Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2027(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0036/2019

Внесени текстове :

A9-0036/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/11/2019 - 6.4

Приети текстове :

P9_TA(2019)0070

Приети текстове
PDF 130kWORD 45k
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.
P9_TA(2019)0070A9-0036/2019
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 27 ноември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г. (COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0252 – C9‑0008/2019),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–  като взе предвид общия проект, одобрен от помирителния комитет на 18 ноември 2019 г. (A9-0035/2019),

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0036/2019),

A.  като има предвид, че в съответствие с член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002, сума в размер на 50 000 000 EURсе предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза;

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2020/264.)

Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност