Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 111kWORD 49k
Woensdag 27 november 2019 - Straatsburg
Verkiezing van de Commissie
P9_TA(2019)0067

Besluit van het Europees Parlement van 27 november 2019 betreffende de verkiezing van de Commissie (2019/2109(INS))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 17, lid 7, tweede en derde alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van het Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Besluit (EU) 2019/1136 van de Europese Raad van 2 juli 2019(1) waarbij Ursula von der Leyen als kandidate voor het ambt van voorzitter van de Commissie wordt voorgedragen,

–  gezien de verklaring van Ursula von der Leyen en de uiteenzetting van haar beleidslijnen in de plenaire vergadering op 16 juli 2019,

–  gezien zijn besluit van 16 juli 2019(2) houdende verkiezing van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Commissie,

–  gezien Besluit (EU) 2019/1330 van de Europese Raad(3), genomen met instemming met de verkozen voorzitter van de Commissie, van 5 augustus 2019 houdende benoeming van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

–  gezien Besluit (EU) 2019/1949 van de Raad, genomen in onderlinge overeenstemming met de verkozen voorzitter van de Commissie, van 25 november 2019 tot vaststelling van de lijst van de overige personen die de Raad voorstelt tot lid van de Commissie te benoemen, en tot intrekking en vervanging van Besluit (EU) 2019/1393(4),

–  gezien de hoorzittingen van de kandidaat-commissarissen in de bevoegde parlementaire commissies van 30 september tot en met 14 november 2019, en de beoordelingen van de commissies van de kandidaat-commissarissen na de hoorzittingen,

–  gezien de behandeling door de Conferentie van commissievoorzitters op 20 november 2019 en de behandeling door de Conferentie van voorzitters op haar vergadering van 21 november 2019,

–  gezien de verklaring van de verkozen voorzitter van de Commissie in de plenaire vergadering op 27 november 2019,

–  gezien artikel 125 van en bijlage VII bij zijn Reglement,

1.  hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitter voor externe betrekkingen (hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) en de overige leden van de Commissie, als college, voor het mandaat dat loopt tot en met 31 oktober 2024;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad van ministers en de verkozen voorzitter van de Commissie.

(1) PB L 179 I van 3.7.2019, blz. 2.
(2) Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0002.
(3) PB L 207 van 7.8.2019, blz. 36.
(4) PB L 304 van 26.11.2019, blz. 16.

Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid