Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 119kWORD 43k
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg
Voľba Komisie
P9_TA(2019)0067

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2019 o voľbe Komisie (2019/2109(INS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 17 ods. 7 druhý a tretí pododsek Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/1136 z 2. júla 2019(1), ktorým sa Ursula von der Leyenová navrhuje ako kandidátka na funkciu predsedníčky Komisie,

–  so zreteľom na vyhlásenie Ursuly von der Leyenovej a predstavenie jej politického smerovania, s ktorým vystúpila na plenárnej schôdzi 16. júla 2019,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 16. júla 2019(2), ktorým bola Ursula von der Leyenová zvolená za predsedníčku Komisie,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/1330(3), prijaté so súhlasom zvolenej predsedníčky Komisie, z 5. augusta 2019, ktorým sa vymenúva vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1949 prijaté po spoločnej dohode so zvolenou predsedníčkou Komisie z 25. novembra 2019, ktorým sa prijíma zoznam ďalších osôb navrhnutých Radou na vymenovanie za členov Komisie a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie (EÚ) 2019/1393(4),

–  so zreteľom na vypočutia navrhnutých členov Komisie, ktoré sa uskutočnili od 30. septembra do 14. novembra 2019 pred výbormi Európskeho parlamentu a na hodnotenia výborov navrhnutých členov Komisie po vypočutiach,

–  so zreteľom na preskúmanie vykonané Konferenciou predsedov výborov 20. novembra 2019 a na preskúmanie zo strany Konferencie predsedov na svojej schôdzi 21. novembra 2019,

–  so zreteľom na vyhlásenie, s ktorým vystúpila na plenárnej schôdzi zvolená predsedníčka Komisie 27. novembra 2019,

–  so zreteľom na článok 125 a prílohu VII k rokovaciemu poriadku,

1.  udeľuje súhlas s vymenovaním predsedníčky Komisie, podpredsedu Komisie pre vonkajšie vzťahy (vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) a ďalších členov Komisie ako celku na funkčné obdobie do 31. októbra 2024;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Európskej rade, Rade ministrov a zvolenej predsedníčke Komisie.

(1) Ú. v. EÚ L 179 I, 3.7.2019, s. 2.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2019)0002.
(3) Ú. v. EÚ L 207, 7.8.2019, s. 36.
(4) Ú. v. EÚ L 304, 26.11.2019, s. 16.

Posledná úprava: 5. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia