Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0096(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0034/2019

Teksty złożone :

A9-0034/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/11/2019 - 8.2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0060

Teksty przyjęte
PDF 154kWORD 43k
Wtorek, 26 listopada 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Zmiana zasad dotyczących podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii *
P9_TA(2019)0060A9-0034/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2019)0192),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0003/2019),

–  uwzględniając art. 82 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0034/2019),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  Działania obronne przeprowadzane w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO obejmują misje i operacje wojskowe, działalność grup bojowych, wzajemną pomoc, projekty dotyczące stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz działania Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Nie powinny one jednak obejmować działań w ramach klauzuli solidarności ustanowionej w art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ani żadnych innych dwustronnych lub wielostronnych działań między państwami członkowskimi, które to działania nie odnoszą się do działań obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO.
(4)  Działania obronne przeprowadzane w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO obejmują misje wojskowe, działalność grup bojowych oraz innych wielonarodowych formacji lub struktur utworzonych przez państwa członkowskie w ramach WPBiO, wzajemną pomoc, projekty dotyczące stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz działania Europejskiej Agencji Obrony (EDA) oraz działania mające na celu stopniowe kształtowanie wspólnej unijnej polityki obrony. Nie powinny one jednak obejmować działań w ramach klauzuli solidarności ustanowionej w art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ani żadnych innych dwustronnych lub wielostronnych działań między państwami członkowskimi, które to działania nie odnoszą się do działań obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO. Komisja powinna prowadzić rejestr wszelkich działań obronnych prowadzonych w celu realizacji działań Unii w ramach WPBiO, w odniesieniu do których stosuje się odstępstwa.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8
(8)  Podobnie jak w przypadku zwolnienia w odniesieniu do działań obronnych w ramach NATO, zwolnienie dotyczące działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO powinno mieć ograniczony zakres. Jedynie koszty poniesione w związku z realizacją zadań związanych bezpośrednio z działaniami obronnymi powinny kwalifikować się do zwolnienia. Zadania wykonywane wyłącznie przez personel cywilny lub wykonywane wyłącznie przy użyciu zdolności cywilnych nie powinny być objęte zwolnieniem. Przedmiotowe zwolnienie nie powinno obejmować również takich pozycji, jak części zamienne do sprzętu wojskowego lub usługi transportowe, które siły zbrojne państwa członkowskiego nabywają do użytku w tym państwie członkowskim, a zakresu zwolnienia nie należy rozszerzać o budowę infrastruktury transportowej lub systemów teleinformatycznych.
(8)  Podobnie jak w przypadku zwolnienia z VAT i podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach NATO, zwolnienia dotyczące działań obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO powinny mieć ograniczony zakres. Zwolnienia powinny mieć zastosowanie jedynie do sytuacji, w których siły zbrojne realizują zadania bezpośrednio związane z działaniami obronnymi w ramach WPBiO. Zwolnienia te nie powinny obejmować misji cywilnych w ramach WPBiO. Towary dostarczane lub usługi świadczone na użytek personelu cywilnego mogłyby zatem zostać objęte zwolnieniami jedynie w przypadkach, gdy personel cywilny towarzyszy siłom zbrojnym realizującym działania obronne w ramach WPBiO poza ich państwem członkowskim. Zadania wykonywane wyłącznie przez personel cywilny lub wykonywane wyłącznie przy użyciu zdolności cywilnych nie powinny być uznawane za działania obronne. Zwolnienia nie powinny też w żadnym wypadku obejmować towarów lub usług, które siły zbrojne nabywają do własnego użytku lub do użytku towarzyszącego im personelu cywilnego w ich własnym państwie członkowskim.
Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności