Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2876(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0180/2019

Pateikti tekstai :

B9-0180/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0066

Priimti tekstai
PDF 191kWORD 53k
Antradienis, 2019 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines
P9_TA(2019)0066B9-0180/2019

2019 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vaikų teisių 30-ųjų JT vaiko teisių konvencijos metinių proga (2019/2876(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. JT vaiko teisių konvenciją (VTK),

–  atsižvelgdamas į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (PTC) 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji(2),

–  atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį, ypač į jo 11 principą dėl vaikų priežiūros ir paramos vaikams,

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl vaikų migrantų apsaugos(3) ir 2017 m. balandžio 12 d. dėl vaikų migrantų apsaugos (COM(2017)0211),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl interseksualių asmenų teisių(4),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 25 d. Vaiko teisių komiteto bendrąją pastabą Nr. 10 dėl vaikų teisių nepilnamečių justicijos srityje,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 18 d. Vaiko teisių komiteto bendrąją pastabą Nr. 13 dėl vaiko teisės nepatirti jokios formos smurto,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 29 d. Vaiko teisių komiteto bendrąją pastabą Nr. 14 dėl vaiko teisės į tai, kad pirmenybė būtų teikiama jo interesams,

–  atsižvelgdamas į VTK 37 straipsnį ir 2005 m. rugsėjo 1 d. JT Vaiko teisių komiteto bendrąją pastabą Nr. 6 bei JT Vaiko teisių komiteto 2012 m. rugsėjo 28 d. ataskaitą dėl 2012 m. bendrosios diskusijos dėl visų vaikų teisių tarptautinės migracijos srityje dienos,

–  atsižvelgdamas į UNICEF pranešimą „Vaikų padėtis pasaulyje 2019 m.“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi VTK 1 straipsnyje apibrėžta, kad „šioje konvencijoje vaikas – kiekvienas jaunesnis kaip 18 metų amžiaus žmogus, nebent pagal vaikui taikomus teisės aktus pilnametystė įgyjama anksčiau“;

B.  kadangi Europoje gyvena 100 mln. vaikų, kurie sudaro daugiau nei 20 proc. ES gyventojų skaičiaus, o besivystančiose šalyse jaunesni nei 18 metų vaikai sudaro daugiau nei 40 proc. gyventojų skaičiaus;

C.  kadangi vaiko teisių propagavimas yra aiškiai suformuluotas ES politikos tikslas ir kadangi ES pagrindinių teisių chartijoje reikalaujama, kad vykdant visus ES veiksmus būtų pirmiausia atsižvelgiama į vaiko interesus;

D.  kadangi VTK yra daugiausia ratifikuota tarptautinė žmogaus teisių sutartis, kurią yra ratifikavusios visos ES valstybės narės ir kurioje nustatomi aiškūs teisiniai įpareigojimai propaguoti, apsaugoti ir remti kiekvieno vaiko teises jų jurisdikcijoje; kadangi lapkričio 20 d. Europos Parlamente vyks aukšto lygio konferencija 30-osioms VTK metinėms paminėti; kadangi Europos Parlamento pirmininkas yra pažadėjęs, kad Pasaulio vaikų diena bus švenčiama kiekvienų metų lapkričio 20 d. Europos Parlamente organizuojant renginį, kuriame dalyvaus vaikai;

E.  kadangi daugelyje pasaulio vietų, įskaitant ES valstybes nares, vaiko teisės ir toliau pažeidžiamos dėl smurto, piktnaudžiavimo, išnaudojimo, skurdo, socialinės atskirties ir diskriminacijos dėl religijos, negalios, lyties, seksualinės tapatybės, amžiaus, etninės kilmės, migracijos ar gyvenamosios vietos statuso;

F.  kadangi VTK 12 straipsniu ir PTC 24 straipsniu siekiama apsaugoti vaiko teisę būti išklausytam ir į tai, kad į jų nuomonę su jais susijusiais klausimais būtų atsižvelgiama pagal jų amžių ir brandą;

G.  kadangi VTK 5 straipsnyje numatyta, kad „valstybės dalyvės gerbia tėvų arba, tam tikrais atvejais, išplėstinės šeimos arba bendruomenės narių, jei to reikalauja vietiniai papročiai, globėjų ar kitų, pagal įstatymą už viską atsakančių asmenų atsakomybę, teises ir pareigas tinkamai, pagal didėjančius sugebėjimus, vaiką pakreipti ir, jam naudojantis šia Konvencija pripažintomis teisėmis, vadovauti“;

H.  kadangi globalūs klausimai, kaip antai klimato kaita, naujosios technologijos ir skaitmeninimas, kelia vaikams naujas grėsmes ir kartu atveria jiems naujas galimybes mokytis ir užmegzti ryšius;

I.  kadangi ES yra įsipareigojusi įgyvendinti 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir vidaus, ir išorės politikos srityse, įskaitant 16.2 DVT „panaikinti vaikų paniekinimą, išnaudojimą, neteisėtą prekybą ir visų formų smurtą prieš vaikus bei jų kankinimą“;

J.  kadangi beveik 25 milijonams jaunesnių nei 18 metų vaikų ES kyla skurdo ar socialinės atskirties pavojus; kadangi dėl skurdo vaikai netenka švietimo ir vaikų priežiūros galimybių, galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, valgyti tinkamą maistą ir gyventi tinkamame būste, šeimos paramos ir netgi apsaugos nuo smurto ir tai gali turėti labai ilgalaikių padarinių; kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra yra pabrėžusi, jog kova su vaikų skurdu taip pat yra pagrindinių teisių ir teisinių įsipareigojimų klausimas(5);

K.  kadangi peržiūrėtame Europos konsensuse dėl vystymosi nustatyta, kad vaikai ir jauni žmonės yra vystymosi ir pokyčių variklis, o jų indėlis siekiant Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų, be kita ko, dėl jų gebėjimo kurti naujoves, yra labai svarbus; kadangi Konsensuse taip pat teigiama, kad ES ir jos valstybės narės stiprins jaunų žmonių teises ir įgalins juos užsiimti viešaisiais reikalais skatindamos jų dalyvavimą vietos ekonomikoje, visuomenės gyvenime ir sprendimų priėmimo procesuose;‑

L.  kadangi investicijos į vaikų ateitį, vaikų apsaugos svarba įgyvendinant išsamią vaiko teisių srities strategiją ir Vaikų garantijos kaip priemonės kovoti su skurdu ir užtikrinti, kad vaikai turėtų galimybę naudotis pagrindinėmis paslaugomis sukūrimas yra pabrėžiami kaip svarbiausi prioritetai Komisijos vicepirmininkės, atsakingos už demokratijos ir demografijos klausimus, Dubravkos Šuicos ir paskirtojo Komisijos nario, atsakingo už darbo vietas, Nicolaso Schmito įgaliojamuosiuose raštuose;

M.  kadangi vaikai yra pažeidžiama grupė, kuriai didelį poveikį daro neigiami klimato kaitos padariniai, ir daugiausia dėl jos neigiamo poveikio, kaip antai sausrų, potvynių ir audrų, maisto krizių ir taršos, nukentėję asmenys; kadangi daugiau nei kas ketvirta jaunesnių nei penkerių metų vaikų mirtis pasaulyje yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su aplinkos pavojais(6);

N.  kadangi beveik kas ketvirta ES registruojama prekybos žmonėmis auka yra vaikas, taip pat savo valstybės narės viduje; kadangi pagrindinis taikinys yra mergaitės; jomis prekiaujama seksualinio išnaudojimo tikslais(7);

O.  kadangi seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų išnaudojimas internete yra sunkus pagrindinių vaiko teisių pažeidimas, sukeliantis nukentėjusiems vaikams didžiulę traumą ir ilgalaikius žalingus padarinius, kurie gali išlikti ir vaikui suaugus, ir plintantis reiškinys; kadangi internete plinta naujų formų nusikaltimai, kaip antai „keršto pornografija“ ir su seksualiniais santykiais susijęs turto prievartavimas, dėl kurių valstybės narės turi imtis konkrečių priemonių; kadangi, remiantis naujausiais duomenimis, internete drastiškai ir sparčiau nei bet kada iki šiol daugėja seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos vaizdų, kurie labai plinta dėl interneto; pranešama, kad daugiau nei 45 milijonai nuotraukų ir filmų yra pažymėta kaip seksualinė prievarta prieš vaikus(8);

P.  kadangi visuomet turi būti užtikrinama vaiko teisė į mokslą;

Bendrosios pastabos

1.  mano, kad vaiko teisės turėtų būti esminis ES politikos aspektas ir kad VTK 30-osios metinės yra unikali galimybė užtikrinti visapusišką jų įgyvendinimą politiniu ir praktiniu požiūriu, taip pat imtis papildomų priemonių visų – visų pirma, pažeidžiamiausių – vaikų teisėms visame pasaulyje užtikrinti, nieko nepaliekant nuošalyje;

2.  ragina išrinktą Komisijos pirmininkę imtis konkrečių priemonių, kad ES veiksmai vaiko teisių srityje būtų matomesni, pavyzdžiui, paskirti aukšto lygio visuomenės veikėją ES atstovu vaiko teisių klausimais; siūlo, kad tam atstovui tektų akivaizdi ir išimtinė atsakomybė už vaikus, kad jis būtų visų su vaikais susijusių ES reikalų ir politikos sričių orientyras ir užtikrintų nuoseklų suderintą požiūrį į vaiko teisių apsaugą visose vidaus ir išorės ES politikos ir veiksmų srityse; ragina įsteigti ES vaikų apsaugos centrą, kuris užtikrintų tokį veiksmingą ir suderintą atsaką dėl seksualinės prievartos prieš vaikus ir visų smurto prieš vaikus apraiškų;

3.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad visuose teisės aktuose, visuose vyriausybės atstovų visais lygmenimis priimamuose sprendimuose ir visuose teismo sprendimuose būtų visuomet visiškai gerbiamas vaiko interesų principas, ir skatina valstybes nares dalytis geriausia praktika siekiant tobulinti teisingą vaiko interesų principo taikymą visoje ES;

4.  palankiai vertina naujosios Komisijos įsipareigojimą parengti naują išsamią vaiko teisių strategiją; primena apie ES įsipareigojimą apsaugoti vaiko teises, kaip numatyta ESS 3 straipsnio 3 dalyje, PTC 24 straipsnyje ir peržiūrėtame Europos konsensuse dėl vystymosi; ragina Komisiją parengti strategiją dėl vaikų rėmimo ir apsaugos visame pasaulyje be išimties, įskaitant konkrečiai tam skirtą biudžetą ir vaiko žymiklį, naudotiną paskirstant Komisijos biudžeto lėšas, pagal kurį būtų galima vertinti ir stebėti ES investicijas į vaikus ir užtikrinti atskaitomybę;

5.  ragina Komisiją ištirti, kaip ES kaip organizacija gali prisijungti prie VTK;

6.  primena, kad vaiko teisėms apsaugoti svarbūs visi DVT; ragina Komisiją pasiūlyti plataus užmojo ir išsamią ES ir valstybių narių vaiko teisių sistemą, kuri joms leistų pasiekti 17 DVT, visų pirma, įgyvendinant DVT, glaudžiausiai susijusį su vaikais, ir naudojant tiesiogiai su vaiko teisėmis susijusius DVT rodiklius;

7.  primena, kad klimato kaita ir aplinkos pavojai, kylantys dėl žmogaus veiklos, įskaitant oro taršą, endokrininę sistemą ardančias medžiagas ir pesticidus, daro vaikams žalingą poveikį; ragina ES ir valstybes nares aktyviau imtis veiksmų užtikrinti vaikams sveiką aplinką ir kovoti su neigiamu klimato kaitos poveikiu, visų pirma, sumažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip numatyta Paryžiaus susitarime;

8.  pažymi, kad lyčių nelygybė daro didžiulį poveikį vaikų gyvenimo kokybei; kadangi, nepaisant didelės padarytos pažangos, lytis vis dar yra viena iš pagrindinių nelygybės, atskirties ir smurto priežasčių visame pasaulyje ir daro didelį poveikį vaikams;

9.  pabrėžia, kad vaikai yra pažeidžiami vartotojai, tad ragina valstybes nares apsaugoti vaikus nuo agresyvios, klaidinančios ir įkyrios reklamos ir vaikų profiliavimo komerciniais tikslais, siekiant užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformų paslaugų teikėjų kuriama audiovizualinė reklama neskatintų vaikų sveikatai ir saugai kenksmingo elgesio, visų pirma, susijusio su maisto produktais ir gėrimais, kurių sudėtyje daug druskos, cukraus ar riebalų arba kurie dėl kitų priežasčių neatitinka nacionalinių ir tarptautinių mitybos gairių;

10.  palankiai vertina tai, kad vaikų darbo panaikinimas yra vienas iš naujosios Komisijos prioritetų; ragina naująją Komisiją visiškai netoleruoti vaikų darbo; ragina imtis priemonių, kuriomis įmonės būtų įpareigojamos panaikinti vaikų darbą; ragina ES ir valstybes nares užtikrinti, kad jų teritorijoje į apyvartą būtų išleidžiamos prekės, kurias gaminant nebuvo naudojamas priverstinis ar vaikų darbas;

Vidaus politika

Visų smurto prieš vaikus apraiškų panaikinimas

11.  smerkia visas smurto prieš vaikus apraiškas, įskaitant fizinį, seksualinį ir žodinį smurtą, smurtą internete ir ne internete, priverstines santuokas, vaikų darbą, prostituciją, prekybą žmonėmis, prekybą organais, kankinimą, kitą žiaurų, nežmonišką ar asmens orumą žeminantį elgesį arba bausmes, žudymą dėl garbės, moterų lyties organų žalojimą, vaikų verbavimą ir ėmimą į karo tarnybą bei vaikų kaip kareivių ir gyvų skydų naudojimą, nepriteklių, nepriežiūrą ir netinkamą mitybą, taip pat psichologinį smurtą ir visas patyčių apraiškas; mano, kad smurto prieš vaikus niekada negalima pateisinti tradicijomis, kultūra, religija ar įsitikinimais, politinėmis ar kitomis nuomonėmis; primena svarbų vaidmenį, kurį bendruomenės ir pilietinės visuomenės organizacijos gali atlikti panaikinant visas smurto prieš vaikus apraiškas;

12.  ragina valstybes nares parengti teisės aktus, kuriais draudžiama taikyti vaikams fizines bausmes ir už jas baudžiama, arba, jeigu tokie teisės aktai jau patvirtinti, užtikrinti, kad jie būtų veiksmingai įgyvendinami;

13.  ragina Komisiją ir valstybes nares parengti nacionalinę strategiją ir dalyvaujant daugeliui suinteresuotųjų subjektų įgyvendinti visapusiškas seksualinio smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo internete ir ne internete panaikinimo priemones; pabrėžia, kad itin svarbu bendradarbiauti su įmonėmis, ir ragina IRT bendroves ir interneto platformas prisiimti dalį atsakomybės kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus ir jų išnaudojimu internete; pabrėžia, kad valstybėse narėse svarbu pradėti nacionalines informuotumo didinimo kampanijas, kad vaikams suprantama kalba būtų pasakojama apie su internetu susijusius pavojus ir grėsmes, taip pat tėvams skirtas kampanijas;‑

14.  palankiai vertina 2019 m. spalio 8 d. Tarybos išvadas dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus ir ragina Tarybai pirmininkaujančias ir pirmininkausiančias valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi konkrečių veiksmų ir geriau padėtų nukentėjusiesiems bei įdiegtų veiksmingas prevencijos, tyrimo ir persekiojimo priemones, kuriomis būtų užtikrinama, kad pažeidėjai būtų patraukiami atsakomybėn;

15.  ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Direktyvą 2011/93/ES ir Parlamento rezoliuciją dėl Direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija(9) įgyvendinimo; ragina valstybes nares, kurios yra Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos (Lansarotės konvencijos) šalys, įgyvendinti Lansarotės komiteto (Lansarotės konvencijos šalių komiteto) rekomendacijas;

16.  pripažįsta, kad teisėsaugos institucijos sulaukia neregėto pranešimų apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete skaičiaus ir susiduria su didžiuliais sunkumais bandydami susitvarkyti su darbo krūviu ir skirdami kuo daugiau pastangų jauniausių ir pažeidžiamiausių nukentėjusiųjų vaizdams; pabrėžia, kad reikia didesnių investicijų, visų pirma, iš įmonių ir privačiojo sektoriaus, į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ir naująsias technologijas, naudojamas siekiant internete rasti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ir paspartinti jos pašalinimo procedūras;

17.  ragina valstybes nares stiprinti teisėsaugos institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimą, įskaitant karštųjų linijų tinklus, kovojančius su seksualine prievarta prieš vaikus ir vaikų seksualiniu išnaudojimu; ragina Komisiją remti su seksualine prievarta prieš vaikus ir vaikų seksualiniu išnaudojimu kovojančias organizacijas, kaip antai „WePROTECT Global Alliance“;

18.  ragina Komisiją ir valstybes nares imtis konkrečių priemonių panaikinti seksualinę prievartą prieš vaikus investuojant į prevencijos priemones, sukuriant galimiems pažeidėjams skirtas specialias programas ir užtikrinant veiksmingesnę paramą nukentėjusiesiems;

19.   ragina Komisiją atnaujinti 2012 m. parengtą strategiją dėl vaikams geresnio interneto(10);

Investicija į vaikus

20.  ragina ES ir jos valstybes nares investuoti į vaikams skirtas viešąsias paslaugas, įskaitant vaiko priežiūrą, švietimą ir sveikatos apsaugą, ir ypač plėsti valstybinį vaikų darželių, lopšelių ir valstybinių, viešąsias paslaugas teikiančių, įmonių, kurios organizuoja vaikų laisvalaikio veiklą, tinklą;

21.  ragina valstybes nares priimti motinystės ir tėvystės teisių apsaugos ir stiprinimo įstatymus, kad ypač pirmaisiais vaiko gyvenimo mėnesiais jam būtų užtikrinta sveika, stabili aplinka; ragina ES ir valstybes nares užtikrinti visapusišką Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvos įgyvendinimą, nes geresnės ir teisingesnės profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimas padarys teigiamą poveikį vaikų gerovei; primena, kad vaikai turi teisę būti su savo tėvais ir kad jiems reikia praleisti pakankamai laiko kartu ir turėti pakankamas pajamas gyventi saugiai ir laimingai;

22.  ragina ES ir valstybes nares dėti daugiau pastangų panaikinti vaikų skurdą priimant papildomą Tarybos rekomendaciją dėl investicijų į vaikus, siekiant atnaujinti ir modernizuoti savo politiką, kuri pasitarnautų kaip gairės valstybėms narėms dedant pastangas užtikrinti, kad vaikai augtų įtraukioje ir klestinčioje visuomenėje, kurioje niekas nepaliekamas nuošalyje, bei ES Darbotvarkėje iki 2030 m. nustatant tikslus sumažinti vaikų skurdą perpus; pakartoja, kad reikia gerinti neapibendrintų duomenų rinkimą siekiant padėti stebėti ir vertinti pažangą panaikinant vaikų skurdą ir socialinę atskirtį;

23.  ragina valstybes nares padėti sukurti Europos vaikų garantiją skiriant tam pakankamus išteklius, siekiant paskatinti nacionalinės politikos reformas ir padėti užtikrinti vienodą galimybę vaikams nemokamai naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, nemokamai gauti išsilavinimą, naudotis nemokamomis vaikų priežiūros paslaugomis, gauti tinkamą būstą ir pakankamą mitybą siekiant panaikinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį; primena, kaip svarbu įtraukti vaiko teisių ir gerovės parametrus į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, susijusias su Europos semestru ir Europos socialinių teisių ramsčiu;

24.  ragina ES ir valstybes nares investuoti į vaikus ir paauglius ir padėti jiems įgyti darbo rinkoje reikalingus įgūdžius ir žinias, kad jie galėtų pasinaudoti savo teise klestėti ir išnaudoti visą savo kaip visuomenės pokyčių variklio potencialą;

25.  ragina valstybes nares investuoti į prevencijos priemones siekiant jų nacionalinėse sistemose spręsti plintančią problemą, susijusią su vaikų psichikos sveikatos sutrikimais(11), ir užtikrinti, kad mokyklos gautų pakankamą finansavimą, kad teiktų konsultacijas ir kad mokytojai būtų tinkamai apmokomi;

26.  ragina valstybes nares ir Komisiją aiškų prioritetą vaikams teikti planuojant ir įgyvendinant regioninę ir sanglaudos politiką, pvz., Europos strategiją dėl negalios, ES ir nacionalinių romų integracijos strategijų bendruosius principus, taip pat ES lygybės ir nediskriminavimo politiką;

Švietimas

27.  ragina valstybes nares garantuoti kiekvieno vaiko teisę į mokslą;

28.  pabrėžia, kaip svarbu taikyti visapusišką požiūrį į švietimą, kuriuo siekiama sudaryti galimybes vaikams naudoti savo akademinį mokymąsi kaip emocinio ir socialinio vystymosi pagrindą ir į kurį taip pat siekiama įtraukti psichologinį, socialinį ir emocinį augimą; pabrėžia kūrybingumo, meno ir kultūros svarbą švietimo srityje;

29.  ragina valstybes nares sukurti priemones kovoti su mokyklos nebaigimu ir užkirsti jam kelią bei užtikrinti lyčių lygybę, kalbant apie galimybę gauti kokybišką išsilavinimą nuo ankstyvosios vaikystės iki paauglystės, įskaitant neįgalius vaikus, marginalizuotus vaikus ir vaikus, gyvenančius vietovėse, kurias paveikė humanitarinė ar kitokia krizė;

30.  pabrėžia, kad įtraukumas ir inovacijos turėtų būti pagrindiniai švietimo ir lavinimo skaitmeniniame amžiuje principai; mano, kad, užuot skaitmeninėmis technologijomis stiprinus esamą nelygybę, jos turėtų būti naudojamos skaitmeniniam atotrūkiui tarp studentų iš skirtingos socialinės ir ekonominės aplinkos bei skirtingų ES regionų panaikinti; pabrėžia, kad vadovaujantis įtraukumu grindžiamu požiūriu būtina pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias teikia naujomis skaitmeninėmis technologijomis užtikrinami ištekliai, įskaitant individualizuotą švietimą ir švietimo įstaigų partnerystes, taip pat, naudojantis šiomis galimybėmis, galima įgalėti naudotis kokybiškomis švietimo ir mokymo paslaugomis asmenis, priklausančius nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, ir asmenis, turinčius mažiau galimybių, be kita ko, remiant migrantų, pabėgėlių ir mažumų atstovų integraciją;

31.  ragina valstybes nares garantuoti teisę į įtraukų mokslą ir užtikrinti galimybę jauniems žmonėms mokyklose gauti išsamią amžiui pritaikytą informaciją apie seksą ir seksualumą bei įgyti žinių apie seksualinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūrą ir santykius, visų pirma, atsižvelgiant į priemones, kurių imasi tam tikros šalys, kuriose mokykloms draudžiama dėstyti su seksualine orientacija ir lytine tapatybe susijusią medžiagą;

Vaiko interesus atitinkantis teisingumas ir galimybė vaikams kreiptis į teismą

32.   ragina valstybes nares sparčiai ir veiksmingai į nacionalinę teisę perkelti ir visiškai įgyvendinti Direktyvą (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji(12);

33.   ragina valstybes nares įgyvendinti Europos Tarybos gaires dėl vaiko interesus atitinkantį teisingumą(13); pabrėžia, kad teisingumo sistemoje priimant su vaikais susijusius sprendimus visuomet reikėtų pirmiausia paisyti vaiko interesų ir kad visuomet turėtų būti užtikrinama vaiko teisė būti išklausytam, kaip numatyta VTK 12 straipsnyje; primena, kad reikėtų įgyvendinti specialias garantijas vaikams teisingumo sistemoje, be kita ko, šeimos teisės bylose, susijusiose su skyrybomis ar įvaikinimu, ir administracinėse bylose;

Vaikai migrantai

34.  primena, kad priimant visus su vaikais ir migracija susijusius sprendimus visuomet reikėtų pirmiausia paisyti vaiko interesų;

35.  ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti bendros Europos prieglobsčio sistemos teisės aktų rinkinį siekiant pagerinti visų vaikų migrantų ir ypač nelydimų vaikų padėtį ES; šiuo požiūriu ragina Komisiją ir valstybes nares spręsti dabartinę nerimą keliančią vaikų padėtį ES migrantų antplūdžio vietose; ragina ES ir valstybes nares aktyviau imtis veiksmų, kad vaikai migrantai nebebūtų sulaikomi ES, kaip numatyta Niujorko deklaracijoje dėl pabėgėlių ir migrantų(14), ir sukurti bendruomenines sulaikymo alternatyvas ir teikti pirmenybę integracijai, švietimui ir psichologinei pagalbai;

36.  pabrėžia, kad nelydimas vaikas yra pirmiausia vaikas, kuriam gali grėsti pavojus, ir kad valstybėms narėms ir Europos Sąjungai sprendžiant su tokiais vaikais susijusius klausimus, pagrindinis principas turi būti vaikų apsauga, o ne migracijos politika, t. y. laikytis pagrindinio vaiko interesų apsaugos principo; ragina valstybes nares įgyvendinti 2013 m. rugsėjo 12 d. Parlamento rezoliuciją dėl nelydimų nepilnamečių padėties ES(15) ir prašo Komisijos atnaujinti su nelydimais nepilnamečiais susijusių veiksmų planą (2010–2014 m.);

37.  ragina visas valstybes nares palengvinti šeimos susijungimą teigiamai, humaniškai ir operatyviai, kaip numatyta VTK 10 straipsnyje;

38.  yra susirūpinęs dėl to, kad vaikai ir toliau gimsta be pilietybės, taip pat ES, ir toliau negali naudotis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant sveikatos priežiūrą, švietimą ir socialinę apsaugą; pakartoja savo raginimą valstybėms narėms išspręsti vaikų be pilietybės problemą ES viduje ir už jos ribų remiantis tarptautinės teisės nuostatomis; ragina Komisiją remti visuotinę galimybę užsiregistruoti gimus ir vaiko teisę įgyti pilietybę siekiant panaikinti statuso be pilietybės riziką;

Pažeidžiami vaikai

39.  ragina valstybes nares su kiekvienu vaiku elgtis visų pirma kaip su vaiku neatsižvelgiant į jo socialinę ar etninę kilmę, lytį, seksualinę orientaciją, gebėjimus ar migracijos statusą;

40.  pabrėžia, kad valstybėms narėms svarbu sukurti tarpsektorines priemones kovoti su visų formų diskriminacija, darančia poveikį vaikams, atsižvelgiant į jų pažeidžiamumą, visų pirma, neįgalių vaikų, vaikų migrantų, vaikų iš migrantų šeimų, mažumų ir religinėms grupėms priklausančių vaikų, LGBTI vaikų, užsienio kovotojų vaikų, sulaikytų vaikų, įkalintų tėvų vaikų, LGBTI tėvų vaikų, globos institucijose auklėjamų vaikų ir vaikų be pilietybės ar dokumentų, kurie patiria neproporcingą diskriminacijos dėl daugelio priežasčių poveikį ir todėl reikalauja ypatingo požiūrio į jų konkrečių poreikių patenkinimą, pažeidžiamumą; ragina valstybes nares galiausiai patvirtinti horizontaliąją direktyvą dėl diskriminacijos;

41.  apgailestauja dėl visų formų smurto dėl lyties ir ragina valstybes nares įgyvendinti konkrečias priemones panaikinti vaikų santuokos reiškinį, moterų lyties organų žalojimą ir kitą žalingą praktiką, kuria sunkiai pažeidžiamos vaikų žmogaus teisės; todėl ragina valstybes nares ratifikuoti Stambulo konvenciją ir laikytis 2017 m. spalio 4 d. Parlamento rezoliucijos dėl vaikų santuokos reiškinio panaikinimo, 2018 m. liepos 4 d. rezoliucijos „ES kovos su ankstyvomis ir priverstinėmis santuokomis išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai“ ir 2018 m. vasario 7 d. rezoliucijos dėl visiško moterų lyties organų žalojimo netoleravimo(16);

42.  pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti neįgaliems vaikams; griežtai smerkia visų formų smurtą prieš juos, įskaitant smurtą dėl netinkamo elgesio ar netinkamos priežiūros; ragina valstybes nares užtikrinti, kad neįgalūs vaikai turėtų galimybę gauti kokybiškas švietimo ir mokymo paslaugas ir pasiekti aukščiausio nepriklausomumo ir socialinės integracijos lygio bei galimybę naudotis priežiūros paslaugomis; todėl ragina visas valstybes nares įgyvendinti VTK, JT neįgaliųjų teisių konvencijoje ir JT alternatyviosios vaikų priežiūros gairėse išdėstytus standartus;

43.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias nereikalingam šeimos atskyrimui ir kad būtų stiprinamos šeimoje ir bendruomenėje teikiamos paslaugos, kad visi vaikai augtų ne institucijose, o šeimos ir bendruomenėse; ragina Komisiją naudoti ES lėšas, kad paremtų perėjimą nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų ir ES viduje, ir už jos ribų;

44.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad su kalėjime esančiais vaikais būtų elgiamasi taip, kad būtų paisoma jų interesų; primena, kad vaikams sulaikymo įstaigose turėtų būti užtikrinama priežiūra, apsauga ir visa individuali pagalba – socialinė, švietimo, profesinė, psichologinė, medicininė ir fizinė – kurios jiems gali prireikti atsižvelgiant į jų amžių, lytį ir asmenybę; ragina valstybes nares užtikrinti, kad sulaikyti vaikai reguliariai palaikytų prasmingą ryšį su savo tėvais, šeima ir draugais jiems lankant vaikus ir su jais susirašinėjant;

45.  yra susirūpinęs dėl didelio Europoje dingusių vaikų skaičiaus; ragina valstybes nares stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, dalijimąsi informacija ir teisėsaugos ir vaikų teisių apsaugos institucijų veiklos koordinavimą, kad būtų galima nustatyti dingusių vaikų tapatybę ir buvimo vietą bei juos apsaugoti, taip pat užtikrinant, kad visuomet būtų pirmiausia paisoma vaiko interesų; ragina valstybes nares nedelsiant įvykdyti pareigą skirti pakankamą finansavimą, kad visoje ES būtų užtikrinamas nuolatinis ir kokybiškas karštųjų linijų dingusių vaikų klausimais veikimas, kaip reikalaujama pagal 2018 m. priimtą Europos elektroninių ryšių kodeksą;

46.  primena, jog itin svarbu užtikrinti, kad būtų gerbiamos visų dėl prekybos žmonėmis nukentėjusių mergaičių ir berniukų teisės, neatsižvelgiant į jų pilietybės statusą; pakartoja raginimą valstybėms narėms visiškai įgyvendinti ES kovos su prekyba žmonėmis direktyvą sutelkiant ypatingą dėmesį į prevencijos priemones; pabrėžia, kad valstybėms narėms svarbu aktyviau imtis veiksmų užtikrinti atskaitomybę nukentėjusiesiems dėl prekybos žmonėmis ir panaikinti patį nusikaltimą bei kovoti su vis dar dažnu prekiautojų žmonėmis, išnaudotojų, naudos gavėjų ir piktnaudžiautojų nebaudžiamumu, be kita ko, kriminalizuojant naudojimąsi nukentėjusiųjų dėl prekybos žmonėmis paslaugomis, susijusiomis su visų formų išnaudojimu;

Vaikų dalyvavimas

47.  ragina Komisiją ir valstybes nares plėtoti ir įgyvendinti Bukarešto deklaraciją dėl vaikų dalyvavimo(17); pabrėžia, kad vaikų dalyvavimo kultūrą galima diegti visais lygmenimis – šeimos, bendruomenės, vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos – ir ji gali duoti visuomenei trumpalaikės ir ilgalaikės naudos;

48.  ragina valstybes nares stiprinti vaikų dalyvavimą teisėkūros procesuose bei ragina valstybes nares ir Komisiją kurti naudingus vaikų dalyvavimo Europos, nacionalinių, regioninių ir vietos parlamentinių asamblėjų darbe (visų pirma, pagrindinėse politikos srityse) mechanizmus, kaip antai vaikų tarybas;

49.  ragina Komisiją įtraukti vaikus į konsultavimosi procedūrą, susijusią su Konferencija dėl Europos ateities;

50.  primena ES institucijoms ir valstybėms narėms apie tai, kokie svarbūs yra vaikų ir jaunų žmonių lydimi mobilizavimosi veiksmai klimato kaitos srityje; jie padaro didelį poveikį Europos politinei darbotvarkei ir yra puikus pavyzdys, kaip vaikai vis aktyviau ima dalyvauti viešojoje politikoje ir vis labiau geba išreikšti savo valią, kad būtų girdimas jų kaip pokyčius skatinančių susirūpinusių piliečių balsas;

Išorės politika

51.  ragina šalis, kurios dar nėra ratifikavusios VTK ir jos papildomų protokolų, skubiai tai padaryti;

52.  ragina valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą ir dialogą su trečiosiomis šalimis siekiant didinti informuotumą ir remti vaikų teises, kad jos būtų gerbiamos visame pasaulyje ir kad nė vienas vaikas neliktų nuošalyje; ragina ES ir valstybes nares dirbti kartu su šalimis partnerėmis ir padėti priimti ir įgyvendinti teisės aktus, politiką, biudžetą ir veiksmų programas, aprėpiančias visus vaikus ir taikomas visų formų diskriminacijai ir smurtui, be kita ko, dėl amžiaus, lyties ir negalios, dėl kurio pavieniai vaikai ir vaikų grupės negali pasinaudoti savo teisėmis, taip pat vykdyti ar skatinti būtinus veiksmus, kuriais siekiama panaikinti tokias kliūtis ir užtikrinti, kad būtų pirmiausia paisoma visų vaikų interesų;

53.  ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją teikti pirmenybę vaikų teisėms ir vaikų apsaugai visose ES išorės veiksmų srityse siekiant užtikrinti, kad vaikų teisės ir vaikų apsauga būtų įtraukiama į visas politikos sritis, įskaitant dialogus žmogaus teisių klausimais, tarptautinius ir prekybos susitarimus, stojimo procesą ir Europos kaimynystės politiką, bei į visus ES išorės santykius su trečiomis šalimis, ypač tomis, kuriose yra konfliktų; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją kasmet pateikti Parlamentui ataskaitą, kokių rezultatų pasiekta įgyvendinant ES išorės veiksmus, kuriuos vykdant ypatingas dėmesys skiriamas vaikams;

54.  ragina Komisiją aktyviau imtis veiksmų integruoti vaikų teises ir vaikų apsaugą į vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos sritis siekiant užtikrinti pakankamą finansavimą ir padidinti konfliktų, ekstremaliųjų situacijų arba žmogaus sukeltų ar gaivalinių nelaimių paveiktų vaikų, šalies viduje perkeltų vaikų ir vaikų migrantų ir pabėgėlių apsaugos lygį ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos jų pagrindinės teisės;

55.  ragina Komisiją ir valstybes nares patvirtinti tvarius iš kartos į kartą perduodamo skurdo problemų sprendimus; pabrėžia, kad itin svarbu, jog 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje būtų atsižvelgta į skubų poreikį spręsti vaikų skurdo problemą ES viduje ir už jos ribų imantis išorės veiksmų; pabrėžia, kokia svarbi yra oficiali parama vystymuisi (OPV) kaip pagrindinė skurdo panaikinimo priemonė, ir primena atitinkamus ES ir valstybių narių OPV įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimą pasiekti tikslą išleisti 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) OPV;

56.  ragina Komisiją ir valstybes nares finansuoti ir garantuoti vienodas galimybes naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir mokytis vietovėse, kuriose yra susiklosčiusi ekstremalioji situacija, kaip antai konfliktai ir gaivalinės nelaimės; pabrėžia, kad galimybė mokytis gali apsaugoti vaikus nuo juos supančių fizinių pavojų, įskaitant prievartą, išnaudojimą, su konfliktais susijusį seksualinį smurtą ir verbavimą ir išnaudojimą ginkluotosiose pajėgose ir grupuotėse; jų mokslas yra naudingas visai bendruomenei, skatina ekonomikos augimą, mažina skurdą ir nelygybę ir padidina asmenų gebėjimą gyventi sveiką gyvenimą, dalyvauti visuomenės gyvenime ir atkurti taiką ir stabilumą;

57.  ragina Komisiją laikytis 2017 m. spalio 4 d. Parlamento rezoliucijos dėl vaikų santuokos reiškinio panaikinimo; ragina ES ir valstybes nares taikyti vienodus teisės standartus, susijusius su vaikų santuokų problemos sprendimo tvarka, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir teikti mokymą ir techninę pagalbą siekiant padėti priimti ir įgyvendinti teisės aktus, kuriais būtų draudžiamos ankstyvos ir priverstinės santuokos, įskaitant santuokinį amžių; prašo valstybių narių patvirtinti priemones, kuriomis būtų skatinami geriausios patirties mainai santuokinio amžiaus ir į Europą atvykstančių vaikų migrantų santuokų nepripažinimo srityje, ir patvirtinti nacionalines priemones, kuriomis būtų užkertamas kelias vaikams keliauti už ES ribų santuokos sudarymo tikslais; ragina Komisiją paskelbti Europos kovos su vaikų, ankstyvomis ir priverstinėmis santuokomis metus;

58.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti privalomų išsamaus patikrinimo žmogaus teisių ir aplinkosaugos srityse standartų įgyvendinimą dalyvaujant prekybos derybose ir sudarant susitarimus, siekiant panaikinti vaikų darbą;

Vaikai ir ginkluoti konfliktai

59.  ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją kelti sunkių pažeidimų prieš vaikus klausimą su konflikto šalimis, ypač išvardytomis JT generalinio sekretoriaus metinėje ataskaitoje dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją ir Komisiją veiksmingai ir išsamiai spręsti trumpalaikio, vidutinės trukmės ir ilgalaikio ginkluoto konflikto poveikio vaikams problemą pasitelkiant įvairias turimas priemones, įskaitant naujas sugriežtintas ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų;

60.  prašo Komisijos teikti paramą ir užtikrinti pakankamą ilgalaikį konfliktų paveiktų vaikų reabilitacijos ir reintegracijos programų finansavimą bei sukurti jiems saugią aplinką, kurioje būtų itin svarbi psichologinė pagalba ir švietimo paslaugos, sutelkiant ypatingą dėmesį į konkrečius mergaitėms kylančius sunkumus joms demobilizuojantis ir reintegruojantis į visuomenę;

61.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl šiaurės rytų Sirijoje laikomų užsienio kovotojų vaikų humanitarinės padėties ir ragina valstybes nares grąžinti visus Europos vaikus į jų šalis, atsižvelgiant į jų konkrečią šeimos padėtį ir pirmiausia į vaiko interesus bei teikti būtiną paramą, kad jie reabilituotųsi ir reintegruotųsi; apgailestauja, kad ES valstybės narės iki šiol nesiėmė veiksmų ir kad pasigendama koordinavimo ES lygmeniu;

62.  labai nerimauja dėl didelio patvirtintų vaikų nužudymo ir sužalojimo atvejų skaičiaus ginkluotų konfliktų zonose; pakartoja, kad vaikai ir toliau naudojami kaip ginklai, savižudžiai sprogdintojai, sekso vergai ir gyvi skydai bei verčiami aktyviai dalyvauti karo veiksmuose; griežtai smerkia vaikų naudojimą ginkluotuose konfliktuose; pažymi, kad dėl konfliktų yra žuvę šimtai vaikų, neretai tyčia įvykdant išpuolius, nukreiptus prieš civilius gyventojus ir humanitarinę infrastruktūrą; todėl ragina valstybes nares neparduoti ginklų ir karinės įrangos visoms tokių konfliktų šalims;

o
o   o

63.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 335, 2011 12 17, p. 1.
(2) OL L 132, 2016 5 21, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0201.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0128.
(5) FRA ataskaita „Kova su vaikų skurdu.Pagrindinių teisių klausimas“. https://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty.
(6) PSO pranešimas „Oro tarša ir vaikų sveikata, kuriai reikia švaraus oro“, 2018 m., https://www.who.int/ceh/publications/Advance-copy-Oct24_18150_Air-Pollution-and-Child-Health-merged-compressed.pdf?ua=1.
(7) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
(8) https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf
(9) OL C 369, 2018 10 11, p. 96.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM%3A2012%3A0196%3AFIN
(11) PSO duomenimis, 2016 m. 62 000 paauglių mirė dėl savižalos, kuri dabar yra trečioji labiausiai paplitusi 18–19 metų paauglių mirties priežastis.
(12) OL L 132, 2016 5 21, p. 1.
(13) https://rm.coe.int/16804b2cf3
(14) https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1
(15) OL C 93, 2016 3 9, p. 165.
(16) OL C 463, 2018 12 21, p. 26.
(17) https://chilrendeclaration.typeform.com/to/h8dSPt

Atnaujinta: 2020 m. kovo 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika