Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2876(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0180/2019

Внесени текстове :

B9-0180/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0066

Приети текстове
PDF 210kWORD 58k
Вторник, 26 ноември 2019 г. - Страсбург
Правата на детето в контекста на 30-ата годишнина на Конвенцията за правата на детето
P9_TA(2019)0066B9-0180/2019

Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2019 г. относно правата на децата по повод на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето (2019/2876(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Конвенцията за правата на детето (КПД) от 20 ноември 1989 г.,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

–  като взе предвид член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета(1),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo(2),

–  като взе предвид Eвропейския стълб на социалните права и по-конкретно принцип 11 от него относно грижите и подкрепата за децата,

–  като взе предвид своята резолюция от 3 май 2018 г. относно закрилата на децата мигранти(3) и Съобщението на Комисията от 12 април 2017 г. относно закрилата на децата мигранти (COM(2017)0211),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2019 г. относно правата на интерсексуалните лица(4),

–  като взе предвид Общ коментар № 10 на Комитета по правата на детето от 25 април 2007 г. относно правата на децата при правосъдие спрямо ненавършили пълнолетие лица,

–  като взе предвид Общ коментар № 13 на Комитета по правата на детето от 18 април 2011 г. относно правото на детето на свобода от всички форми на насилие,

–  като взе предвид Общ коментар № 14 на Комитета на ООН по правата на детето от 29 май 2013 г. относно правото на детето неговите висши интереси да бъдат разглеждани като първостепенно съображение,

–  като взе предвид член 37 от Общ коментар № 6 на Комитета на ООН за правата на детето от 1 септември 2005 г. и доклада на Комитета на ООН за правата на детето, озаглавен „Доклад от 2012 г. — Общо обсъждане на правата на всички деца в контекста на международната миграция“ от 28 септември 2012 г.,

–  като взе предвид доклада на УНИЦЕФ, озаглавен „Положението на децата по света през 2019 г.“,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че член 1 от КПД предвижда, че „за целите на тази Конвенция „дете“ означава всяко човешко същество на възраст под 18 години освен ако съгласно закона, приложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано“;

Б.  като има предвид, че в Европа живеят 100 милиона деца и че те съставляват над 20 % от населението на ЕС, както и че децата на възраст под 18 години съставляват над 40 % от населението в развиващите се страни;

В.  като има предвид, че утвърждаването на правата на децата е изрична цел на политиките на ЕС, установена и в Хартата на основните права на ЕС, която изисква висшият интерес на детето да се разглежда като съображение от първостепенна важност при всички действия на ЕС;

Г.  като има предвид, че КПД е международният договор в областта на правата на човека, ратифициран от най-голям брой държави, като Конвенцията е ратифицирана от всички държави – членки на ЕС и в нея се определят ясни правни задължения за насърчаване, защита и отстояване на правата на всяко дете в тяхната юрисдикция; като има предвид, че на 20 ноември Европейският парламент ще бъде домакин на конференция на високо равнище за отбелязване на 30-ата годишнина на КПД; като има предвид, че председателят на Европейския парламент обеща всяка година на 20 ноември да бъде честван Световния ден на децата, като на този ден в Европейския парламент ще се провежда събитие с участието на деца;

Д.  като има предвид, че на много места по света, включително в държавите – членки на ЕС правата на децата все още биват нарушавани, като последица от насилие, малтретиране, експлоатация, бедност, социално изключване и дискриминация, основана на религия, увреждане, пол, сексуална идентичност, възраст, етническа принадлежност, миграция или статут на пребиваване;

Е.  като има предвид, че в член 12 от КПД и в член 24 от Хартата на основните права на ЕС се установява правото на детето да бъде изслушано и мнението му да се взема под внимание по въпросите, които го засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта му;

Ж.  като има предвид, че член 5 от КПД гласи, че „държавите – страни по Конвенцията, зачитат отговорностите, правата и задълженията на родителите или в зависимост от случая на членовете на по-голямото семейство или общност, както предвиждат местните обичаи, на законните настойници или на другите лица, отговорни по закон за детето, да осигуряват по начин, съответствуващ на развитието на способностите на детето, подходящи насоки и ръководство в упражняването от него на правата, признати в тази Конвенция“;

З.  като има предвид, че въпроси от световно значение като изменението на климата, новите технологии и цифровизацията създават нови заплахи за децата, като същевременно предоставят нови възможности за учене и комуникация;

И.  като има предвид, че ЕС се е ангажирал с изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) както във вътрешните, така и във външните си политики, включително ЦУР 16.2 „слагане край на злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на мъчения и насилие над деца“;

Й.  като има предвид, че близо 25 милиона деца на възраст под 18 години са изложени на риск от бедност или социално изключване в ЕС; като има предвид, че бедността лишава децата от възможности за образование, грижи, достъп до здравни грижи, подходяща храна и жилищно настаняване, семейна подкрепа и дори защита от насилие, и може да окаже много дълготрайни последици; като има предвид, че Агенцията на Европейския съюз за основните права подчерта, че борбата с детската бедност е въпрос от значение за основните права и правните задължения(5);

К.  като има предвид, че преразгледаният Европейски консенсус за развитие описва децата и младите хора като носители на развитието и промените, както и като основни участници в изпълнението на Програмата до 2030 г., включително чрез способностите им за иновации; като има предвид, че Консенсусът също така съдържа уверение, че ЕС и неговите държави членки ще укрепят правата на младите хора и ще им дадат възможност да участват в публичния живот, като насърчават тяхното участие в местните икономики, общества и в процеса на вземане на решения;

Л.  като има предвид, че инвестициите в бъдещето на децата, значението на закрилата на децата чрез всеобхватна стратегия за правата на децата и създаването на „Гаранция за детето“ като инструмент за борба с бедността и за осигуряване на достъп на децата до основни услуги, са изтъкнати като основни приоритети в писмата за определяне на ресора на заместник-председателя на Комисията, отговарящ за демокрацията и демографията Дубравка Шуица, както и за кандидата за член на Комисията, отговарящ за работните места Никола Шмит;

М.  като има предвид, че децата представляват уязвима група, която е силно засегната от отрицателното въздействие на изменението на климата и се нарежда сред първите жертви на неблагоприятните последици от това явление, като суша, наводнения и бури, продоволствени кризи и замърсяване; като има предвид, че повече от един на всеки четири смъртни случая на деца под пет години в световен мащаб се дължи пряко или косвено на екологични рискове(6);

Н.  като има предвид, че приблизително една от всеки четири жертви на трафик на хора, регистрирани в ЕС, включително в собствената им държава членка, е дете; като има предвид, че момичетата са приоритетна цел и биват въвличани в трафик с цел сексуална експлоатация(7);

О.  като има предвид, че сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца в онлайн среда представляват тежко нарушение на основните права на децата, което води до огромни травми и дълготрайни вредни последици за децата жертви, които могат да продължат и в зряла възраст и представляват разрастващо се явление; като има предвид, че в интернет все повече се разпространяват нови форми на престъпност, например порнографията с цел отмъщение и сексуалното изнудване, и е необходимо държавите членки да им предоставят отговор чрез конкретни мерки; като има предвид, че по последните данни заради интернет броят на изображенията, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн, се е увеличил драстично, с безпрецедентна скорост и в широки мащаби, като се съобщава за над 45 милиона изображения и видеоклипове, обозначени като сексуално насилие над деца(8);

П.  като има предвид, че правото на детето на образование трябва да бъде гарантирано при всякакви обстоятелства;

Общи бележки

1.  счита, че правата на децата следва да бъдат в центъра на политиките на ЕС, както и че 30-та годишнина на КПД предоставя рядка възможност да се гарантира цялостното ѝ прилагане в политиката и в практиката, и да се предприемат допълнителни мерки, за да се осигури зачитането на правата на всяко дете навсякъде, особено на най-уязвимите сред тях, като не се забравя нито едно дете;

2.  призовава новоизбрания председател на Комисията да предприеме конкретни мерки, за да осигури повече видимост на действията на ЕС по отношение на правата на децата, например като определи високопоставена публична личност за представител на ЕС за правата на детето; предлага този представител да има изрична и изключителна отговорност за децата, да служи като отправна точка за всички въпроси и области на политиката на ЕС, свързани с децата, и да гарантира последователен и координиран подход към защитата на правата на децата във всички вътрешни и външни политики и действия на ЕС; призовава за създаването на център на ЕС за закрила на детето, който да гарантира този ефективен и координиран подход, и да предостави ефективен и координиран отговор на сексуалното насилие над деца и на всички форми на насилие срещу деца;

3.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че принципът за висшия интерес на детето се зачита винаги и изцяло във всички законодателни актове, във всички решения, взети от представители на правителствата на всички равнища и във всички съдебни решения, и насърчава държавите членки да обменят най-добри практики с оглед подобряването на правилното прилагане на принципа на висшия интерес на детето в целия ЕС;

4.  приветства ангажимента на новата Комисия да представи нова всеобхватна стратегия относно правата на детето; припомня ангажимента на ЕС за защита на правата на детето, залегнал в член 3, параграф 3 от ДЕС, член 24 от Хартата на основните права и преразгледания Европейски консенсус за развитие; призовава Комисията да представи стратегия за подкрепа и закрила на децата навсякъде, без изключение, включително специален бюджет и показател, отнасящ се до децата при разпределяне на бюджета на Комисията, което ще даде възможност инвестициите на ЕС в полза на децата да бъдат измерени и наблюдавани, и ще гарантира отчетност;

5.  призовава Комисията да проучи как ЕС като организация може да се присъедини към Конвенцията за правата на детето;

6.  припомня, че всички ЦУР имат отношение към зачитането на правата на детето; призовава Комисията да предложи амбициозна и всеобхватна рамка за правата на децата за ЕС и неговите държави членки, която да им позволи да постигнат 17-те цели за устойчиво развитие, по-конкретно чрез изпълнение на ЦУР, които са най-тясно свързани с децата, и чрез използване на показатели за ЦУР, които са пряко свързани с правата на децата;

7.  припомня, че изменението на климата и рисковете за околната среда, причинени от човешката дейност, включително замърсяването на въздуха, веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система и пестицидите, оказват вредно въздействие върху децата; призовава ЕС и държавите членки да засилят действията си за осигуряване на здравословна среда за децата и за борба с отрицателните последици от изменението на климата, по-специално чрез намаляване на емисиите на парникови газове в съответствие с Парижкото споразумение;

8.  отбелязва, че неравенството между половете оказва огромно въздействие върху качеството на живот на децата; като има предвид, че въпреки постигнатия забележителен напредък полът остава една от основните причини за неравенство, изключване и насилие по света и оказва дълбоко въздействие върху децата;

9.  подчертава, че децата са уязвими потребители и поради това призовава държавите членки да защитават децата от агресивни, подвеждащи и инвазивни реклами, и профилиране на деца за търговски цели, за да гарантират, че аудио-визуалните търговски съобщения, предоставяни от доставчиците на медийни услуги и доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове под тяхна юрисдикция не насърчават поведение, вредно за здравето или безопасността на децата, по-специално по отношение на храни и напитки, които са с високо съдържание на сол, захар или мазнини, или които по друг начин не отговарят на националните или международните насоки в областта на храненето;

10.  приветства факта, че изкореняването на детския труд е един от приоритетите на новата Комисия; призовава новата Комисия да прилага подход на нулева толерантност към детския труд; призовава за мерки, които да задължат предприятията да изкоренят детския труд; призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че стоките, търгувани на тяхна територия, не са произведени чрез използване на принудителен или детски труд;

Вътрешни политики

Прекратяване на всички форми на насилие срещу деца

11.  осъжда всички форми на насилие срещу деца, включително физическо, сексуално и словесно насилие, онлайн и офлайн насилие, принудителни бракове, детски труд, проституция, трафик, трафик на органи, изтезание, друго жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, убийства на честта, генитално осакатяване на жени, вербуване, набиране и използване на деца като войници и като живи щитове, лишения, занемаряване и недохранване, както и психологическо насилие и всички форми на тормоз; счита, че традицията, културата, религията или убежденията, политическите мнения или мненията от всякакъв друг характер никога не следва да се използват като оправдание за насилието срещу деца; припомня важната роля, която общностите и организациите на гражданското общество могат да играят за премахването на всички форми на насилие срещу деца;

12.  призовава държавите членки да приемат законодателство, което да забранява и наказва телесното наказание на деца или, когато такова законодателство вече съществува, да гарантират ефективното му прилагане;

13.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да разработят национална стратегия и да въведат всеобхватен подход с участието на множество заинтересовани лица за премахване на сексуалното насилие и малтретирането на деца както онлайн, така и офлайн; подчертава, че сътрудничеството с предприятията е от решаващо значение и призовава дружествата в областта на ИКТ и онлайн платформите да поемат своята отговорност в борбата срещу сексуалното насилие над деца и експлоатацията онлайн; подчертава, че е важно държавите членки да стартират национални кампании за повишаване на осведомеността, които да информират децата по подходящ за тях начин относно рисковете и заплахите, свързани с интернет, както и кампании, адресирани към родителите;

14.  приветства заключенията на Съвета от 8 октомври 2019 г. относно борбата със сексуалното насилие над деца и призовава настоящето и бъдещото председателство на Съвета да увеличат усилията си, за да гарантират, че държавите членки предприемат конкретни действия за по-добро подпомагане на жертвите и да определят ефективни мерки по превенция, разследване и наказателно преследване, които да гарантират, че извършителите биват предавани на съд;

15.  призовава държавите членки да прилагат изцяло Директива 2011/93/ЕС и резолюцията на Парламента относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография(9); призовава държавите членки, които са страни по Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие (Конвенция от Лансароте) да прилагат препоръките на Комитета на страните по Конвенцията от Лансароте;

16.  признава, че правоприлагащите органи са изправени пред безпрецедентно увеличение на сигналите за онлайн материали, съдържащи сексуално насилие над деца и се сблъскват с огромни предизвикателства при справянето с работното натоварване, като съсредоточават усилията си върху изображенията на най-младите и най-уязвимите жертви; подчертава необходимостта от повече инвестиции, по-специално от страна на предприятията и частния сектор, в научноизследователска и развойна дейност, и в нови технологии, предназначени за откриване на онлайн материали, съдържащи сексуално насилие над деца и за ускорени процедури за неутрализиране и премахване на съдържание;

17.  призовава държавите членки да засилят сътрудничеството между правоприлагащите органи и организациите на гражданското общество, включително мрежите за горещи линии, които се борят със сексуалното насилие над деца и сексуалната експлоатация на деца; призовава Комисията да подкрепя организациите, които се борят срещу сексуалното насилие над деца и сексуалната експлоатация на деца, като Глобалния алианс WePROTECT;

18.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни мерки за прекратяване на сексуалното насилие над деца, като инвестират в превантивни мерки, определят специфични програми за потенциални нарушители и предоставят по-ефективна подкрепа на жертвите;

19.   призовава Комисията да актуализира стратегията за по-добър интернет за децата, представена през 2012 г.(10);

Инвестиции в децата

20.  призовава ЕС и неговите държави членки да инвестират в обществени услуги за деца, включително в грижите за малки деца, образованието и здравеопазването, и по-специално в разширяването на обществената мрежа от детски градини, ясли и комунални услуги за предлагане на развлекателни дейности за деца;

21.  призовава държавите членки да приемат закони за защита и укрепване на правата в областта на майчинството и бащинството, за да осигурят здравословна и стабилна среда за децата особено през първите месеци на живота им; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират цялостното прилагане на Директивата за равновесието между професионалния и личния живот, тъй като постигането на по-добро и по-справедливо равновесие между професионалния и личния живот ще окаже положително въздействие върху благоденствието на децата; припомня, че децата имат право да бъдат с родителите си и че за това се нуждаят да прекарват достатъчно време заедно, и да разполагат с достатъчно средства, за да живеят в безопасна и щастлива среда;

22.  призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат усилията си за прекратяване на детската бедност, като приемат допълнителна препоръка на Съвета относно инвестициите в децата, с цел да се актуализира и усъвършенства политическата рамка, която да насочва държавите членки в усилията им да гарантират, че децата израстват в приобщаващи и благоденстващи общества, в които никой не е забравен, и чрез определянето на цели в Програмата на ЕС до 2030 г. за намаляване наполовина на детската бедност; отново посочва необходимостта от подобряване на събирането на необобщени данни, за да се подпомогне наблюдението и оценката на напредъка към прекратяване на детската бедност и социалното изключване;

23.  призовава държавите членки да подкрепят създаването на европейска гаранция за децата с подходящи ресурси с цел насърчаване на националните политически реформи, за да се допринесе за равния достъп на децата до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни грижи за децата, достойно жилищно настаняване и подходящо хранене с оглед на изкореняването на детската бедност и социалното изключване; припомня значението на въвеждането на правата и благосъстоянието на децата като параметри в специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър и в съответствие с Европейския стълб на социалните права;

24.  призовава ЕС и държавите членки да инвестират в децата и подрастващите и да им осигурят умения и знания, необходими за навлизането на пазара на труда, така че те да могат да се ползват от право да се развиват и да реализират изцяло своя потенциал като фактори на промяната в обществото;

25.  насърчава държавите членки да инвестират в своите национални системи в превантивни мерки за справяне с все по-често срещаните нарушения на психичното здраве на децата(11) и да гарантират, че училищата получават достатъчно финансиране, за да предоставят консултации, както и че учителите са подходящо обучени;

26.  призовава държавите членки и Комисията изрично да разглеждат децата като приоритет при програмирането и прилагането на регионалните политики и политиките на сближаване, като Европейската стратегия за хората с увреждания, рамката на ЕС за национални стратегии и за стратегии за интегриране на ромите, както и политиката на ЕС по отношение на равенството и недискриминацията;

Образование

27.  призовава държавите членки да гарантират правото на образование на всяко дете;

28.  подчертава, че е важно да се прилага цялостен подход към образованието, чиято цел е да се даде възможност на децата да използват академичното си обучение като опора за своето емоционално и социално развитие, като този подход се стреми също така да обхване психологичното, социалното и емоционалното израстване; подчертава значението на творчеството, изкуството и културата в образованието;

29.  насърчава държавите членки да установят мерки за борба и превенция на преждевременното напускане на училище, и да гарантират съобразен с принципа на равенство на половете достъп до качествено образование от ранна детска до юношеска възраст, включително за деца с увреждания, маргинализирани деца и деца, живеещи в райони, засегнати от хуманитарни или други извънредни ситуации;

30.  подчертава, че приобщаването и иновациите следва да бъдат водещите принципи за образованието и обучението в цифровата ера; счита, че цифровите технологии следва да не засилват съществуващите неравенства, а следва вместо това да се използват за преодоляване на цифровото разделение между учащи се с различен социално-икономически произход и от различни региони на ЕС; подчертава, че насоченият към приобщаване подход следва да се възползва от пълния потенциал на ресурсите, предоставени от новите цифрови технологии, включително персонализирано образование и партньорства между образователните институции, и че по този начин може да осигури достъп до качествено образование и обучение за хора от групи в неравностойно положение и за хора с по-малко възможности, включително като се подкрепя интеграцията на мигранти и бежанци, също както и на малцинствата;

31.  призовава държавите членки да гарантират правото на приобщаващо образование и да осигурят на младите хора достъп до всеобхватна, съобразена с възрастта информация относно пола и сексуалността, както и достъп до сексуално и репродуктивно здравеопазване, и до предоставяно в училищата образование относно емоционалния живот, по-специално с оглед на наложената от някои държави забрана в училищата да се разглеждат въпроси, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност;

Правосъдие, съобразено с интересите на детето/достъп до правосъдие за деца

32.   настоятелно призовава държавите членки бързо и ефективно да транспонират и да прилагат пълноценно Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство(12);

33.   призовава държавите членки да прилагат насоките на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с правата на детето(13); подчертава, че висшите интереси на детето следва винаги да бъдат първостепенно съображение във всички решения, засягащи деца, които са в контакт със съдебната система, и че правото на детето да бъде изслушано винаги следва да се предоставя в съответствие с член 12 от Конвенцията за правата на детето; припомня, че следва да се въведат специални предпазни мерки за децата, които влизат в контакт със съдебната система, включително в областта на семейното право, като развод или осиновяване, както и във връзка с административни въпроси;

Деца мигранти

34.  припомня, че висшите интереси на детето следва да бъдат първостепенно съображение във всички решения относно децата и миграцията;

35.  настоятелно призовава държавите членки да прилагат в неговата цялост пакета от мерки за общата европейска система за убежище, за да се подобрят условията за всички деца мигранти, и по-специално непридружените деца в ЕС; във връзка с това настоятелно призовава Комисията и държавите членки да обърнат внимание на настоящото тревожно положение на децата в горещите точки в ЕС; призовава ЕС и държавите членки да засилят действията за прекратяване на задържането на деца в контекста на миграцията в целия ЕС, в съответствие с Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите(14), и да подготвят предлагани в общността алтернативи на задържането, както и да дадат приоритет на интеграцията, образованието и психологическата подкрепа;

36.  подчертава, че едно непридружено дете е преди всичко дете, което е евентуално изложено на опасност, и че закрилата на децата, а не политиките в областта на миграцията, трябва да бъде водещият принцип за държавите членки и за Европейския съюз, когато разглеждат свързаните с тях въпроси, като по този начин се спазва основният принцип за висшия интерес на детето; призовава държавите членки да прилагат резолюцията на Парламента от 12 септември 2013 г. относно положението на непридружените малолетни и непълнолетни лица в ЕС(15) и изисква Комисията да поднови своя План за действие относно непридружени непълнолетни лица (2010 – 2014 г.);

37.  призовава всички държави членки да улеснят събирането на семейства по положителен, хуманен и експедитивен начин, в съответствие с член 10 от Конвенцията за правата на детето;

38.  изразява загриженост, че продължават да се раждат деца без гражданство, включително в рамките на ЕС, и че те продължават да бъдат лишавани от достъп до основни права, включително здравеопазване, образование и социална закрила; призовава отново държавите членки да намерят решение на въпроса за децата без гражданство в рамките на ЕС и извън него, в съответствие с международното право; призовава Комисията да насърчава всеобщия достъп до регистрация при раждане и правото на детето да придобие гражданство с цел да се премахне рискът от липса на гражданство;

Уязвими деца

39.  призовава държавите членки да третират всяко дете преди всичко като дете, независимо от неговия социален или етнически произход, пол, сексуална ориентация, талант, или статут на мигрант;

40.  подчертава, че е важно държавите членки да разработят междусекторен подход за борба с всички форми на дискриминация, засягащи децата, като вземат предвид тяхната уязвимост, особено при децата с увреждания, децата мигранти, децата от семейства на мигранти, децата от малцинства и религиозни групи, децата ЛГБТИ, децата на чуждестранни бойци, задържаните деца, децата на лишени от свобода родители, децата на родители ЛГБТИ, децата под настойничество и попечителство и децата без гражданство или без документи, които са изложени на непропорционална дискриминация въз основа на множество основания и поради това се нуждаят от специализиран подход за посрещане на специфичните за тях потребности; призовава държавите членки най-накрая да приемат хоризонталната директива относно дискриминацията;

41.  изразява съжаление във връзка с всички форми на основано на пола насилие и настоятелно призовава държавите членки да приложат конкретни мерки за прекратяване на браковете в детска възраст, гениталното осакатяване на жени и други вредни практики, които представляват тежки нарушения на човешките права на децата; поради това призовава държавите членки да ратифицират Конвенцията от Истанбул и да предприемат последващи действия във връзка с резолюциите на Парламента от 4 октомври 2017 г. относно прекратяване на сключването на брак в детска възраст, от 4 юли 2018 г. относно следващите стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове и от 7 февруари 2018 г. относно нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени(16);

42.  подчертава, че следва да се обърне специално внимание на децата с увреждания; осъжда решително всички форми на насилие срещу тях, включително насилието, причинено от малтретиране или неподходящи грижи; настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че децата с увреждания имат достъп до качествено образование и обучение, за да могат да постигнат най-висока степен на независимост и социална интеграция, както и достъп до грижи; призовава следователно всички държави членки да прилагат стандартите, определени в Конвенцията за правата на детето, Конвенцията за правата на хората с увреждания и Насоките на ООН за алтернативни грижи за децата;

43.  призовава държавите членки да гарантират, че се предотвратява ненужното разделяне на семействата и че се подсилват услугите в рамките на семейството и общността, за да се даде възможност на всички деца да растат не в институции, а в семейства и общности; призовава Комисията да използва финансиране от ЕС за подпомагане на прехода от институционални услуги към услуги в общността, както в рамките на ЕС, така и извън него;

44.  призовава държавите членки да гарантират, че децата, лишени от свобода, се третират по начин, който отчита техния висш интерес; припомня, че задържаните деца следва да получават грижи, закрила и необходимата индивидуална помощ – социална, образователна, професионална, психологическа, медицинска и физическа – от която могат да се нуждаят с оглед на своята възраст, пол или личност; настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че задържаните деца поддържат редовен и пълноценен контакт с родителите, семейството и приятелите си чрез посещения и кореспонденция;

45.  изразява загриженост във връзка с големия брой изчезнали деца в Европа; насърчава държавите членки да задълбочат трансграничното сътрудничество, обмена на информация и координацията между правоприлагащите органи и органите за закрила на децата, за да установят самоличността и местонахождението, и да осигурят закрила на изчезналите деца, като същевременно гарантират, че висшите интереси на детето винаги са първостепенно съображение; призовава държавите членки незабавно да приложат задължението за предоставяне на подходящо финансиране за обезпечаване на непрекъснатостта и качественото функциониране на горещите линии за изчезнали деца в целия ЕС, както се изисква от Европейския кодекс за електронните съобщения, приет през 2018 г.;

46.  припомня, че е от решаващо значение да се гарантира зачитането на правата на всички момичета и момчета, които са жертва на трафик, независимо от тяхното гражданство; отново призовава държавите членки да приложат изцяло Директивата на ЕС за борба с трафика на хора, като обърнат специално внимание на превантивните мерки; подчертава, че е важно държавите членки да засилят действията си за осигуряване на отчетност пред жертвите на трафика на хора и за изкореняване на престъплението само по себе си, както и да се борят с безнаказаността, която все още преобладава сред трафикантите, експлоататорите, извличащите незаконни печалби и извършителите на злоупотреби, включително като криминализират използването на услугите, предоставяни от жертви на трафик на хора, за всички форми на експлоатация;

Участие на децата

47.  призовава Комисията и държавите членки да развиват и прилагат Декларацията от Букурещ относно участието на децата(17); подчертава, че културата на участие на децата може да се изгради на всички равнища – семейство, общност, местно, регионално, национално и европейско равнище, и че тя може да донесе краткосрочни и дългосрочни ползи за обществото;

48.  призовава държавите членки да увеличат участието на децата в своето законодателство и насърчава държавите членки и Комисията да създадат съдържателни механизми за участие на децата, например детски съвети, в работата на европейските, националните, регионалните и местните парламентарни асамблеи, по-специално за най-важните области на политиката;

49.  призовава Комисията да включи децата в процеса на консултации с оглед на конференцията за бъдещето на Европа;

50.  припомня на институциите на ЕС и на държавите членки значението на действията за мобилизация за борба с изменението на климата, водени от деца и младежи, които са от основно значение за оказване на влияние върху европейския политически дневен ред и са много добър пример за това как децата участват все по-активно в публичните политики и имат все по-добра способност да изразяват волята си да се ангажират в качеството си на засегнати граждани, които предизвикват промяна;

Външни политики

51.  призовава държавите, които все още не са ратифицирали Конвенцията за правата на детето и допълнителните протоколи към нея, да направят това незабавно;

52.  призовава държавите членки да задълбочат сътрудничеството и диалога с трети държави с цел да се повиши осведомеността и да се настоява за зачитане на правата на децата навсякъде по света и затова никое дете да не бъде забравяно; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да работят с държавите партньори и да подкрепят приемането и прилагането на законодателство, политики, бюджети и програми за действие, които приобщават всички деца и включват разкриването на всички форми на дискриминация и насилие, включително основаните на възраст, пол и увреждане, възпрепятстващи отделни деца и групи деца да упражняват своите права, и да предприемат или насърчават необходимите действия за премахване на тези пречки и за гарантиране, че на всички деца се отдава първостепенно внимание;

53.  призовава върховния представител/заместник-председателя да дава приоритет на правата на децата и на закрилата на детето във всички външни действия на ЕС, така че да се обезпечи ефективното интегриране на правата на детето и на закрилата на децата, включително в контекста на диалозите за правата на човека, международните и търговските споразумения, процеса на присъединяване и европейската политика за съседство, както и във всички външни отношения на ЕС с трети държави, и по-специално държавите, които са в конфликт; призовава върховния представител/заместник-председателя да докладва ежегодно на Парламента относно постигнатите резултати по отношение на външната дейност на ЕС, насочена към децата;

54.  призовава Комисията да засили действията си за интегриране на правата на децата и закрилата на децата в сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ, за да се обезпечи адекватно финансиране и да се повиши равнището на закрила на децата, засегнати от конфликти, извънредни ситуации или предизвикани от човека или природни бедствия, вътрешно разселените деца и децата мигранти или бежанци, както и да се гарантира зачитането на техните основни права;

55.  призовава Комисията и държавите членки да приемат системни решения за справяне с бедността между поколенията; подчертава, че е жизненоважно новата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. да отразява спешната необходимост от справяне с детската бедност както в рамките на ЕС, така и извън него, чрез неговата външна дейност; подчертава значението на официалната помощ за развитие (ОПР) като важен инструмент за изкореняване на бедността и припомня съответните ангажименти на ЕС и на неговите държави членки във връзка с ОПР, включително ангажимента за постигане на целта 0,7% от брутния национален доход (БНД) да се изразходват за ОПР;

56.  призовава Комисията и държавите членки да финансират и обезпечат равен достъп до основни услуги и до образование в териториите, засегнати от извънредни ситуации, като конфликти и природни бедствия; подчертава, че достъпът до образование защитава децата от физическите опасности около тях – включително злоупотреба, експлоатация, сексуално насилие, свързано с конфликти, вербуване и използване от въоръжени сили и въоръжени групировки, както и че образованието е от полза за общностите като цяло, стимулира икономическия растеж, намалява бедността и неравенството и увеличава способността на хората да водят здравословен живот, да участват в обществото и да възстановят мира и стабилността;

57.  настоятелно призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка с резолюцията на Парламента от 4 октомври 2017 г. относно прекратяване на сключването на брак в детска възраст; призовава ЕС и неговите държави членки да прилагат единни правни стандарти по отношение на процедурата за справяне с детските бракове, да си сътрудничат с трети държави и да предоставят обучение и техническа помощ за подпомагане на приемането и прилагането на законодателство, забраняващо ранните и принудителните бракове, включително въвеждане на минимална възраст за сключване на брак; изисква държавите членки да приемат мерки за насърчаване на обмена на най-добри практики относно минималната възраст за сключване на брак и непризнаване на брака на деца мигранти, които пристигат в Европа, както и да приемат национални мерки за предотвратяване на пътувания в чужбина на деца с цел сключване на брак извън ЕС; призовава Комисията да посвети европейска година на борбата срещу браковете в детска възраст, ранните и принудителните бракове;

58.  призовава Комисията и държавите членки да осигурят прилагането на задължителни стандарти за надлежна проверка във връзка с правата на човека и околната среда, когато водят търговски преговори и в търговските си споразумения, с цел спиране на детския труд;

Децата и въоръжените конфликти

59.  призовава върховния представител/заместник-председателя системно да повдига въпроса за тежките нарушения срещу деца пред страните в конфликти, и особено посочените в годишния доклад на генералния секретар на ООН относно децата и въоръжените конфликти; призовава върховния представител/заместник-председателя и Комисията да предприемат мерки по отношение на краткосрочното, средносрочното и дългосрочното въздействие на въоръжените конфликти върху децата по ефективен и всеобхватен начин, като използват разнообразието от инструменти, с които разполагат, включително нови и подсилени насоки на ЕС относно децата и въоръжените конфликти;

60.  изисква Комисията да предостави подкрепа и да осигури подходящо и дългосрочно финансиране за програми за реабилитация и реинтеграция за засегнати от конфликти деца и да им осигури защитена среда, в която от основно значение са психологическите грижи и подкрепата и образованието, със специален акцент върху специфичните предизвикателства, свързани с момичетата с оглед на тяхната демобилизация и реинтеграция в обществото;

61.  изразява дълбока загриженост във връзка с хуманитарното положение на децата на чуждестранни бойци, намиращи се в североизточната част на Сирия, и настоятелно призовава държавите членки да репатрират всички деца с европейско гражданство, като вземат предвид тяхното конкретно семейно положение и като се ръководят предимно от висшите интереси на детето, както и като осигурят необходимата подкрепа за тяхната реабилитация и реинтеграция; изразява съжаление във връзка с липсата до момента на действия от страна на държавите – членки на ЕС, и липсата на координация на равнището на ЕС;

62.  изразява изключителна тревога във връзка с големия брой потвърдени убийства и осакатявания на деца при въоръжени конфликти; отново посочва, че деца продължават да бъдат използвани като оръжие, извършители на самоубийствени бомбени атентати, сексуални роби и човешки щитове и биват принуждавани да участват активно във военни действия; решително осъжда използването на деца във въоръжени конфликти; отбелязва, че конфликтите са причинили стотици жертви сред децата, често вследствие на нападения, които преднамерено са насочвани срещу гражданското население и хуманитарната инфраструктура; във връзка с това настоятелно призовава държавите членки да се въздържат от продажба на оръжия и военно оборудване за страните в подобни конфликти;

o
o   o

63.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.
(2) ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0201.
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0128.
(5) Доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права, озаглавен „ Борба с детската бедност: въпрос от значение за основните права, https://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty
(6) Доклад на СЗО, озаглавен „Замърсяване на въздуха и здраве на децата, предписване на чист въздух“, 2018 г., https://www.who.int/ceh/publications/Advance-copy-Oct24_18150_Air-Pollution-and-Child-Health-merged-compressed.pdf?ua=1
(7) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
(8) https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf
(9) ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 96.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2012:0196:FIN
(11) Според Световната здравна организация (СЗО) през 2016 г. 62 000 юноши са починали вследствие на самонараняване, което в момента е третата водеща причина за смърт при юношите на възраст 18 – 19 години.
(12) ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1.
(13) https://rm.coe.int/16804b2cf3.
(14) https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1.
(15) OВ C 93, 9.3.2016 г., стр. 165.
(16) OВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 26.
(17) https://chilrendeclaration.typeform.com/to/h8dSPt.

Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност