Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2028(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0035/2019

Indgivne tekster :

A9-0035/2019

Forhandlinger :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Afstemninger :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0071

Vedtagne tekster
PDF 263kWORD 82k
Onsdag den 27. november 2019 - Strasbourg
2020-budgetproceduren: fælles udkast
P9_TA(2019)0071A9-0035/2019
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. november 2019 om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 som led i budgetproceduren (14283/2019 – C9-0186/2019 – 2019/2028(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast og Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæringer hertil (14283/2019 – C9-0186/2019),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, vedtaget af Kommissionen den 5. juli 2019 (COM(2019)0400),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, vedtaget af Rådet den 3. september 2019 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 13. september 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2020 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, forelagt af Kommissionen den 15. oktober 2019,

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2019 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020(1) og de deri indeholdte budgetændringer,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(4),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 95 og 96,

–  der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A9-0035/2019),

1.  godkender det fælles udkast;

2.  bekræfter Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  pålægger sin formand at fastslå, at Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 er endeligt vedtaget, og at drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0038.
(2) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(3) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

ENDELIGT

Budget 2020 – Bestanddelene i de fælles konklusioner

Disse fælles konklusioner omfatter følgende dele:

1.  Budgettet for 2020:

2.  Erklæringer

Oversigt

Bestanddelene i de fælles konklusioner:

—  Det samlede niveau af forpligtelsesbevillinger i 2020-budgettet fastsættes til 168 688,1 mio. EUR, hvilket giver en margen under FFR-lofterne for 2020 på 1 492,3 mio. EUR.

Dette svarer til en samlet stigning på 400,0 mio. EUR i forhold til budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020.

—  Det samlede niveau af betalingsbevillinger i 2020-budgettet er fastsat til 153 566,2 mio. EUR.

Dette svarer til et samlet fald på 49,1 mio. EUR i forhold til budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020.

 

Forpligtelser

Betalinger

Endeligt bevillingsniveau (i mio. EUR)

168 688,1

153 566,2

I % af BNI28

0,99%

0,90%

Fleksibilitetsinstrumentet for 2020 anvendes for et beløb på 778,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger for udgiftsområde 3 Sikkerhed og medborgerskab.

—  Den samlede margen for forpligtelser andrager 269,6 mio. EUR for udgiftsområde 1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse og udgiftsområde 1b Økonomisk, Social og Territorial Samhørighed.

—  Margenen til uforudsete udgifter i 2017 modregnes med 252,0 mio. EUR i de uudnyttede margener under udgiftsområde 5 Administration.

—  Betalingsbevillingerne for 2020, der vedrører mobiliseringen af fleksibilitetsinstrumentet i 2017, 2018, 2019 og 2020, anslås af Kommissionen til 849,8 mio. EUR.

—  De resterende disponible beløb for 2020 sammenfattes i følgende tabel:

I mio. EUR (2019-priser)

Margen for forpligtelsesbevillinger under FFR-lofterne for 2020

1 492,3

Særlige instrumenter, der er til rådighed i øjeblikket

1 216,9

Fleksibilitetsinstrumentet

141,3

Samlet margen for forpligtelser (fra 2018)

1 075,6

Yderligere særlige instrumenter, der vil være til rådighed i 2020

1 463,5

Fleksibilitetsinstrumentet

 

fra bortfaldne beløb (fra 2019) fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

173,5

fra bortfaldne beløb (fra 2018) fra Den Europæiske Solidaritetsfond

-

Samlet margen for forpligtelser (fra 2019)

1 290,0

I alt

4 172,7

1.  Budgettet for 2020:

1.1.  "Færdigbehandlede" budgetposter

Medmindre andet er anført nedenfor i disse konklusioner, bekræftes alle budgetposter, der ikke er ændret af enten Rådet eller Parlamentet, og de budgetposter, for hvilke Parlamentet accepterede Rådets ændringer i forbindelse med deres respektive behandling.

Forligsudvalget er for de øvrige budgetposter blevet enige om de konklusioner, der fremgår af afsnit 1.2 til 1.7 nedenfor.

1.2.  Horisontale spørgsmål

Decentrale organer

EU's bidrag (i forpligtelses- og i betalingsbevillinger og antallet af stillinger) til alle decentrale organer er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020 med undtagelse af:

—  Under udgiftsområde 1a:

o Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA, budgetartikel 02 03 03), til hvilket niveauet af forpligtelses- og betalingsbevillinger reduceres med 1 000 000 EUR.

o Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA, budgetartikel 02 05 11), til hvilket der tildeles 5 yderligere stillinger, og niveauet af forpligtelses- og betalingsbevillingerne forhøjes med 370 000 EUR.

o Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP, budgetartikel 04 03 13), til hvilket niveauet af forpligtelses- og betalingsbevillinger reduceres med 300 000 EUR.

—  Under udgiftsområde 2:

o Det Europæiske Miljøagentur (EEA, budgetartikel 07 02 06), til hvilket der tildeles 5 yderligere stillinger, og niveauet af forpligtelses- og betalingsbevillingerne forhøjes med 1 300 000 EUR.

—  Under udgiftsområde 3:

o Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (EUROPOL, budgetartikel 18 02 04), til hvilket der tildeles 10 yderligere stillinger, og niveauet af forpligtelses- og betalingsbevillingerne forhøjes med 13 000 000 EUR.

o Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA, budgetkonto 17 03 12 01), til hvilket der tildeles 5 yderligere stillinger, og niveauet af forpligtelses- og betalingsbevillingerne forhøjes med 2 000 000 EUR.

o Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO, budgetartikel 18 03 02), til hvilket niveauet af forpligtelses- og betalingsbevillingerne i reserven reduceres med 24 685 306 EUR.

o Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust, budgetartikel 33 03 04), til hvilket niveauet af forpligtelses- og betalingsbevillinger reduceres med 1 700 000 EUR.

o Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex, budgetartikel 18 02 03), til hvilket niveauet af forpligtelses- og betalingsbevillinger reduceres med 8 734 813 EUR.

o Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO, budgetartikel 33 03 05), til hvilken der tildeles yderligere 5 stillinger.

Forvaltningsorganer

EU's bidrag (i forpligtelses- og betalingsbevillinger og antallet af stillinger) til forvaltningsorganerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020.

Pilotprojekter/forberedende foranstaltninger

Der er opnået enighed om en omfattende pakke af 78 pilotprojekter/forberedende foranstaltninger til et samlet beløb på 140,0 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger.

Når et pilotprojekt eller en forberedende foranstaltning synes at være omfattet af et eksisterende retsgrundlag, kan Kommissionen foreslå overførsel af bevillingerne til dette retsgrundlag for at fremme gennemførelsen af foranstaltningen.

Denne pakke overholder fuldt ud de lofter for pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der er fastsat i finansforordningen.

1.3.  Udgiftsområder i den finansielle ramme - forpligtelsesbevillinger

Efter at have taget højde for ovennævnte konklusioner vedrørende "færdigbehandlede" budgetposter, organer og pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er Forligsudvalget nået til enighed om følgende:

Udgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020, men med de justeringer, der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedenstående tabel:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Navn

Ændring af forpligtelsesbevillinger

BF 2020 (inkl. ÆS1)

Budgettet for 2020:

Forskel

1.1.31

Horisont 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Udvikling af en ressourceeffektiv og klimarobust økonomi med en bæredygtig råstofforsyning

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Sikring af tilstrækkelige forsyninger af sikre fødevarer af høj kvalitet og andre biobaserede produkter

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Udvikle et ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert og integreret europæisk transportsystem

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Bedre adgang til risikokapital til investeringer i forskning og innovation

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Forbedring af alles sundhed og trivsel gennem hele livet

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Udvikling af et europæisk transportsystem, som er ressourceeffektivt, miljøvenligt, sikkert og problemfrit

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Udvikling af en ressourceeffektiv og klimarobust økonomi med en bæredygtig råstofforsyning

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

SMV-instrument

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Styrkelse af forskning i fremtidige og opdukkende teknologier

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Lederskab inden for informations- og kommunikationsteknologi

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Forbedring af alles sundhed og trivsel gennem hele livet

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Fremme af rummelige, innovative og sikre europæiske samfund

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Fremme af sikre europæiske samfund

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter — opnå, udvikle og overføre nye færdigheder, viden og innovation

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Fremme af sikre europæiske samfund

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom — nuklear fission og strålingsbeskyttelse

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Euratom-aktiviteter – direkte forskning

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Uddannelse, erhvervsuddannelse og sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Fremme af topkvalitet og samarbejde på ungdomsområdet og af unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Fremme høj kvalitet i undervisnings- og forskningsaktiviteter vedrørende europæisk integration gennem Jean Monnet-aktiviteterne på verdensplan

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Beskæftigelse og social innovation (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — støtte til udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af Unionens beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinansiering og socialt iværksætteri — udvide adgangen til og rådigheden af finansiering til juridiske og fysiske personer, især dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, og sociale virksomheder

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Energi

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Yderligere integrering på det indre energimarked og interoperabilitet for gas- og elektricitetsnetværk på tværs af landegrænserne

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Forbedring af energiforsyningssikkerheden i Unionen

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Bidrag til en bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Transport

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Fjernelse af flaskehalse, forbedring af jernbanernes interoperabilitet, slåen bro over manglende forbindelser og forbedring af grænseoverskridende strækninger

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Sikring af bæredygtige og effektive transportsystemer

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Decentrale organer

 

 

-930 000

02 03 03

Det Europæiske Kemikalieagentur — lovgivning om kemikalier

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Det Europæiske GNSS-Agentur

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Andre aktioner og programmer

 

 

-200 000

26 02 01

Procedurerne for indgåelse og offentliggørelse af offentlige indkøbs-, anlægs- og tjenesteydelseskontrakter

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Aktioner, der finansieres i henhold til Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer

 

 

-1 500 000

02 03 01

Det indre marked for varer og tjenesteydelsers funktion og udvikling

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Fastlæggelse og gennemførelse af Unionens politik inden for elektronisk kommunikation

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

I alt

 

 

568 335 000

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for forpligtelsesbevillinger fastsættes til 25 284,8 mio. EUR, således at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsloftet for underudgiftsområde 1a, og den samlede margen for forpligtelser anvendes med et beløb på 93,8 mio. EUR.

Forligsudvalget er også enigt om ikke at stille forpligtelsesbevillinger til rådighed igen i overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3.

Udgiftsområde 1b - Økonomisk, social og territorial samhørighed

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020, men med de justeringer, der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedenstående tabel:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Navn

Ændring af forpligtelsesbevillinger

BF 2020 (inkl. ÆS1)

Budgettet for 2020:

Forskel

1.2.5

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (specifik supplerende tildeling)

 

 

28 333 333

04 02 64

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

 

 

5 600 000

 

I alt

 

 

33 933 333

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for forpligtelsesbevillinger fastsættes til 58 645,8 mio. EUR, således at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsloftet for underudgiftsområde 1b, og den samlede margen for forpligtelser anvendes med et beløb på 175,8 mio. EUR.

Udgiftsområde 2 – Bæredygtig vækst: Naturressourcer

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020, men med de justeringer, der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedenstående tabel:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Navn

Ændring af forpligtelsesbevillinger

BF 2020 (inkl. ÆS1)

Budgettet for 2020:

Forskel

2.0.10

Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Grundbetalingsordningen

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE+)

 

 

10 000 000

34 02 01

Reduktion af udledningen af drivhusgasser i Unionen

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Forøgelse af Unionens modstandskraft over for klimaændringer

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Bedre klimaforvaltning og –information på alle niveauer

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Decentrale organer

 

 

1 300 000

07 02 06

Det Europæiske Miljøagentur

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

 

 

22 514 881

 

I alt

 

 

-38 185 119

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for forpligtelsesbevillinger fastsættes til 59 907,0 mio. EUR, hvilket giver en margen på 514,0 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 2.

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og medborgerskab

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020, men med de justeringer, der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedenstående tabel:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Navn

Ændring af forpligtelsesbevillinger

BF 2020 (inkl. ÆS1)

Budgettet for 2020:

Forskel

3.0.11

Et Kreativt Europa

 

 

7 500 000

09 05 01

Media-delprogram — operere tværnationalt og internationalt samt fremme tværnational udbredelse og mobilitet

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Styrke den finansielle kapacitet hos SMV'er og små og meget små organisationer i de europæiske kulturelle og kreative sektorer, samt fremme politikudvikling og nye forretningsmodeller

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Kulturdelprogram — støtte grænseoverskridende aktioner samt fremme tværnational udbredelse og mobilitet

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab

 

 

1 200 000

33 02 01

Sikring af beskyttelsen af rettigheder og bemyndigelse af borgerne

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

EU-civilbeskyttelsesordning

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Katastrofeforebyggelse og -beredskab i Unionen

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Europa for borgerne

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Europa for Borgerne — styrkelse af historiebevidstheden og fremme af kapaciteten til aktivt medborgerskab på EU-plan

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Fødevarer og foder

 

 

-1 500 000

17 04 01

Sikre en højere dyresundhedsstatus og et højt beskyttelsesniveau for dyr i Unionen

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Decentrale organer

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Unionens bidrag til Det Europæiske Lægemiddelagentur

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Aktioner, der finansieres i henhold til Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimedieaktiviteter

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

I alt

 

 

0

Som følge heraf fastsættes det aftalte niveau for forpligtelsesbevillinger til 3 729,1 mio. EUR, hvilket ikke giver nogen margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 3, og mobiliseringen via fleksibilitetsinstrumentet fastsættes til 778,1 mio. EUR.

Udgiftsområde 4 – Et globalt Europa

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020, men med de justeringer, der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedenstående tabel:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Navn

Ændring af forpligtelsesbevillinger

BF 2020 (inkl. ÆS1)

Budgettet for 2020:

Forskel

4.0.1

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Tyrkiet - Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Tyrkiet - Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Tyrkiet - Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Makrofinansiel bistand

 

 

-7 000 000

01 03 02

Makrofinansiel bistand

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Middelhavslandene — tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Det Østlige Partnerskab — menneskerettigheder, good governance og mobilitet

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Det Østlige Partnerskab — fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Miljø og klimaændringer

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Bæredygtig energi

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Forbedring af valghandlingers troværdighed, især gennem valgobservationer

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Andre aktioner og programmer

 

 

2 000 000

13 07 01

Økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

 

 

4 000 000

 

I alt

 

 

-46 000 000

Som følge heraf er der opnået enighed om, at niveauet for forpligtelsesbevillinger fastsættes til 10 261,6 mio. EUR, hvilket giver en margen på 248,4 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 4.

Udgiftsområde 5 – Administration

Antallet af stillinger i institutionernes stillingsfortegnelser og de bevillinger, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020 godkendes af Forligsudvalget med følgende undtagelser:

—  Parlamentets sektion, for hvilken følgende forhøjelser af forpligtelses- og betalingsbevillinger som følge af medlemmernes statut og udsættelsen af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union, som blev besluttet af Det Europæiske Råd den 28. oktober 2019, godkendes: 410 000 EUR på budgetpost 1 0 0 0 Løn,  408 000 EUR på budgetpost 1 0 0 4 Ordinære rejseudgifter, 12 000 EUR på budgetpost 1 0 0 5 Andre rejseudgifter, 900 000 EUR  på budgetpost 1 0  0 6 Godtgørelse af almindelige udgifter, 6 050 000 EUR  på budgetpost 1 0 2 Overgangsgodtgørelser, 12 000 EUR på budgetpost 3 2 4 4 Tilrettelæggelse og modtagelse af besøgende, Euroscola-programmet og indbydelser til opinionsdannende personer fra tredjelande og 1 463 000 EUR på budgetpost 4 2 2 Udgifter til parlamentarisk assistance;

—  Rådets sektion, for hvilken behandlingen er godkendt.

Desuden er virkningen på budgettet for 2020 af den automatiske løntilpasning, der skal anvendes fra den 1. juli 2019 (2.0 % i stedet for 3.1 %), indarbejdet i alle institutionernes sektioner som følger:

 

i EUR

Parlamentet

-10 922 000

Rådet

-3 627 000

Kommissionen (inklusive pensioner)

-52 453 000

Domstolen

-3 393 000

Revisionsretten

-1 380 000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

-819 672

Regionsudvalget

-610 000

Ombudsmanden

-111 000

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

-64 000

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

-3 529 000

I alt

-76 908 672

Som følge heraf fastsættes det aftalte niveau for forpligtelsesbevillinger til 10 272,1 mio. EUR, hvilket giver en margen på 729,9 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 5 efter anvendelsen af 252,0 mio. EUR til at udligne anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter i 2017.

Særlige instrumenter: Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), nødhjælpsreserven og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF)

Forpligtelsesbevillingerne til EGF, nødhjælpsreserven og EUSF fastsættes til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget.

1.4.  Betalingsbevillinger

Det samlede niveau af betalingsbevillinger i 2020-budgettet fastsættes til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020 med følgende justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget:

1.  Der tages først hensyn til det niveau, der er opnået enighed om i forpligtelsesbevillinger til ikke-opdelte bevillinger, for hvilke niveauet af betalingsbevillinger svarer til niveauet af forpligtelsesbevillinger. Dette omfatter den yderligere reduktion af landbrugsudgifterne med -72,0 mio. EUR. Denne tilgang anvendes analogt på de decentrale organers EU-bidrag. Den kombinerede virkning er en nedskæring på -156,4 mio. EUR.

2.  Betalingsbevillingerne til alle nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, som Parlamentet har foreslået, er fastsat til 25 % af de hertil svarende forpligtelsesbevillinger eller til det af Parlamentet foreslåede niveau, hvis dette er lavere. I tilfælde af forlængelser af eksisterende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er niveauet for betalingsbevillinger det niveau, der er fastsat i budgetforslaget plus 25 % af de hertil svarende nye forpligtelsesbevillinger, eller det af Parlamentet foreslåede niveau, hvis dette er lavere. Den kombinerede virkning er en forhøjelse på 35,0 mio. EUR.

3.  Justeringerne i de følgende budgetposter er vedtaget som følge af udviklingen i forpligtelser til opdelte bevillinger:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Navn

Ændring af betalingsbevillinger

BF 2020 (inkl. ÆS1)

Budgettet for 2020:

Forskel

1.1.31

Horisont 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Udvikling af en ressourceeffektiv og klimarobust økonomi med en bæredygtig råstofforsyning

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Sikring af tilstrækkelige forsyninger af sikre fødevarer af høj kvalitet og andre biobaserede produkter

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Udvikle et ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert og integreret europæisk transportsystem

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Bedre adgang til risikokapital til investeringer i forskning og innovation

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Forbedring af alles sundhed og trivsel gennem hele livet

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Udvikling af et europæisk transportsystem, som er ressourceeffektivt, miljøvenligt, sikkert og problemfrit

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Udvikling af en ressourceeffektiv og klimarobust økonomi med en bæredygtig råstofforsyning

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

SMV-instrumentet

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Styrkelse af forskning i fremtidige og opdukkende teknologier

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Lederskab inden for informations- og kommunikationsteknologi

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Forbedring af alles sundhed og trivsel gennem hele livet

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Fremme af rummelige, innovative og sikre europæiske samfund

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Fremme af sikre europæiske samfund

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter — opnå, udvikle og overføre nye færdigheder, viden og innovation

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Fremme af sikre europæiske samfund

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom — nuklear fission og strålingsbeskyttelse

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Euratom-aktiviteter – direkte forskning

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Uddannelse, erhvervsuddannelse og sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Fremme af topkvalitet og samarbejde på ungdomsområdet og af unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Fremme høj kvalitet i undervisnings- og forskningsaktiviteter vedrørende europæisk integration gennem Jean Monnet-aktiviteterne på verdensplan

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Beskæftigelse og social innovation (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — støtte til udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af Unionens beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinansiering og socialt iværksætteri — udvide adgangen til og rådigheden af finansiering til juridiske og fysiske personer, især dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, og sociale virksomheder

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Energi

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Yderligere integrering på det indre energimarked og interoperabilitet for gas- og elektricitetsnetværk på tværs af landegrænserne

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Forbedring af energiforsyningssikkerheden i Unionen

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Bidrag til en bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Transport

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Fjernelse af flaskehalse, forbedring af jernbanernes interoperabilitet, slåen bro over manglende forbindelser og forbedring af grænseoverskridende strækninger

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Sikring af bæredygtige og effektive transportsystemer

95 000 000

96 665 000

1 665 000

 

Andre aktioner og programmer

 

 

-200 000

26 02 01

Procedurerne for indgåelse og offentliggørelse af offentlige indkøbs-, anlægs- og tjenesteydelseskontrakter

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Aktioner, der finansieres i henhold til Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer

 

 

-1 200 000

02 03 01

Det indre marked for varer og tjenesteydelsers funktion og udvikling

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Fastlæggelse og gennemførelse af Unionens politik inden for elektronisk kommunikation

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (specifik supplerende tildeling)

 

 

3 000 000

04 02 64

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE+)

 

 

5 000 001

34 02 01

Reduktion af udledningen af drivhusgasser i Unionen

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Forøgelse af Unionens modstandskraft over for klimaændringer

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Bedre klimaforvaltning og –information på alle niveauer

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Et Kreativt Europa

 

 

6 000 000

09 05 01

Media-delprogram — operere tværnationalt og internationalt samt fremme tværnational udbredelse og mobilitet

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Styrke den finansielle kapacitet hos SMV'er og små og meget små organisationer i de europæiske kulturelle og kreative sektorer, samt fremme politikudvikling og nye forretningsmodeller

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Kulturdelprogram — støtte grænseoverskridende aktioner samt fremme tværnational udbredelse og mobilitet

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab

 

 

1 200 000

33 02 01

Sikring af beskyttelsen af rettigheder og bemyndigelse af borgerne

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

EU-civilbeskyttelsesordning

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Katastrofeforebyggelse og -beredskab i Unionen

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Europa for borgerne

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Europa for Borgerne — styrkelse af historiebevidstheden og fremme af kapaciteten til aktivt medborgerskab på EU-plan

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Aktioner, der finansieres i henhold til Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimedieaktiviteter

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Tyrkiet - Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Tyrkiet - Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Miljø og klimaændringer

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Bæredygtig energi

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Forbedring af valghandlingers troværdighed, især gennem valgobservationer

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Andre aktioner og programmer

 

 

2 000 000

13 07 01

Økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

I alt

 

 

72 294 857

1.5.  Reserver

Reserverne i budgettet for 2020 fastsættes i overensstemmelse med budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020 med undtagelse af artikel 13 06 01 (Den Europæiske Unions Solidaritetsfond) og 18 03 02 (Det Europæiske Asylstøttekontor - EASO), for hvilke de tilhørende reserver er annulleret.

1.6.  Budgetanmærkninger

Medmindre andet specifikt er nævnt i de tidligere afsnit, godkendes de ændringer, som Europa-Parlamentet eller Rådet har foretaget i budgetanmærkningernes ordlyd, med undtagelse af dem, som vedrører budgetposterne i følgende to tabeller:

—  Budgetposter, for hvilke Parlamentets ændringer godkendes med den ændring, Kommissionen har foreslået i sin skrivelse om gennemførelsesmulighederne.

Budgetpost

Navn

15 02 01 01

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet

19 05 01

Samarbejde med tredjelande for at fremme Unionens interesser og fælles interesser

21 02 07 03

Menneskelig udvikling

21 02 08 01

Civilsamfundet i udviklingssamarbejde

21 07 01

Samarbejde med Grønland

—  Budgetposter, for hvilke de respektive budgetanmærkninger, som er foreslået i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020, godkendes.

Budgetpost

Navn

02 04 03 01

Udvikling af en ressourceeffektiv og klimarobust økonomi med en bæredygtig råstofforsyning

06 01 04 01

Udgifter til støttefunktioner vedrørende Connecting Europe-faciliteten (CEF) — transport

07 02 06

Det Europæiske Miljøagentur

08 02 03 03

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

08 02 03 05

Udvikling af en ressourceeffektiv og klimarobust økonomi med en bæredygtig råstofforsyning

08 02 07 33

Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) — udgifter til støttefunktioner

09 02 01

Fastlæggelse og gennemførelse af Unionens politik inden for elektronisk kommunikation

13 04 61 01

Samhørighedsfonden — operationel teknisk bistand

21 01 04 05

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med instrumentet for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område

32 04 03 01

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

—  Budgetposter, for hvilke de respektive budgetanmærkninger, som er foreslået i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2020, godkendes med følgende ændringer.

Budgetpost

Navn

04 03 02 01

Progress — støtte til udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af Unionens beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår

Teksten ændres som følger:

- at tilskynde til jobskabelse, fremme unges beskæftigelse og bekæmpe fattigdom ved at fremme øget social konvergens ved hjælp af et socialt mærke af anstændige job med hensyn til stabil beskæftigelse og sociale rettigheder, fremme acceptabel beskæftigelse for unge og bekæmpe fattigdom ved at fremme social konvergens.

08 02 03 01

Forbedring af alles sundhed og trivsel gennem hele livet

Teksten ændres som følger:

Formålet med denne aktivitet er livslang sundhed og velfærd for alle, økonomisk bæredygtige sundheds- og plejesystemer af høj kvalitet med mere person-målrettet og effektiv sundhedspleje og muligheder for nye jobs og vækst i sundhedssektoren og tilknyttede industrier. I den forbindelse vil aktiviteterne navnlig have fokus på effektiv sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (f.eks. forståelse af sygdomsdeterminanterne og udvikling af effektive forebyggelsesværktøjer som vacciner). Der vil blive lagt særlig vægt på kønsrelaterede og aldersbetingede sundhedsaspekter. Derudover lægges der vægt på at forebygge, behandle og kurere sygdomme (navnlig ved hjælp af en mere skræddersyet lægemiddelbehandling), herunder bekæmpe kræft, handicap og nedsat funktion (f.eks. ved overførsel af viden til klinisk praksis og skalerbare innovationstiltag, bedre anvendelse af sundhedsdata og hjælp til en uafhængig tilværelse). Endvidere vil der blive gjort en indsats for at forbedre beslutningstagningen med hensyn til forebyggelse og behandling, for at fastlægge og fremme udbredelsen af bedste praksis i sundheds- og plejesektoren og støtte integreret pleje og omfattende brug af teknologiske, organisatoriske og sociale innovationer, som især kan give ældre og handicappede mulighed for at forblive aktive og uafhængige. Endelig vil aktiviteterne være baseret på en kønsbevidst tilgang, som bl.a. anerkender kvinders stilling i både den uformelle og formelle plejesektor.

08 02 03 03

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

Tilføj følgende tekst:

Der skal lægges vægt på at bidrage til at mindske forsknings- og innovationskløften i Europa uden at underminere kriterierne om topkvalitet.

08 02 08

SMV-instrumentet

Teksten ændres som følger:

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3, stilles der et beløb på 72 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger til rådighed for denne budgetartikel efter de frigørelser, der blev foretaget i 2018 som følge af manglende eller ufuldstændig gennemførelse af forskningsprojekter.

09 04 02 01

Lederskab inden for informations- og kommunikationsteknologi

Tilføj følgende tekst:

Dette kan omfatte yderligere forskning inden for udvikling af europæiske internetsøgemaskiner.

09 04 03 02

Fremme af rummelige, innovative og sikre europæiske samfund

Teksten ændres som følger:

Målet med den anden udfordring er »at bidrage til en indsigt i Europas intellektuelle grundlag og kulturarv: dets historie og de mange europæiske og ikke-europæiske påvirkninger som en inspiration for vores moderne liv« og at lette adgangen til og udnyttelsen af denne kulturarv, herunder til den kommende europæiske kulturarvssky.

32 04 03 01

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

Tilføj følgende tekst:

Der skal lægges vægt på at bidrage til at mindske forsknings- og innovationskløften i Europa uden at underminere kriterierne om topkvalitet.

32 02 77 12

Forberedende foranstaltning — Etablering af omfattende støtte til kul- og kulstofintensive regioner under omstilling

Tilføj følgende tekst:

—  oprette et tværtjenstligt team, der skal a) identificere mulige synergier mellem EU-politikker og -programmer med henblik på at sikre den mest effektive finansielle og politiske støtte efter 2020, b) bistå regioner (centrale og lokale myndigheder) med at udvikle bæredygtige overgangsstrategier ved at stille mere målrettede redskaber til rådighed for intraregionale udvekslinger af bedste praksis, herunder af omfattende køreplaner for lavemissionsgenindustrialisering

—  ændre fokusset i eksisterende interessentfora, herunder dialoger med arbejdsmarkedets parter og med civilsamfundet generelt, til fastlæggelse af retfærdige strategier for omstilling og økonomisk udvikling

—  yde yderligere finansiel støtte ud over de eksisterende finansieringsordninger, uden omfordeling fra andre programmer, til etablering af regionale/lokale køreplaner for en retfærdig omstilling til kulstofneutralitet senest i 2050 i de regioner og lokalsamfund, der er mest berørt. Ekstra finansiering bør også støtte eksisterende eller fremtidige territoriale/lokalsamfundsmæssige projekter, der er baseret på inddragelse af berørte arbejdstagere og lokalsamfund gennem høring og styrkelse

—  styrke platformen for kulregioner under omstilling og dens sekretariat (oprettet ved den forberedende foranstaltning i 2018 og videreført i 2019) for at nå EU's klimamål og opfylde dets forpligtelser i henhold til Parisaftalen, samtidig med at der sikres en retfærdig energiomstilling, hvor kulregionerne ikke lades i stikken, ved at tilvejebringe et øget budget i 2020 og udvide indsatsen til:

—  yderligere teknisk bistand og kapacitetsopbygning i EU's kul- og kulstofintensive regioner inden for områder som strategiforberedelse, projektudvikling, projektfinansiering og fremme af private investeringer (antallet af pilotregioner, der deltager i EU-initiativet var 20 regioner i marts 2019 sammenlignet med fire regioner i 2017)

—  samarbejde med energifællesskabets medlemmer og observatører om kulregioner under omstilling gennem tilrettelæggelse af regionale outreachaktiviteter i samarbejde med internationale finansielle institutioner og internationale partnere

—  udvikling af en social dimension af platformen for kulregioner under omstilling under anvendelse af bedste praksis for social innovation: omskoling og opkvalificering af arbejdstagere og programmer for unge mennesker og pensionerede minearbejdere.

34 02 01

Reduktion af udledningen af drivhusgasser i Unionen

Tilføj følgende tekst:

For så vidt angår integrerede projekter tages der hensyn til et fordelingselement ved udvælgelsen af projekter med henblik på at fremme geografisk balance. Dette er af vejledende karakter og antyder ikke sikrede midler eller tildelinger pr. medlemsstat.

34 02 02

Forøgelse af Unionens modstandskraft over for klimaændringer

Tilføj følgende tekst:

For så vidt angår integrerede projekter tages der hensyn til et fordelingselement ved udvælgelsen af projekter med henblik på at fremme geografisk balance. Dette er af vejledende karakter og antyder ikke sikrede midler eller tildelinger pr. medlemsstat.

34 02 03

Bedre klimaforvaltning og ‑information på alle niveauer

Tilføj følgende tekst:

For så vidt angår integrerede projekter tages der hensyn til et fordelingselement ved udvælgelsen af projekter med henblik på at fremme geografisk balance. Dette er af vejledende karakter og antyder ikke sikrede midler eller tildelinger pr. medlemsstat.

Der er en aftale om, at ændringer, der er foretaget af Parlamentet eller Rådet, ikke kan ændre eller udvide omfanget af et eksisterende retsgrundlag eller påvirke institutionernes administrative autonomi, og at foranstaltningerne kan dækkes af de disponible midler.

1.7.  Budgetkontoplan

Den budgetkontoplan, som er foreslået af Kommissionen i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2017 med medtagelse af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger godkendes under hensyntagen til følgende ændringer.

Budgetpost ifølge EP's behandling

Betegnelse

Navn/nyt navn

Ny budgetpost

Ny tekst

02 04 77 08

1a

Pilotprojekt — Luftfartens modstandsdygtighed over for GNSS-støjsenderforstyrrelser og cybertrusler spoofing

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Pilotprojekt — Miljømærkning af luftfart/demonstrationsprojekt om indførelse af en frivillig miljømærkeordning inden for luftfart baseret på EASA's økoportal

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Pilotprojekt — Sammenkobling af mobilitet i byområder med lufttransportinfrastruktur

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Pilotprojekt — Genoplivning af grænseoverskridende nattog

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Pilotprojekt — Kapacitet til grøn omlægning af de europæiske søhavne

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Pilotprojekt — Intelligent mobilitet i byer ved hjælp af selvkørende køretøjer

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Pilotprojekt — BEST Culture: Program til støtte for kulturel mangfoldighed i de europæiske oversøiske regioner

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Pilotprojekt — Forundersøgelse af et europæisk register over aktiver i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask af penge og skatteunddragelse

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Forberedende foranstaltning — Finansiering, læring, innovation og patentering til kulturelle og kreative industrier (FLIP inden for KKI'er)

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Forberedende foranstaltning — Beskyttelse af jødiske kirkegårde i Europa: en fuldstændig kortlægningsproces med forskning, overvågning og individuelt omkostningsberegnede forslag om beskyttelse

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Forberedende foranstaltning — Etablering af omfattende støtte til kul- og kulstofintensive regioner under omstilling

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Forberedende foranstaltning — Undervise ø-myndigheder i udarbejdelse af udbud vedrørende projekter for vedvarende energi

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Forberedende foranstaltning — Styrkelse af samarbejdet om klimatiltag blandt landsbyer i og uden for EU gennem skabelse af en landdistriktidentitet i borgmesteraftalens regi

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1b

Pilotprojekt — Energifællesskabsregister — Overvågning og støtte til energifællesskaber i EU

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Pilotprojekt — Inddragelse af virksomheder i energiomstillingen

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Pilotprojekt — Inklusiv webtilgængelighed for personer med kognitive handicap (Webinklusivitet: adgang for alle)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Forberedende foranstaltning — Vurdering af påståede forskelle i kvaliteten af de produkter, der sælges på det indre marked

33 04 77 07

1a

2.  Erklæringer

2.1  Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om finansieringen af Asylagenturet

Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig, at Kommissionen agter at revidere finansieringsbehovet for Den Europæiske Unions Asylagentur (EASO) for regnskabsåret 2020, når lovgivningsforslaget af 12. september 2018 om styrkelse af agenturets operationelle støttekapaciteter er blevet vedtaget.

Europa-Parlamentet og Rådet påtager sig at behandle en eventuel anmodning om at forhøje EU's bidrag til EASO i 2020, hvilket kan kræve en overførsel fra budgetmyndigheden eller et forslag til ændringsbudget under behørig hensyntagen til sagens hastende karakter.

2.2.  Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om betalingsbevillinger

Europa-Parlamentet og Rådet minder om, at der under hensyntagen til budgetgennemførelsen skal sikres en velordnet udvikling i betalingerne i forhold til forpligtelsesbevillingerne for at undgå et unormalt niveau for ubetalte fakturaer ved årets udgang.

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til fortsat nøje og aktivt at overvåge gennemførelsen af programmerne for 2014-2020 (navnlig i underudgiftsområde 1b og udvikling af landdistrikter). Med henblik herpå opfordrer de Kommissionen til rettidigt at forelægge ajourførte taloplysninger situationen med hensyn til gennemførelsen og overslag over behovene for betalingsbevillinger i 2020.

Hvis tallene viser, at de bevillinger, der er opført på 2020-budgettet, er utilstrækkelige til at dække behovet, opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet Kommissionen til så hurtigt som muligt at fremlægge en hensigtsmæssig løsning, bl.a. et ændringsbudget, for at give budgetmyndigheden mulighed for i rette tid at træffe de nødvendige beslutninger om berettigede behov. Hvis det er relevant, vil Europa-Parlamentet og Rådet tage højde for sagens hastende karakter. For Rådets vedkommende kan det betyde, at fristen på otte uger til at træffe en afgørelse afkortes, hvis det skønnes nødvendigt.

2.3  Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om, at nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden fortsat er et fælles politisk mål, som har høj prioritet, og med henblik herpå bekræfter de deres vilje til at gøre bedst mulig brug af de budgetmæssige midler, der er til rådighed, for at nå det, især gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge udviklingen i gennemførelsen af dette initiativ og forelægge en rapport inden den 30. juni 2020.

Hvis Kommissionens vurdering viser, at der er behov for at øge tildelingen til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, vil Kommissionen sideløbende hermed forelægge et forslag til ændringsbudget om forhøjelse af den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med 50 mio. EUR.

Rådet og Europa-Parlamentet forpligter sig til hurtigt at behandle et sådant forslag til ændringsbudget for 2020, som fremsættes af Kommissionen.

2.4.  Ensidig erklæring fra Kommissionen om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Forhøjelsen af den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet kræver en teknisk ændring af forordningen om fælles bestemmelser.

Som det var tilfældet i de foregående år, vil denne ændring være strengt begrænset til de ændringer, der er nødvendige for at tage højde for den supplerende bevilling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og vil ikke have nogen indvirkning på gennemførelsen af samhørighedspolitikken.

2.5.  Ensidig erklæring fra Kommissionen om at komme tættere på det klimarelaterede udgiftsmål på 20 % i perioden 2014-2020

Kommissionen vil nøje overvåge gennemførelsen af budgettet i løbet af 2020. I tilfælde af underudnyttelse i de pågældende udgiftsområder vil Kommissionen fremsætte passende budgetforslag for at styrke de klimarelaterede udgifter, hvor det er muligt.

Seneste opdatering: 5. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik