Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2876(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0180/2019

Ingivna texter :

B9-0180/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0066

Antagna texter
PDF 177kWORD 57k
Tisdagen den 26 november 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter
P9_TA(2019)0066B9-0180/2019

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2019 om barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (2019/2876(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter (nedan kallad barnkonventionen) av den 20 november 1989,

–  med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden(2),

–  med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt princip 11 om barnomsorg och stöd för barn,

–  med beaktande av sin resolution av den 3 maj 2018 om skydd av migrerande barn(3), och kommissionens meddelande av den 12 april 2017 om att skydda migrerande barn (COM(2017)0211),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2019 om intersexuella personers rättigheter(4),

–  med beaktande av den allmänna kommentaren nr 10 av den 25 april 2007 från kommittén för barnets rättigheter om barns rättigheter i samband med rättskipning som rör unga,

–  med beaktande av den allmänna kommentaren nr 13 av den 18 april 2011 från kommittén för barnets rättigheter om barns rätt till frihet från alla former av våld,

–  med beaktande av den allmänna kommentaren nr 14 av den 29 maj 2013 från kommittén för barnets rättigheter om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet,

–  med beaktande av artikel 37 i barnkonventionen, den allmänna kommentaren nr 6 av den 1 september 2005 från FN:s kommitté för barnets rättigheter, och rapporten av den 28 september 2012 från FN:s kommitté för barnets rättigheter om dagen för en allmän diskussion om alla barns rättigheter i samband med internationell migration,

–  med beaktande av Unicefs rapport The State of the World’s Children 2019,

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I artikel 1 i barnkonventionen fastställs att det med barn avses ”varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet”.

B.  Det bor 100 miljoner barn i Europa, vilket utgör 20 % av EU:s befolkning, och barn under 18 år utgör mer än 40 % av befolkningen i utvecklingsländerna.

C.  Främjandet av barnets rättigheter är ett uttryckligt mål i EU:s politik och förankrat i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, enligt vilken barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla EU-åtgärder.

D.  Barnkonventionen är ett av de mest ratificerade av alla internationella fördrag om mänskliga rättigheter – den har ratificerats av alla EU:s medlemsstater och den fastställer tydliga rättsliga skyldigheter att främja, skydda och upprätthålla rättigheterna för alla barn inom sin jurisdiktion. Europaparlamentet kommer den 20 november att stå värd för en högnivåkonferens för att uppmärksamma barnkonventionens 30‑årsjubileum. Europaparlamentets talman har lovat att den internationella barndagen kommer att firas varje år den 20 november med ett evenemang i Europaparlamentet, där även barn deltar.

E.  Barnets rättigheter fortsätter att kränkas i många delar av världen, även i EU:s medlemsstater, till följd av våld, övergrepp, utnyttjande, fattigdom, social utestängning och diskriminering på grund av religion, funktionsnedsättning, kön, sexuell identitet, ålder, etnicitet, migrations- eller bosättningsstatus.

F.  Artikel 12 i barnkonventionen och artikel 24 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna respekterar barns rätt att bli hörda och att få sina åsikter beaktade i alla frågor som berör honom eller henne med hänsyn till barnets ålder och mognad.

G.  I artikel 5 i barnkonventionen anges att konventionsstaterna ”ska respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar eller, där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgade familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, att på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention”.

H.  Globala frågor, såsom klimatförändringar, ny teknik och digitalisering, innebär nya hot mot barn, men också nya möjligheter att skaffa sig kunskaper och knyta kontakter.

I.  EU har åtagit sig att genomföra de 17 målen för hållbar utveckling, både i sin inre och yttre politik, inbegripet mål nr 16.2 om att ”eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn”.

J.  I EU riskerar nästan 25 miljoner barn under 18 år att drabbas av fattigdom eller social utestängning. Fattigdom berövar barnen på deras utbildningsmöjligheter, barnomsorg, tillgång till hälso- och sjukvård, tillräcklig kost och boende, familjestöd och till och med skyddet mot våld, och kan få mycket långvariga effekter. Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har betonat att kampen mot barnfattigdom också är en fråga om grundläggande rättigheter och rättsliga skyldigheter(5).

K.  I det reviderade europeiska samförståndet om utveckling konstateras att barn och ungdomar kan åstadkomma utveckling och förändring, och att de tack vare sin innovationsförmåga på ett avgörande sätt kan bidra till Agenda 2030. I samförståndet försäkras att EU och dess medlemsstater kommer att stärka ungdomars rättigheter och ge dem möjlighet att hantera offentliga angelägenheter genom att främja deras deltagande i den lokala ekonomin och det lokala samhället samt inom beslutsfattandet.

L.  Investeringar i barnens framtid, vikten av att skydda barn genom en övergripande strategi för barnets rättigheter och inrättandet av en ”barngaranti”, som ett verktyg för att bekämpa fattigdom och för att se till att barn har tillgång till grundläggande tjänster, lyfts fram som topprioriteringar i uppdragsbeskrivningen för kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, Dubravka Šuica, och den nominerade kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning, Nicolas Schmit.

M.  Barn utgör en utsatt grupp, som drabbas hårt av de negativa effekterna av klimatförändringar, och barn är bland de första offren för dessa negativa effekter, såsom torka, översvämningar och stormar, livsmedelskriser och föroreningar. Mer än ett av fyra dödsfall bland barn under fem år i världen kan direkt eller indirekt kopplas till miljörisker(6).

N.  Nästan vart fjärde offer för människohandel som registreras i EU är ett barn, också när det gäller människohandel i deras egna medlemsstater. Det är främst flickor som utsätts för människohandel för sexuellt utnyttjande(7).

O.  Sexuellt utnyttjande av barn på nätet är en allvarlig kränkning av barnens grundläggande rättigheter och ett enormt trauma som kan få långvariga konsekvenser för de barn som faller offer och förfölja dem långt in i vuxen ålder. Detta fenomen håller på att bli allt vanligare. Nya brottsformer såsom ”hämndporr” och sexuell utpressning ökar på internet. Medlemsstaterna måste vidta konkreta åtgärder mot detta. Enligt de senaste uppgifterna har antalet bilder som visar sexuella övergrepp mot barn på nätet ökat dramatiskt och i en snabbare takt än någonsin, och på grund av internet har det spritts alltmer. Det rapporteras om mer än 45 miljoner bilder och videor på internet som betecknats som sexuella övergrepp mot barn(8).

P.  Barnets rätt till utbildning måste alltid garanteras.

Allmänna kommentarer

1.  Europaparlamentet anser att barnets rättigheter bör vara i centrum för EU:s politik och att 30-årsjubileet för barnkonventionen utgör ett unikt tillfälle att se till att hela konventionen genomförs inom politiken och i praktiken, och att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa respekt för alla barns rättigheter överallt, särskilt de mest utsatta barnens rättigheter, och att ingen lämnas utanför.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionens tillträdande ordförande att vidta konkreta åtgärder för att ge EU:s åtgärder när det gäller barnets rättigheter större synlighet, till exempel genom att utse en offentlig person som EU:s företrädare för barnets rättigheter. Parlamentet föreslår att denna företrädare ska ha ett uttryckligt och exklusivt ansvar för barn, fungera som en referenspunkt för alla EU-frågor och politikområden som rör barn och säkerställa en konsekvent och samordnad strategi för skyddet av barnets rättigheter i EU:s alla inre och yttre politikområden och åtgärder. Parlamentet begär att ett EU‑centrum för skydd av barn inrättas, som ska säkerställa en effektiv och samordnad strategi och vidta effektiva och samordnade insatser mot sexuella övergrepp mot barn och allt våld mot barn.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att principen om barnets bästa alltid efterlevs i all lagstiftning, i alla beslut som fattas av regeringsföreträdare på alla nivåer samt i alla domstolsbeslut, och uppmanar medlemsstaterna att utbyta bästa praxis för att förbättra tillämpningen av principen om barnets bästa i hela EU.

4.  Europaparlamentet välkomnar den nya kommissionens åtagande att lägga fram en ny övergripande strategi för barnets rättigheter. Parlamentet påminner om EU:s åtagande att skydda barnets rättigheter i enlighet med artikel 3.3 i EUF-fördraget, artikel 24 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, och i det europeiska samförståndet om utveckling. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en strategi för att stödja och skydda barn överallt, utan undantag, inbegripet en särskild budget och en barnmarkör vid fördelningen av kommissionens budgetar, som gör det möjligt att mäta och övervaka EU:s satsningar på barn och säkerställa ansvarsskyldighet.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur EU som ett organ kan ansluta sig till barnkonventionen.

6.  Europaparlamentet påminner om att FN:s mål för hållbar utveckling är relevanta för att försvara barnets rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ambitiös och övergripande ram för barnets rättigheter för EU och dess medlemsstater, som gör det möjligt för dem att uppfylla de 17 målen för hållbar utveckling, särskilt genom att uppnå de mål för hållbar utveckling som är närmast knutna till barn och genom att använda indikatorer för målen för hållbar utveckling som är direkt kopplade till barnets rättigheter.

7.  Europaparlamentet erinrar om att klimatförändringar och miljörisker som orsakas av mänsklig verksamhet, bland annat luftföroreningar, hormonstörande ämnen och bekämpningsmedel, har en skadlig inverkan på barn. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att göra mer för att skapa en sund miljö för barn och bekämpa de negativa effekterna av klimatförändringarna, i enlighet med Parisavtalet.

8.  Europaparlamentet konstaterar att bristande jämställdhet har en mycket stor inverkan på barns livskvalitet. Trots anmärkningsvärda framsteg är kön fortfarande en av de främsta orsakerna till ojämlikhet, utestängning och våld runt om i världen och har en djupgående inverkan på barn.

9.  Europaparlamentet framhåller att barn är sårbara konsumenter och uppmanar därför medlemsstaterna att skydda barn från aggressiv, vilseledande och påträngande reklam samt profilering av barn för kommersiella ändamål, för att se till att audiovisuella kommersiella meddelanden som tillhandahålls av leverantörer av medietjänster och av videodelningsplattformar under deras jurisdiktion inte uppmuntrar till ett beteende som är skadligt för barns hälsa eller säkerhet, särskilt när det gäller livsmedel och drycker som innehåller mycket salt, socker eller fett, eller som på annat sätt inte uppfyller nationella eller internationella näringsriktlinjer.

10.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att en av kommissionens nya prioriteringar är att utrota barnarbete. Parlamentet uppmanar den nya kommissionen att tillämpa nolltolerans mot barnarbete. Parlamentet efterlyser åtgärder som tvingar industrier att utrota barnarbete. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att se till att varor som cirkulerar på deras territorium inte har tillverkats med tvångsarbete eller barnarbete.

Inre politik

Stoppa allt våld mot barn

11.  Europaparlamentet fördömer allt våld mot barn, däribland fysiska, sexuella och verbala övergrepp, våld på och utanför internet, tvångsäktenskap, barnarbete, prostitution, människohandel, organhandel, tortyr, annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, hedersmord, kvinnlig könsstympning, rekrytering, inkallelse och användning av barn som soldater och mänskliga sköldar, deprivation, försummelse och malnutrition samt psykiskt våld och alla former av trakasserier. Parlamentet anser att tradition, kultur, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter aldrig får användas för att rättfärdiga våld mot barn. Parlamentet påminner om den viktiga roll som samhällen och organisationer i det civila samhället kan spela för att eliminera allt våld mot barn.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta lagstiftning som förbjuder och bestraffar kroppslig bestraffning av barn eller, om detta redan finns, att säkerställa en effektiv tillämpning av dem.

13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta en nationell strategi och använda en övergripande flerpartsstrategi som utrotar sexuellt våld och övergrepp mot barn, både online och offline. Parlamentet framhåller nödvändigheten av att samarbeta med industrin och uppmanar IKT-företag och onlineplattformar att ta sin del av ansvaret i kampen mot sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn på nätet. Parlamentet betonar vikten av att medlemsstaterna lanserar nationella upplysningskampanjer som på ett barnvänligt sätt informerar barn om de risker och hot som internet medför, utöver de kampanjer som riktar sig till föräldrar.

14.  Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser av den 8 oktober 2019 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, och uppmanar rådets nuvarande och kommande ordförandeskap att öka insatserna för att medlemsstaterna ska vidta konkreta åtgärder i syfte att bättre bistå offer och ta fram effektiva förebyggande, utredande och lagförande åtgärder så att förövarna ställs inför rätta.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullständigt genomföra direktiv 2011/93/EU och parlamentets resolution om genomförandet av direktiv 2011/93/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi(9). Parlamentet uppmanar de medlemsstater som är parter i Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (Lanzarotekonventionen) att genomföra rekommendationerna från Lanzarotekommittén (kommittén för parterna i Lanzarotekonventionen).

16.  Europaparlamentet konstaterar att brottsbekämpande myndigheter får ta emot fler anmälningar om material med sexuella övergrepp mot barn online än någonsin och att arbetet innebär en enorm utmaning då de tvingas fokusera sitt arbete på bilder som visar de allra yngsta och mest sårbara offren. Parlamentet framhåller att man, särskilt industrin och den privata sektorn, behöver satsa mer på forskning och utveckling och på ny teknik som utformats för att upptäcka material med sexuella övergrepp mot barn online och skynda på förfarandena för att avlägsna material.

17.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter och civilsamhällets organisationer, däribland nätverk med telejourer, som arbetar mot sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av barn. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja organisationer som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn, såsom den globala alliansen WeProtect.

18.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att vidta konkreta åtgärder för att sätta stopp för sexuella övergrepp mot barn genom att satsa på förebyggande åtgärder, ta fram specifika program för potentiella förövare och erbjuda effektivare stöd till offren.

19.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera strategin från 2012 för ett bättre internet för barn(10).

Investera i barnens framtid

20.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att satsa på offentliga tjänster för barn, bl.a. barnomsorg, utbildning och hälsa, och särskilt på flera offentliga daghem och allmännyttiga tjänster som erbjuder fritidsaktiviteter för barn.

21.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta lagar för att skydda och stärka rätten till mamma- och pappaledighet i syfte att främja en sund och stabil miljö för barn, särskilt under deras första levnadsmånader. Parlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att se till att direktivet om balans mellan arbete och privatliv genomförs fullt ut, eftersom barnens välbefinnande kommer att gynnas av en bättre och mer rättvis balans mellan arbete och privatliv. Parlamentet påminner om att barn har rätt att vara med sina föräldrar och att de behöver tillräckligt med tid tillsammans och tillräckliga inkomster för ett säkert och lyckligt liv.

22.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att göra mer för att utrota barnfattigdom genom att anta ännu en rekommendation från rådet om att investera i barns framtid, för att åstadkomma en uppdatering och uppgradering av det politiska ramverket, i syfte att hjälpa medlemsstaterna i deras ansträngningar att se till att barn kan växa upp i inkluderande och välmående samhällen där ingen lämnas på efterkälken, samt genom att fastställa mål i EU:s Agenda 2030 om att halvera barnfattigdomen. Parlamentet upprepar behovet av att förbättra insamlingen av disaggregerade data för att bidra till övervakningen och bedömningen av de framsteg som görs för att få ett slut på fattigdom och social utestängning bland barn.

23.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge inrättandet av en europeisk barngaranti lämpliga resurser, i syfte att uppmuntra till nationella politiska reformer för att bidra till lika tillgång för barn till kostnadsfri hälso- och sjukvård, gratis utbildning, gratis barnomsorg, anständiga bostadsförhållanden och lämplig kost, för att utrota fattigdom och social utestängning bland barn. Parlamentet påminner om vikten av att införa barnets rättigheter och välbefinnande som parametrar i de landsspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen och i linje med den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

24.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att satsa på barn och ungdomar och att förse dem med de färdigheter och kunskaper som krävs på arbetsmarknaden så att de kan utöva sin rätt att förverkliga sig själva och använda sin fulla potential för att förändra samhället.

25.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att satsa på förebyggande åtgärder för att i sina nationella system bekämpa den växande företeelsen med psykisk ohälsa bland barn(11), och se till att skolor får tillräckliga medel för att bistå med rådgivning och att lärare får adekvat utbildning.

26.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att uttryckligen se barn som en prioritering när de planerar och genomför regionalpolitik och sammanhållningspolitik, t.ex. EU:s handikappstrategi, EU:s ram för nationella och romska strategier för integrering samt EU:s jämställdhets- och icke‑diskrimineringspolitik.

Utbildning

27.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera rätten till utbildning för varje barn.

28.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av en helhetssyn på utbildning, som syftar till att ge barn möjlighet att använda sin akademiska utbildning som en grund för deras emotionella och sociala utveckling, och som också strävar efter att omfatta psykisk, social och emotionell mognad. Parlamentet betonar betydelsen av kreativitet, konst och kultur i utbildningen.

29.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att bekämpa och förebygga tidiga skolavhopp och säkerställa jämställd tillgång till högkvalitativ utbildning från tidig barndom till tonåren, inbegripet för barn med funktionsnedsättning, marginaliserade barn och barn som bor i områden som drabbats av humanitära eller andra nödsituationer.

30.  Europaparlamentet framhåller att inkludering och innovation bör vara de vägledande principerna för utbildning i den digitala eran. Parlamentet anser att digital teknik inte bör förstärka befintliga ojämlikheter, utan i stället bör användas för att överbrygga den digitala klyftan mellan studerande från olika socioekonomiska bakgrunder och regioner i EU. Parlamentet betonar att en strategi inriktad på inkludering fullt ut måste utnyttja den nya digitala teknikens potential, inbegripet individanpassad undervisning och partnerskap mellan utbildningsinstitutioner, och att man på så sätt kan ge personer från mindre gynnade grupper och dem med färre möjligheter tillgång till utbildning av god kvalitet, bland annat genom att underlätta integrationen av migranter och flyktingar såväl som minoriteter.

31.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera rätten till inkluderande undervisning och att säkra tillgång till övergripande, åldersanpassad information om sex och sexualitet samt tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård samt samlevnadsundervisning för skolungdomar, särskilt mot bakgrund av de åtgärder som vidtas av vissa länder och som förbjuder skolor att ta upp sexuell läggning och könsidentitet.

Barnvänligt rättsväsende/tillgång till rättslig prövning för barn

32.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att snabbt och effektivt införliva och fullt ut genomföra direktiv (EU) 2016/800 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden(12).

33.  Europaparlamentet uppmanat medlemsstaterna att genomföra Europarådets riktlinjer för ett barnvänligt rättsväsende(13). Parlamentet framhåller att barnets bästa alltid bör komma i främsta rummet i beslut avseende barn som har med rättsväsendet att göra, och att barnets rätt att höras alltid bör respekteras enligt artikel 12 i barnkonventionen. Parlamentet påminner om att särskilda garantier bör införas för barn som kommer i kontakt med rättsväsendet, även i familjeärenden såsom skilsmässa eller adoption, samt administrativa frågor.

Barn och migration

34.  Europaparlamentet påminner om att barnets bästa bör komma i främsta rummet i alla beslut som rör barn och migration.

35.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att fullt ut genomföra paketet ”det gemensamma europeiska asylsystemet” för att förbättra villkoren för alla migrerande barn, särskilt ensamkommande barn i EU. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna att ta itu med den för närvarande oroväckande situationen för barn i EU:s hotspots-områden för migration. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att öka sina insatser för att få ett slut på frihetsberövandet av migrerande barn i hela EU, i enlighet med New York‑deklarationen om flyktingar och migranter(14), och att ta fram samhällsbaserade alternativ till förvar samt prioritera integration, utbildning och psykologiskt stöd.

36.  Europaparlamentet betonar att ett ensamkommande barn framför allt är ett barn som kan vara i fara, och att medlemsstaterna och EU, i sina kontakter med dem, måste tillämpa en strategi som baseras på skyddet av barn snarare än att driva migrationspolitik, och således med respekt för den centrala principen om barnets bästa. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra parlamentets resolution av den 12 september 2013 om situationen för ensamkommande minderåriga i EU(15) och uppmanar kommissionen att förnya sin handlingsplan för underåriga utan medföljande vuxen (2010–2014).

37.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att underlätta familjeåterförening på ett positivt, humant och snabbt sätt, i enlighet med artikel 10 i barnkonventionen.

38.  Europaparlamentet är oroat över att barn fortfarande kan födas som statslösa, även inom EU, och fortsätter att vara utestängda från möjligheten till grundläggande rättigheter, såsom hälso- och sjukvård, utbildning och socialt skydd. Parlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att finna en lösning på problemet med statslösa barn inom och utanför EU, i överensstämmelse med internationell rätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja allmängiltig tillgång till födelseregistrering och barnets rätt att få ett medborgarskap, så att risken för statslöshet undanröjs.

Utsatta barn

39.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att behandla varje barn först och främst som ett barn, oavsett social eller etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, förmåga eller migrationsstatus.

40.  Europaparlamentet betonar vikten av att medlemsstaterna utarbetar en intersektionell strategi för att bekämpa alla former av diskriminering av barn, som tar hänsyn till hur utsatta de är, särskilt barn med funktionsnedsättning, migrerande barn, barn med invandrarbakgrund, barn från minoriteter och religiösa grupper, hbti-barn, barn till utländska stridande, barn i förvar, barn till fängslade föräldrar, barn med hbti-föräldrar och barn som är omhändertagna, statslösa eller papperslösa, vilka är oproportionerligt utsatta för diskriminering på flera grunder och därför behöver en särskild strategi för att få sina särskilda behov tillgodosedda. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att slutgiltigt anta det övergripande direktivet om diskriminering.

41.  Europaparlamentet fördömer alla former av könsrelaterat våld, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att driva igenom konkreta åtgärder för att få ett slut på barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och andra skadliga sedvänjor som utgör allvarliga kränkningar av barns mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att ratificera Istanbulkonventionen och att följa upp parlamentets resolutioner av den 4 oktober 2017 om avskaffande av barnäktenskap, av den 4 juli 2018 om nästa steg mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap och av den 7 februari 2018 om nolltolerans mot kvinnlig könsstympning(16).

42.  Europaparlamentet betonar att särskild uppmärksamhet bör ägnas barn med funktionsnedsättning, och fördömer med kraft alla former av våld mot dem, även övergrepp orsakade av dålig behandling eller bristande omsorg. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att barn med funktionsnedsättning har tillgång till teoretisk och praktisk utbildning av god kvalitet, så att de kan nå högsta möjliga nivå av oberoende och social integration, samt tillgång till vård. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att genomföra de normer som fastställs i barnkonventionen, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s riktlinjer för alternativ vård av barn.

43.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att onödiga familjeseparationer förhindras och att familje- och samhällsbaserade tjänster stärks, så att alla barn kan få växa upp i familjer och samhällen i stället för inom institutioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda EU-medel för att stödja övergången från institutionella till samhällsbaserade tjänster, både inom och utanför EU.

44.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till barn i fängelse behandlas på ett sätt som ser till barnets bästa. Parlamentet påminner om att frihetsberövade barn bör få den omsorg, det skydd och det individuella stöd – socialt, utbildningsmässigt, yrkesrelaterat, psykologiskt, medicinskt och fysiskt – som de kan behöva med hänsyn till sin ålder, kön och personlighet. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att se till att frihetsberövade barn upprätthåller regelbundna och meningsfulla kontakter med sina föräldrar, sin familj och sina vänner genom besök och brev.

45.  Europaparlamentet är bekymrat över det stora antalet försvunna barn i Europa. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka det gränsöverskridande samarbetet, informationsutbytet och samordningen mellan brottsbekämpande myndigheter och myndigheter med ansvar för skydd av barn, för att identifiera, lokalisera och skydda försvunna barn och samtidigt se till att barnets bästa alltid kommer i främsta rummet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål införa en skyldighet att tillhandahålla tillräcklig finansiering för att garantera kontinuitet och kvalitet i driften av journumret för försvunna barn inom hela EU, i enlighet med kraven i den europeiska kodex för elektronisk kommunikation som antogs 2018.

46.  Europaparlamentet påminner om att det är av avgörande betydelse att se till att rättigheterna för alla flickor och pojkar som utsatts för människohandel respekteras, oavsett nationalitet eller medborgarskap. Parlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att fullt ut genomföra EU:s direktiv om bekämpande av människohandel, med särskilt fokus på förebyggande åtgärder. Parlamentet betonar hur viktigt det är att medlemsstaterna ökar ansträngningarna för att säkerställa ansvarsskyldighet gentemot dem som utsatts för människohandel, att en gång för alla sätta stopp för detta slags brottslighet och att bekämpa den straffrihet som fortfarande råder för många personer som bedriver människohandel eller utnyttjar, profiterar på och begår övergrepp mot människor, bland annat genom att kriminalisera användningen av tjänster som människohandelns offer tvingas utföra för alla slags exploateringssyften.

Barnets delaktighet

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla och genomföra Bukarestförklaringen om barns delaktighet(17). Parlamentet framhåller att en kultur som grundas på barns delaktighet kan byggas på alla plan – familj, samhälle, lokal, regional, nationell och europeisk nivå – och kan medföra kort- och långsiktiga vinster för samhället.

48.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka barns delaktighet i lagstiftningen, och uppmuntrar medlemsstaterna och kommissionen att skapa meningsfulla mekanismer för barns delaktighet, såsom barn- och ungdomsråd, i europeiska, nationella, regionala och lokala parlamentariska församlingar, särskilt inom centrala politikområden.

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att involvera barn i samrådsprocessen inför konferensen om Europas framtid.

50.  Europaparlamentet påminner EU-institutionerna och medlemsstaterna om betydelsen av de mobiliseringsåtgärder för att bekämpa klimatförändringarna som barn och ungdomar nu går i spetsen för, och som är av avgörande betydelse för att påverka EU:s politiska agenda samt ett utmärkt exempel på hur barn blir allt mer involverade i samhällsliv och politik och i allt högre grad kan uttrycka sina önskemål och göra sina röster hörda i egenskap av medborgare som vill se förändring.

Extern politik

51.  Europaparlamentet uppmanar de länder som ännu inte har ratificerat barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll att göra detta snarast.

52.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utöka sitt samarbete och sin dialog med tredjeländer, i syfte att öka medvetenheten och sprida budskapet att barnets rättigheter ska respekteras överallt i världen, och att detta ska gälla alla barn. Parlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att samarbeta med partnerländer och stödja antagande och genomförande av lagstiftning, politik, budget och handlingsprogram som inkluderar alla barn och som omfattar identifiering av alla former av diskriminering och våld – även de som grundas på ålder, kön och funktionsnedsättning och som hindrar enskilda barn och grupper av barn från att förverkliga sina rättigheter – och vidta eller främja de åtgärder som behövs för att undanröja dessa hinder och säkerställa att det, för alla barn, är barnets bästa som kommer i första hand.

53.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att prioritera barnets rättigheter och skydd i alla EU:s yttre åtgärder, så att det säkerställs att barnets rättigheter och skydd verkligen inkluderas i all politik och alla åtgärder, bland annat i samband med människorättsdialoger, internationella avtal och handelsavtal, anslutningsprocessen och den europeiska grannskapspolitiken samt i alla EU:s yttre förbindelser med tredjeländer, särskilt konfliktdrabbade länder. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant att årligen rapportera till parlamentet om de resultat som har uppnåtts i fråga om fokuseringen på barn i samband med EU:s yttre åtgärder.

54.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina åtgärder för integrering av barnets rättigheter och skydd i utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet för att säkerställa tillräcklig finansiering, och att höja skyddsnivån för barn som drabbas av konflikter, nödsituationer, naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människan, internt fördrivna barn, migrerande barn och flyktingbarn, och att se till att deras grundläggande rättigheter respekteras.

55.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta systemlösningar för att motverka en fattigdomsspiral från generation till generation. Parlamentet konstaterar att det är av yttersta vikt att den nya fleråriga budgetramen (2021–2027) speglar det akuta behovet av att bekämpa barnfattigdom både i EU och i tredjeländer, genom unionens externa åtgärder. Parlamentet understryker vikten av det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) som ett centralt styrmedel för att utrota fattigdomen, och erinrar om EU:s respektive medlemsstaternas olika ODA-åtaganden, inklusive åtagandet att spendera 0,7 % av bruttonationalinkomsten på offentligt utvecklingsbistånd.

56.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att finansiera och garantera lika tillgång till grundläggande tjänster och utbildning på platser som drabbas av nödsituationer såsom konflikter och naturkatastrofer. Parlamentet framhåller att tillgång till utbildning kan skydda barn från fysiska faror i deras omgivning, såsom övergrepp, utnyttjande, konfliktrelaterat sexuellt våld och rekrytering till samt användning av väpnade styrkor och väpnade grupper, och betonar att utbildning gynnar hela samhällen, stärker den ekonomiska tillväxten, minskar fattigdomen och ojämlikheten samt ökar individens förmåga att leva ett sunt liv, delta i samhället och återupprätta fred och stabilitet.

57.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att följa upp parlamentets resolution av den 4 oktober 2017 om avskaffande av barnäktenskap. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att tillämpa enhetliga rättsliga standarder när det gäller förfaranden för att hantera barnäktenskap, att samarbeta med tredjeländer och att tillhandahålla utbildning och tekniskt stöd i syfte att hjälpa till med antagande och verkställande av lagstiftning som förbjuder tidiga äktenskap och tvångsäktenskap och som inför en lägsta tillåten giftasålder. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja utbyte av bästa praxis om lägsta giftasålder och icke-erkännande av äktenskap för migrerande barn som anländer till Europa, och att vidta nationella åtgärder för att förhindra att barn skickas utomlands för att ingå äktenskap utanför EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att låta ett Europaår ägnas åt kampen mot barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap.

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att bindande normer för mänskliga rättigheter och miljökrav ingår i deras handelsförhandlingar och handelsavtal för att stoppa barnarbete.

Barn och väpnade konflikter

59.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att med alla parter i olika konflikter systematiskt ta upp frågan om allvarliga kränkningar mot barn, särskilt sådana som nämns i årsrapporten om barn och väpnade konflikter från FN:s generalsekreterare. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att undersöka hur väpnade konflikter inverkar på barn på kort, medellång och lång sikt, på ett effektivt och heltäckande sätt och genom användning av de olika verktyg som står till förfogande, inbegripet nya och förstärkta EU-riktlinjer om barn och väpnade konflikter.

60.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla stöd till och säkerställa tillräcklig och långsiktig finansiering av program för rehabilitering och återanpassning av konfliktdrabbade barn, och att ge dem med en skyddad miljö där psykologiskt stöd och utbildning är grundläggande, med speciell tonvikt på flickors särskilda utmaningar när det gäller demobilisering och återintegrering i samhället.

61.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den humanitära situationen för de barn till utländska stridande som nu lever i lägren i nordöstra Syrien, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att låta alla europeiska barn återvända hem, med beaktande av deras specifika familjeförhållanden och med barnets bästa i främsta rummet, och att ge det stöd som behövs för deras rehabilitering och återanpassning. Parlamentet beklagar djupt att EU:s medlemsstater hittills inte har vidtagit några sådana åtgärder och att det saknas samordning på EU-nivå.

62.  Europaparlamentet är mycket oroat över det stora antalet verifierade mord och lemlästningar av barn i väpnade konflikter. Parlamentet upprepar att barn fortsätter att användas som vapen, självmordsbombare, sexslavar och mänskliga sköldar samt tvingas att aktivt delta i fientligheter. Parlamentet fördömer skarpt att barn används i väpnade konflikter. Det kan konstateras att konflikter orsakat hundratals dödsfall bland barn, ofta till följd av avsiktliga angrepp mot civilbefolkning och humanitär infrastruktur, och parlamentet riktar i detta sammanhang en kraftfull uppmaning till medlemsstaterna att avstå från att sälja vapen och militär utrustning till samtliga parter i detta slags konflikter.

o
o   o

63.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 335, 17.12.2011, s. 1.
(2) EUT L 132, 21.5.2016, s. 1.
(3) Antagna texter, P8_TA(2018)0201.
(4) Antagna texter, P8_TA(2019)0128.
(5) FRA:s rapport Combating child poverty: an issue of fundamental rights https://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty.
(6) Världshälsoorganisationens rapport Air pollution and child health, prescribing clear air, 2018, https://www.who.int/ceh/publications/Advance-copy-Oct24_18150_Air-Pollution-and-Child-Health-merged-compressed.pdf?ua=1.
(7) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf.
(8) https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf.
(9) EUT C 369, 11.10.2018, s. 96.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2012:0196:FIN.
(11) WHO uppskattar att 62 000 ungdomar dog 2016 av självskador, vilket nu är den tredje vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i åldern 18–19 år.
(12) EUT L 132, 21.5.2016, s. 1.
(13) https://rm.coe.int/16804b2cf3.
(14) https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1.
(15) EUT C 93, 9.3.2016, s. 165.
(16) EUT C 463, 21.12.2018, s. 26.
(17) https://chilrendeclaration.typeform.com/to/h8dSPt.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy