Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2137(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0040/2019

Внесени текстове :

A9-0040/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/11/2019 - 6.2

Приети текстове :

P9_TA(2019)0068

Приети текстове
PDF 133kWORD 44k
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Гърция
P9_TA(2019)0068A9-0040/2019
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 27 ноември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0040/2019),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природни бедствия;

2.  припомня, че Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-долу „Фондът“) има за цел да реагира бързо и ефикасно на извънредни ситуации като израз на солидарност; във връзка с това подчертава, че вътрешните процедури за окончателното отпускане на финансовата помощ по линия на Фонда не следва да водят до каквито и да било закъснения, тъй като природните бедствия обикновено причиняват значителни щети, които засягат сериозно всекидневния живот на хората и местните икономики;

3.  отбелязва, че според обяснителния меморандум на Комисията през 2018 г. са останали неусвоени средства за Фонда в размер на 265 252 381 EUR, които са били пренесени и че за 2019 г. остават 557 530 278 EUR;

4.  подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез Фондa на всички региони, засегнати от природни бедствия в Съюза през 2019 г.;

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  подчертава необходимостта от освобождаване на оставащата сума възможно най-скоро и в разумен срок, тъй като операциите по възстановяване в Крит следва да бъдат приключени незабавно поради тежките метеорологични условия, които се наблюдават все по-често в Крит и други региони на Гърция;

7.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2020/28.)

Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност