Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0096(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0034/2019

Ingivna texter :

A9-0034/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/11/2019 - 8.2

Antagna texter :

P9_TA(2019)0060

Antagna texter
PDF 135kWORD 43k
Tisdagen den 26 november 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ändring av regler för mervärdesskatt och för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen*
P9_TA(2019)0060A9-0034/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 november 2019 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma försvarsinsatser inom unionen (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2019)0192),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9‑0003/2019),

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-0034/2019), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändringsförslag
Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Försvarsinsatser som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken omfattar militära uppdrag och operationer, insatser av stridsgrupper, ömsesidigt bistånd, projekt inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet och Europeiska försvarsbyråns (EDA) verksamhet. De bör dock inte omfatta verksamhet enligt solidaritetsklausulen i artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller någon annan bilateral eller multilateral verksamhet mellan medlemsstater, som inte avser insatser på försvarsområdet för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
(4)  Försvarsinsatser som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken omfattar militära uppdrag, insatser av stridsgrupper och andra multinationella formationer eller strukturer som inrättats av medlemsstaterna och som verkar inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, ömsesidigt bistånd, projekt inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet, Europeiska försvarsbyråns (EDA) verksamhet och verksamhet som syftar till att gradvis utforma en gemensam försvarspolitik för unionen. De bör dock inte omfatta verksamhet enligt solidaritetsklausulen i artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller någon annan bilateral eller multilateral verksamhet mellan medlemsstater, som inte avser insatser på försvarsområdet för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Kommissionen bör föra ett register över alla försvarsinsatser som görs för genomförandet av en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken för vilken undantag gäller.
Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  I likhet med undantaget för Natos försvarsinsatser bör undantaget för de försvarsinsatser som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken vara begränsat i omfattning. Endast utgifter som hänför sig till uppgifter som är direkt kopplade till en försvarsinsats bör vara berättigade till undantag. Uppgifter som uteslutande utförs av civil personal, eller uteslutande utförs genom utnyttjande av civil kapacitet, bör inte omfattas av undantaget. Undantaget bör inte heller omfatta produkter, såsom reservdelar till militär utrustning, eller transporttjänster som en medlemsstats väpnade styrkor förvärvar för bruk inom den medlemsstaten eller utvidgas till att omfatta uppförande av infrastruktur för transport-, kommunikations- och informationssystem.
(8)  I likhet med undantaget från mervärdesskatt och punktskatt för Natos försvarsinsatser bör undantagen för de försvarsinsatser som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken vara begränsade i omfattning. Undantagen bör endast tillämpas i situationer där väpnade styrkor utför uppgifter som är direkt kopplade till en försvarsinsats inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Dessa undantag bör inte omfatta civila uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Varor som levereras eller tjänster som tillhandahålls för användning av civilpersonal kan därför endast omfattas av undantagen när civilpersonalen åtföljer väpnade styrkor som utför uppgifter som är direkt kopplade till en försvarsinsats inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken utanför deras medlemsstat. Uppgifter som uteslutande utförs av civil personal, eller uteslutande utförs genom utnyttjande av civil kapacitet, bör inte betraktas som en försvarsinsats. Undantagen bör inte heller under några omständigheter omfatta varor eller tjänster som de väpnade styrkorna förvärvar för användning av styrkorna, eller av den civilpersonal som åtföljer dem, inom den egna medlemsstaten.
Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy