Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 108kWORD 42k
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg
Val av kommissionen
P9_TA(2019)0067

Europaparlamentets beslut av den 27 november 2019 om val av kommissionen (2019/2109(INS))

Europaparlamentet utfärdar detta beslut,

–  med beaktande av artikel 17.7 andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europeiska rådets beslut (EU) 2019/1136 av den 2 juli 2019(1) om att föreslå Ursula von der Leyen som kandidat till befattningen som kommissionens ordförande,

–  med beaktande av det uttalande och den redogörelse för sitt politiska program som Ursula von der Leyen gjorde vid plenarsammanträdet den 16 juli 2019,

–  med beaktande av sitt beslut av den 16 juli 2019(2) att välja Ursula von der Leyen till ordförande för kommissionen,

–  med beaktande av Europeiska rådets beslut (EU) 2019/1330/EU(3), som fattades med godkännande av kommissionens valda ordförande, av den 5 augusti 2019 om utnämning av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

–  med beaktande av rådets beslut (EU) 2019/1949, fattat i samförstånd med kommissionens valda ordförande, av den 25 november 2019 om antagande av förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen och om upphävande och ersättning av beslut (EU) 2019/1393(4),

–  med beaktande av utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna inför de ansvariga utskotten den 30 september–14 november 2019 och av utskottens utvärderingar av de nominerade kommissionsledamöterna efter utfrågningarna,

–  med beaktande av granskningen vid utskottsordförandekonferensens möte den 20 november 2019 och granskningen vid talmanskonferensens möte den 21 november 2019,

–  med beaktande av kommissionens valda ordförandes uttalande i kammaren den 27 november 2019,

–  med beaktande av artikel 125 i och bilaga VII till arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till utnämningen av ordföranden, vice ordföranden med ansvar för yttre förbindelser (unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) samt de övriga ledamöterna av kommissionen, som helhet, för ämbetsperioden som löper till den 31 oktober 2024.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, ministerrådet och kommissionens valda ordförande.

(1) EUT L 179, 3.7.2019, s. 2.
(2) Antagna texter, P9_TA(2019)0002.
(3) EUT L 207, 7.8.2019, s. 36.
(4) EUT L 304, 26.11.2019, s. 16.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy