Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/0096(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0034/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0034/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 26/11/2019 - 8.2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0060

Téacsanna atá glactha
PDF 134kWORD 44k
Dé Máirt, 26 Samhain 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Rialacha a bhaineann le CBL agus dleacht mháil a leasú a mhéid a bhaineann leis an iarracht cosanta laistigh de chreat an Aontais *
P9_TA-PROV(2019)0060A9-0034/2019

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 26 Samhain 2019 ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE ón gComhairle maidir leis an gcóras comhchoiteann cánach breisluacha agus Treoir 2008/118/CE maidir leis na socruithe ginearálta do dhleacht mháil a mhéid a bhaineann leis an iarracht cosanta laistigh de chreat an Aontais (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(An nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2019)0192),

–  ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C9‑0003/2019),

–  ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0034/2019),

1.  ag formheas an togra ón gCoimisiún arna leasú;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

3.  á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag Parlaimint na hEorpa;

4.  á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa an athuair má tá sé ar intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún   Leasú
Leasú 1
Togra le haghaidh treorach
Aithris 4
(4)  Cumhdaíonn iarracht cosanta a dhéantar faoi CBSC le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais misin mhíleata agus oibríochtaí míleata, gníomhaíochtaí cathghrúpaí, cúnamh frithpháirteach, tionscadail bhuanchomhair struchtúrtha (PESCO) agus gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint (GEC). Níor cheart, áfach, go gcumhdófaí gníomhaíochtaí léi faoin gclásal dlúthpháirtíochta a bunaíodh le hAirteagal 222 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ná aon ghníomhaireachtaí déthaobhacha nó iltaobhacha eile idir na Ballstáit nach mbaineann le hiarracht cosanta arna déanamh le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais faoi CBSC.
(4)  Cumhdaíonn iarracht cosanta a dhéantar faoi CBSC le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais misin mhíleata, gníomhaíochtaí cathghrúpaí agus foirmíochtaí nó struchtúir ilnáisiúnta eile arna mbunú ag na Ballstáit atá ag oibriú faoi chuimsiú CBSC, cúnamh frithpháirteach, tionscadail bhuanchomhair struchtúrtha (PESCO), gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint (GEC) agus gníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm leo comhbheartas cosanta don Aontas a leagan amach ar bhealach comhleanúnach. Níor cheart, áfach, go gcumhdófaí gníomhaíochtaí léi faoin gclásal dlúthpháirtíochta a bunaíodh le hAirteagal 222 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ná aon ghníomhaireachtaí déthaobhacha nó iltaobhacha eile idir na Ballstáit nach mbaineann le hiarracht cosanta arna déanamh le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais faoi CBSC. Ba cheart don Choimisiún taifead a choinneáil ar aon iarracht cosanta arna déanamh le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais faoi CBSC a bhfuil díolúintí i bhfeidhm ina leith.
Leasú 2
Togra le haghaidh treorach
Aithris 8
(8)  Ar an gcaoi chéanna leis an díolúine d’iarracht cosanta ECAT, ba cheart go mbeadh raon feidhme teoranta ag gabháil leis an díolúine don iarracht cosanta arna déanamh le haghaidh le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais faoi CBSC. Níor cheart ach costais arna dtabhú i leith cúraimí a bhaineann go díreach le hiarracht cosanta a bheith incháilithe le haghaidh díolúine. Cúraimí arna gcomhlíonadh go heisiach ag an bhfoireann shibhialtach nó arna gcomhlíonadh go heisiach trí úsáid a bhaint as acmhainní sibhialtacha, níor cheart go gcumhdófaí iad leis an díolúine. Ná níor cheart go gcumhdófaí leis an díolúine earraí amhail páirteanna spártha do threalamh míleata nó do sheirbhísí iompair arna bhfáil ag fórsaí armtha Ballstáit lena n-úsáid laistigh den Bhallstát sin ná níor cheart go gcumhdófaí léi freisin tógáil bonneagar córas cumarsáide agus faisnéise nó bonneagar iompair.
(8)  Ar an gcaoi chéanna leis an díolúine ó CBL agus dleacht mháil d’iarracht cosanta ECAT, ba cheart go mbeadh raon feidhme teoranta ag gabháil leis na díolúintí don iarracht cosanta arna déanamh le haghaidh cur chun feidhme gníomhaíochta de chuid an Aontais faoi CBSC. Níor cheart go mbeadh feidhm ag na díolúintí sin ach i gcásanna ina gcomhlíonann fórsaí armtha cúraimí a bhaineann go díreach le hiarracht cosanta faoi CBSC. Níor cheart go gcumhdófaí leis na díolúintí sin misin shibhialtacha faoi CBSC. Ní fhéadfaí, dá bhrí sin, earraí nó seirbhisí arna soláthar lena n-úsáid ag an bhfoireann shibhialtach a chumhdach leis na díolúintí ach amháin nuair bhíonn an fhoireann shibhialtach i dtionlacan fórsaí armtha a bhfuil cúraimí a bhaineann go díreach le hiarracht cosanta faoi CBSC á gcomhlíonadh acu lasmuigh dá mBallstát. Cúraimí arna gcomhlíonadh go heisiach ag an bhfoireann shibhialtach nó arna gcomhlíonadh go heisiach trí úsáid a bhaint as acmhainní sibhialtacha, níor cheart go measfaí gur iarracht cosanta iad. Ná níor cheart go gcumhdófaí leis na díolúintí, in aon imthoisc, earraí nó seirbhísí arna bhfáil ag na fórsaí armtha lena n-úsáid ag na fórsaí nó ag an bhfoireann shibhialtach atá ina dtionlacain laistigh mBallstát féin.
An nuashonrú is déanaí: 27 Samhain 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais