Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2876(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0180/2019

Předložené texty :

B9-0180/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0066

Přijaté texty
PDF 201kWORD 60k
Úterý, 26. listopadu 2019 - Štrasburk
Práva dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte (CRC)
P9_TA(2019)0066B9-0180/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2019 o právech dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte (2019/2876(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP),

–  s ohledem na článek 24 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení(2),

–  s ohledem na evropský pilíř sociálních práv, zejména na jeho zásadu 11 týkající se péče o děti a podpory dětí,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 3. května 2018 o ochraně migrujících dětí(3) a na sdělení Komise ze dne 12. dubna 2017 o ochraně migrujících dětí (COM(2017)0211),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2019 o právech intersexuálních osob(4),

–  s ohledem na obecnou připomínku č. 10 o právech dětí v soudním systému pro mladistvé, kterou dne 25. dubna 2007 vydal Výbor OSN pro práva dítěte,

–  s ohledem na obecnou připomínku č. 13 o právu dítěte na svobodu od všech forem násilí, kterou dne 18. dubna 2011 vydal Výbor OSN pro práva dítěte,

–  s ohledem na obecnou připomínku č. 14 o právu dítěte na prvořadé zohlednění jeho zájmů, kterou dne 29. května 2013 vydal Výbor OSN pro práva dítěte,

–  s ohledem na článek 37 Úmluvy o právech dítěte Výboru OSN pro práva dítěte, na obecnou připomínku č. 6 tohoto výboru ze dne 1. září 2005 a na zprávu Výboru OSN pro práva dítěte ze dne 28. září 2012 o dni obecné diskusi o právech všech dětí v kontextu mezinárodní migrace, který proběhl roku 2012,

–  s ohledem na zprávu organizace UNICEF s názvem „Situace dětí ve světě 2019“,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že článek 1 Úmluvy o právech dítěte stanoví, že pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve“;

B.  vzhledem k tomu, že v Evropě žije 100 milionů dětí, které tvoří více než 20 % obyvatelstva EU, a že děti mladší 18 let představují více než 40 % populace rozvojových zemí;

C.  vzhledem k tomu, že podpora práv dětí je jednoznačným cílem politik EU a je zakotvena v Listině základních práv EU, která stanoví, že při všech činnostech EU musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte;

D.  vzhledem k tomu, že Úmluva o právech dítěte je nejvíce ratifikovanou mezinárodní smlouvou o lidských právech, kterou ratifikovaly všechny členské státy EU a která příslušným zemím stanoví jasné právní povinnosti spočívající v prosazování, ochraně a dodržování práv každého dítěte v jejich jurisdikci; vzhledem k tomu, že Evropský parlament pořádá dne 20. listopadu konferenci na vysoké úrovni, aby si připomněl 30. výročí Úmluvy o právech dítěte; vzhledem k tomu, že předseda Evropského parlamentu přislíbil, že Světový den dětí se bude každoročně slavit 20. listopadu, kdy bude v Evropském parlamentu pořádána akce, do níž budou zapojeny děti;

E.  vzhledem k tomu, že na mnohých místech na světě, a to i v členských státech EU, stále dochází k porušování práv dětí v důsledku násilí, zneužívání, chudoby, sociálního vyloučení a diskriminace na základě náboženství, zdravotního postižení, pohlaví, sexuální identity, věku, etnického původu, migračního statusu či statusu pobytu;

F.  vzhledem k tomu, že článek 12 Úmluvy o právech dítěte a článek 24 Listiny základních práv obsahuje ustanovení o dodržování práva dítěte být vyslyšeno a práva na to, aby se v záležitostech, které se jej dotýkají, přihlíželo k jeho názorům s ohledem na jeho věk a vyspělost;

G.  vzhledem k tomu, že v článku 5 Úmluvy o právech dítěte se uvádí, že „státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat odpovědnost, práva a povinnosti rodičů nebo, v odpovídajících případech a v souladu s místním obyčejem, členů širší rodiny nebo obce, zákonných zástupců nebo jiných osob právně odpovědných za dítě, které směřují k zabezpečení jeho orientace a usměrňování při výkonu práv podle úmluvy v souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi“;

H.  vzhledem k tomu, že z globálních otázek, jako je změna klimatu, nové technologie a digitalizace, vyplývají nová rizika ohrožující děti, ačkoliv současně nabízejí nové možnosti učení a propojení;

I.  vzhledem k tomu, že EU se zavázala k tomu, že ve svých vnitřních i vnějších politikách bude plnit sedmnáct cílů udržitelného rozvoje, včetně cíle č. 16.2, kterým je ukončení „zneužívání, vykořisťování, obchodování s lidmi a všech forem násilí a mučení dětí“;

J.  vzhledem k tomu, že téměř 25 milionům dětí do 18 let hrozí v EU chudoba či sociální vyloučení; vzhledem k tomu, že chudoba připravuje děti o možnost vzdělávat se, o péči, přístup ke zdravotnictví, odpovídající stravu a bydlení, podporu rodiny a dokonce i o ochranu před násilím a může mít velmi dlouhodobé následky; vzhledem k tomu, že Agentury Evropské unie pro základní práva zdůraznila, že boj proti dětské chudobě je rovněž otázkou základních práv a zákonných povinností(5);

K.  vzhledem k tomu, že revidovaný Evropský konsensus o rozvoji označil děti a mladé lidi za aktéry rozvoje a změny, kteří jako takoví zásadním způsobem přispívají k Agendě 2030, a to i prostřednictvím svých inovačních schopností; vzhledem k tomu, že v konsensu se rovněž uvádí, že EU a její členské státy posílí práva mladých lidí a jejich postavení, aby se mohli zabývat veřejnými záležitostmi, a to podporou jejich zapojení do místních ekonomik, společenství a rozhodovacích procesů;

L.  vzhledem k tomu, že investice do budoucnosti dětí, význam ochrany dětí prostřednictvím komplexní strategie týkající se práv dětí a zavedení „záruky pro děti“ jakožto nástroje k potírání chudoby a k zajištění přístupu dětí k základním službám jsou v pověřovacích dopisech místopředsedkyně Komise pro demokracii a demografii Dubravky Šuicové a kandidáta na komisaře pro pracovní místa Nicolase Schmita uvedeny mezi hlavními prioritami;

M.  vzhledem k tomu, že děti jsou zranitelnou skupinou obyvatelstva, na kterou mají značný vliv negativní dopady změny klimatu, a že patří k prvním obětem nepříznivých účinků této změny, jako jsou sucha, povodně a bouřky, potravinové krize a znečištění; vzhledem k tomu, že celosvětově je více než každé čtvrté úmrtí dítěte mladšího pěti let přímo či nepřímo spjato s environmentálními riziky(6);

N.  vzhledem k tomu, že děti tvoří téměř každou čtvrtou oběť obchodování zaznamenanou v EU, a to i v jejích vlastních členských státech; vzhledem k tomu, že tato trestná činnost se předně zaměřuje na dívky, s nimiž se obchoduje pro účely sexuálního vykořisťování(7);

O.  vzhledem k tomu, že závažným porušením základních práv dětí je pohlavní zneužívání a vykořisťování na internetu, které u dětských obětí způsobuje obrovská traumata a dlouhodobé škodlivé důsledky, jež mohou přetrvávat hluboko do dospělosti, přičemž se jedná o jev, který prochází vývojem; vzhledem k tomu, že na internetu se v rostoucí míře objevují nové formy trestné činnosti, jako je pornografie zveřejňovaná z pomsty a sexuální vydírání, jež musí členské státy potírat prostřednictvím konkrétních opatření; vzhledem k tomu, že podle posledních údajů dramaticky a bezprecedentním tempem narůstá výskyt dětské pornografie na internetu, a to i díky jeho obecnému rozšíření, přičemž existují informace o údajných více než 45 milionech zachycených obrazových materiálů a videonahrávek označených jako pohlavní zneužívání dětí(8);

P.  vzhledem k tomu, že vždy musí být zaručeno právo dítěte na vzdělání;

Obecné připomínky

1.  domnívá se, že práva dětí by měla být ústředním tématem politik EU a že 30. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte je jedinečnou příležitostí k zajištění jejího plného uplatňování v politice a v praxi a k přijetí dalších opatření potřebných k tomu, aby byla práva všech dětí, zejména těch nejzranitelnějších, všude na světě respektována a aby nikdo nebyl opomenut;

2.  vyzývá nově zvolenou předsedkyni Komise, aby přijala konkrétní opatření za účelem zviditelnění činnosti EU týkající se práv dětí, aby například jmenovala vysoce postaveného veřejného činitele do pozice zástupce pro práva dítěte; navrhuje, aby tento zástupce nesl výslovnou a výlučnou odpovědnost za děti, aby fungoval jako subjekt, na nějž je možné se obrátit ve všech záležitostech a politických oblastech EU souvisejících s dětmi, a aby zajišťoval jednotný a koordinovaný přístup k ochraně práv dětí ve všech vnitřních i vnějších politikách a opatřeních EU; vyzývá k vytvoření střediska EU na ochranu dětí, které by tento účinný a koordinovaný přístup zajišťovalo a účinným a koordinovaným způsobem by reagovalo na případy sexuálního zneužívání dětí a všechny formy násilí na dětech;

3.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby zásada „nejlepšího zájmu dítěte“ byla vždy dodržována ve všech právních předpisech, v rozhodnutích, která přijímají zástupci vlád na všech úrovních a ve všech rozhodnutích soudů, a vybízí členské státy, aby sdílely osvědčené postupy s cílem zlepšit řádné provádění zásady „nejlepšího zájmu dítěte“ v celé EU;

4.  vítá závazek nové Komise předložit novou komplexní strategii v oblasti práv dítěte; připomíná závazek EU chránit práva dítěte, který je zakotven v čl. 3 odst. 3 SEU, v článku 24 Listiny základních práv a v revidovaném znění Evropského konsensu o rozvoji; vyzývá Komisi, aby předložila strategii na podporu a ochranu dětí na celém světě bez výjimky a aby předložila rovněž zvláštní rozpočet a do přidělování prostředků Komise zavedla označení „dítě“, které by umožnilo měření a sledování investic EU do dětí a současně by zaručilo odpovědnost;

5.  vyzývá Komisi, aby zjistila, jak může EU coby subjekt přistoupit k Úmluvě o právech dítěte;

6.  připomíná, že pro dodržování práv dítěte jsou důležité všechny cíle udržitelného rozvoje; vyzývá Komisi, aby navrhla ambiciózní a ucelený rámec pro práva dětí, který by sloužil EU a jejím členským státům a umožnil by jim splnění 17 cílů udržitelného rozvoje, a to zejména dosažením cíle udržitelného rozvoje, který je nejužším způsobem spjat s dětmi, a použitím ukazatelů těchto cílů, které se přímo týkají práv dětí;

7.  připomíná, že změna klimatu a environmentální nebezpečí způsobená lidskou činností, včetně znečištění ovzduší, endokrinních disruptorů a pesticidů, mají škodlivé dopady na děti; vyzývá EU a její členské státy, aby posílily opatření, která by dětem zajistila zdravé životní prostředí a v souladu s Pařížskou dohodou by bojovala proti nepříznivým účinkům změny klimatu, a to zejména snižováním emisí skleníkových plynů;

8.  konstatuje, že nerovnosti mezi muži a ženami mají obrovský vliv na kvalitu života dětí; vzhledem k tomu, že navzdory značnému pokroku je pohlaví stále jedním z hlavních důvodů nerovností, vyloučení a násilí na světě a má mimořádný dopad na děti;

9.  zdůrazňuje, že děti jsou citliví spotřebitelé, a vyzývá proto členské státy, aby chránily děti před agresivní, zavádějící a invazivní reklamou a využívání profilování dětí ke komerčním účelům, aby zajistily, aby audiovizuální obchodní sdělení poskytovatelů mediálních služeb a provozovatelů platforem pro sdílení videonahrávek, která spadají do jejich soudní pravomoci, nepodněcovala chování, jež má nepříznivé dopady na zdraví či bezpečnost dětí, zejména pokud jde o potraviny a nápoje s vysokým obsahem soli, cukru či tuku, nebo o potraviny a nápoje, které z jiných důvodů nesplňují vnitrostátní nebo mezinárodní výživová doporučení;

10.  vítá skutečnost, že jednou z priorit nové Komise je vymýcení dětské práce; vyzývá novou Komisi, aby k dětské práci zaujala postoj nulové tolerance; vyzývá k opatřením, která by k vymýcení dětské práce přiměla průmyslová odvětví; vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, aby zboží, které je na jejich území v oběhu, nebylo vyráběno za použití nucené či dětské práce;

Vnitřní politiky

Ukončení všech forem násilí páchaného na dětech

11.  odsuzuje veškeré formy násilí páchaného na dětech, včetně fyzického, sexuálního a verbálního násilí, násilí na internetu i mimo něj, nucených sňatků, dětské práce, prostituce, obchodování s lidmi, obchodování s orgány, mučení, jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, zabíjení ze cti, mrzačení ženských pohlavních orgánů, najímání a odvody dětí k vojenským účelům či jejich využívání jako dětských vojáků a lidských štítů, deprivace, zanedbávání a podvýživy, jakož i psychického násilí a všech forem šikany; domnívá se, že tradice, kultura, náboženství nebo vyznání, politická či jakákoli jiná přesvědčení by nikdy neměla být používána k ospravedlnění násilí páchaného na dětech; připomíná důležitou úlohu, kterou mohou při odstraňování všech forem násilí na dětech hrát společenství a organizace občanské společnosti;

12.  vyzývá členské státy, aby vypracovaly právní předpisy zakazující a penalizující tělesné trestání dětí, anebo aby tyto předpisy tam, kde již existují, účinně uplatňovaly;

13.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby sestavily národní strategii a zavedly komplexní postup, do něhož bude zapojeno více zúčastněných stran a který bude směřovat k vymýcení sexuálního násilí a zneužívání dětí na internetu i mimo něj; zdůrazňuje klíčový význam spolupráce s podniky v daném odvětví a vyzývá společnosti IKT a internetové platformy, aby v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a vykořisťování na internetu přijaly svůj díl odpovědnosti; podtrhuje, že je důležité, aby členské státy kromě kampaní zaměřených na dospělé zahájily i vnitrostátní osvětové kampaně, v nichž by způsobem, který je vstřícný vůči dětem, informovaly děti o rizicích a nebezpečích spjatých s internetem;

14.  vítá závěry Rady ze dne 8. října 2019 týkající se boje proti sexuálnímu zneužívání dětí a vyzývá stávající a nadcházející předsednictví Rady, aby více usilovala o to, aby členské státy přijímaly konkrétní opatření s cílem poskytovat lepší pomoc obětem a vypracovat preventivní opatření a opatření v oblasti vyšetřování a stíhání, díky nimž by byli pachatelé postaveni před soud;

15.  vyzývá členské státy, aby plně uplatňovaly směrnici 2011/93/EU a usnesení Parlamentu o uplatňování směrnice 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii(9); vyzývá členské státy, které jsou smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (tzv. Úmluvy z Lanzarote), aby prováděly doporučení Lanzarotského výboru (výbor smluvních stran Úmluvy z Lanzarote);

16.  bere na vědomí skutečnost, že donucovací orgány se setkávají s nebývalým nárůstem zpráv o výskytu materiálů s dětskou pornografií na internetu a čelí obrovským problémům se zvládáním pracovní zátěže, při čemž se zaměřují předně na materiál zobrazující nejmladší, a tedy nejzranitelnější oběti; zdůrazňuje, že je nutné, aby zejména podniky a soukromý sektor více investovaly do výzkumu a vývoje a do nových technologií, které by na internetu odhalovaly dětskou pornografii a urychlovaly její stahování a odstraňování;

17.  vyzývá členské státy, aby prohloubily spolupráci donucovacích orgánů s organizacemi občanské společnosti, včetně sítí horkých linek, které bojují proti pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí; vyzývá Komisi, aby podporovala organizace bojující proti pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí, jako je sdružení WePROTECT Global Alliance;

18.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy k přijetí konkrétních opatření za účelem skoncování s pohlavním zneužívání dětí prostřednictvím investic do preventivních opatření, do zvláštních programů pro potenciální pachatele a do účinnější pomoci obětem;

19.   vyzývá Komisi, aby aktualizovala strategii pro internet lépe uzpůsobený dětem, která byla zavedena do praxe roku 2012(10);

Investice do dětí

20.  vyzývá EU a její členské státy, aby investovaly do veřejných služeb pro děti, včetně péče o děti, jejich vzdělávání a zdraví, a obzvláště do rozšiřování veřejné sítě mateřských škol, jeslí a veřejných služeb nabízejících dětem volnočasové aktivity;

21.  vyzývá členské státy, aby přijaly právní předpisy na ochranu a posílení mateřských a otcovských práv tak, aby dětem zajistily zdravé a stabilní prostředí, zejména v prvních měsících jejich života; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily plné provedení směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, neboť pokud bude dosaženo lepší a spravedlivější rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, pozitivně to ovlivní životní podmínky dětí; připomíná, že děti mají právo na to, aby byly se svými rodiči, a že ke šťastnému životu v bezpečí potřebují dostatek společně tráveného času a dostatečný příjem;

22.  vyzývá EU a její členské státy, aby zvýšily úsilí o odstranění dětské chudoby přijetím dalšího doporučení Rady o investicích do dětí za účelem aktualizace a upevnění jejího politického rámce, který by směroval snahy členských států o to, aby děti vyrůstaly v inkluzivních a prosperujících společnostech, v nichž se na nikoho nezapomíná, a rovněž stanovením cílů v Agendě EU 2030 spočívajících ve snížení dětské chudoby o polovinu; opět připomíná, že je třeba zlepšit shromažďování roztříděných údajů, a přispět tak ke sledování a hodnocení pokroku v úsilí o ukončení dětské chudoby a sociálního vyloučení;

23.  vyzývá členské státy, aby odpovídajícími zdroji podpořily vytvoření evropské záruky pro děti s cílem podnítit vnitrostátní politické reformy, které by pomohly zajistit rovný přístup dětí k bezplatné zdravotní péči, bezplatnému vzdělání, bezplatné péči o děti, důstojnému bydlení a odpovídajícímu stravování v zájmu vymýcení dětské chudoby a sociálního vyloučení; připomíná, že je důležité, aby se práva a dobré životní podmínky dětí staly v rámci evropského semestru a v souladu s evropským pilířem sociálních práv jedním z parametrů používaných v doporučeních pro jednotlivé země;

24.  vyzývá EU a členské státy, aby investovaly do dětí a mladistvých a zprostředkovaly jim dovednosti a znalosti, které požaduje trh práce, s cílem umožnit jim využívat jejich právo na prosperitu a plně rozvinout jejich potenciál coby aktérů změn ve společnosti;

25.  vybízí členské státy, aby investovaly do preventivních opatření s cílem řešit rostoucí výskyt poruch duševního zdraví u dětí(11), ve svých vnitrostátních systémech a zajistily, aby byly školy dostatečně financovány a mohly poskytovat poradenství a aby byli učitelé odpovídajícím způsobem vyškoleni;

26.  vyzývá členské státy a Komisi, aby při plánování a provádění regionálních politik a politiky soudržnosti, jako jsou například evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením, rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a politika EU v oblasti rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, považovaly děti za jednoznačnou prioritu;

Vzdělání

27.  vyzývá členské státy, aby zaručily každému dítěti právo na vzdělání;

28.  zdůrazňuje, že v rámci holistického přístupu ke vzdělávání je důležité umožnit dětem, aby využívaly svého akademického vzdělání jako základu pro svůj emocionální a sociální rozvoj a usilovaly o psychologický, sociální a citový růst; zdůrazňuje význam tvořivosti, umění a kultury ve vzdělávání;

29.  vybízí členské státy, aby zavedly opatření pro boj proti předčasnému ukončování školní docházky a pro prevenci tohoto jevu a aby zajistily rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání z hlediska rovnosti žen a mužů od raného dětství až do dospívání, a to i pro děti se zdravotním postižením, marginalizované děti a děti žijící v oblastech postižených humanitární nebo jinou krizí;

30.  zdůrazňuje, že inkluzivnost a inovace by měly být hlavními zásadami pro vzdělávání a odbornou přípravu v digitálním věku; zastává názor, že digitální technologie by neměly posilovat stávající nerovnosti, nýbrž by měly být využívány k překlenutí digitální propasti mezi studenty z různých socioekonomických poměrů a regionů EU; zdůrazňuje, že přístup založený na inkluzi musí využít plný potenciál zdrojů, které poskytují nové digitální technologie, včetně individuálně přizpůsobeného vzdělávání a partnerství mezi vzdělávacími institucemi, a že tím může umožnit přístup ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě osobám ze znevýhodněných skupin a osobám s méně příležitostmi a podpořit integraci migrantů a uprchlíků;

31.  vyzývá členské státy, aby zaručily právo na inkluzivní vzdělávání a zajistily mladým lidem ve školách přístup k uceleným a věkově přiměřeným informacím o sexu a sexualitě a k péči o sexuální a reprodukční zdraví, zejména s ohledem na opatření přijatá některými zeměmi, které zakazují školám zabývat se sexuální orientací a genderovou identitou;

Justice vstřícná k dětem – přístup dětí ke spravedlnosti

32.  naléhavě žádá členské státy, aby rychle a účinně provedly a plně uplatňovaly směrnici (EU) 2016/800 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení(12),

33.  vyzývá členské státy, aby provedly Pokyny Rady Evropy o justici vstřícné k dětem(13); zdůrazňuje, že při rozhodnutích týkajících se dětí, které se dostanou do kontaktu se soudním systémem, by vždy měl být primárně zohledněn nejlepší zájem dítěte a že právo dítěte být slyšeno by mělo být vždy zaručeno v souladu s článkem 12 Úmluvy o právech dítěte; připomíná, že by měly být zavedeny zvláštní záruky pro děti, které – například v rodinných záležitostech jako rozvod či adopce, nebo v administrativních záležitostech – přicházejí do styku se soudním systémem;

Migrující děti

34.  připomíná, že při všech rozhodnutích týkajících se dětí a migrace by měl být primárně zohledněn nejlepší zájem dítěte;

35.  naléhavě vyzývá členské státy, aby plně provedly balíček opatření společného evropského azylového systému s cílem zlepšit podmínky pro všechny migrující děti, a zejména děti bez doprovodu v EU; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby v této souvislosti řešily současnou znepokojivou situaci dětí v hotspotech EU pro migranty; vyzývá EU a členské státy, aby v souladu s Newyorskou deklarací pro uprchlíky a migranty(14) zintenzivnily kroky vedoucí k ukončení zadržování dětí v souvislosti s migrací, a to v celé EU, a aby k zadržování vypracovaly komunitní alternativy a upřednostňovaly integraci, vzdělávání a psychologickou podporu;

36.  zdůrazňuje, že dítě bez doprovodu je především dítětem, které je potenciálně ohrožené, a že hlavní zásadou členských států a Evropské unie při zacházení s dětmi musí být jejich ochrana, tedy respektování základní zásady nejlepšího zájmu dítěte, nikoli přistěhovalecká politika; vyzývá členské státy, aby provedly usnesení Parlamentu ze dne 12. září 2013 o situaci nezletilých osob bez doprovodu v EU(15), a žádá Komisi, aby obnovila svůj akční plán pro nezletilé osoby bez doprovodu (2010–2014);

37.  vyzývá všechny členské státy, aby v souladu s článkem 10 Úmluvy o právech dítěte usnadnily pozitivní, humánní a rychlé slučování rodin;

38.  vyjadřuje své znepokojení nad tím, že děti se nadále rodí bez státní příslušnosti, a to i v rámci EU, a nadále zůstávají vyloučeny z přístupu k základním právům, včetně zdravotní péče, vzdělávání a sociální ochrany; znovu vyzývá členské státy, aby v souladu s mezinárodním právem nalezly řešení problému dětí bez státní příslušnosti v EU i mimo ni; vyzývá Komisi, aby podporovala všeobecný přístup k zápisu do knihy narození a právo dítěte na získání státní příslušnosti s cílem ukončit riziko, že nebudou mít státní příslušnost;

Ohrožené děti

39.  vyzývá členské státy, aby s každým dítětem zacházely v první řadě jako s dítětem, bez ohledu na jeho sociální či etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, schopnosti nebo migrační status;

40.  zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy vypracovaly meziodvětvový přístup k boji proti všem formám diskriminace, která má dopad na děti, a zohlednily při tom jejich zranitelnost, zejména pokud jde o děti se zdravotním postižením, migrující děti, děti z rodin migrantů, děti patřící k menšinám a náboženským skupinám, LGBTI děti, děti zahraničních bojovníků, děti ve vazbě, děti uvězněných rodičů, děti LGBTI rodičů, děti v péči a děti bez státní příslušnosti nebo bez dokladů, které jsou nepřiměřeně vystaveny diskriminaci z vícero důvodů, a vyžadují proto zvláštní přístup k řešení jejich konkrétních potřeb; požaduje, aby členské státy konečně přijaly horizontální směrnici o diskriminaci;

41.  odsuzuje všechny formy násilí na základě pohlaví a naléhavě vyzývá členské státy, aby prosazovaly konkrétní opatření s cílem ukončit sňatky dětí, mrzačení ženských pohlavních orgánů a další škodlivé praktiky, které představují závažné porušování lidských práv dětí; vyzývá proto členské státy, aby ratifikovaly Istanbulskou úmluvu a navázaly na usnesení Parlamentu ze dne 4. října 2017 o ukončení dětských sňatků, ze dne 4. července 2018 nazvané Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům – další kroky, a ze dne 7. února 2018 o nulové toleranci vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů(16);

42.  zdůrazňuje, že by zvláštní pozornost měla být věnována dětem se zdravotním postižením; důrazně odsuzuje veškeré formy násilí páchaného na nich, včetně násilí způsobeného špatným nebo nevhodným zacházením; naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily přístup dětí se zdravotním postižením ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě, což jim umožní dosáhnout nejvyššího stupně nezávislosti a sociální integrace, a také přístup k péči; vyzývá proto všechny členské státy, aby zavedly normy stanovené v Úmluvě o právech dítěte, Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením a v pokynech OSN o alternativní péči o děti;

43.  vyzývá členské státy, aby zajistily, aby nedocházelo ke zbytečnému odlučování rodinných příslušníků a aby byly posíleny rodinné a komunitní služby, které všem dětem umožní růst nikoli v ústavech, ale v rodinách a společenstvích; vyzývá Komisi, aby využívala finanční prostředky EU na podporu přechodu od institucionálních ke komunitním službám, a to jak v rámci EU, tak mimo ni;

44.  vyzývá členské státy, aby zajistily, aby se s dětmi ve vězení zacházelo s ohledem na jejich nejlepší zájmy; připomíná, že nezletilým osobám ve výkonu trestu odnětí svobody by se mělo dostávat péče, ochrany a jakékoli individuální pomoci – sociální, výchovné, profesní, psychologické, lékařské a fyzické, kterou mohou potřebovat v souvislosti se svým věkem, pohlavím a osobností; naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, aby děti ve vazbě udržovaly prostřednictvím návštěv a korespondence pravidelné a smysluplné kontakty se svými rodiči, rodinou a přáteli;

45.  je znepokojen vysokým počtem pohřešovaných dětí v Evropě; vybízí členské státy, aby prohloubily přeshraniční spolupráci, sdílení informací a koordinaci mezi donucovacími orgány a orgány v oblasti ochrany dětí při identifikaci, lokalizaci a ochraně pohřešovaných dětí, přičemž je třeba mít v první řadě na zřeteli nejlepší zájem dítěte; vyzývá členské státy, aby bezodkladně splnily povinnost poskytnout dostatečné finanční prostředky na zajištění kontinuity a kvality provozu horkých linek pro pohřešované děti v celé EU, jak to požaduje evropský kodex pro elektronické komunikace, který byl přijat v roce 2018;

46.  připomíná, že je zásadně důležité zajistit, aby byla dodržována práva všech dívek a chlapců, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost; znovu vyzývá členské státy, aby plně provedly směrnici EU o boji proti obchodování s lidmi se zvláštním zaměřením na preventivní opatření; zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy posílily opatření k zajištění odpovědnosti vůči obětem obchodování s lidmi a k vymýcení této trestné činnosti, stejně jako k boji proti beztrestnosti, která dosud panuje mezi obchodníky, vykořisťovateli, osobami majícími z této činnosti zisk a zneužívajícími osobami, a to kriminalizací využívání služeb poskytovaných oběťmi obchodování s lidmi v případě všech forem vykořisťování;

Účast dětí

47.  vyzývá Komisi a členské státy, aby rozpracovaly a provedly bukurešťské prohlášení o účasti dětí(17); zdůrazňuje, že kultura účasti dětí může být vybudována na všech úrovních – na úrovni rodiny, komunity, na místní, regionální, celostátní i evropské úrovni – a může být pro společnost přínosná z krátkodobého i dlouhodobého hlediska;

48.  vyzývá členské státy, aby posílily účast dětí při své legislativní činnosti, a vybízí členské státy a Komisi, aby vytvořily smysluplné mechanismy pro účast dětí, jako jsou dětské rady, zapojení dětí do práce evropských, národních, regionálních a místních parlamentních shromáždění, a to zejména v klíčových oblastech politiky;

49.  vyzývá Komisi, aby zapojila děti do procesu konzultací pro Konferenci o budoucnosti Evropy;

50.  připomíná orgánům EU a členským státům význam mobilizačních akcí proti změně klimatu vedených dětmi a mladými lidmi, které mají velký dopad na evropskou politickou agendu a jsou skvělým příkladem toho, jak se děti stále více zapojují do veřejné politiky a jak jsou schopny stále lépe vyjádřit, že jako znepokojení občané usilující o změnu chtějí spolurozhodovat;

Vnější politika

51.  vyzývá země, které Úmluvu o právech dítěte a její dodatkové protokoly dosud neratifikovaly, aby tak neprodleně učinily;

52.  vyzývá členské státy, aby posílily svou spolupráci a dialog se třetími zeměmi s cílem zvýšit informovanost o právech dětí a prosazovat jejich dodržování na celém světě, aby žádné dítě nezůstalo opomenuto; naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby spolupracovaly s partnerskými zeměmi a podporovaly přijímání a provádění právních předpisů, politik, rozpočtů a akčních programů, které zahrnují všechny děti a které zahrnují identifikaci všech forem diskriminace a násilí – včetně diskriminace a násilí kvůli věku, pohlaví a zdravotnímu postižení, které brání jednotlivým dětem a skupinám dětí v uplatňování jejich práv – a přijímání nebo prosazování nezbytných opatření k odstranění těchto překážek a zajištění toho, aby byly primárně zohledněny nejlepší zájmy všech dětí;

53.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby práva dětí a ochranu dětí stanovila ve všech vnějších činnostech EU jako prioritu s cílem zajistit účinné zohledňování práv dětí a ochrany dětí, mimo jiné v rámci dialogů o lidských právech, v mezinárodních a obchodních dohodách, v procesu přistoupení a v rámci evropské politiky sousedství a ve všech vnějších vztazích EU se třetími zeměmi, zejména se zeměmi, v nichž probíhá konflikt; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby každoročně podávala Parlamentu zprávu o výsledcích dosažených ve vnější činnosti EU zaměřené na děti;

54.  vyzývá Komisi, aby zintenzivnila svou činnost při začleňování práv dětí a ochrany dětí do rozvojové spolupráce a humanitární pomoci s cílem zajistit přiměřené financování a zvýšit úroveň ochrany dětí zasažených konflikty, mimořádnými událostmi nebo katastrofami způsobenými člověkem či přírodními katastrofami, vnitřně vysídlených dětí a dětských migrantů a uprchlíků a zajistit dodržování jejich základních práv;

55.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly systémová řešení s cílem bojovat proti mezigenerační chudobě; zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby nový víceletý finanční rámec na období 2021–2027 odrážel naléhavou potřebu řešit dětskou chudobu jak v rámci EU, tak mimo ni prostřednictvím jejích vnějších činností; zdůrazňuje význam oficiální rozvojové pomoci jako klíčového nástroje pro vymýcení chudoby a připomíná příslušné závazky EU a jejích členských států v oblasti oficiální rozvojové pomoci, včetně závazku vynaložit 0,7 % hrubého národního důchodu (HND) na oficiální rozvojovou pomoc;

56.  vyzývá Komisi a členské státy, aby financovaly a zaručily rovný přístup k základním službám a vzdělávání v místech postižených mimořádnými událostmi, jako jsou konflikty a přírodní katastrofy; zdůrazňuje skutečnost, že přístup ke vzdělávání může děti chránit před fyzickým nebezpečím kolem nich, včetně zneužívání, vykořisťování, sexuálního násilí v průběhu konfliktů a náboru a využívání ozbrojenými silami a ozbrojenými skupinami, a že vzdělávání je přínosné pro celé komunity, podporuje hospodářský růst, snižuje chudobu a nerovnost a zvyšuje schopnost jednotlivců vést zdravý život, podílet se na životě společnosti a obnovit mír a stabilitu;

57.  naléhavě vyzývá Komisi, aby navázala na usnesení Parlamentu ze dne 4. října 2017 o ukončení dětských sňatků; vyzývá EU a členské státy, aby uplatňovaly jednotné právní normy, pokud jde o postup při řešení sňatků dětí, spolupracovaly se třetími zeměmi a poskytovaly odbornou a technickou pomoc při přijímání a vymáhání právních předpisů zakazujících sňatky v raném věku a nucené sňatky, včetně stanovení minimální věkové hranice pro uzavření sňatku; žádá členské státy, aby přijaly opatření na podporu výměny osvědčených postupů v oblasti stanovení minimální věkové hranice pro uzavření sňatku a v oblasti neuznávání sňatků dětí z rodin migrantů přicházejících do Evropy a aby přijaly vnitrostátní opatření, která zabrání cestování dětí do zahraničí za účelem uzavření sňatku mimo EU; vyzývá Komisi, aby věnovala jeden evropský rok boji proti sňatkům dětí, sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům;

58.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci svých obchodních jednání a dohod zajistily uplatňování závazných norem v oblasti lidských práv a náležité péče v oblasti životního prostředí, a zastavily tak dětskou práci;

Děti v ozbrojených konfliktech

59.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby systematicky poukazovala na závažná porušování práv dětí stranami konfliktu, zejména těch, které jsou uvedeny ve výroční zprávě generálního tajemníka OSN o dětech a ozbrojených konfliktech; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a Komisi, aby účinným a komplexním způsobem řešily krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý dopad ozbrojených konfliktů na děti, a to s využitím různých nástrojů, které mají k dispozici, včetně nových a posílených obecných zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů;

60.  žádá Komisi, aby poskytla podporu a zajistila přiměřené a dlouhodobé financování rehabilitačních a reintegračních programů pro děti postižené konfliktem a poskytla jim chráněné prostředí, v němž mají zásadní význam psychologická péče, podpora a vzdělávání, se zvláštním důrazem na specifické problémy dívek při jejich demobilizaci a opětovném začlenění do společnosti;

61.  vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad humanitární situací dětí zahraničních bojovníků, které se nacházejí v severovýchodní Sýrii, a naléhavě vyzývá členské státy, aby repatriovaly všechny evropské děti s přihlédnutím k jejich specifické rodinné situaci a nejlepším zájmům dítěte a poskytly nezbytnou podporu pro jejich rehabilitaci a opětovné začlenění; vyjadřuje politování nad dosavadní nečinností členských států EU v této věci a nad nedostatečnou koordinací na úrovni EU;

62.  je mimořádně znepokojen vysokým počtem potvrzených aktů zabití a zmrzačení dětí v ozbrojených konfliktech; opakuje, že děti jsou nadále využívány jako zbraně, sebevražední bomboví atentátníci, sexuální otroci a lidské štíty a jsou nuceny se aktivně zapojit do bojů; důrazně odsuzuje nasazování dětí v ozbrojených konfliktech; konstatuje, že v konfliktech zahynuly stovky dětí, často v důsledku úmyslných útoků namířených proti civilnímu obyvatelstvu a humanitární infrastruktuře; naléhavě vyzývá v této souvislosti členské státy, aby neprodávaly žádné straně konfliktu zbraně ani vojenské vybavení;

o
o   o

63.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise a vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1.
(2) Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0201.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2019)0128.
(5) Zpráva Agentury EU pro základní práva nazvaná „Boj proti dětské chudobě: otázka základních práv“, https://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty
(6) Zpráva Světové zdravotnické organizace nazvaná „Air pollution and child health, prescribing clear air“ (Znečištění ovzduší a zdraví dětí, čistý vzduch na předpis), 2018, https://www.who.int/ceh/publications/Advance-copy-Oct24_18150_Air-Pollution-and-Child-Health-merged-compressed.pdf?ua=1
(7) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
(8) https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf
(9) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 96.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2012:0196:FIN
(11) Podle odhadů WHO zemřelo v roce 2016 v důsledku sebepoškození 62 000 mladistvých, což je v současnosti třetí nejčastější příčinou úmrtí dospívajících ve věku 18–19 let.
(12) Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1.
(13) https://rm.coe.int/16804b2cf3
(14) https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1
(15) Úř. věst. C 93, 9.3.2016, s. 165.
(16) Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 26.
(17) https://chilrendeclaration.typeform.com/to/h8dSPt

Poslední aktualizace: 5. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí