Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2026(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0039/2019

Texte depuse :

A9-0039/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2019 - 6.3

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0069

Texte adoptate
PDF 134kWORD 46k
Miercuri, 27 noiembrie 2019 - Strasbourg
Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate care au drept scop să răspundă provocărilor actuale legate de migrație, de fluxurile de refugiați și de amenințările la adresa securității
P9_TA(2019)0069A9-0039/2019
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 27 noiembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0251 – C9-0007/2019),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) (Regulamentul privind CFM), în special articolul 11,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 12,

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, pe care Comisia l-a adoptat la 5 iulie 2019 (COM(2019)0400), astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2020 (COM(2019)0487),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 adoptată de Consiliu la 3 septembrie 2019 și transmisă Parlamentului European la 13 septembrie 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  având în vedere rezoluția sa din 23 octombrie 2019 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020(3),

–  având în vedere textul comun aprobat de comitetul de conciliere la 18 noiembrie 2019 (A9-0035/2019),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0039/2019),

A.  întrucât Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea, pentru un exercițiu financiar dat, a unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe rubrici;

B.  întrucât Comisia a propus mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru a suplimenta cu suma de 778 074 489 EUR peste plafonul de la rubrica 3 finanțarea alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020 unor măsuri în domeniul migrației, al fluxurilor de refugiați și al amenințărilor la adresa securității;

C.  întrucât Comitetul de conciliere convocat pentru bugetul 2020 a fost de acord cu mobilizarea propusă de Comisie,

1.  este de acord cu mobilizarea din Instrumentul de flexibilitate a sumei de 778 074 489 EUR în credite de angajamente;

2.  reafirmă că mobilizarea acestui instrument, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din Regulamentul privind CFM, evidențiază, o dată în plus, necesitatea stringentă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil;

3.  își reafirmă poziția de lungă durată potrivit căreia înregistrarea plăților efectuate pe baza angajamentelor mobilizate anterior prin intermediul Instrumentului de flexibilitate trebuie să se facă peste plafoanele CFM;

4.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2019)0038.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2020/265.)

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate