusega seotud maksuvabastuse kohaldamisala olema piiratud. Maksust peaks saama vabastada ainult kaitsetegevusega otseselt seotud ülesannetest tulenevad kulud. Maksuvabastust ei tuleks kohaldada ülesannete puhul, mida täidab eranditult tsiviilpersonal või mida täidetakse üksnes tsiviilvõimeid kasutades. Samuti ei tuleks maksust vabastada selliseid kuluartikleid nagu sõjaväevarustuse varuosad või transporditeenused, mida liikmesriigi relvajõud hangivad kasutamiseks selles liikmesriigis, või transpordi- või side- ja infosüsteemide taristute ehitamine.
(8)  Sarnaselt käibemaksu- ja aktsiisivabastusega NATO kaitsetegevuse puhul peaks ÜJKP raames liidu meetmete rakendamiseks elluviidava kaitsetegevusega seotud maksuvabastuste kohaldamisala olema piiratud. Maksuvabastust tuleks kohaldada üksnes siis, kui relvajõud täidavad ÜJKP kaitsetegevusega otseselt seotud ülesandeid. Selline maksuvabastus ei tohiks hõlmata ÜJKP tsiviilmissioone. Seetõttu võib maksuvabastust tsiviilpersonali tarbeks tarnitud kaupade või neile osutatud teenuste suhtes kohaldada üksnes siis, kui tsiviilisikud on kaasas relvajõududega, kes täidavad ÜJKP kaitsetegevusega otseselt seotud ülesandeid väljaspool oma liikmesriiki. Ülesandeid, mida täidab üksnes tsiviilpersonal või mida täidetakse üksnes tsiviilvõimeid kasutades, ei tohiks käsitada kaitsetegevusena. Samuti ei tohiks maksuvabastus mingil juhul hõlmata kaupu või teenuseid, mida relvajõud hangivad relvajõududele või nendega kaasas olevale tsiviilpersonalile kasutamiseks oma liikmesriigis.
Viimane päevakajastamine: 5. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika