Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2876(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0180/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0180/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0066

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 213kWORD 66k
Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
P9_TA(2019)0066B9-0180/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2019/2876(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC), της 20ής Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑΔ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CFR),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών(2),

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ειδικότερα το άρθρο 11 αυτού, σχετικά με τη φροντίδα και στήριξη των παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών(3) και την από 12 Απριλίου 2017 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών (COM(2017)0211),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων(4),

–  έχοντας υπόψη το από 25 Απριλίου 2007 Γενικό Σχόλιο αριθ. 10 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών στη δικαιοσύνη για ανήλικους,

–  έχοντας υπόψη το από 18 Απριλίου 2011 Γενικό Σχόλιο αριθ. 13 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφή βίας,

–  έχοντας υπόψη το από 29 Μαΐου 2013 Γενικό Σχόλιο αριθ. 14 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το δικό του βέλτιστο συμφέρον,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Διεθνούς Σύμβασης (CRC) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το από 1 Σεπτεμβρίου 2005 Γενικό Σχόλιο αριθ. 6, και την από 28 Σεπτεμβρίου 2012 έκθεση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού με τίτλο «Report of the 2012 Day of General Discussion on the Rights of All Children in the Context of International Migration»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της UNICEF με τίτλο «The State of the World’s Children 2019»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει πως «για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ων μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν στην Ευρώπη και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20 % του πληθυσμού της ΕΕ, ενώ τα κάτω των 18 παιδιά αποτελούν πάνω από το 40 % του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελεί ρητό στόχο των πολιτικών της ΕΕ και κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος απαιτεί, σε όλες τις δράσεις της ΕΕ, να δίδεται πρωταρχική σημασία στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η ευρύτερα κυρωμένη διεθνής συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ορίζει σαφείς νομικές υποχρεώσεις για την προώθηση, προστασία και τήρηση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού από τα κράτη στην περιοχή δικαιοδοσίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα φιλοξενήσει στις 20 Νοεμβρίου διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό της 30ής επετείου της Σύμβασης CRC· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει υποσχεθεί πως η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού θα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου με μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και με τη συμμετοχή παιδιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των παιδιών συνεχίζουν να παραβιάζονται σε πολλά σημεία του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, ως αποτέλεσμα βίας, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων για λόγους θρησκείας, αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικής ταυτότητας, ηλικίας, εθνότητας, μετανάστευσης ή καθεστώτος διαμονής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) και το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CFR) σέβονται το δικαίωμα του παιδιού αυτό μεν να γίνει δεκτό σε ακρόαση, οι δε απόψεις του για ζητήματα που το αφορούν να ληφθούν υπόψη ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 5 της ΣΔΠ ορίζει ότι «τα συμβαλλόμενα κράτη σέβονται τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων ή, κατά περίπτωση, των μελών της διευρυμένης οικογένειας ή κοινότητας, όπως προβλέπεται από τα τοπικά έθιμα, των κηδεμόνων ή άλλων προσώπων που είναι νομικά υπεύθυνα για το παιδί, να παρέχουν, κατά τρόπο συνεπή προς τις εξελισσόμενες ικανότητες του παιδιού, την κατάλληλη κατεύθυνση και καθοδήγηση κατά την άσκηση, από το παιδί, των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στην παρούσα σύμβαση»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παγκόσμια προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση, δημιουργούν νέες απειλές για τα παιδιά, παράλληλα με νέες ευκαιρίες για μάθηση και σύνδεση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί ότι θα υλοποιήσει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs/ΣΒΑ) τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένου του ΣΒΑ αριθ. 16.2 για τον «τερματισμό της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας και κάθε μορφής βίας και βασανιστηρίων σε βάρος παιδιών»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάπου 25 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 ετών διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στερεί από τα παιδιά τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, την παιδική μέριμνα, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την επαρκή σίτιση και στέγαση, την υποστήριξη της οικογένειας, ακόμη και την προστασία από τη βία, και μπορεί να έχει πολύ μακροχρόνιες επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) έχει τονίσει πως η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας είναι επίσης ένα ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών υποχρεώσεων(5)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη περιγράφει τα παιδιά και τους νέους ως φορείς ανάπτυξης και αλλαγής, όπως και ως βασικούς συνεισφέροντες στην Ατζέντα 2030, μεταξύ άλλων και λόγω της ικανότητάς τους να καινοτομούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Αντίληψη δηλώνει επίσης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα ενισχύσουν τα δικαιώματα των νέων και θα τους επιτρέψουν να ασχοληθούν με τα δημόσια προάγοντας τη συμμετοχή τους στις τοπικές οικονομίες, κοινωνίες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στο μέλλον του παιδιού, η σημασία της προστασίας τους μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού και η καθιέρωση της «Εγγύησης για τα Παιδιά» ως εργαλείου για την καταπολέμηση της φτώχειας και για τη διασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών στις βασικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται ως υψηλές προτεραιότητες στις επιστολές ανάθεσης καθηκόντων της Dubravka Šuica, Αντιπροέδρου της Επιτροπής αρμόδιας για τη δημοκρατία και τη δημογραφία, όπως και του Nicolas Schmit, ορισθέντος Επιτρόπου για τον τομέα της απασχόλησης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά είναι μια ευάλωτη ομάδα που επηρεάζεται έντονα από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και είναι από τα πρώτα θύματα των αντίξοων επιπτώσεών της, όπως ξηρασίας, πλημμυρών και καταιγίδων, επισιτιστικών κρίσεων και ρύπανσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από ένας στους τέσσερις θανάτους παιδιών κάτω των πέντε παγκοσμίως σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με περιβαλλοντικούς κινδύνους(6)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάπου ένα στα τέσσερα θύματα εμπορίας ανθρώπων που καταγράφονται στην ΕΕ είναι παιδί, συμπεριλαμβανομένου και εντός του δικού του κράτους μέλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος είναι κυρίως τα κορίτσια, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση(7)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, με αποτέλεσμα τεράστιες τραυματικές και μακροχρόνιες βλαβερές συνέπειες για τα παιδιά-θύματα οι οποίες μπορεί να εύκολα να συνεχιστούν στην ενήλικη ζωή , και αποτελεί επεκτεινόμενο φαινόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες μορφές εγκληματικότητας, όπως η «εκδικητική πορνογραφία» και η σεξουαλική εκβίαση (sextortion), σημειώνουν αύξηση στο διαδίκτυο και πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένα μέτρα από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των εικόνων στο διαδίκτυο με Υλικό Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών (CSAM) έχει αυξηθεί δραματικά και με πρωτοφανείς ρυθμούς και έχει γίνει διαδεδομένη εξ αιτίας του διαδικτύου, με αναφορές για άνω των 45 εκατομμυρίων εικόνων και βίντεο που επισημαίνονται ως σεξουαλική κακοποίηση παιδιών(8)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ενός παιδιού στην εκπαίδευση πρέπει πάντα να είναι εγγυημένο·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  θεωρεί ότι τα δικαιώματα του παιδιού θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ και ότι η 30ή επέτειος της Σύμβασης CRC προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της σε επίπεδο χάραξης πολιτικής και πράξης, καθώς και για να ληφθούν πρόσθετα μέτρα που θα διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων κάθε παιδιού, ιδίως δε των πιο ευάλωτων παιδιών, χωρίς εξαιρέσεις·

2.  καλεί την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να καταστήσει πιο ορατές τις δράσεις της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, π.χ. με τον διορισμό μιας προβεβλημένης προσωπικότητας ως εκπροσώπου της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού· προτείνει να έχει ο εκπρόσωπος αυτός ρητή και αποκλειστική αρμοδιότητα για τα παιδιά, να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για όλα τα ενωσιακά ζητήματα και όλους τους πολιτικούς τομείς που σχετίζονται με τα παιδιά, και να διασφαλίζει μια συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές και δράσεις της ΕΕ· ζητεί να δημιουργηθεί ένα ενωσιακό κέντρο προστασίας του παιδιού που θα διασφαλίζει αυτή την αποτελεσματική και συντονισμένη προσέγγιση και θα παρέχει αποτελεσματική και συντονισμένη απάντηση στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και σε κάθε μορφή βίας σε βάρος παιδιών·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι σε όλες τις νομοθετικές πράξεις, σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνουν εκπρόσωποι κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις θα γίνεται σεβαστή η αρχή του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, και προτρέπει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με στόχο να βελτιωθεί η ορθή εφαρμογή της αρχής του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού σε ολόκληρη την ΕΕ·

4.  χαιρετίζει τη δέσμευση της νέας Επιτροπής να παρουσιάσει μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ ότι θα προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, στο άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (CFR), και στην αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Kοινή Aντίληψη για την Aνάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια στρατηγική για την υποστήριξη και προστασία των απανταχού παιδιών ανεξαιρέτως, μαζί με ένα ειδικό προϋπολογισμό και μια ένδειξη «παιδιά» στα κονδύλια των προϋπολογισμών της Επιτροπής, που θα επιτρέπει τη μέτρηση και παρακολούθηση της ενωσιακής επένδυσης υπέρ των παιδιών και θα διασφαλίζει τη λογοδοσία·

5.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει πώς μπορεί η ΕΕ ως οντότητα να προσχωρήσει στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC)·

6.  υπενθυμίζει ότι όλοι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) έχουν σημασία για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τα δικαιώματα του παιδιού στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν τους 17 ΣΒΑ, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα ειδικότερα στον ΣΒΑ που αφορά στενότερα τα παιδιά και χρησιμοποιώντας δείκτες ΣΒΑ απευθείας συνδεδεμένους με τα δικαιώματα του παιδιού·

7.  υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των ενδοκρινικών διαταρακτών και των φυτοφαρμάκων, έχουν βλαβερές συνέπειες για τα παιδιά· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη δράση τους για τη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος για τα παιδιά και για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδίως μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βάσει της συμφωνίας του Παρισιού·

8.  επισημαίνει ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων έχουν σοβαρή επίπτωση στην ποιότητα ζωής των παιδιών· επισημαίνει ότι, παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει γίνει, το φύλο εξακολουθεί να είναι μια από κυριότερες αιτίες ανισότητας, αποκλεισμού και βίας στον κόσμο και έχει βαθιές επιπτώσεις στα παιδιά·

9.  τονίζει ότι τα παιδιά είναι ευάλωτοι καταναλωτές και ως εκ τούτου καλεί τα κράτη μέλη να τα προστατεύουν από τις επιθετικές, παραπλανητικές και αδιάκριτες διαφημίσεις και από την κατάρτιση προφίλ για παιδιά για εμπορικούς σκοπούς, να φροντίσουν ώστε οι οπτικοακουστικές εμπορικές κοινοποιήσεις από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και από παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας τους να μην ενθαρρύνουν συμπεριφορές βλαπτικές για την υγεία ή ασφάλεια των παιδιών, ειδικά σε ό,τι έχει σχέση με τροφές και ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι, ζάχαρη ή λίπη ή που με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν τηρούν εθνικές ή διεθνείς διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές·

10.  επικροτεί το ότι η εξάλειψη της παιδικής εργασίας είναι μια από τις προτεραιότητες της νέας Επιτροπής· καλεί τη νέα Επιτροπή να επιδεικνύει μηδενική ανοχή στην παιδική εργασία· ζητεί μέτρα που θα υποχρεώνουν τους διάφορους κλάδους να καταργήσουν την παιδική εργασία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μεριμνήσουν ώστε τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο έδαφός τους να μην έχουν παραχθεί με καταναγκαστική ή παιδική εργασία·

Εσωτερικές πολιτικές

Εξάλειψη όλων των μορφών βίας εις βάρος παιδιών

11.  καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, σεξουαλικής και λεκτικής κακοποίησης, της επιγραμμικής και απογραμμικής βίας, του καταναγκαστικού γάμου, της παιδικής εργασίας, της πορνείας, της εμπορίας ανθρώπων, της εμπορίας οργάνων, των βασανιστηρίων, άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, των φόνων για λόγους τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της στρατολόγησης και χρήσης παιδιών ως στρατιωτών και ως ανθρώπινων ασπίδων, της στέρησης, της παραμέλησης και του υποσιτισμού, όπως και της ψυχολογικής βίας και όλων των μορφών παρενόχλησης· εκτιμά πως η παράδοση, ο πολιτισμός, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, τα πολιτικά ή οποιαδήποτε φρονήματα, δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για να δικαιολογούν τη βία κατά των παιδιών· υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο που οι κοινότητες και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να παίξουν για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν νομοθεσία που θα απαγορεύει και θα τιμωρεί τις σωματικές τιμωρίες σε βάρος παιδιών ή, εκεί όπου ήδη υπάρχει, να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική εφαρμογή της·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν μια εθνική στρατηγική και να σχεδιάσουν μια ολιστική πλειονομερή προσέγγιση για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας και της κακοποίησης παιδιών, τόσο εντός επιγραμμικά όσο και απογραμμικά· τονίζει ότι είναι κρίσιμης σημασίας το να υπάρξει συνεργασία με τον κλάδο και ζητεί από τις εταιρείες ΤΠΕ και από τις επιγραμμικές πλατφόρμες να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης τους στον αγώνα κατά της επιγραμμικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουν τα κράτη μέλη εθνικές εκστρατείες ενημέρωσης που να ενημερώνουν τα παιδιά με φιλικό για αυτά τρόπο σχετικά με τους κινδύνους και τις απειλές που συνδέονται με το διαδίκτυο, επί πλέον των εκστρατειών που απευθύνονται στους γονείς·

14.  επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, και καλεί την τρέχουσα αλλά και τις επόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για να βοηθούν καλύτερα τα θύματα και να επεξεργαστούν αποτελεσματικά μέτρα στους τομείς της πρόληψης, της διερεύνησης και της δίωξης, ώστε οι δράστες να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/93/ΕΕ και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας(9)· καλεί όσα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία του Παιδιού από τη Γενετήσια Εκμετάλλευση και Κακοποίηση (Σύμβαση Lanzarote) να υλοποιήσουν τις συστάσεις της Επιτροπής Lanzarote (Επιτροπή των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης του Lanzarote)·

16.  αναγνωρίζει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου είναι αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή αύξηση των αναφορών περί επιγραμμικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) και με τεράστια προβλήματα στη διαχείριση του φόρτου εργασίας τους λόγω του ότι επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις εικόνες που δείχνουν τα πιο μικρής ηλικίας, τα πιο ευάλωτα θύματα· τονίζει την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, ιδίως εκ μέρους του κλάδου και του ιδιωτικού τομέα, σε έρευνα και ανάπτυξη και σε νέες τεχνολογίες εντοπισμού επιγραμμικού CSAM καθώς και σε συντομευμένες διαδικασίες κλεισίματος και αφαίρεσης·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών (hotlines), που αγωνίζονται κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών· καλεί την Επιτροπή να παρέχει στήριξη στις οργανώσεις σαν την WePROTECT Global Alliance που αγωνίζονται κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών·

18.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να εξαλείψουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, επενδύοντας σε προληπτικά μέτρα, προβλέποντας ειδικά προγράμματα για δυνητικούς δράστες και πιο αποτελεσματική υποστήριξη για τα θύματα·

19.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την εκπονηθείσα το 2012 «Ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά»(10)·

Επένδυση στα παιδιά

20.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επενδύσουν σε δημόσιες υπηρεσίες για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών στους τομείς της φροντίδας παιδιών, της εκπαίδευσης και της υγείας, και ιδιαίτερα στην επέκταση του δημόσιου δικτύου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και δημόσιων κοινωφελών υπηρεσιών που προσφέρουν δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για παιδιά·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νόμους που να διασφαλίζουν και να ενισχύουν τα δικαιώματα μητρότητας και πατρότητας, προκειμένου να παρέχεται ένα υγιές και σταθερό περιβάλλον στα παιδιά, ιδίως κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, δεδομένου ότι η επίτευξη καλύτερης και δικαιότερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ευημερία των παιδιών· υπενθυμίζει ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να είναι με τους γονείς τους και ότι χρειάζονται να περνούν αρκετό καιρό μαζί και αρκετό εισόδημα για να ζουν ασφαλή και ευτυχισμένα·

22.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες για να εξαλείψουν την παιδική φτώχεια εγκρίνοντας μια νέα σύσταση του Συμβουλίου για την επένδυση στα παιδιά, ώστε να επικαιροποιηθεί και να αναβαθμιστεί το ενωσιακό πολιτικό πλαίσιο και να καθοδηγηθούν τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταφέρουν να μεγαλώνουν τα παιδιά σε κοινωνίες συμμετοχικές και ευημερούσες χωρίς καμία εξαίρεση, και ορίζοντας στόχους στην Ατζέντα 2030 της ΕΕ προκειμένου να μειωθεί η παιδική φτώχεια κατά 50 %· επαναλαμβάνει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής αναλυτικών στοιχείων προκειμένου να υποστηριχθεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου προς την κατεύθυνση της εξάλειψης της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν με τους κατάλληλους πόρους την καθιέρωση της ευρωπαϊκής «Εγγύησης για τα Παιδιά», με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι μεταρρυθμίσεις των εθνικών πολιτικών ώστε αυτές να συμβάλλουν στην ισότιμη πρόσβαση των παιδιών στη δωρεάν υγεία, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν παιδική φροντίδα, αξιοπρεπή κατοικία και επαρκή τροφή, για να εξαλειφθούν η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός· υπενθυμίζει τη σημασία της καθιέρωσης των δικαιωμάτων του παιδιού και της ευημερίας του ως παραμέτρων στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων·

24.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στα παιδιά και στους εφήβους και να τους προσφέρουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας, ώστε να μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους να αναπτύσσονται και να αξιοποιούν όλο το δυναμικό τους ως φορέων αλλαγής στην κοινωνία·

25.  προτρέπει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ανερχόμενου φαινομένου των διαταραχών της διανοητικής υγείας των παιδιών(11) στα εθνικά τους συστήματα, και να μεριμνήσουν ώστε τα σχολεία να λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση για να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι δε διδάσκοντες να είναι καταλλήλως εκπαιδευμένοι·

26.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ρητή προτεραιότητα στα παιδιά κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, όπως είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και η πολιτική της ΕΕ για την ισότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση·

Εκπαίδευση

27.  καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν σε κάθε παιδί το δικαίωμα στην εκπαίδευση·

28.  τονίζει τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στην εκπαίδευση, καθότι επιδιώκει να δώσει στο παιδί την ικανότητα να χρησιμοποιεί τις ακαδημαϊκές γνώσεις του ως βάση για τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή του, ενώ επιδιώκει επίσης να καλύψει την ψυχολογική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη· τονίζει τη σημασία της δημιουργικότητας, της τέχνης και του πολιτισμού στην εκπαίδευση·

29.  προτρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των φύλων σε ποιοτική εκπαίδευση από τη νηπιακή ηλικία μέχρι την εφηβεία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες, των περιθωριοποιημένων παιδιών και των παιδιών που ζουν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν καταστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης ή άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

30.  επισημαίνει ότι, στην ψηφιακή εποχή, βασικές αρχές της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να είναι η συμμετοχικότητα και η καινοτομία· εκτιμά ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν θα πρέπει να εντείνουν τις υφιστάμενες ανισότητες, αλλά αντίθετα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ σπουδαστών από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει ότι μια προσέγγιση που έχει ως γνώμονα τη μη εισαγωγή διακρίσεων πρέπει να αξιοποιεί το πλήρες δυναμικό των πόρων που παρέχουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της εξατομικευμένης εκπαίδευσης και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και ότι έτσι μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για άτομα από μειονεκτούσες ομάδες και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, μεταξύ άλλων και στηρίζοντας την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, όπως και των μειονοτήτων·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν το δικαίωμα στην χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε πλήρεις και κατάλληλες για κάθε διαφορετική ηλικία πληροφορίες για το σεξ και τη σεξουαλικότητα, την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, και την διαπαιδαγώγηση των νέων στα σχολεία πάνω σε θέματα σχέσεων, δεδομένων ιδίως των μέτρων που λαμβάνουν ορισμένες χώρες οι οποίες απαγορεύουν στα σχολεία να ασχολούνται με τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου·

Δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί / πρόσβαση των παιδιών στη δικαιοσύνη

32.  καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν σύντομα και αποτελεσματικά στο εσωτερικό τους δίκαιο και να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή την οδηγία (ΕΕ) 2016/800 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών(12)·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί(13)· τονίζει ότι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να αποτελεί πάντα το πρώτο κριτήριο στις αποφάσεις που αφορούν παιδιά ερχόμενα σε επαφή με τη δικαιοσύνη, και ότι το δικαίωμα του παιδιού να γίνεται δεκτό σε ακρόαση θα πρέπει πάντα να διασφαλίζεται βάσει του άρθρου 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC)· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διασφαλίσεις για τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τη δικαιοσύνη, ακόμη και σε σχέση με οικογενειακά ζητήματα όπως διαζύγιο ή υιοθεσία, ή και σε διοικητικές υποθέσεις·

Παιδιά-μετανάστες

34.  υπενθυμίζει ότι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να είναι βασικό κριτήριο σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν παιδιά-μετανάστες·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν πλήρως τη δέσμη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες μέσα στην ΕΕ για όλα τα παιδιά-μετανάστες, και ειδικότερα για τα ασυνόδευτα παιδιά· καλεί σε σχέση με το ανωτέρω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διορθώσουν την τρέχουσα ανησυχητική κατάσταση των παιδιών στα ενωσιακά κέντρα πρώτης υποδοχής (hotspots) μεταναστών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις ενέργειες για τον τερματισμό της κράτησης παιδιών-μεταναστών σε όλη την ΕΕ, σε συμφωνία με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες(14), και να ετοιμάσουν εναλλακτικές λύσεις σε ενωσιακό επίπεδο για την κράτηση, όπως και να δώσουν προτεραιότητα στην ένταξη, στην εκπαίδευση και στην ψυχολογική υποστήριξη·

36.  τονίζει ότι ένα ασυνόδευτο παιδί είναι πρωτίστως ένα παιδί που δυνητικά κινδυνεύει και ότι κεντρικό κριτήριο των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχουν να κάνουν με παιδιά, πρέπει να είναι η προστασία του παιδιού και όχι οι μεταναστευτικές πολιτικές, ήτοι ο σεβασμός της βασικής αρχής του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού· καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν το από 12 Σεπτεμβρίου 2013 ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ(15) και καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει το Σχέδιο Δράσης της για τους Ασυνόδευτους Ανηλίκους (2010-2014)·

37.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την οικογενειακή επανένωση με θετικό, ανθρώπινο και γρήγορο τρόπο, σε συμφωνία με το άρθρο 10 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC)·

38.  εκφράζει την ανησυχία του για το ότι, ακόμη και μέσα στην ΕΕ, εξακολουθούν να γεννιούνται παιδιά με την ιδιότητα του ανιθαγενούς και να αποκλείονται από την πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα, όπως μεταξύ άλλων υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στα κράτη μέλη για μια λύση στο ζήτημα των εντός και εκτός ΕΕ ανιθαγενών παιδιών, σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να προάγει την καθολική πρόσβαση στη ληξιαρχική καταχώριση γέννησης και το δικαίωμα του παιδιού να αποκτήσει ιθαγένεια, ώστε να τερματισθεί ο κίνδυνος ανιθαγένειας·

Ευάλωτα παιδιά

39.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν το κάθε παιδί πρώτα και κύρια ως παιδί, ανεξάρτητα από το κοινωνικό ή εθνοτικό υπόβαθρό του, το φύλο του, τον γενετήσιο προσανατολισμό του, την ικανότητά του ή την ιδιότητα του μετανάστη·

40.  τονίζει τη σημασία του να ετοιμάσουν τα κράτη μέλη μια πολύπλευρη προσέγγιση που θα καταπολεμά κάθε μορφή διακρίσεων σε βάρος παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τα τρωτά σημεία τους, ιδίως τα τρωτά σημεία των παιδιών με αναπηρίες, των παιδιών-μεταναστών, των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, των παιδιών από μειονότητες και θρησκευτικές ομάδες, των παιδιών ΛΟΑΤΜ, των τέκνων ξένων μαχητών, των υπό κράτηση παιδιών, των τέκνων φυλακισμένων γονέων, των τέκνων γονέων ΛΟΑΤΜ, των παιδιών υπό επιμέλεια, και των ανιθαγενών και χωρίς έγγραφα παιδιών, που είναι δυσανάλογα εκτεθειμένα σε πολλαπλές διακρίσεις και ως εκ τούτου απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες τους· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν επί τέλους την «οριζόντια οδηγία» για τις διακρίσεις·

41.  θεωρεί λυπηρή κάθε μορφή έμφυλης βίας και καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό των γάμων παιδιών, των ακρωτηριασμών γυναικείων γεννητικών οργάνων και άλλων επιβλαβών πρακτικών που συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να παρακολουθούν τη συνέχεια που δίδεται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τον τερματισμό των γάμων παιδιών, της 4ης Ιουλίου 2018 με τίτλο «Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων – επόμενα βήματα», και της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)(16)·

42.  τονίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παιδιά με αναπηρίες· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές βίας εις βάρος τους, συμπεριλαμβανομένης της βίας που προκαλείται από κακομεταχείριση ή ακατάλληλη φροντίδα· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα παιδιά με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να αποκτούν τη δυνατότητα να επιτύχουν τον ανώτατο βαθμό ανεξαρτησίας και κοινωνικής ένταξης, όπως και να έχουν πρόσβαση σε φροντίδα· καλεί ως εκ τούτου όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα πρότυπα που ορίζουν η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC), η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για την εναλλακτική φροντίδα παιδιών·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να αποτρέπονται οι μη αναγκαίοι οικογενειακοί χωρισμοί, και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που βασίζονται στην οικογένεια και την κοινότητα, προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να μεγαλώνουν όχι σε ιδρύματα, αλλά σε οικογένειες και μέσα σε κοινότητες· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ενωσιακά κονδύλια για να στηρίξει το πέρασμα από θεσμικές σε κοινοτικής βάσης υπηρεσίες τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά που κρατούνται σε φυλακές θα αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τα υπέρτατα συμφέροντά τους· υπενθυμίζει ότι τα παιδιά που τελούν υπό κράτηση θα πρέπει να λαμβάνουν φροντίδα, προστασία και κάθε ατομική βοήθεια – κοινωνική, εκπαιδευτική, επαγγελματική, ψυχολογική, ιατρική και σωματική – που μπορεί να απαιτείται λόγω της ηλικίας, του φύλου και της προσωπικότητάς τους. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα υπό κράτηση παιδιά να διατηρούν τακτική και σοβαρή επικοινωνία με τους γονείς τους, την οικογένειά τους και τους φίλους τους μέσω επισκέψεων και αλληλογραφίας·

45.  ανησυχεί από τον μεγάλο αριθμό αγνοούμενων παιδιών στην Ευρώπη· προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τη διασυνοριακή συνεργασία, τον διαμοιρασμό πληροφοριών και τον συντονισμό των αρχών επιβολής του νόμου και των αρχών προστασίας του παιδιού, ώστε αυτές να ταυτοποιούν, να εντοπίζουν και να προστατεύουν τα αγνοούμενα παιδιά και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν πάντα το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού ως πρώτο κριτήριο· καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση την υποχρέωση παροχής της κατάλληλης χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλιστούν η αδιάλειπτη συνέχεια και η ποιότητα της λειτουργίας των ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών (hotlines) για αγνοούμενα παιδιά σε όλη την ΕΕ, όπως απαιτεί ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που εγκρίθηκε το 2018·

46.  υπενθυμίζει τη ζωτική σημασία του να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα όλων των κοριτσιών και αγοριών που είναι θύματα σωματεμπορίας θα γίνονται σεβαστά, ανεξάρτητα από καθεστώς ιθαγένειας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προληπτικά μέτρα· τονίζει ότι είναι σημαντικό, τα κράτη μέλη να εντείνουν τις δράσεις για την λογοδοσία στα θύματα της σωματεμπορίας, και για την εξάλειψη αυτού του ίδιου του εγκλήματος, όπως και για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας που εξακολουθεί να ισχύει ανάμεσα σε διακινητές, εμπόρους ανθρώπων, εκμεταλλευτές, κερδοσκόπους και καταχραστές, μεταξύ άλλων με την ποινικοποίηση της χρήσης των υπηρεσιών που απαιτούνται εκβιαστικά από τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, για όλες τις μορφές εκμετάλλευσης·

Συμμετοχή των παιδιών

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν τη Διακήρυξη του Βουκουρεστίου περί συμμετοχής των παιδιών στις αποφάσεις(17)· τονίζει ότι η νοοτροπία υπέρ της συμμετοχής των παιδιών στις αποφάσεις μπορεί να οικοδομηθεί σε όλα τα επίπεδα – οικογενειακό, κοινοτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό – και μπορεί να αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν στη νομοθεσία τους τη συμμετοχή των παιδιών και προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δημιουργήσουν σοβαρούς μηχανισμούς για τη συμμετοχή των παιδιών, π.χ. με παιδικά συμβούλια, στο έργο των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά βασικά πεδία πολιτικής·

49.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει και παιδιά στις διαδικασίες διαβούλευσης εν όψει της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης·

50.  υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη τη σημασία των δράσεων κινητοποίησης κατά της κλιματικής αλλαγής των οποίων ηγούνται παιδιά και νέοι, που αποτελούν κεντρικό στοιχείο επηρεασμού της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας και μεγάλο παράδειγμα του πώς τα παιδιά συμμετέχουν όλο και πιο πολύ στα δημόσια πράγματα και γίνονται όλο και πιο ικανά να εκφράζουν τη βούλησή τους να έχουν λόγο ως συνειδητοποιημένοι πολίτες που είναι φορείς αλλαγής·

Εξωτερικές πολιτικές

51.  καλεί όσες χώρες δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) και τα συμπληρωματικά πρωτόκολλά της, να το κάνουν κατεπειγόντως·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία και το διάλογό τους με τρίτες χώρες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συνηγορία, ώστε τα δικαιώματα του παιδιού να γίνονται σεβαστά παντού στον πλανήτη και να εξαιρείται κανένα παιδί· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις χώρες εταίρους και να στηρίξουν την έγκριση και υλοποίηση νομοθετικών πράξεων, πολιτικών, προϋπολογισμών και προγραμμάτων δράσης που να καλύπτουν όλα τα παιδιά και να περιλαμβάνουν όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται στην ηλικία, το φύλο και την αναπηρία και που εμποδίζουν μεμονωμένα παιδιά αλλά και ομάδες παιδιών να υλοποιήσουν τα δικαιώματά τους – και να λάβουν ή να προωθήσουν τα αναγκαία μέτρα για την άρση αυτών των εμποδίων και για τη διασφάλιση του υπέρτατου συμφέροντος όλων των παιδιών ως πρωταρχικού κριτηρίου·

53.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να δώσει προτεραιότητα στα δικαιώματα του παιδιού και στην προστασία του σε κάθε εξωτερική δράση της ΕΕ, ώστε τα δικαιώματα του παιδιού και η προστασία του να ενσωματωθούν αποτελεσματικά, ακόμη και στο πλαίσιο των διαλόγων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διεθνών και των εμπορικών συμφωνιών, των ενταξιακών διαδικασιών και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, και σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, και ιδίως με χώρες εμπλεκόμενες σε συγκρούσεις· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να προβαίνει σε αναφορά κατ’ έτος στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται όσον αφορά την επικεντρωμένη στο παιδί εξωτερική δράση της ΕΕ·

54.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις δράσεις της για την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού και της προστασίας του στην αναπτυξιακή συνεργασία και στην ανθρωπιστική βοήθεια, ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση και να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των παιδιών που επηρεάζονται από συγκρούσεις, έκτακτες καταστάσεις ή ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές, των εκτοπισμένων στο εσωτερικό παιδιών και των παιδιών-μεταναστών και προσφύγων, και να διασφαλιστεί ο σεβασμός των βασικών τους δικαιωμάτων·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν συστημικές λύσεις για την αντιμετώπιση της διαγενεακής φτώχειας· τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 να αντικατοπτρίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ μέσω των εξωτερικών του δράσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ODA/ΕΑΒ) ως βασικού μέσου για την εξάλειψη της φτώχειας και υπενθυμίζει τις αντίστοιχες δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών για την ΕΑΒ, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης υπέρ του στόχου να δαπανάται για ΕΑΒ το 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (GNI/ΑΕΕ)·

56.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν και να εγγυηθούν, στις περιοχές που πλήττονται από έκτακτες καταστάσεις όπως συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές, την ισότιμη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και στην εκπαίδευση· τονίζει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά από τους σωματικούς κινδύνους που τα περιτριγυρίζουν, συμπεριλαμβανομένων των κακοποιήσεων, της εκμετάλλευσης, της σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις, και της στρατολόγησης και χρησιμοποίησής τους από ένοπλες δυνάμεις και ένοπλες ομάδες, και ότι η εκπαίδευση ωφελεί ολόκληρη την κοινότητα, προωθεί την οικονομική μεγέθυνση, μειώνει τη φτώχεια και την ανισότητα και αυξάνει την ικανότητα του ατόμου να διάγει υγιεινή ζωή, να συμμετέχει στην κοινωνία και να βοηθά στην αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας·

57.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει τη συνέχεια που δίδεται στο από 4 Οκτωβρίου 2017 ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με τον τερματισμό των γάμων παιδιών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν ενοποιημένα νομικά πρότυπα στη διαδικασία αντιμετώπισης των γάμων παιδιών, να συνεργαστούν με τις τρίτες χώρες, και να παράσχουν κατάρτιση και τεχνική συνδρομή για να βοηθήσουν στην έγκριση και επιβολή νομοθεσίας που θα απαγορεύει τους πρόωρους και τους καταναγκαστικούς γάμους, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής ελάχιστου ορίου ηλικίας για τη σύναψη γάμου· ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα που να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ελάχιστη ηλικίας σύναψης γάμου και τη μη αναγνώριση γάμων παιδιών-μεταναστών που αφικνούνται στην Ευρώπη, και να εγκρίνουν εθνικά μέτρα πρόληψης των ταξιδίων παιδιών στο εξωτερικό με σκοπό τη σύναψη γάμου εκτός του εδάφους της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει ένα Ευρωπαϊκό Έτος στον αγώνα κατά των γάμων παιδιών, των πρόωρων και των καταναγκαστικών γάμων·

58.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες τους την εφαρμογή δεσμευτικών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δέουσα περιβαλλοντική επιμέλεια, ώστε να παύσει η παιδική εργασία·

Παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις

59.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να εγείρει συστηματικά απέναντι στα μέρη που εμπλέκονται σε συγκρούσεις το ζήτημα των σοβαρών παραβιάσεων εις βάρος παιδιών, ιδίως εκείνων που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή να εξετάσουν αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα τον βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των ένοπλων συγκρούσεων στα παιδιά, κάνοντας χρήση των διαφόρων διαθέσιμων εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων των νέων και ενισχυμένων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στήριξη και να εξασφαλίσει επαρκή και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για τα προγράμματα αποκατάστασης και επανένταξης παιδιών επηρεασμένων από συγκρούσεις, και να προσφέρει σε αυτά ένα προστατευμένο περιβάλλον όπου η ψυχολογική φροντίδα και υποστήριξη και η εκπαίδευση θα έχουν τον πρώτο ρόλο, με ιδιαίτερη έμφαση στα ιδιαίτερα προβλήματα των κοριτσιών κατά την αποστράτευση και επανένταξή τους στην κοινωνία·

61.  εκφράζει σοβαρότατες ανησυχίες ως προς την ανθρωπιστική κατάσταση των τέκνων ξένων μαχητών που κρατούνται στη βορειοανατολική Συρία, και καλεί τα κράτη μέλη να επαναπατρίσουν όλα τα τέκνα Ευρωπαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις τους και το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού ως πρωταρχικό κριτήριο, και να παράσχουν την αναγκαία υποστήριξη για την αποκατάσταση και επανένταξή τους· θεωρεί λυπηρή την μέχρι σήμερα αδράνεια των κρατών μελών της ΕΕ και την απουσία συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ·

62.  ανησυχεί εξαιρετικά από τον μεγάλο αριθμό επιβεβαιωμένων φόνων και ακρωτηριασμών παιδιών στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων· επαναλαμβάνει ότι τα παιδιά συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως όπλα, ως βομβιστές αυτοκτονίας, ως σεξουαλικοί δούλοι και ως ανθρώπινες ασπίδες, και ότι εξαναγκάζονται να έχουν ενεργό ρόλο στις εχθροπραξίες· καταδικάζει έντονα τη χρησιμοποίηση παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις· διαπιστώνει ότι οι συγκρούσεις έχουν θύματα εκατοντάδες παιδιά, συχνά ως αποτέλεσμα εσκεμμένων επιθέσεων κατά αμάχων και κατά ανθρωπιστικών υποδομών· καλεί σε σχέση με αυτό τα κράτη μέλη να αποφεύγουν την πώληση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε τέτοιες συγκρούσεις·

o
o   o

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
(2) ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0201.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0128.
(5) Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τίτλο «Combating child poverty: an issue of fundamental rights», https://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty
(6) Έκθεση της ΠΟΥ με τίτλο «Air pollution and child health, prescribing clear air», 2018, https://www.who.int/ceh/publications/Advance-copy-Oct24_18150_Air-Pollution-and-Child-Health-merged-compressed.pdf?ua=1
(7) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
(8) https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf
(9) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 96.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2012:0196:FIN
(11) Η ΠΟΥ εκτιμά πως 62 000 έφηβοι πέθαναν το 2016 από αυτοτραυματισμούς, που αποτελούν πλέον την τρίτη αιτία θανάτου εφήβων ηλικίας 18-19 ετών.
(12) ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1.
(13) https://rm.coe.int/16804b2cf3
(14) https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1
(15) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 165.
(16) ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 26.
(17) https://chilrendeclaration.typeform.com/to/h8dSPt

Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου