Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2026(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0039/2019

Predkladané texty :

A9-0039/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2019 - 6.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0069

Prijaté texty
PDF 136kWORD 47k
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg
Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb
P9_TA(2019)0069A9-0039/2019
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0251 – C9-0007/2019),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1) (ďalej len „nariadenie o VFR“), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, ktorý Komisia prijala 5. júla 2019 (COM(2019)0400) a ktorý bol zmenený opravným listom č. 1/2020 (COM(2019)0487),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, ktorú Rada prijala 3. septembra 2019 a postúpila Európskemu parlamentu 13. septembra 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2019 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020(3),

–  so zreteľom na spoločný návrh schválený Zmierovacím výborom 18. novembra 2019 (A9-0035/2019),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0039/2019),

A.  keďže cieľom nástroja flexibility je umožniť za daný rozpočtový rok financovanie jasne identifikovaných výdavkov, ktoré by sa nemohli financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov;

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility s cieľom doplniť prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropov okruhu 3 sumou 778 074 489 EUR na financovanie opatrení v oblasti migrácie, prílevov utečencov a bezpečnostných hrozieb;

C.  keďže Zmierovací výbor zvolaný pre rozpočet Únie na rok 2020 schválil mobilizáciu, ktorú navrhla Komisia;

1.  súhlasí s mobilizáciou nástroja flexibility vo výške 778 074 489 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

2.  pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR opäť dokazuje, že je mimoriadne dôležité, aby bol rozpočet Únie flexibilnejší;

3.  pripomína svoj dlhodobý názor, že platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov VFR;

4.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Prijaté texty, P9_TA(2019)0038.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/265.)

Posledná úprava: 5. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia