Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2876(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0180/2019

Predložena besedila :

B9-0180/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0066

Sprejeta besedila
PDF 185kWORD 57k
Torek, 26. november 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Otrokove pravice ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah
P9_TA(2019)0066B9-0180/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2019 o otrokovih pravicah ob 30. obletnici Konvencije OZN o otrokovih pravicah (2019/2876(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989,

–  ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP),

–  ob upoštevanju člena 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ(1),

–  ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku(2),

–  ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic, zlasti načela 11 o otroškem varstvu in podpori otrokom,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. maja 2018 o zaščiti otrok pri migracijah(3) in sporočila Komisije z dne 12. aprila 2017 o zaščiti otrok pri migracijah (COM(2017)0211),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. Februarja 2019 o pravicah interseksualnih oseb(4),

–  ob upoštevanju splošne pripombe št. 10 Odbora za pravice otroka z dne 25. aprila 2007 o pravicah otrok v pravosodju za mladoletnike,

–  ob upoštevanju splošne pripombe št. 13 Odbora za pravice otroka z dne 18. aprila 2011 o pravici otrok, da niso žrtve kakršnega koli nasilja,

–  ob upoštevanju splošne pripombe št. 14 Odbora za pravice otroka z dne 29. maja 2013 o pravici otroka do upoštevanja njegovih koristi kot glavnega vodila,

–  ob upoštevanju 37. člena Konvencije o otrokovih pravicah Odbora OZN za pravice otroka, splošne pripombe št. 6 z dne 1. septembra 2005 in poročila Odbora OZN za pravice otroka z dneva za splošno razpravo 2012 z naslovom Rights of All Children in the Context of International Migration (Pravice vseh otrok v kontekstu mednarodnih migracij) z dne 28. septembra 2012,

–  ob upoštevanju Unicefovega poročila z naslovom The State of the World’s Children 2019 (Položaj otrok po svetu v letu 2019),

–  ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A.  ker je v 1. členu Konvencije o otrokovih pravicah določeno, da „za namene te Konvencije pomeni otrok vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej“;

B.  ker v Evropi živi 100 milijonov otrok, ki predstavljajo več kot 20 % prebivalstva EU, in otroci, mlajši od 18 let, predstavljajo več kot 40 % prebivalstva v državah v razvoju;

C.  ker je spodbujanje otrokovih pravic jasen cilj politik EU in je določen v Listini EU o temeljnih pravicah, ki zahteva, da je treba pri vseh ukrepih EU upoštevati predvsem koristi otroka;

D.  ker je Konvencija o otrokovih pravicah najbolj razširjena mednarodna pogodba o človekovih pravicah, ki so jo ratificirale vse države članice, in določa jasne pravne obveznosti za spodbujanje, zaščito in varovanje pravic vsakega otroka pod njihovo jurisdikcijo; ker bo Evropski parlament 20. novembra gostil konferenco na visoki ravni ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah; ker je predsednik Evropskega parlamenta obljubil, da bodo svetovni dan otrok 20. novembra vsako leto obeležili s prireditvijo v Evropskem parlamentu, pri kateri bodo sodelovali otroci;

E.  ker se v številnih predelih sveta, tudi v državah članicah EU, pravice otrok še naprej kršijo, in sicer prihaja do nasilja, zlorab, izkoriščanja, revščine, socialne izključenosti in diskriminacije na podlagi vere, invalidnosti, spola, spolne identitete, starosti, narodnosti, statusa migranta ali rezidentskega statusa;

F.  ker 12. člen Konvencije o otrokovih pravicah in člen 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah določata spoštovanje pravic otrok, da se jih posluša in da izrazijo svoje mnenje o zadevah, ki se nanje nanašajo, pri čemer je treba upoštevati njihovo starost in zrelost;

G.  ker 5. člen Konvencije o otrokovih pravicah določa, da „države pogodbenice spoštujejo odgovornosti, pravice in dolžnosti staršev oziroma članov širše družine ali skupnosti, kot predvidevajo krajevni običaji, zakonitih skrbnikov ali drugih oseb, ki so zakonsko odgovorne za otroka, da na način, prilagojen otrokovim razvojnim zmožnostim, zagotovijo ustrezno usmerjanje in svetovanje otroku pri uveljavljanju njegovih s to Konvencijo priznanih pravic“;

H.  ker globalna vprašanja, kot so podnebne spremembe, nove tehnologije in digitalizacija, prinašajo nove grožnje za otroke, hkrati pa ponujajo tudi nove priložnosti za učenje in povezovanje;

I.  ker se je EU zavezala k izvajanju 17 ciljev trajnostnega razvoja tako v svoji notranji kot zunanji politiki, kar vključuje cilj 16.2 o izkoreninjenju zlorabe in izkoriščanja otrok, trgovine z njimi, vseh vrst nasilja nad otroki in njihovega mučenja;

J.  ker v EU skoraj 25 milijonom otrok, ki so mlajši od 18 let, grozi revščina oziroma socialna izključenost; ker so zaradi revščine otroci prikrajšani za priložnosti za izobraževanje, otroško varstvo, dostop do zdravstvenega varstva, ustrezno prehrano in stanovanje, družinsko podporo in celo za zaščito pred nasiljem in ima lahko revščina zelo dolgotrajne posledice; ker je Agencija Evropske unije za temeljne pravice poudarila, da je boj proti revščini otrok tudi vprašanje temeljnih pravic in pravnih obveznosti(5);

K.  ker so bili v revidiranem Evropskem soglasju o razvoju otroci in mladi opisani kot nosilci razvoja in sprememb, prav tako pa so bistveno prispevali k Agendi 2030, tudi s svojo zmožnostjo za inovacije; ker je v soglasju navedeno tudi, da bodo EU in njene države članice okrepile pravice mladih in njihovo vlogo pri izvajanju javnih zadev s spodbujanjem njihovega sodelovanja v lokalnih gospodarstvih, družbah in pri odločanju;

L.  ker so naložbe v prihodnost otrok, pomen zaščite otrok s pomočjo celovite strategije o otrokovih pravicah in vzpostavitev „jamstva za otroke“ kot orodja za boj proti revščini in zagotavljanje, da imajo otroci dostop do osnovnih storitev, poudarjene kot najpomembnejše prednostne naloge v poslanicah podpredsednice Komisije za demokracijo in demografijo Dubravke Šuica ter kandidata za komisarja za delovna mesta Nicolasa Schmita;

M.  ker so otroci ranljiva skupina, na katero močno vplivajo negativni vplivi podnebnih sprememb in so med prvimi žrtvami njihovih škodljivih učinkov, kot so suša, poplave in nevihte, prehranske krize in onesnaževanje; ker je več kot četrtina smrti otrok, mlajših od pet let, po svetu neposredno ali posredno povezana z okoljskimi tveganji(6);

N.  ker otroci predstavljajo skoraj četrtino žrtev trgovine z ljudmi, zabeležene v EU, tudi v svoji državi članici; ker so glavna tarča deklice, z njimi pa se trguje za namene spolnega izkoriščanja(7);

O.  ker je spolno zlorabljanje in izkoriščanje otrok na spletu huda kršitev temeljnih pravic otrok, zaradi česar otroci, ki so žrtve, utrpijo hude travme in dolgotrajne škodljive posledice, ki se lahko nadaljujejo tudi v odrasli dobi, ta pojav pa se še naprej razvija; ker so nove oblike kaznivih dejanj, kot sta maščevalna pornografija in spolno izsiljevanje, v porastu na internetu in jih morajo države članice obravnavati s konkretnimi ukrepi; ker se je v skladu z najnovejšimi podatki število slik, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok, na spletu močno in izjemno hitro povečalo in naj bi bile te zaradi interneta precej razširjene, in sicer naj bi bilo na spletu več kot 45 milijonov slik in videoposnetkov, za katere je bilo ugotovljeno, da prikazujejo spolno zlorabo otrok(8);

P.  ker mora biti pravica otroka do izobraževanja vedno zagotovljena;

Splošne ugotovitve

1.  meni, da bi morale biti pravice otrok v samem jedru politik EU in da je 30. obletnica Konvencije o otrokovih pravicah edinstvena priložnost, da se zagotovi celovito izvajanje konvencije v politiki in praksi ter se sprejmejo dodatni ukrepi za spoštovanje pravic vseh otrok povsod po svetu, zlasti pa še najbolj ranljivih med njimi, pri čemer ne sme biti nihče zapostavljen;

2.  poziva novo predsednico Komisije, naj sprejme konkretne ukrepe za večjo prepoznavnost delovanja EU v zvezi s pravicami otrok, kot je imenovanje javne osebnosti na visoki ravni za predstavnika EU za otrokove pravice; predlaga, da bi bil ta predstavnik izrecno in izključno odgovoren za otroke, bil bi referenčna točka za vse zadeve EU in politična področja, povezana z otroki, ter bi zagotovil dosleden in usklajen pristop k varstvu otrokovih pravic v vseh notranjih in zunanjih politikah in ukrepih EU; poziva k ustanovitvi centra EU za zaščito otrok, ki bi zagotavljal tak učinkovit in usklajen pristop ter učinkovit in usklajen odziv na spolno zlorabo otrok in vse oblike nasilja nad otroki;

3.  poziva Komisijo in države članice, naj načelo otrokove koristi v celoti upoštevajo povsod v zakonodaji, pri vseh odločitvah vladnih predstavnikov na vseh ravneh in vseh odločitvah sodišč, ter države članice spodbuja, naj si izmenjujejo primere dobre prakse, s tem pa izboljšajo pravilno uporabo tega načela po vsej Uniji;

4.  pozdravlja zavezo nove Komisije, da bo predstavila novo celovito strategijo o otrokovih pravicah; želi spomniti na zavezo EU, da bo varovala pravice otrok, kot je določeno v členu 3(3) PEU, členu 24 Listine o temeljnih pravicah in v revidiranem Evropskem soglasju o razvoju; poziva Komisijo, naj predstavi strategijo za podporo in zaščito otrok povsod, brez izjeme, vključno s posebnim proračunom in označevalcem za otroke pri dodeljevanju proračunskih sredstev Komisije, kar bi omogočilo merjenje in spremljanje naložb EU v otroke in zagotovilo odgovornost;

5.  poziva Komisijo, da razišče, kako lahko EU kot subjekt pristopi h Konvenciji o otrokovih pravicah;

6.  opozarja, da so vsi cilji trajnostnega razvoja pomembni za varovanje otrokovih pravic; poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozen in celovit okvir za pravice otrok za EU in njene države članice, ki bi jim omogočil uresničitev 17 ciljev trajnostnega razvoja, zlasti z dosego cilja trajnostnega razvoja, ki je najbolj povezan z otroki, in z uporabo kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja, ki so neposredno povezani s pravicami otrok;

7.  opozarja, da imajo podnebne spremembe in okoljska tveganja, ki jih povzroča človekova dejavnost, vključno z onesnaževanjem zraka, endokrinimi motilci in pesticidi, škodljiv učinek na otroke; poziva EU in države članice, naj okrepijo delovanje za zagotovitev zdravega okolja za otroke in se borijo proti negativnim učinkom podnebnih sprememb, zlasti z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov v skladu s Pariškim sporazumom;

8.  ugotavlja, da imajo razlike med spoloma velik vpliv na kakovost življenja otrok; ker je spol kljub izjemnemu napredku še vedno eden od glavnih razlogov za neenakost, izključenost in nasilje po svetu in močno vpliva na otroke;

9.  poudarja, da so otroci ranljivi potrošniki, in zato poziva države članice, naj jih zaščitijo pred agresivnim, zavajajočim in vsiljivim oglaševanjem in profiliranjem otrok v komercialne namene, da bi zagotovile, da avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih posredujejo ponudniki medijskih storitev in ponudniki platform za izmenjavo videoposnetkov pod njihovo jurisdikcijo, ne spodbujajo vedenja, ki škoduje zdravju ali varnosti otrok, zlasti kar zadeva hrano in pijače, ki imajo visoko vsebnost soli, sladkorja ali maščob ali drugače ne izpolnjujejo nacionalnih ali mednarodnih smernic o prehrani;

10.  pozdravlja dejstvo, da je izkoreninjenje dela otrok ena od prednostnih nalog nove Komisije; poziva novo Komisijo, naj uporabi pristop ničelne tolerance do dela otrok; poziva k sprejetju ukrepov, zaradi katerih bi bile gospodarske panoge primorane izkoreniniti delo otrok; poziva EU in njene države članice, naj zagotovijo, da blago, ki kroži na njihovem ozemlju, ni bilo proizvedeno s prisilnim delom ali delom otrok;

Notranje politike

Odprava vseh oblik nasilja nad otroki

11.  obsoja vse oblike nasilja nad otroki, vključno s fizičnim, spolnim in verbalnim zlorabljanjem, nasiljem na spletu in zunaj njega, prisilno poroko, otroškim delom, prostitucijo, trgovino z ljudmi, trgovino z organi, mučenjem, drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim ravnanjem ali kaznovanjem, uboji iz časti, pohabljanjem ženskih spolnih organov, uporabo otrok vojakov in otrok kot živega ščita, prikrajševanjem, zanemarjanjem in neustreznim prehranjevanjem otrok; meni, da se tradicija, kultura, vera ali prepričanja, politična ali druga stališča ne bi smela nikoli uporabljati kot opravičilo za nasilje nad otroki; izpostavlja pomembno vlogo, ki jo lahko imajo skupnosti in organizacije civilne družbe pri odpravljanju vseh oblik nasilja nad otroki;

12.  poziva države članice, naj pripravijo zakonodajo, ki bo prepovedovala in določala kazen za telesno kaznovanje otrok, ali zagotovijo učinkovito izvajanje te zakonodaje, če že obstaja;

13.  poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo nacionalno strategijo in vzpostavijo celovit pristop z več deležniki za izkoreninjenje spolnega nasilja in zlorabe otrok na spletu in zunaj njega; poudarja, da je sodelovanje z industrijo bistveno, in poziva podjetja IKT in spletne platforme, naj prevzamejo svoj del odgovornosti v boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok na spletu; poudarja, kako pomembno je, da države članice poleg kampanj, namenjenim staršem, začnejo nacionalne kampanje za ozaveščanje, s katerimi bodo otroke na njim prijazen način seznanile s tveganji in grožnjami, povezanimi z internetom;

14.  pozdravlja sklepe Sveta z dne 8. oktobra 2019 o boju proti spolni zlorabi otrok ter poziva sedanje in prihodnja predsedstva Sveta, naj okrepijo prizadevanja za zagotovitev, da bodo države članice sprejele konkretne ukrepe za boljšo pomoč žrtvam in da bodo izvajale učinkovite ukrepe v zvezi s preventivo, preiskovanjem in pregonom, s katerimi bodo zagotovile, da bodo storilci privedeni pred sodišče;

15.  poziva države članice, naj v celoti izvajajo Direktivo 2011/93/EU in resolucijo Parlamenta o izvajanju Direktive 2011/93/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji(9); poziva države članice, ki so države pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem (Lanzarotska konvencija), naj izvajajo priporočila lanzarotskega odbora (odbor pogodbenic Lanzarotske konvencije);

16.  priznava, da se organi kazenskega pregona soočajo z doslej največjim porastom poročil o posnetkih spolnih zlorab otrok na spletu in je spopadanje z obsegom dela zanje ogromen izziv, pri tem pa svoja prizadevanja osredotočajo na posnetke, ki prikazujejo najmlajše, najbolj ranljive žrtve; poudarja, da je potrebnih več naložb, zlasti iz industrije in zasebnega sektorja, v raziskave in razvoj ter nove tehnologije za odkrivanje posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu in za pospešitev postopkov, da se ti umaknejo in odstranijo;

17.  poziva države članice, naj okrepijo sodelovanje med organi kazenskega pregona in organizacijami civilne družbe, vključno z mrežami odprtih telefonov, ki se borijo proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok; poziva Komisijo, naj podpre organizacije, ki se borijo proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok, kot je na primer WePROTECT Global Alliance;

18.  poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe, da odpravijo spolno zlorabo otrok z vlaganjem v preventivne ukrepe, opredelitvijo posebnih programov za morebitne kršitelje in zagotavljanjem učinkovite podpore žrtvam;

19.   poziva Komisijo, naj posodobi strategijo „Boljši internet za otroke“ iz leta 2012(10);

Vlaganje v otroke

20.  poziva EU in države članice, naj vlagajo v javne storitve za otroke, med njimi otroško varstvo, izobraževanje in zdravje, zlasti pa naj razširijo javno mrežo otroških vrtcev, jasli in javnih storitev, ki ponujajo prostočasne dejavnosti za otroke;

21.  poziva države članice, naj sprejmejo zakone za zaščito in okrepitev materinskih in očetovskih pravic, da bi zagotovili zdravo in stabilno okolje za otroke, zlasti v prvih mesecih življenja; poziva EU in njene države članice, naj zagotovijo celovito izvajanje direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, saj bo boljše in pravičnejše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem pozitivno vplivalo na dobrobit otrok; opozarja, da imajo otroci pravico do stikov s starši in da potrebujejo dovolj časa skupaj in dovolj prihodkov za varnost in srečo;

22.  poziva EU in njene države članice, naj okrepijo prizadevanja za odpravo revščine s sprejetjem dodatnega priporočila Sveta o vlaganju v otroke, da se posodobi in nadgradi politični okvir Komisije, ki bo države članice vodil pri prizadevanjih, da bi otroci odraščali v vključujočih in uspešnih družbah, kjer nihče ne bo zapostavljen, ter z določitvijo ciljev v agendi EU 2030 za zmanjšanje revščine otrok za polovico; ponovno poudarja, da je treba izboljšati zbiranje razčlenjenih podatkov, da bi pomagali spremljati in oceniti napredek pri odpravljanju revščine in socialne izključenosti otrok;

23.  poziva države članice, naj podprejo vzpostavitev evropskega jamstva za otroke z ustreznimi viri za spodbuditev reform nacionalne politike, da bi prispevali k enakemu dostopu otrok do brezplačnega zdravstvenega varstva, brezplačnega izobraževanja, brezplačnega otroškega varstva, dostojnega stanovanja in ustrezne prehrane za izkoreninjenje revščine in socialne izključenosti otrok; opozarja na pomen uvedbe otrokovih pravic in dobrega počutja kot meril v priporočilih za posamezne države v okviru evropskega semestra in v skladu z evropskim stebrom socialnih pravic;

24.  poziva EU in države članice, naj vlagajo v otroke in mladostnike ter jim zagotovijo spretnosti in znanje, ki jih potrebujejo za trg dela, da bodo lahko uveljavljali svojo pravico do uspeha in v celoti izpolnili potencial kot nosilci sprememb v družbi;

25.  spodbuja države članice, naj vlagajo v preventivne ukrepe za spopadanje z naraščajočim pojavom motenj v duševnem zdravju otrok(11) v svojih nacionalnih sistemih ter zagotovijo, da imajo šole na voljo dovolj sredstev za zagotavljanje svetovanja in da so učitelji ustrezno usposobljeni;

26.  poziva države članice in Komisijo, naj otroke nedvoumno obravnavajo kot prednostne pri načrtovanju in izvajanju regionalnih in kohezijskih politik, na primer evropske strategije o invalidnosti, okvira EU za nacionalne strategije in strategije vključevanja Romov ter politike EU za enakost in nediskriminacijo;

Izobraževanje

27.  poziva države članice, naj vsem otrokom zagotovijo pravico do izobraževanja;

28.  poudarja pomen celostnega pristopa k izobraževanju, ki je namenjen povečanju zmogljivosti otrok za uporabo akademskega učenja kot vzvoda za čustveni in socialni razvoj, cilji tega pristopa pa je tudi psihološka, socialna in čustvena rast; poudarja pomen ustvarjalnosti, umetnosti in kulture pri izobraževanju;

29.  spodbuja države članice, naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja ter boj proti njemu in za zagotovitev dostopa do kakovostnega izobraževanja od zgornjega otroštva do najstniških let, ki bo pravičen glede na spol, tudi za invalidne in marginalizirane otroke ter tiste otroke, ki živijo na območjih, ki so jih prizadele humanitarne ali druge nesreče;

30.  poudarja, da morata biti vključenost in inovativnost glavni načeli izobraževanja in usposabljanja v digitalni dobi; meni, da digitalna tehnologija ne bi smela povečevati obstoječih neenakosti, temveč bi jo bilo treba uporabiti za premostitev digitalnega razkoraka med učenci in dijaki iz različnih socialno-ekonomskih okolij in regij EU; poudarja, da mora pristop, ki temelji na vključevanju, izkoristiti celotni potencial virov, ki jih zagotavlja nova digitalna tehnologija, vključno s posameznikom prilagojenim izobraževanjem in partnerstvi med izobraževalnimi ustanovami, saj lahko tak pristop ljudem iz prikrajšanih skupin in tistim z manj priložnostmi omogoči dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja ter podpira vključevanje migrantov, beguncev in manjšin;

31.  poziva države članice, naj mladim v šolah zagotovijo pravico do vključujočega izobraževanja in dostop do celostnih in starosti primernih informacij o spolu in spolnosti ter dostop do spolnega in reproduktivnega zdravstvenega varstva in izobraževanja o odnosih, zlasti glede na ukrepe, ki so jih sprejele nekatere države, ki šolam prepovedujejo obravnavo spolne usmerjenosti in spolne identitete;

Otrokom prijazno pravosodje/dostop do sodnega varstva za otroke

32.   poziva države članice, naj hitro in učinkovito prenesejo in v celoti izvajajo Direktivo (EU) 2016/800 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku(12);

33.   poziva države članice, naj izvajajo smernice Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje(13); poudarja, da je treba pri odločitvah o otrocih, ki pridejo v stik s pravosodnim sistemom, vedno upoštevati največjo korist otroka in da je treba v skladu z 12. členom Konvencije o otrokovih pravicah vedno zagotoviti pravico otroka, da se ga zasliši; opozarja, da bi bilo treba uvesti posebne zaščitne ukrepe za otroke, ki pridejo v stik s pravosodnim sistemom, tudi v družinskih zadevah, kot sta razveza ali posvojitev, ter v upravnih postopkih;

Otroci pri migraciji

34.  opozarja, da bi morale biti otrokove koristi najpomembnejše vodilo pri vseh odločitvah v zvezi z otroki in migracijami;

35.  poziva države članice, naj v celoti izvedejo sveženj skupnega evropskega azilnega sistema, da bi se izboljšale razmere za vse otroke, ki migrirajo, zlasti za mladoletnike brez spremstva v EU; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj obravnavajo sedanje zaskrbljujoče stanje otrok na žariščnih točkah migrantov v EU; poziva EU in države članice, naj pospešijo ukrepe za odpravo pridržanja otrok v okviru migracij po vsej EU v skladu z Newyorško deklaracijo za begunce in migrante(14) in si prizadevajo za alternativo odvzemu prostosti v okviru lokalnih skupnosti ter naj dajo prednost vključevanju, izobraževanju in psihološki podpori;

36.  poudarja, da je mladoletnik brez spremstva v prvi vrsti otrok, ki je lahko v nevarnosti, zato si morajo države članice in Unija pri njegovi obravnavi kot vodilno načelo zastaviti otrokovo zaščito in ne politike v zvezi z migracijami ter tako spoštovati temeljno načelo koristi otroka; poziva države članice, naj izvajajo resolucijo Parlamenta z dne 12. septembra 2013 o položaju mladoletnikov brez spremstva v EU(15) ter poziva Komisijo, naj obnovi svoj akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva (2011–2014);

37.  poziva vse države članice, naj v skladu s členom 10 Konvencije OZN o otrokovih pravicah omogočajo pozitivno, humano in hitro ponovno združevanje družin;

38.  je zaskrbljen nad dejstvom, da se otroci še naprej rojevajo brez državljanstva, tudi v EU, in so še naprej izključeni iz dostopa do osnovnih pravic, vključno z zdravstvenim varstvom, izobraževanjem in socialnim varstvom; ponovno poziva države članice, naj v skladu z mednarodnim pravom rešijo vprašanje otrok brez državljanstva v EU in zunaj nje; poziva Komisijo, naj spodbuja splošni dostop do registracije rojstev in pravico otroka do pridobitve državljanstva, da bi odpravili tveganje apatridnosti;

Ranljivi otroci

39.  poziva države članice, naj vsakega otroka obravnavajo predvsem kot otroka, ne glede na njegovo socialno ali etnično poreklo, spol, spolno usmerjenost, sposobnost ali migrantski status;

40.  poudarja, kako pomembno je, da države članice oblikujejo presečni pristop k boju proti vsem oblikam diskriminacije otrok, ob upoštevanju njihove ranljivosti, zlasti invalidov, migrantov, otrok iz migrantskih družin, otrok iz manjšin in verskih skupin, otrok LGBTI, otrok tujih bojevnikov, pridržanih otrok, otrok zaprtih staršev, otrok staršev LGBTI, otrok v skrbništvu in apatridnih otrok ali otrok brez dokumentov, ki so na različnih podlagah nesorazmerno izpostavljeni diskriminaciji, zaradi česar je potreben poseben pristop za obravnavanje njihovih posebnih potreb; poziva države članice, naj končno sprejmejo horizontalno direktivo o diskriminaciji;

41.  obsoja vse oblike nasilja na podlagi spola in poziva države članice, naj uveljavijo konkretne ukrepe za odpravo porok otrok, pohabljanja ženskih spolovil in drugih škodljivih praks, ki pomenijo hude kršitve pravic otrok; zato poziva države članice, naj ratificirajo Istanbulsko konvencijo in sprejmejo nadaljnje ukrepe na podlagi resolucij Parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o preprečevanju porok otrok, z dne 4. julija 2018 z naslovom „Zunanji strategiji EU proti zgodnjim porokam in prisilnim porokam naproti – naslednji ukrepi“ ter z dne 7. februarja 2018 o ničelni strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil(16);

42.  poudarja, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti invalidnim otrokom; odločno obsoja vse oblike nasilja nad njimi, vključno z nasiljem, ki je posledica slabega ravnanja ali neustrezne oskrbe; poziva države članice, naj invalidnim otrokom zagotovijo dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja, da bodo lahko dosegli najvišjo stopnjo neodvisnosti in socialne vključenosti, ter dostop do oskrbe; zato poziva države članice, naj izvajajo standarde iz Konvencije OZN o otrokovih pravicah, Konvencije o pravicah invalidov in v smernicah OZN za nadomestno skrb za otroke;

43.  poziva države članice, naj zagotovijo, da se prepreči nepotrebno ločevanje družin ter da se okrepijo storitve v družini in skupnosti, da bodo lahko vsi otroci odraščali v družinah in skupnostih in ne v zavodih; poziva Komisijo, naj uporabi sklade EU v podporo prehodu od institucionalnih storitev k storitvam v okviru lokalnih skupnosti, v EU in zunaj nje;

44.  poziva države članice, naj zagotovijo, da se pri obravnavi otrok v zaporu upošteva največjo korist zanje; opozarja, da bi morali otroci v zaporu imeti zagotovljeno varstvo, zaščito in vso individualno pomoč (socialno, izobraževalno, poklicno, psihološko, zdravstveno in telesno), ki jo potrebujejo glede na njihovo starost, spol in osebnost; poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo otroci v zaporu prek obiskov in dopisovanja vzdrževali redne in smiselne stike s starši, družino in prijatelji;

45.  je zaskrbljen zaradi velikega števila pogrešanih otrok v Evropi ; spodbuja države članice, naj okrepijo čezmejno sodelovanje, izmenjavo informacij in usklajevanje med organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organi za zaščito otrok, da bi identificirali, poiskali in zaščitili pogrešane otroke, pri tem pa zagotovili, da so otrokove koristi vedno najpomembnejše; poziva države članice, naj nemudoma začnejo izvajati obveznost zagotavljanja ustreznega financiranja, da bi zagotovili neprekinjenost in kakovost delovanja odprtih telefonov za pogrešane otroke v EU, kot se to zahteva v evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, sprejetem leta 2018;

46.  ponovno opozarja na ključni pomen zagotavljanja spoštovanja pravic vseh deklet in fantov, ki so žrtve trgovine z ljudmi, ne glede na njihov državljanski status; poziva države članice, naj v celoti izvajajo direktivo EU o boju proti trgovini z ljudmi, s posebnim poudarkom na preventivnih ukrepih; poudarja, kako pomembno je, da države članice okrepijo svoja prizadevanja za zagotavljanje odgovornosti v razmerju do žrtev trgovine z ljudmi, pri izkoreninjenju tega kaznivega dejanja ter pri boju proti nekaznovanju, ki še vedno prevladuje za trgovce z ljudmi, izkoriščevalce, dobičkarje in izvrševalce zlorab, tudi s kriminalizacijo uporabe storitev, izterjanih od žrtev trgovine z ljudmi, za vse oblike izkoriščanja;

Sodelovanje otrok

47.  poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo in izvajajo izjavo o sodelovanju otrok iz Bukarešte(17); poudarja, da se kultura udeležbe otrok lahko gradi na vseh ravneh – v družini, skupnosti, na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni – in lahko prinese kratkoročne in dolgoročne koristi za družbo;

48.  poziva države članice, naj okrepijo sodelovanje otrok v svoji zakonodaji, ter spodbuja države članice in Komisijo, naj vzpostavijo smiselne mehanizme za sodelovanje otrok, kot so sveti za otroke, pri delu evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih parlamentarnih skupščin, zlasti na ključnih političnih področjih;

49.  poziva Komisijo, naj v postopek posvetovanja pred konferenco o prihodnosti Evrope vključi tudi otroke;

50.  opozarja institucije EU in države članice na pomen akcij mobilizacije za boj proti podnebnim spremembam, ki jih vodijo otroci in mladi in so ključnega pomena pri vplivanju na evropsko politično agendo ter odličen primer, kako se otroci vse bolj vključujejo v javno politiko in so vse bolj sposobni izraziti svojo voljo, da kot državljani, ki jih spremembe zadevajo, izrazijo svoje mnenje;

Zunanja politika

51.  poziva države, ki še niso ratificirale Konvencije OZN o otrokovih pravicah in njenih dodatnih protokolov, naj to storijo čim prej;

52.  poziva države članice, naj okrepijo sodelovanje in dialog s tretjimi državami, da bi povečale ozaveščenost in zagovarjale spoštovanje pravic otrok povsod po svetu ter da noben otrok ne bi bil zapostavljen; poziva EU in države članice, naj sodelujejo s partnerskimi državami ter podpirajo sprejetje in izvajanje zakonodaje, politik, proračunov in programov ukrepov, ki vključujejo vse otroke in vključujejo prepoznavanje vseh oblik diskriminacije in nasilja, vključno s tistimi na podlagi starosti, spola in invalidnosti, ki posameznim otrokom in skupinam otrok preprečujejo uresničevanje njihovih pravic, ter naj sprejemajo ali spodbujajo potrebne ukrepe za odpravo teh ovir in zagotavljajo, da se upoštevajo koristi vseh otrok;

53.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije, naj pravice in zaščito otrok postavi med prednostne naloge vsega zunanjega delovanja Unije, da bi zagotovili učinkovito vključevanje pravic in zaščite otrok tudi v dialoge o človekovih pravicah, mednarodne in trgovinske sporazume, proces pristopanja k Uniji, evropsko sosedsko politiko in zunanje odnose EU s tretjimi državami, zlasti z državami v konfliktu; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj Parlamentu vsako leto poroča o rezultatih, ki jih je prineslo zunanje delovanje Unije, osredotočeno na otroke;

54.  poziva Komisijo, naj poveča svoja prizadevanja za vključevanje pravic in zaščite otrok v razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, da bi zagotovili ustrezno financiranje in da bi se zvišala raven zaščite otrok, prizadetih zaradi konfliktov, izrednih razmer, nesreč, ki jih povzroči človek, ali naravnih nesreč, notranje razseljenih otrok ter migrantskih in begunskih otrok, ter da bi zagotovili, da se spoštujejo njihove temeljne pravice;

55.  poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo sistemske rešitve za boj proti medgeneracijski revščini; poudarja, da je bistvenega pomena, da novi večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 odraža nujno potrebo po boju proti revščini otrok tako v EU kot zunaj nje, prek zunanjih ukrepov; poudarja, kako pomembna je uradna razvojna pomoč kot ključni instrument za izkoreninjenje revščine, in opozarja na ustrezne zaveze EU in njenih držav članic v zvezi z uradno razvojno pomočjo, vključno z zavezanostjo cilju porabe 0,7 % bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč;

56.  poziva Komisijo in države članice, naj financirajo in zagotavljajo enak dostop do osnovnih storitev in izobraževanja v krajih, kjer vladajo izredne razmere, kot so konflikti in naravne nesreče; poudarja dejstvo, da lahko dostop do izobraževanja otroke zaščiti pred fizičnimi nevarnostmi, v katerih se znajdejo, vključno z zlorabami, izkoriščanjem, spolnim nasiljem, povezanim s konflikti, ter novačenjem in izkoriščanjem s strani oboroženih sil in oboroženih skupin, ter da izobraževanje koristi vsem skupnostim, spodbuja gospodarsko rast, zmanjšuje revščino in neenakost ter povečuje zmožnost posameznikov za zdravo življenje, udeležbo v družbi ter ponovno vzpostavitev miru in stabilnosti;

57.  poziva Komisijo, naj ukrepa na podlagi resolucije Parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o odpravi porok otrok; poziva EU in države članice, naj uporabijo enotne pravne standarde za postopek obravnavanja porok otrok, sodelujejo s tretjimi državami in zagotovijo usposabljanje in tehnično pomoč pri sprejemanju in izvrševanju zakonodaje, ki bo prepovedovala zgodnje in prisilne poroke, vključno z najnižjo starostjo za sklenitev zakonske zveze; poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za spodbujanje izmenjave najboljših praks o najnižji starosti za sklenitev zakonske zveze in nepriznavanju porok migrantskih otrok, ki prihajajo v Evropo, ter sprejmejo nacionalne ukrepe za preprečevanje potovanja otrok v tujino zaradi poroke zunaj EU; poziva Komisijo, naj evropsko leto nameni boju proti zgodnjim in prisilnim porokam ter porokam otrok;

58.  poziva Komisijo in države članice, naj v okviru trgovinskih pogajanj in sporazumov za preprečevanje dela otrok zagotovijo izvajanje zavezujočih standardov glede dolžne skrbnosti na področju človekovih pravic in okolja;

Otroci v oboroženih spopadih

59.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj sistematično opozarja na hude kršitve zoper otroke, udeležene v konfliktih, zlasti tiste, ki so omenjene v letnem poročilu generalnega sekretarja Združenih narodov o otrocih v oboroženih spopadih; poziva podpredsednico/visoko predstavnico in Komisijo, naj učinkovito in celovito obravnavata kratko-, srednje- in dolgoročni vpliv oboroženih spopadov na otroke z uporabo različnih orodij, ki so na voljo, vključno z novimi in okrepljenimi smernicami EU o otrocih v oboroženih spopadih;

60.  poziva Komisijo, naj zagotovi podporo in ustrezno ter dolgoročno financiranje programov rehabilitacije in ponovnega vključevanja za otroke, ki so bili udeleženi v konfliktih, ter jim zagotovi zaščiteno okolje, v katerem bodo psihološka oskrba in podpora ter izobraževanje temeljnega pomena, s posebnim poudarkom na posebnih izzivih, s katerimi se dekleta soočajo pri demobilizaciji in ponovnem vključevanju v družbo;

61.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer, v katerih živijo otroci tujih bojevnikov v severovzhodni Siriji, in poziva države članice, naj vse evropske otroke vrnejo v domovino, pri čemer naj upoštevajo njihove posebne družinske razmere in največjo korist otroka ter zagotovijo potrebno podporo za njihovo rehabilitacijo in ponovno vključevanje; obžaluje pomanjkanje ukrepov v državah članicah EU in pomanjkanje usklajevanja na ravni EU;

62.  je zelo zaskrbljen zaradi velikega števila preverjenih usmrtitev in pohabljanja otrok v oboroženih spopadih; ponovno poudarja, da se otroci še naprej uporabljajo kot orožje, samomorilski bombni napadalci, spolni sužnji in živi ščiti ter da so prisiljeni prevzeti aktivno vlogo v sovražnostih; odločno obsoja vključevanje otrok v oborožene spopade; ugotavlja, da so konflikti povzročili na stotine otroških žrtev, pogosto zaradi namernih napadov na civilno prebivalstvo in humanitarno infrastrukturo; v zvezi s tem poziva države članice EU, naj ne prodajajo orožja in vojaške opreme nobeni od strani, vpletenih v konflikte;

o
o   o

63.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 335, 17.12.2011, str. 1.
(2) UL L 132, 21.5.2016, str. 1.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0201.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0128.
(5) Poročilo Agencije za temeljne pravice z naslovom Combating child poverty: an issue of fundamental rights (Boj proti revščini otrok: vprašanje temeljnih pravic) https://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty
(6) Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije za naslovom Air pollution and child health, prescribing clear air (Onesnaženost zraka in zdravje otrok, predpisovanje čistega zraka), 2018, https://www.who.int/ceh/publications/Advance-copy-Oct24_18150_Air-Pollution-and-Child-Health-merged-compressed.pdf?ua=1
(7) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
(8) https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf
(9) UL C 369, 11.10.2018, str. 96.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=COM%3A2012%3A0196%3AFIN
(11) Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je leta 2016 62 000 mladostnikov umrlo zaradi samopoškodb, ki so zdaj tretji najpogostejši vzrok smrti pri mladostnikih, starih od 18 do 19 let.
(12) UL L 132, 21.5.2016, str. 1.
(13) https://rm.coe.int/16804b2cf3
(14) https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1
(15) UL C 93, 9.3.2016, str. 165.
(16) UL C 463, 21.12.2018, str. 26.
(17) https://chilrendeclaration.typeform.com/to/h8dSPt

Zadnja posodobitev: 5. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov