Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2026(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0039/2019

Teksty złożone :

A9-0039/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/11/2019 - 6.3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0069

Teksty przyjęte
PDF 137kWORD 46k
Środa, 27 listopada 2019 r. - Strasburg
Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa
P9_TA(2019)0069A9-0039/2019
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0251 – C9-0007/2019),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) („rozporządzenie w sprawie WRF”), w szczególności jego art. 11,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 12,

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przyjęty przez Komisję dnia 5 lipca 2019 r. (COM(2019)0400), z uwzględnieniem zmian zawartych w liście w sprawie poprawek nr 1/2020 (COM(2019)0487),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przyjęte przez Radę w dniu 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi w dniu 13 września 2019 r. (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 23 października 2019 r. na temat stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020(3),

–  uwzględniając wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy w dniu 18 listopada 2019 r. (A9-0035/2019),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0039/2019),

A.  mając na uwadze, że instrument elastyczności ma umożliwiać finansowanie w danym roku budżetowym jasno określonych wydatków, których nie można pokryć w ramach pułapów dostępnych dla co najmniej jednego działu;

B.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2020 powyżej pułapu dla działu 3 o kwotę 778 074 489 EUR na finansowanie środków w zakresie migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa;

C.  mając na uwadze, że komitet pojednawczy zwołany w odniesieniu do budżetu Unii na rok 2020 zgodził się na uruchomienie środków zaproponowanych przez Komisję;

1.  zgadza się na uruchomienie instrumentu elastyczności w kwocie 778 074 489 mln EUR w środkach na zobowiązania;

2.  przypomina, że uruchomienie tego instrumentu, zgodnie z art. 11 rozporządzenia w sprawie WRF, kolejny raz świadczy o istotnej potrzebie zwiększenia elastyczności budżetu Unii;

3.  powtarza wyrażaną od dłuższego czasu opinię, że płatności wynikające z zobowiązań uruchomionych wcześniej za pomocą instrumentu elastyczności mogą być uwzględniane jedynie poza pułapami wieloletnich ram finansowych;

4.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(3) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0038.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych działań budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów związanych z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2020/265.)

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności