Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2137(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0040/2019

Predkladané texty :

A9-0040/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2019 - 6.2

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0068

Prijaté texty
PDF 133kWORD 44k
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg
Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku
P9_TA(2019)0068A9-0040/2019
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu a Rady z 27. novembra 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0040/2019),

1.  víta toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie s občanmi a regiónmi Únie, ktoré zasiahli živelné pohromy;

2.  pripomína, že cieľom Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) je rýchlo a efektívne reagovať na núdzové situácie a prejavovať tak solidaritu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že vnútorné postupy, ktorých cieľom je konečné uvoľnenie finančnej pomoci z fondu, by nemali viesť k žiadnym oneskoreniam, keďže živelné pohromy zvyčajne spôsobujú rozsiahle škody, ktoré vážne zasahujú do každodenného života ľudí a miestnych ekonomík;

3.  berie na vedomie, že podľa dôvodovej správy Komisie zostalo z pridelených prostriedkov fondu v roku 2018 nevyužitých 265 252 381 EUR, ktoré boli prenesené a že na rok 2019 zostáva k dispozícii 557 530 278 EUR;

4.  zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc z fondu pre všetky regióny postihnuté živelnými pohromami v Únii v roku 2019;

5.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

6.  zdôrazňuje, že je potrebné čo najskôr a v primeranej lehote uvoľniť zostávajúcu sumu, keďže operácie obnovy na Kréte by sa mali okamžite dokončiť z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré sa čoraz častejšie vyskytujú na Kréte a v ďalších regiónoch Grécka;

7.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/28.)

Posledná úprava: 5. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia