Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2028(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0035/2019

Внесени текстове :

A9-0035/2019

Разисквания :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Гласувания :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0071

Приети текстове
PDF 309kWORD 89k
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург
Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект
P9_TA(2019)0071A9-0035/2019
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 ноември 2019 г. относно общия проект на проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура (14283/2019 – C9-0186/2019 – 2019/2028(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет, и съответните изявления на Парламента, Съвета и Комисията (14283/2019 – C9‑0186/2019),

–  като взе предвид проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет от Комисията на 5 юли 2019 г. (COM(2019)0400),

–  като взе предвид позицията относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2019 г. (11734/2019 – C9‑0119/2019),

–  като взе предвид Писмо за внасяне на корекции № 1/2020 в проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, представено от Комисията на 15 октомври 2019 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2019 г. относно позицията на Съвета относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година(1) и съдържащите се в нея изменения по бюджета,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(3),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(4),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

–  като взе предвид членове 95 и 96 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на своята делегация в Помирителния комитет (A9-0035/2019),

1.  одобрява общия проект;

2.  потвърждава съвместните изявления на Парламента, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  отчита изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  възлага на своя председател да обяви, че общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година е окончателно приет и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата законодателна резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) Приети текстове от тази дата, P9_TA(2019)0038.
(2) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(3) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ

Бюджет за 2020 г. – Елементи за съвместните заключения

Настоящите съвместни заключения обхващат следните раздели:

1.  Бюджет 2020

2.  Изявления

Обобщен преглед

Съгласно елементите за съвместни заключения:

—  Общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2020 г. се определя на 168 688,1 милиона евро, което оставя марж под таваните на МФР за 2020 г. в размер на 1 492,3 милиона евро.

Това съответства на общо увеличение с 400,0 милиона евро в сравнение с проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020.

—  Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2020 г. се определя на 153 566,2 милиона евро.

Това съответства на общо намаление с 49,1 милиона евро в сравнение с проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020.

 

Поети задължения

Плащания

Окончателно равнище на бюджетните кредити (в млн. евро)

168 688,1

153 566,2

като % от БНД на ЕС-28

0,99%

0,90%

От Инструмента за гъвкавост за 2020 г. се мобилизират бюджетни кредити за поети задължения в размер на 778,1 милиона евро за функция 3 Сигурност и гражданство.

—  Общият марж за поетите задължения се използва на равнище 269,6 милиона евро за функции 1а Конкурентоспособност за растеж и работни места и функция 1б Икономическо, социално и териториално сближаване.

—  Маржът за непредвидени обстоятелства, мобилизиран през 2017 г., се компенсира с 252,0 милиона евро чрез неразпределените маржове по функция 5 Администрация.

—  Комисията изчислява бюджетните кредити за плащания за 2020 г. във връзка с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на 849,8 милиона евро.

—  Останалите налични средства за 2020 г. са представени в обобщен вид в следната таблица:

в млн. EUR (по цени от 2019 г.)

Марж на поетите задължения под таваните на МФР за 2020 г.

1 492,3

Специални инструменти на разположение в момента

1 216,9

Инструмент за гъвкавост

141,3

Общ марж за поетите задължения (от 2018 г.)

1 075,6

Допълнителни специални инструменти, на разположение през 2020 г.

1 463,5

Инструмент за гъвкавост

 

От суми с изтичащ срок за усвояване (2019 г.) на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

173,5

От суми с изтичащ срок за усвояване (2018 г.) на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

-

Общ марж за поетите задължения (от 2019 г.)

1 290,0

Общо

4 172,7

1.  Бюджет 2020

1.1.  „Затворени“ бюджетни редове

Освен ако не е посочено друго по-долу в настоящите заключения, всички бюджетни редове, които не са били изменени от Съвета или от Парламента, както и бюджетните редове, за които Парламентът е приел измененията на Съвета по време на съответното им четене, се потвърждават.

За останалите бюджетни редове Помирителният комитет прие заключенията, посочени в раздели 1.2 – 1.7 по-долу.

1.2.  Хоризонтални въпроси

Децентрализирани агенции

Средствата от ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на длъжностите за всички децентрализирани агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020, с изключение на средствата за:

—  по функция 1a:

o Европейската агенция по химикали (ECHA, бюджетна статия 02 03 03), за която равнището на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания се намалява с 1 000 000 EUR;

o Европейската агенция за ГНСС (GSA, бюджетна статия 02 05 11), на която се разпределят пет допълнителни длъжности и за която равнището на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се увеличава с 370 000 EUR;

o Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop, бюджетна статия 04 03 13), за който равнището на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания се намалява с 300 000 EUR;

—  по функция 2:

o Европейската агенция за околна среда (ЕАОС, бюджетна статия 07 02 06), на която се разпределят пет допълнителни длъжности и за която равнището на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания се увеличава с 1 300 000 EUR;

—  по функция 3:

o Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол, бюджетна статия 18 02 04), на която се разпределят десет допълнителни длъжности и за която равнището на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се увеличава с 13 000 000 EUR;

o Европейската агенция по лекарствата (EMA, бюджетна статия 17 03 12 01), на която се разпределят пет допълнителни длъжности и за която равнището на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания се увеличава с 2 000 000 EUR;

o Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO, бюджетна статия 18 03 02), за която равнището на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в резерва се намалява с 24 685 306 EUR;

o Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст, бюджетна статия 33 03 04), на която се разпределят пет допълнителни длъжности и за която равнището на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се увеличава с 1 700 000 EUR;

o Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex, бюджетна статия 18 02 03), за която равнището на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания се намалява с 8 734 813 EUR;

o Европейската прокуратура,(EPPO, бюджетна статия 33 03 05), на която се разпределят 5 допълнителни длъжности.

Изпълнителни агенции

Средствата от ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на длъжностите за изпълнителните агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020.

Пилотни проекти/подготвителни действия

Постигна се споразумение по цялостен пакет от 78 пилотни проекта/подготвителни действия (ПП/ПД) за обща сума от 140,0 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения.

Когато пилотни проекти или подготвителни действия са обхванати от действащо правно основание, Комисията може да предложи трансфер на бюджетни кредити към съответното правно основание с цел да се улесни изпълнението на действието.

Този пакет е напълно съобразен с определените във Финансовия регламент тавани за пилотните проекти и подготвителните действия.

1.3.  Разходни функции във финансовата рамка – бюджетни кредити за поети задължения

След като взе под внимание горните заключения относно „затворените“ бюджетни редове, агенциите и пилотните проекти и подготвителните действия, Помирителният комитет одобри следното:

Функция 1а — Конкурентоспособност за растеж и заетост

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020, но с корекциите, приети от Помирителния комитет и посочени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в евро

Бюджетен ред / Програма

Наименование

Промени в бюджетните кредити за поети задължения

ПБ за 2020 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет 2020

Разлика

1.1.31

„Хоризонт 2020“

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и други продукти на биологична основа

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Създаване на европейска транспортна система, щадяща ресурсите и околната среда и осигуряваща безопасни и безпрепятствени връзки

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Подобряване на достъпа до рисков капитал за инвестиции в научни изследвания и иновации

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Съвместно предприятие на Инициативата за иновативни лекарства 2 (ИИЛ2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Инструмент за МСП

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Насърчаване на отворени, иновативни и сигурни европейски общества

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Насърчаване на сигурни европейски общества

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Действия по инициативата „Мария Склодовска-Кюри“ — генериране, развитие и прехвърляне на нови умения, знания и иновации

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Насърчаване на сигурни европейски общества

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Програма на Евратом за научни изследвания и обучение

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Евратом — ядрено делене и радиационна защита

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Дейности на Евратом в областта на преките изследвания

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Образование, обучение и спорт („Еразъм+“)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Насърчаване на високите постижения в преподаването и научноизследователската дейност в областта на европейската интеграция чрез дейностите „Жан Моне“ по целия свят

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Заетост и социални иновации (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

„Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Енергетика

 

 

95 800 000

32 02 01 01

По-нататъшно интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната съвместимост на трансграничните електроенергийни и газови мрежи

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Повишаване на сигурността на енергийните доставки в Съюза

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Принос за устойчиво развитие и опазване на околната среда

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Транспорт

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Премахване на пречките, повишаване на оперативната съвместимост на железопътната система, изграждане на липсващите връзки и подобряване на трансграничните участъци

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Осигуряване на устойчив и ефикасен транспорт в дългосрочен план

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1. ДАГ

Децентрализирани агенции

 

 

-930 000

02 03 03

Европейска агенция по химикалите — законодателство по отношение на химикалите

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Европейска агенция за ГНСС

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1. Други

Други дейности и програми

 

 

-200 000

26 02 01

Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки за доставки, строителство и услуги

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1. ПП/ПД

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

85 365 000

1.1. Специфични правомощия

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията

 

 

-1 500 000

02 03 01

Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки и услуги

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Определяне и изпълнение на политиката на Съюза в областта на електронните комуникации

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Общо

 

 

568 335 000

В резултат на това договореното равнище на бюджетни кредити за поети задължения се определя на 25 284,8 млн. евро, без да се оставя марж под тавана на разходите по функция 1а и като се използва общият марж за поети задължения за сума в размер на 93,8 млн. евро.

Помирителният комитет също се договори да не се предоставят отново бюджетни кредити за поети задължения в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент.

Функция 1б — Икономическо, социално и териториално сближаване

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020, но с корекцията, приета от Помирителния комитет и посочена в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в евро

Бюджетен ред / Програма

Наименование

Промени в бюджетните кредити за поети задължения

ПБ за 2020 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет 2020

Разлика

1.2.5

Инициатива за младежка заетост (специално отпуснати допълнителни средства)

 

 

28 333 333

04 02 64

Инициатива за младежка заетост

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2. ПП/ПД

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

5 600 000

 

Общо

 

 

33 933 333

В резултат на това договореното равнище на бюджетни кредити за поети задължения се определя на 58 645,8 млн. евро, без да се оставя марж под тавана на разходите по подфункция 1б и като се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 175,8 млн. евро.

Функция 2 — Устойчив растеж: Природни ресурси

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020, но с корекциите, приети от Помирителния комитет и посочени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в евро

Бюджетен ред / Програма

Наименование

Промени в бюджетните кредити за поети задължения

ПБ за 2020 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет 2020

Разлика

2.0.10

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Разходи, свързани с пазара, и преки плащания

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Схема за основно плащане

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Увеличаване устойчивостта на Съюза на изменението на климата

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

По-добро управление на всички равнища на дейността в областта на климата и осведомяване за нея

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0. ДАГ

Децентрализирани агенции

 

 

1 300 000

07 02 06

Европейска агенция за околната среда

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0. ПП/ПД

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

22 514 881

 

Общо

 

 

-38 185 119

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 59 907,0 милиона евро, при което остава марж от 514,0 милиона евро под тавана на разходите по функция 2.

Функция 3 – Сигурност и гражданство

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020, но с корекциите, приети от Помирителния комитет и посочени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в евро

Бюджетен ред / Програма

Наименование

Промени в бюджетните кредити за поети задължения

ПБ за 2020 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет 2020

Разлика

3.0.11

Творческа Европа

 

 

7 500 000

09 05 01

Подпрограма „МЕДИА“ — действия на транснационално и международно равнище и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Засилване на финансовия капацитет на МСП и на малките и много малките организации в европейските сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на политиката и новите бизнес модели

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Права, равенство и гражданство

 

 

1 200 000

33 02 01

Осигуряване на защитата на правата и предоставяне на гражданите на възможност за действие

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Механизъм за гражданска защита на Съюза

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Предотвратяване и готовност за бедствия в рамките на Съюза

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

„Европа за гражданите“

 

 

1 000 000

18 04 01 01

„Европа за гражданите“ — укрепване на историческата памет и повишаване на капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Храни и фуражи

 

 

-1 500 000

17 04 01

Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита на животните в Съюза

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0. ДАГ

Децентрализирани агенции

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Средства от Съюза за Европейската агенция по лекарствата (EMA)

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0. ПП/ПД

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

22 520 119

3.0. Специфични правомощия

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията

 

 

1 000 000

09 05 05

Мултимедийни действия

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Общо

 

 

0

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 3 729,1 милиона евро, без марж под тавана на разходите по функция 3, и се мобилизират средства в размер на 778,1 милиона евро чрез Инструмента за гъвкавост.

Функция 4 – Глобална Европа

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020, но с корекциите, приети от Помирителния комитет и посочени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в евро

Бюджетен ред / Програма

Наименование

Промени в бюджетните кредити за поети задължения

ПБ за 2020 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет 2020

Разлика

4.0.1

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Турция — Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие и свързаното с тях постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Турция — Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Турция — Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие и свързаното с тях постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Макрофинансово подпомагане (МФП)

 

 

-7 000 000

01 03 02

Макрофинансова помощ

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Европейски инструмент за съседство (ЕИС)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Средиземноморски страни — Укрепване на доверието, сигурност, предотвратяване и уреждане на конфликти

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Източно партньорство — Права на човека, добро управление и мобилност

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Източно партньорство — Намаляване на бедността и устойчиво развитие

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Околна среда и изменение на климата

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Устойчива енергетика

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Европейски инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Повишаване на надеждността на изборните процеси, по-специално чрез мисии за наблюдение на избори

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0. Други

Други дейности и програми

 

 

2 000 000

13 07 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0. ПП/ПД

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

4 000 000

 

Общо

 

 

-46 000 000

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 10 261,6 милиона евро, при което остава марж от 248,4 милиона евро под тавана на разходите по функция 4.

Функция 5 — Администрация

Броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и бюджетните кредити, предложени от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2020, се одобряват от Помирителния комитет със следните изключения:

—  В раздела за Парламента, за който са одобрени следните увеличения на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, произтичащи от Устава на членовете на ЕП и отлагането на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, за което беше взето решение от Европейския съвет на 28 октомври 2019 г.: 410 000 EUR за бюджетен ред 1 0 0 0 Възнаграждения, 408 000 EUR за бюджетен ред 1 0 0 4 Обикновени пътни разноски, 12 000 EUR за бюджетен ред 1 0 0 5 Други пътни разноски, 900 000 EUR  за бюджетен ред 1 0 0 6 Надбавка за общи разходи, 6 050 000 EUR за бюджетен  ред 1 0 2 Преходни надбавки, 12 000 EUR за бюджетен ред 3 2 2 Разходи за документация, 68 000 EUR по бюджетен ред 3 2 4 4 Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение, и 1 463 000 EUR по бюджетен ред 4 2 2 Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП;

—  В раздела за Съвета се одобрява неговото четене.

Освен това отражението върху бюджета за 2020 г. на автоматичната актуализация на заплатите, приложима от 1 юли 2019 г. (2.0% вместо 3.1%) е включено във всички раздели на институциите както следва:

 

в EUR

Парламент

-10 922 000

Съвет

-3 627 000

Комисия (в т.ч. пенсии)

-52 453 000

Съд

-3 393 000

Сметна палата

-1 380 000

Европейски икономически и социален комитет

-819 672

Комитет на регионите

-610 000

Омбудсман

-111 000

Европейски надзорен орган по защита на данните

-64 000

Европейска служба за външна дейност

-3 529 000

Общо

-76 908 672

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 10 272,1 милиона евро, при което остава марж от 729,9 милиона евро под тавана на разходите по функция 5, след като са използвани 252,0 милиона евро от маржа за компенсиране на мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

Специални инструменти: Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), Резерв за спешна помощ (РСП) и Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

Бюджетните кредити за поети задължения за ЕФПГ, за РСП и за ФСЕС се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета.

1.4.  Бюджетни кредити за плащания

Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2020 г. се определя на равнището от проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020, като се внасят следните корекции, приети от Помирителния комитет:

1.  Първо, взема се под внимание договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения за едногодишни разходи, за които равнището на бюджетните кредити за плащания е равно на равнището на бюджетните кредити за поети задължения. Това включва допълнителното намаляване на разходите за селското стопанство с 72,0 милиона евро. Същият подход се прилага по аналогия и към средствата от ЕС за децентрализираните агенции. Комбинираният ефект е намаление в размер на 156,4 милиона евро.

2.  Бюджетните кредити за плащания за всички нови пилотни проекти и подготвителни действия, предложени от Парламента, се определят на 25% от съответните бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. В случай на удължаване на съществуващи пилотни проекти и подготвителни действия равнището на бюджетните кредити за плащания съответства на определеното в проектобюджета равнище плюс 25% от съответните нови бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. Комбинираният ефект е увеличение в размер на 35,0 милиона евро.

3.  Корекциите по следните бюджетни редове се договарят с оглед на тенденциите, отчетени по отношение на бюджетните кредити за поети задължения за многогодишните разходи:

 

 

 

 

в евро

Бюджетен ред / Програма

Наименование

Промени в бюджетните кредити за плащания

ПБ за 2020 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет 2020

Разлика

1.1.31

„Хоризонт 2020“

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и други продукти на биологична основа

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Създаване на европейска транспортна система, щадяща ресурсите и околната среда и осигуряваща безопасни и безпрепятствени връзки

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Подобряване на достъпа до рисков капитал за инвестиции в научни изследвания и иновации

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Съвместно предприятие на Инициативата за иновативни лекарства 2 (ИИЛ2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Инструмент за МСП

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Насърчаване на отворени, иновативни и сигурни европейски общества

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Насърчаване на сигурни европейски общества

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Действия по инициативата „Мария Склодовска-Кюри“ — генериране, развитие и прехвърляне на нови умения, знания и иновации

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Насърчаване на сигурни европейски общества

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Програма на Евратом за научни изследвания и обучение

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Евратом — ядрено делене и радиационна защита

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Дейности на Евратом в областта на преките изследвания

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Образование, обучение и спорт („Еразъм+“)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Насърчаване на високите постижения в преподаването и научноизследователската дейност в областта на европейската интеграция чрез дейностите „Жан Моне“ по целия свят

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Заетост и социални иновации (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

„Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Енергетика

 

 

28 740 000

32 02 01 01

По-нататъшно интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната съвместимост на трансграничните електроенергийни и газови мрежи

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Повишаване на сигурността на енергийните доставки в Съюза

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Принос за устойчиво развитие и опазване на околната среда

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Транспорт

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Премахване на пречките, повишаване на оперативната съвместимост на железопътната система, изграждане на липсващите връзки и подобряване на трансграничните участъци

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Осигуряване на устойчив и ефикасен транспорт в дългосрочен план

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1. Други

Други дейности и програми

 

 

-200 000

26 02 01

Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки за доставки, строителство и услуги

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1. Специфични правомощия

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията

 

 

-1 200 000

02 03 01

Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки и услуги

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Определяне и изпълнение на политиката на Съюза в областта на електронните комуникации

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Инициатива за младежка заетост (специално отпуснати допълнителни средства)

 

 

3 000 000

04 02 64

Инициатива за младежка заетост

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Увеличаване устойчивостта на Съюза на изменението на климата

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

По-добро управление на всички равнища на дейността в областта на климата и осведомяване за нея

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Творческа Европа

 

 

6 000 000

09 05 01

Подпрограма „МЕДИА“ — действия на транснационално и международно равнище и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Засилване на финансовия капацитет на МСП и на малките и много малките организации в европейските сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на политиката и новите бизнес модели

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Права, равенство и гражданство

 

 

1 200 000

33 02 01

Осигуряване на защитата на правата и предоставяне на гражданите на възможност за действие

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Механизъм за гражданска защита на Съюза

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Предотвратяване и готовност за бедствия в рамките на Съюза

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

„Европа за гражданите“

 

 

1 000 000

18 04 01 01

„Европа за гражданите“ — укрепване на историческата памет и повишаване на капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0. Специфични правомощия

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията

 

 

1 000 000

09 05 05

Мултимедийни действия

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Турция — Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Турция — Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие и свързаното с тях постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Околна среда и изменение на климата

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Устойчива енергетика

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Европейски инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Повишаване на надеждността на изборните процеси, по-специално чрез мисии за наблюдение на избори

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0. Други

Други дейности и програми

 

 

2 000 000

13 07 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Общо

 

 

72 294 857

1.5.  Резерви

Резервите в бюджета за 2020 г. се определят в съответствие с проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020, с изключение на бюджетни статии 13 06 01 (Фонд за солидарност на Европейския съюз) и 18 03 02 (Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, EASO), за които съответните резерви се отменят.

1.6.  Бюджетни забележки

Освен ако изрично е посочено друго в предходните параграфи, измененията, внесени от Европейския парламент или от Съвета в текста на бюджетните забележки, се одобряват, с изключение на забележките по бюджетните редове, изброени в таблиците по-долу:

—  Бюджетни редове, за които измененията, внесени от Европейския парламент, се одобряват с корекцията, предложена от Комисията в нейното писмо относно изпълнимостта.

Бюджетен ред

Наименование

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

19 05 01

Сътрудничество с трети държави, за да се благоприятстват и защитават европейските и взаимните интереси

21 02 07 03

Човешко развитие

21 02 08 01

Гражданското общество в процеса на развитие

21 07 01

Сътрудничество с Гренландия

—  Бюджетни редове, за които се одобряват съответните бюджетни забележки, предложени в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020.

Бюджетен ред

Наименование

02 04 03 01

Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини

06 01 04 01

Разходи за подкрепа на Механизма за свързване на Европа (МСЕ): транспорт

07 02 06

Европейска агенция за околната среда

08 02 03 03

Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

08 02 03 05

Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини

08 02 07 33

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) — разходи за подкрепа

09 02 01

Определяне и изпълнение на политиката на Съюза в областта на електронните комуникации

13 04 61 01

Кохезионен фонд — оперативна техническа помощ

21 01 04 05

Разходи за подкрепа за Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (INSC)

32 04 03 01

Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

—  Бюджетни редове, за които съответните бюджетни забележки, предложени в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020 се одобряват със следните изменения.

Бюджетен ред

Наименование

04 03 02 01

„Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд

Текстът се изменя, както следва:

– насърчаване на създаването на достойни работни места, които предвиждат стабилни трудови правоотношения и социални права, и стимулиране на приемлива заетост за младите хора и борба с бедността чрез подкрепа на социалното сближаване.по-голямо социално сближаване чрез Социалния знак.

08 02 03 01

Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот

Текстът се изменя, както следва:

Целите на тази дейност са постигане на здраве и благосъстояние за всички през целия живот, на висококачествени и икономически устойчиви системи за здравеопазване и социални грижи, в които с цел по-висока ефикасност се залага в по-голяма степен на личния подход в здравеопазването, и създаване на възможности за нови работни места и растеж в здравния сектор и свързаните с него сектори. В това отношение дейностите ще са с акцент върху ефективното насърчаване на здравословен начин на живот и превенцията на заболяванията (напр. разбиране на определящите за здравето фактори, разработване на по-добри профилактични ваксини). Специално внимание ще се обърне на свързаните с пола и с възрастта здравни особености. В допълнение ще се обърне особено внимание на справянето, лечението и излекуването на заболяванията (по-специално чрез по-голям личен подход в медицината), включително борбата с раковите заболявания, уврежданията и намалената функционалност (например чрез трансфер на знания в клиничната практика и новаторски дейности със съобразен с потребностите мащаб, подобряване на използването на здравни данни, независимо и подпомогнато ежедневие). Освен това ще бъдат положени усилия за подобряване на вземането на решения относно достъпа до профилактика и лечение, за идентифициране и подпомагане на разпространението на най-добри практики в сектора на здравеопазването и за подкрепа на интегрираните грижи и използването на технологични, организационни и социални иновации, позволяващи по-специално на по-възрастните лица, както и на лицата с увреждания да останат активни и независими. И накрая, при осъществяването на дейностите ще се прилага съобразен с пола подход, който признава, наред с другото, позицията на жените в неформалния и във формалния сектор на грижите.

08 02 03 03

Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

Добавя се следният текст:

Следва да се положат усилия, за да се спомогне за преодоляването на разликите в Европа в областта на изследванията и иновациите, без да се нарушават критериите за високи постижения.

08 02 08

Инструмент за МСП

Текстът се изменя, както следва:

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент сумата от 72 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения е налична по тази бюджетна статия вследствие на отменени бюджетни кредити през 2018 г. поради пълно или частично неизпълнение на научноизследователски проекти.

09 04 02 01

Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии

Добавя се следният текст:

Това би могло да покрие разходите за по-нататъшна изследователска дейност в областта на разработването на европейски търсачки в интернет.

09 04 03 02

Насърчаване на отворени, иновативни и сигурни европейски общества

Текстът се изменя, както следва:

Целта на второто предизвикателство е „да се допринесе за разбирането на интелектуалната основа и на културното наследство на Европа — нейната история и множеството европейски и неевропейски влияния, които ни вдъхновяват в съвременния ни живот“, както и да се улеснят достъпът до това културно наследство, включително към бъдещия „Европейски облак за културно наследство“, и неговото използване.

32 04 03 01

Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

Добавя се следният текст:

Следва да се положат усилия, за да се спомогне за преодоляването на разликите в Европа в областта на изследванията и иновациите, без да се нарушават критериите за високи постижения.

32 02 77 12

Подготвително действие — Установяване на цялостна подкрепа за регионите с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии в преход

Добавя се следният текст:

—  създаде екип от представители на различни ГД за: a) определяне на областите, в които са възможни полезни взаимодействия между политиките/програмите на Съюза с оглед на гарантиране на възможно най-ефективна финансова и политическа подкрепа за периода след 2020 г.; б) подпомагане на регионите (централните и местните органи) при разработването на стратегии за устойчив преход чрез предоставяне на по-целенасочени инструменти за вътрешнорегионален обмен на най-добри практики, включително във връзка с цялостни пътни карти за повторна индустриализация с ниски емисии;

—  пренасочи съществуващите форуми на заинтересовани страни, включително социалния диалог и диалога с гражданското общество като цяло, към изготвяне на икономически стратегии и стратегии за справедлив преход;

—  предостави допълнителна финансова подкрепа в допълнение към съществуващите схеми за финансиране, без преразпределяне от други програми, за създаването на регионални/местни пътни карти за справедлив преход към въглеродна неутралност до 2050 г. в най-засегнатите региони и общности. Допълнителното финансиране следва също така да подкрепя съществуващи или бъдещи териториални/общностни проекти, които се основават на участието на засегнатите работници и общности, чрез консултации и овластяване.

—  укрепи „Платформата за въгледобивните региони в преход“ и на нейния секретариат (създаден чрез подготвително действие през 2018 г. и продължил работата си и през 2019 г.), за да се постигнат целите на ЕС в областта на климата и да се изпълнят ангажиментите на ЕС по Парижкото споразумение, като същевременно се гарантира справедлив енергиен преход, при който въгледобивните региони да не бъдат „изоставени“, като се осигури увеличен бюджет за подготвителното действие през 2020 г. и обхватът на действието се разшири, така че да обхваща:

—  допълнителна техническа помощ и изграждане на капацитет в регионите на ЕС с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии в области, като изготвяне на стратегии, разработване на проекти, финансиране на проекти и улесняване на частните инвестиции (броят на пилотните региони, участващи в инициативата на ЕС, достигна 20 към март 2019 г., спрямо четири през 2017 г.);

—  работа с членовете и наблюдателите от Енергийната общност по въпроса за въгледобивните региони в преход чрез организиране на регионални информационни дейности в сътрудничество с международни финансови институции и международни партньори;

—  развитие на социалното измерение на Платформата за въгледобивните региони в преход, като се използват най-добрите практики за социални иновации: преквалификация и повишаване на квалификацията на работниците и програми за младите хора и пенсионираните миньори.

34 02 01

Намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза

Добавя се следният текст:

Що се отнася до интегрираните проекти, при избора на проекти се взима под внимание елемент на разпределение, така че да се улесни географският баланс. Горепосоченото е с примерен характер и не следва да води до заключението за гарантирани или разпределени финансови средства по държави членки.

34 02 02

Увеличаване устойчивостта на Съюза на изменението на климата

Добавя се следният текст:

Що се отнася до интегрираните проекти, при избора на проекти се взима под внимание елемент на разпределение, така че да се улесни географският баланс. Горепосоченото е с примерен характер и не следва да води до заключението за гарантирани или разпределени финансови средства по държави членки.

34 02 03

По-добро управление на всички равнища на дейността в областта на климата и осведомяване за нея

Добавя се следният текст:

Що се отнася до интегрираните проекти, при избора на проекти се взима под внимание елемент на разпределение, така че да се улесни географският баланс. Горепосоченото е с примерен характер и не следва да води до заключението за гарантирани или разпределени финансови средства по държави членки.

Това става с разбирането, че измененията, внесени от Европейския парламент или от Съвета, не могат да променят или разширят обхвата на съществуващо правно основание, нито засягат административната автономност на институциите, и че действието може да бъде покрито с наличните ресурси.

1.7.  Бюджетна номенклатура

Бюджетната номенклатура, предложена от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2020, е одобрена с включването на новите пилотни проекти и подготвителни действия, като се имат предвид следните корекции.

Бюджетен ред по време на четенето в ЕП

Функция

Наименование / Ново наименование

Нов бюджетен ред

Ново заглавие

02 04 77 08

1a

Пилотен проект – Устойчивост на въздухоплаването по отношение на заглушаване и киберзаплахи „спуфинг“ на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС)

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Пилотен проект – Екомаркировка за въздухоплаването / Демонстрационен проект за въвеждане на доброволна система за екомаркировка във въздухоплаването въз основа на екопортала на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз.

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Пилотен проект — Взаимно свързване на градската мобилност с инфраструктурата на въздушния транспорт

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Пилотен проект — Съживяване на трансграничните нощни влакове

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Пилотен проект — Капацитет за екологизиране на европейските морски пристанища

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Пилотен проект — Интелигентна градска мобилност, включваща автономни превозни средства

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

Пилотен проект — BEST „Култура“ — Програма в подкрепа на културното многообразие в отвъдморските региони на ЕС

13 03 77 30

14 03 77 05

1a

Пилотен проект — Проучване на възможностите за създаване на европейски регистър на активите в контекста на борбата с изпирането на пари и данъчните измами

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Подготвително действие — Финансиране, учене, иновации и патентоване за културните и творческите индустрии

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Подготвително действие – Опазване на еврейските гробища в Европа: процес на цялостно картографиране, придружен от научни изследвания, наблюдение и остойностени индивидуални предложения за опазване на гробищата

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Подготвително действие — Установяване на цялостна подкрепа за регионите с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии в преход

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Подготвително действие — Обучение на органите и общностите от островните държави за участие в тръжни процедури за проекти за енергия от възобновяеми източници

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Подготвително действие – Засилване на сътрудничеството в действията в областта на климата между селата във и извън ЕС чрез създаване на идентичност на селските райони в рамките на Конвента на кметовете

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

Пилотен проект — Регистър на енергийните общности — Мониторинг и подкрепа за енергийните общности в ЕС

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Пилотен проект — Ангажиране на дружествата за осъществяване на енергиен преход

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Пилотен проект — Приобщаващ достъп до интернет за лица с когнитивни увреждания (уеб приобщаване: достъп за всички)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Подготвително действие — Оценяване на предполагаемите различия в качеството на продуктите, продавани на единния пазар

33 04 77 07

1a

2.  Изявления

2.1  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно финансирането за EASO

Европейският парламент и Съветът вземат под внимание намерението на Комисията да преразгледа изискванията за финансиране на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EASO) за финансовата 2020 година, след като бъде прието законодателното предложение от 12 септември 2018 г. за укрепване на капацитета на Агенцията за оперативна подкрепа

Европейският парламент и Съветът се ангажират да разгледат евентуалното искане за увеличаване на средствата от ЕС за EASO през 2020 г., което може да наложи трансфер от бюджетния орган или проект за коригиращ бюджет, при надлежно отчитане на неговата спешност.

2.2.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетните кредити за плащания

Европейският парламент и Съветът припомнят необходимостта, с оглед на изпълнението, да се осигури редовно извършване на плащанията по бюджетните кредити за поети задължения, така че да се избегнат нежелани равнища на неизплатените сметки в края на годината.

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията да продължи да следи активно и отблизо през 2020 г. изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. (по-специално по подфункция 1б и Развитие на селските райони). За тази цел те приканват Комисията да представи своевременно актуализирани данни относно състоянието на изпълнението и прогнози по отношение на бюджетните кредити за плащания през 2020 г.

Ако данните показват, че вписаните в бюджета за 2020 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на нуждите, Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи възможно най-скоро подходящо решение и, наред с другото, коригиращ бюджет, с цел да се даде възможност на бюджетния орган да вземе навреме всички необходими решения за обоснованите потребности. Когато е приложимо, Европейският парламент и Съветът ще вземат под внимание спешността на въпроса. За Съвета това би могло да означава скъсяване на осемседмичния срок за вземане на решение, ако бъде преценено за необходимо.

2.3  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно Инициативата за младежка заетост

Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят, че намаляването на младежката безработица продължава да бъде водещ и споделен политически приоритет и във връзка с това потвърждават решимостта си да използват по най-добрия начин наличните бюджетни ресурси за нейното преодоляване и по-конкретно посредством инициативата за младежка заетост.

Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да следи отблизо тенденциите в изпълнението на тази инициатива и да представи доклад до 30 юни 2020 г.

Ако оценката на Комисията потвърди необходимостта от увеличение на средствата за Инициативата за младежка заетост, Комисията ще представи успоредно с това проект за коригиращ бюджет, с който специално разпределените средства за тази инициатива се увеличават с 50 млн. евро.

Съветът и Европейският парламент се ангажират да придвижат бързо предложения от Комисията проект за коригиращ бюджет за 2020 г.

2.4.  Едностранно изявление на Комисията относно Инициативата за младежка заетост

За увеличаването на специално разпределените средства за Инициативата за младежка заетост е необходимо техническо изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби.

Както и през предходните години, това изменение ще бъде строго ограничено до нужните поправки, които да дадат възможност за допълнителния пакет за Инициативата за младежка заетост, и няма да окаже въздействие върху изпълнението на политиката на сближаване.

2.5.  Едностранно изявление на Комисията относно доближаването до целта за 20% разходи, свързани с климата, в периода 2014—2020 г.

Комисията ще следи отблизо изпълнението на бюджета в хода на 2020 година. В случай на непълно усвояване на средствата по съответните функции Комисията ще внесе подходящи бюджетни предложения за увеличаване на свързаните с климата разходи по целесъобразност.

Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност