Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2026(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0039/2019

Внесени текстове :

A9-0039/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/11/2019 - 6.3

Приети текстове :

P9_TA(2019)0069

Приети текстове
PDF 134kWORD 46k
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
P9_TA(2019)0069A9-0039/2019
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 27 ноември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0251 – C9‑0007/2019),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) (Регламента за МФР), и по-специално член 11 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 12 от него,

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет от Комисията на 5 юли 2019 г. (COM(2019)0400) и изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2020 (COM(2019)0487),

–  като взе предвид позицията относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2019 г. (11734/2019 – C9‑0119/2019),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2019 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година(3),

–  като взе предвид общия проект, одобрен от помирителния комитет на 18 ноември 2019 г. (A9‑0035/2019),

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0039/2019),

A.  като има предвид, че Инструментът за гъвкавост е предназначен да позволи финансирането за дадена финансова година на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече функции;

Б.  като има предвид, че Комисията предложи да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането в общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година, над тавана по функция 3, със сумата от 778 074 489 EUR за финансиране на мерки в областта на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността;

В.  като има предвид, че помирителният комитет, свикан във връзка с бюджета на Съюза за 2020 г., постигна съгласие относно мобилизирането на средства, предложено от Комисията;

1.  изразява съгласие за мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 778 074 489 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

2.  заявява отново, че мобилизирането на средства по този инструмент, както е предвидено в член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

3.  изразява отново своята дългогодишна позиция, че плащанията във връзка с поети задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните на МФР;

4.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

5.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P9_TA(2019)0038.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2020/265.)

Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност