Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2137(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0040/2019

Esitatud tekstid :

A9-0040/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/11/2019 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0068

Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 49k
Kolmapäev, 27. november 2019 - Strasbourg
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale
P9_TA(2019)0068A9-0040/2019
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 27. novembri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9‑0040/2019),

1.  tunneb otsuse üle heameelt, sest see näitab liidu solidaarsust looduskatastroofide tagajärjel kannatavate liidu kodanike ja piirkondadega;

2.  tuletab meelde, et Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond“) eesmärk on reageerida hädaolukordadele solidaarsuse väljendusena kiiresti ja tõhusalt; rõhutab sellega seoses, et fondi kaudu antava rahalise abi lõpliku vabastamise sisemenetlused ei tohiks põhjustada mingeid viivitusi, kuna loodusõnnetused tekitavad tavaliselt ulatuslikku kahju, mis häirib tõsiselt inimeste igapäevaelu ja kohalikku majandust;

3.  märgib, et komisjoni seletuskirja kohaselt jäi fondi raames 2018. aastal eraldisest kasutamata 265 252 381 eurot ja see kanti üle ning et 2019. aastal on kasutada 557 530 278 eurot;

4.  rõhutab, et 2019. aastal looduskatastroofide all kannatanud liidu piirkondadele on vaja fondi kaudu rahalist toetust eraldada kiiresti;

5.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

6.  rõhutab vajadust vabastada ülejäänud summa võimalikult kiiresti ja mõistliku aja jooksul, kuna taastamistoimingud Kreetal tuleks viivitamata lõpule viia raskete ilmastikutingimuste tõttu, mis Kreetal ja teistes Kreeka piirkondades üha sagedamini esinema kipuvad;

7.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2020/28).

Viimane päevakajastamine: 5. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika