Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2028(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0035/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0035/2019

Rasprave :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Glasovanja :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0071

Usvojeni tekstovi
PDF 275kWORD 82k
Srijeda, 27. studenog 2019. - Strasbourg
Proračunski postupak za 2020.: zajednički tekst
P9_TA(2019)0071A9-0035/2019
Rezolucija
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. studenoga 2019. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka (14283/2019 – C9-0186/2019 – 2019/2028(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zajednički nacrt koji je prihvatio Odbor za mirenje i s njime povezane izjave Parlamenta, Vijeća i Komisije (14283/2019 – C9-0186/2019),

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. koji je Komisija usvojila 5. srpnja 2019. (COM(2019)0400),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i proslijedilo Europskom parlamentu 13. rujna 2019. (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1/2020 nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. koje je podnijela Komisija 15. listopada 2019.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2019. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.(1) i o proračunskim amandmanima koje ona sadrži,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(4),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5),

–  uzimajući u obzir članak 95. i članak 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće izaslanstva u Odboru za mirenje (A9-0035/2019),

1.  prihvaća zajednički nacrt;

2.  potvrđuje zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

4.  nalaže svojem predsjedniku, da proglasi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. konačno donesenim i da ga da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu zakonodavnu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0038.
(2) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.
(3) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(4) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(5) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

KONAČNA VERZIJA

Proračun za 2020. – Elementi za zajedničke zaključke

Ovi zajednički zaključci tiču se sljedećih odjeljaka:

1.  Proračun za 2020.

2.  Izjave

Sažetak

U skladu s elementima za zajedničke zaključke:

—  Ukupna razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u proračunu za 2020. utvrđena je u iznosu od 168 688,1 milijun EUR, pri čemu razlika ispod gornjih granica VFO-a za 2020. iznosi 1 492,3 milijuna EUR.

To odgovara ukupnom povećanju od 400,0 milijuna EUR u usporedbi s nacrtom proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020.

—  Ukupni iznos odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2020. jest 153 566,2 milijuna EUR.

To odgovara ukupnom smanjenju od 49,1 milijun EUR u usporedbi s nacrtom proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020.

 

Obveze

Plaćanja

Konačni iznos odobrenih sredstava (u milijunima EUR)

168 688,1

153 566,2

kao % BND-a 28 država članica

0,99%

0,90%

Instrument fleksibilnost mobilizira se 2020. godinu za naslov 3. Sigurnost i građanstvo u iznosu od 778,1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

—  Ukupna razlika za obveze iskorištena je do razine od 269,6 milijuna EUR za naslov 1.a Konkurentnost za rast i zapošljavanje i naslov 1.b Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija.

—  Pričuva za nepredviđene izdatke mobilizirana 2017. nadoknađuje se u iznosu od 252,0 milijuna EUR iz nedodijeljenih sredstava iz naslova 5. Administracija.

—  Komisija procjenjuje odobrena sredstva za plaćanja za 2020. povezana s mobilizacijom Instrumenta fleksibilnosti u 2017., 2018., 2019. i 2020. na 849,8 milijuna EUR.

—  Ostala raspoloživa sredstva za 2020. godinu navedena su u sljedećoj tablici:

u milijunima EUR (cijene iz 2019.)

Razlika do gornje granice VFO-a za obveze za 2020.

1 492,3

Trenutačno dostupni posebni instrumenti

1 216,9

Instrument fleksibilnosti

141,3

Ukupna razlika do gornje granice za obveze (iz 2018.)

1 075,6

Dodatni posebni instrumenti dostupni u 2020.

1 463,5

Instrument fleksibilnosti

 

Iz zaostalih iznosa (2019.) Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

173,5

Iz zaostalih iznosa (2018.) Fonda solidarnosti Europske unije

-

Ukupna razlika do gornje granice za obveze (iz 2019.)

1 290,0

Ukupno

4 172,7

1.  Proračun za 2020.

1.1.  „Zatvorene” linije

Ako niže u ovim zaključcima nije drugačije navedeno, sve proračunske linije koje u svojim čitanjima nisu izmijenili ni Vijeće ni Parlament te one za koje je Parlament prihvatio amandmane Vijeća, potvrđene su.

Za druge proračunske linije Odbor za mirenje postigao je dogovor o zaključcima koji su uvršteni u odjeljke od 1.2. do 1.7. u nastavku.

1.2.  Horizontalna pitanja

Decentralizirane agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje te u broju radnih mjesta) za sve decentralizirane agencije utvrđuje se na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020, osim za:

—  u naslovu 1.a:

o Europsku agenciju za kemikalije (ECHA, proračunski članak 02 03 03), kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja smanjuju za 1 000 000 EUR.

o Agenciju za europski GNSS (GSA, proračunski članak 02 05 11), kojoj se dodjeljuje 5 dodatnih radnih mjesta, a odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja povećavaju se za 370 000 EUR.

o Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP, proračunski članak 04 03 03), kojemu se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja smanjuju za 300 000 EUR.

—  u naslovu 2.:

o Europsku agenciju za okoliš (EEA, proračunski članak 07 02 06), kojoj se dodjeljuje 5 dodatnih radnih mjesta i kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja povećavaju za 1 300 000 EUR.

—  u naslovu 3.:

o Agenciju Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL, proračunski članak 18 02 04), kojoj se dodjeljuje 10 dodatnih radnih mjesta i kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja povećavaju za 13 000 000 EUR.

o Europsku agenciju za lijekove (EMA, proračunski članak 17 03 12 01), kojoj se dodjeljuje 5 dodatnih radnih mjesta i kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja povećavaju za 2 000 000 EUR.

o Europski potporni ured za azil (EASO, proračunski članak 18 03 02), kojemu se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanja u pričuvi smanjuju za 24 685 306 EUR.

o Europsko tijelo za jačanje pravosudne suradnje (EUROJUST, proračunski članak 33 03 04), kojemu se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja povećavaju za 1 700 000 EUR.

o Europsku agenciju za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (FRONTEX, proračunski članak 18 02 03), kojemu se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja smanjuju za 8 734 813 EUR.

o Ured europskog javnog tužitelja (EPPO, proračunski članak 33 03 05) kojemu se dodjeljuje 5 dodatnih radnih mjesta.

Izvršne agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanja te u broju radnih mjesta) za izvršne agencije utvrđuje se na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020.

Pilot-projekti / pripremna djelovanja

Dogovoren je sveobuhvatan paket od 78 pilot-projekata/pripremnih djelovanja u ukupnom iznosu od 140,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

Ako se čini da je pilot-projekt ili pripremno djelovanje obuhvaćeno postojećom pravnom osnovom, Komisija može predložiti prijenos odobrenih sredstava prema odgovarajućoj pravnoj osnovi kako bi se olakšala provedba te mjere.

Tim se paketom u potpunosti poštuju gornje granice za pilot-projekte i pripremna djelovanja utvrđene Financijskom uredbom.

1.3.  Naslovi financijskog okvira za rashode ‒ odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Uzimajući u obzir u obzir gornje zaključke o „zatvorenim” proračunskim linijama, agencijama te pilot-projektima i pripremnim djelovanjima, Odbor za mirenje dogovorio je sljedeće:

Naslov 1.a — Konkurentnost za rast i zapošljavanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020, uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

 

 

 

 

U EUR

Proračunska linija / Program

Ime

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza

Nacrt proračuna za 2020. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2020.

Razlika

1.1.31

Obzor 2020.

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Izgradnja resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Osiguravanje dovoljnih zaliha sigurne i visokokvalitetne hrane i drugih proizvoda dobivenih od bioloških sirovina

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prijevoznog sustava

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Jačanje pristupa rizičnom financiranju za ulaganje u istraživanje i inovacije

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Poboljšanje cjeloživotnog zdravlja i dobrobiti

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prometnog sustava

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Izgradnja resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Inicijativa za inovativne lijekove 2 (IMI2) Zajedničko poduzeće

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Instrument za MSP-ove

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Jačanje istraživanja o budućim tehnologijama i tehnologijama u nastajanju

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Vodeći položaj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Poboljšanje cjeloživotnog zdravlja i dobrobiti

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Poticanje uključivih, inovativnih i uključivih europskih društava

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Poticanje sigurnih europskih društava

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie — Stvaranje, razvijanje i prijenos novih vještina, znanja i inovacija

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Poticanje sigurnih europskih društava

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Program Euratoma za istraživanje i osposobljavanje

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom — Nuklearna fisija i zaštita od zračenja

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Aktivnosti Euratoma u području izravnog istraživanja

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Obrazovanje, osposobljavanje i sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Promicanje izvrsnosti u podučavanju i istraživačkim aktivnostima u području europske integracije u cijelom svijetu s pomoću aktivnosti Jean Monnet

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Potpora razvoju, provedbi, praćenju i evaluaciji politike zapošljavanja i socijalne politike Unije te zakonodavstva o uvjetima rada

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo — Promicanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za pravne i fizičke osobe, posebno one najudaljenije od tržišta rada, te socijalna poduzeća

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Energetika

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Nastavak integracije unutarnjeg energetskog tržišta i prekogranična interoperabilnost elektroenergetskih i plinskih mreža

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Povećanje sigurnosti opskrbe energijom u Uniji

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Davanje doprinosa održivom razvoju i zaštita okoliša

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Prijevoz

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Uklanjanje uskih grla, jačanje interoperabilnosti željeznice, uspostava veza koje nedostaju i poboljšavanje prekograničnih dionica

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Osiguravanje održivih i učinkovitih prometnih sustava

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

-930 000

02 03 03

Europska agencija za kemikalije — Zakonodavstvo o kemikalijama

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Agencija za europski GNSS

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Ostala djelovanja i programi

 

 

-200 000

26 02 01

Postupci za sklapanje i oglašavanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i javnim uslugama

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Aktivnosti koje se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji

 

 

-1 500 000

02 03 01

Funkcioniranje i razvoj unutarnjeg tržišta robe i usluga

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Definiranje i provedba politike Unije u području elektroničkih komunikacija

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Ukupno

 

 

568 335 000

Slijedom toga, dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 25 284,8 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda za naslov 1.a, a ukupna razlika do gornje granice za obveze koristi se u iznosu od 93,8 milijuna EUR.

Odbor za mirenje također se slaže da se neće ponovno staviti na raspolaganje odobrena sredstva za preuzimanje obveza u skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe.

Naslov 1.b — Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020., uz prilagodbu koja je dogovorena u Odboru za mirenje i iznesena u tablici u nastavku:

 

 

 

 

U EUR

Proračunska linija / Program

Ime

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza

Nacrt proračuna za 2020. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2020.

Razlika

1.2.5

Inicijativa za zapošljavanje mladih (posebna dodatna sredstva)

 

 

28 333 333

04 02 64

Inicijativa za zapošljavanje mladih

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

5 600 000

 

Ukupno

 

 

33 933 333

Slijedom toga, dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 58 645,8 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda za naslov 1.b, a ukupna razlika do gornje granice za obveze koristi se u iznosu od 175,8 milijuna EUR.

Naslov 2. – Održivi rast: Prirodni resursi

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

 

 

 

 

U EUR

Proračunska linija / Program

Ime

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza

Nacrt proračuna za 2020. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2020.

Razlika

2.0.10

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) – rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Program osnovnih plaćanja

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Zaštita okoliša i klimatska politika (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Smanjenje emisija stakleničkih plinova u Uniji

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Jačanje otpornosti Unije na klimatske promjene

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Bolje upravljanje u području klimatskih pitanja i informiranje na svim razinama

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

1 300 000

07 02 06

Europska agencija za okoliš

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

22 514 881

 

Ukupno

 

 

-38 185 119

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 59 907,0 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za naslov 2. iznosi 514,0 milijuna EUR.

Naslov 3. – Sigurnost i građanstvo

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

 

 

 

 

U EUR

Proračunska linija / Program

Ime

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza

Nacrt proračuna za 2020. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2020.

Razlika

3.0.11

Kreativna Europa

 

 

7 500 000

09 05 01

Potprogram MEDIA — transnacionalno i internacionalno djelovanje te promicanje transnacionalnog kretanja i mobilnosti

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Jačanje financijske sposobnosti MSP-ova i malih i vrlo malih organizacija u europskim kulturnim i kreativnim sektorima te poticanje razvoja politika i novih poslovnih modela

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Potprogram Kultura — Podupiranje prekograničnih aktivnosti te promicanje transnacionalnog kretanja i mobilnosti

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Prava, jednakost i građanstvo

 

 

1 200 000

33 02 01

Osiguranje zaštite prava građana i osnaživanje građana

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Sprečavanje katastrofa i pripravnost u Uniji

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Europa za građane

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Europa za građane — Očuvanje sjećanja i povećanje kapaciteta za građansko sudjelovanje na razini Unije

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Hrana i hrana za životinje

 

 

-1 500 000

17 04 01

Osiguranje boljeg zdravstvenog stanja životinja i veće razine zaštite životinja u Uniji

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Doprinos Unije Europskoj agenciji za lijekove

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Europski potporni ured za azil (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Aktivnosti koje se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimedijska djelovanja

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Ukupno

 

 

0

Slijedom toga, dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 3 729,1 milijun EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda za naslov 3. te se mobilizira Instrument fleksibilnosti u iznosu od 778,1 milijun EUR.

Naslov 4. – Globalna Europa

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

 

 

 

 

U EUR

Proračunska linija / Program

Ime

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza

Nacrt proračuna za 2020. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2020.

Razlika

4.0.1

Instrument pretpristupne pomoći (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Turska – Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Turska – Potpora političkim reformama i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Turska – Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Makrofinancijska pomoć (MFA)

 

 

-7 000 000

01 03 02

Makrofinancijska pomoć

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Europski instrument za susjedstvo (ENI)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Sredozemne zemlje — Izgradnja povjerenja, sigurnost te sprječavanje i rješavanje sukoba

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Istočno partnerstvo — Ljudska prava, dobro upravljanje i mobilnost

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Istočno partnerstvo — Smanjivanje siromaštva i održivi razvoj

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Instrument za razvojnu suradnju (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Okoliš i klimatske promjene

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Održiva energija

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Poboljšanje pouzdanosti izbornih procesa, posebno misijama za promatranje izbora

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Ostala djelovanja i programi

 

 

2 000 000

13 07 01

Financijska potpora za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

 

 

4 000 000

 

Ukupno

 

 

-46 000 000

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 10 261,6 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za naslov 4. iznosi 248,4 milijuna EUR.

Naslov 5. – Administracija

Odbor za mirenje odobrio je broj radnih mjesta u planovima radnih mjesta institucija i odobrena sredstva koje je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020, uz sljedeće iznimke:

—  Dio za Parlament, za koji su odobrena sljedeća povećanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja koja proizlaze iz Statuta zastupnika i odgode povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije o kojoj je Europsko vijeće odlučilo 28. listopada 2019.: 410 000 EUR u proračunskoj liniji 1 0 0 0 Plaće,  408 000 EUR u proračunskoj liniji 1 0 0 4 Redovni putni troškovi, 12 000 EUR u proračunskoj liniji 1 0 0 5 Ostali putni troškovi, 900 000 EUR u proračunskoj liniji 1 0 0 6 Naknade za opće troškove, 6 050 000 EUR  u proračunskoj liniji 1 0 2 Prijelazne naknade, 12 000 EUR u proračunskoj liniji 3 2 2 Rashodi za dokumentaciju, 68 000 EUR u proračunskoj liniji 3 2 4 4 Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja, te 1 463 000 EUR u proračunskoj liniji 4 2 2 Rashodi za parlamentarnu pomoć;

—  Dio za Vijeće, za koji se odobrava čitanje Vijeća.

Nadalje, učinak automatskog ažuriranja plaća na proračun za 2020., koje se primjenjuje od 1. srpnja 2019. (2,0% umjesto 3,1%), unesen je u sve dijelove za institucije kako slijedi:

 

u EUR

Parlament

-10 922 000

Vijeće

-3 627 000

Komisija (uključujući mirovine)

-52 453 000

Sud Europske unije

-3 393 000

Revizorski sud

-1 380 000

Europski gospodarski i socijalni odbor

-819 672

Odbor regija

-610 000

Europski ombudsman

-111 000

Europski nadzornik za zaštitu podataka

-64 000

Europska služba za vanjsko djelovanje

-3 529 000

Ukupno

-76 908 672

Prema tome, dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 10 272,1 milijun EUR, pri čemu preostala razlika do gornje granice za rashode u naslovu 5., nakon što se uračuna 252,0 milijuna EUR namijenjenih za prebijanje mobilizacije pričuve za nepredviđene izdatke iz 2017. godine, iznosi 729,9 milijuna EUR.

Posebni instrumenti: Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), pričuva za pomoć u nuždi i Fond solidarnosti Europske unije

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), pričuvu za pomoć u nuždi i Fond solidarnosti Europske unije utvrđuju se na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna.

1.4.  Odobrena sredstva za plaćanje

Ukupna razina odobrenih sredstva za plaćanja u proračunu za 2020. utvrđuje se na razinu iz nacrta proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020., uz sljedeće prilagodbe dogovorene u Odboru za mirenje:

1.  Prvo, uzima se u obzir dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za nediferencirane rashode, za koje je razina odobrenih sredstava za plaćanja jednaka razini odobrenih sredstava za preuzimanje obveza. To uključuje dodatno smanjenje poljoprivrednih rashoda u visini od - 72,0 milijuna EUR. Taj se pristup analogno primjenjuje na doprinos EU-a decentraliziranim agencijama. Kombinirani učinak je smanjenje od - 156,4 milijuna EUR;

2.  Odobrena sredstva za plaćanja za sve nove pilot-projekte i pripremna djelovanja koje je predložio Parlament utvrđena su na 25% odgovarajućih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, ili na razinu koju je predložio Parlament, ako je ona niža. U slučaju produljenja postojećih pilot-projekata ili pripremnih djelovanja, razina odobrenih sredstava za plaćanja jest ona iz nacrta proračuna uvećana za 25% iznosa povezanih novih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, ili razina koju je predložio Parlament, ako je ona niža. Kombinirani učinak je povećanje od 35,0 milijuna EUR;

3.  Dogovorene prilagodbe u sljedećim proračunskim linijama posljedica su razvoja u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za diferencirane rashode:

 

 

 

 

U EUR

Proračunska linija / Program

Ime

Promjene u odobrenim sredstvima za plaćanje

Nacrt proračuna za 2020. (uklj. pismo izmjene 1)

Proračun za 2020.

Razlika

1.1.31

Obzor 2020.

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Izgradnja resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Osiguravanje dovoljnih zaliha sigurne i visokokvalitetne hrane i drugih proizvoda dobivenih od bioloških sirovina

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prijevoznog sustava

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Jačanje pristupa rizičnom financiranju za ulaganje u istraživanje i inovacije

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Poboljšanje cjeloživotnog zdravlja i dobrobiti

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prometnog sustava

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Izgradnja resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Inicijativa za inovativne lijekove 2 (IMI2) Zajedničko poduzeće

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Instrument za MSP-ove

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Jačanje istraživanja o budućim tehnologijama i tehnologijama u nastajanju

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Vodeći položaj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Poboljšanje cjeloživotnog zdravlja i dobrobiti

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Poticanje uključivih, inovacijskih i sigurnih europskih društava

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Poticanje sigurnih europskih društava

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie — Stvaranje, razvijanje i prijenos novih vještina, znanja i inovacija

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Poticanje sigurnih europskih društava

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Program Euratoma za istraživanje i osposobljavanje

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom — Nuklearna fisija i zaštita od zračenja

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Aktivnosti Euratoma u području izravnog istraživanja

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Obrazovanje, osposobljavanje i sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Promicanje izvrsnosti u podučavanju i istraživačkim aktivnostima u području europske integracije u cijelom svijetu s pomoću aktivnosti Jean Monnet

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Potpora razvoju, provedbi, praćenju i evaluaciji politike zapošljavanja i socijalne politike Unije te zakonodavstva o uvjetima rada

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo — Promicanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za pravne i fizičke osobe, posebno one najudaljenije od tržišta rada, te socijalna poduzeća

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Energetika

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Nastavak integracije unutarnjeg energetskog tržišta i prekogranična interoperabilnost elektroenergetskih i plinskih mreža

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Povećanje sigurnosti opskrbe energijom u Uniji

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Davanje doprinosa održivom razvoju i zaštita okoliša

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Promet

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Uklanjanje uskih grla, jačanje interoperabilnosti željeznice, uspostava veza koje nedostaju i poboljšavanje prekograničnih dionica

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Osiguravanje održivih i učinkovitih prometnih sustava

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Ostala djelovanja i programi

 

 

-200 000

26 02 01

Postupci za sklapanje i oglašavanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i javnim uslugama

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Aktivnosti koje se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji

 

 

-1 200 000

02 03 01

Funkcioniranje i razvoj unutarnjeg tržišta robe i usluga

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Definiranje i provedba politike Unije u području elektroničkih komunikacija

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Inicijativa za zapošljavanje mladih (posebna dodatna sredstva)

 

 

3 000 000

04 02 64

Inicijativa za zapošljavanje mladih

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Zaštita okoliša i klimatska politika (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Smanjenje emisija stakleničkih plinova u Uniji

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Jačanje otpornosti Unije na klimatske promjene

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Bolje upravljanje u području klimatskih pitanja i informiranje na svim razinama

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Kreativna Europa

 

 

6 000 000

09 05 01

Potprogram MEDIA — transnacionalno i internacionalno djelovanje te promicanje transnacionalnog kretanja i mobilnosti

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Jačanje financijske sposobnosti MSP-ova i malih i vrlo malih organizacija u europskim kulturnim i kreativnim sektorima te poticanje razvoja politika i novih poslovnih modela

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Potprogram Kultura — Podupiranje prekograničnih aktivnosti te promicanje transnacionalnog kretanja i mobilnosti

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Prava, jednakost i građanstvo

 

 

1 200 000

33 02 01

Osiguranje zaštite prava građana i osnaživanje građana

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Sprečavanje katastrofa i pripravnost u Uniji

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Europa za građane

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Europa za građane — Očuvanje sjećanja i povećanje kapaciteta za građansko sudjelovanje na razini Unije

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Aktivnosti koje se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimedijske aktivnosti

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Instrument pretpristupne pomoći (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Turska – Potpora političkim reformama i povezani postupni napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Turska – Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani postupni napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Instrument za razvojnu suradnju (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Okoliš i klimatske promjene

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Održiva energija

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Poboljšanje pouzdanosti izbornih procesa, posebno misijama za promatranje izbora

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Ostala djelovanja i programi

 

 

2 000 000

13 07 01

Financijska potpora za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Fond solidarnosti Europske unije (EUSF)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Ukupno

 

 

72 294 857

1.5.  Pričuve

Pričuve u proračunu za 2020. utvrđene su u skladu s nacrtom proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020, osim za proračunske stavke 13 06 01 (Fond solidarnosti Europske unije) i 18 03 02 (Europski potporni ured za azil – EASO) za koje se odgovarajuće pričuve ukidaju.

1.6.  Primjedbe uz proračun

Ako nije izričito drugačije navedeno u prethodnim stavcima, amandmani koje su podnijeli Europski parlament ili Vijeće na tekst primjedbi uz proračun prihvaćeni su, osim onih na proračunske linije navedene u sljedećim tablicama:

—  Proračunske linije za koje su amandmani koje su podnijeli Europski parlament ili Vijeće odobreni, uz izmjene koje je Komisija predložila u svojem pismu o izvršivosti.

Proračunska linija

Ime

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

19 05 01

Suradnja s trećim zemljama radi unapređenja i promicanja Unije i zajedničkih interesa

21 02 07 03

Ljudski razvoj

21 02 08 01

Razvoj civilnog društva

21 07 01

Suradnja s Grenlandom

—  Proračunske linije za koje su odobrene primjedbe uz proračun u obliku predloženom u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2020.

Proračunska linija

Ime

02 04 03 01

Izgradnja resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

06 01 04 01

Rashodi za potporu Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) — Promet

07 02 06

Europska agencija za okoliš

08 02 03 03

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

08 02 03 05

Izgradnja resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

08 02 07 33

Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) — Rashodi za potporu

09 02 01

Definiranje i provedba politike Unije u području elektroničkih komunikacija

13 04 61 01

Kohezijski fond — Operativna tehnička pomoć

21 01 04 05

Rashodi za potporu Instrumentu za suradnju u području nuklearne sigurnosti (INSC)

32 04 03 01

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

—  Proračunske linije za koje su odobrene primjedbe uz proračun u obliku predloženom u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene, uz sljedeće izmjene.

Proračunska linija

Ime

04 03 02 01

Progress — Potpora razvoju, provedbi, praćenju i evaluaciji politike zapošljavanja i socijalne politike Unije te zakonodavstva o uvjetima rada

Izmijeniti tekst kako slijedi:

potaknuti otvaranje, promicati zapošljavanje mladih osoba i boriti se protiv siromaštva promicanjem socijalne konvergencije pomoću „socijalne oznake” pristojnih radnih mjesta posebice u pogledu stabilnog zapošljavanja i socijalnih prava, promicati prihvatljiv rad za mlade i boriti se protiv siromaštva promicanjem socijalne konvergencije.

08 02 03 01

Poboljšanje cjeloživotnog zdravlja i dobrobiti

Izmijeniti tekst kako slijedi:

Ciljevi su ove aktivnosti cjeloživotno zdravlje i dobrobit za sve, visokokvalitetni i gospodarski održivi zdravstveni sustavi i sustavi skrbi, uz veću personalizaciju zdravstvene zaštite radi bolje učinkovitosti, te prilike za otvaranje novih radnih mjesta i rast u zdravstvenom sektoru i povezanim područjima. U tom će pogledu aktivnosti biti usmjerene na učinkovito promicanje zdravlja i prevenciju bolesti (primjerice, razumijevanje odrednica zdravlja, izrada boljih preventivnih cjepiva). Posebna pozornost usmjerit će se na zdravstvene posebnosti povezane sa spolom i dobi. Osim toga, naglasak će se dati postupanju s bolestima, liječenju i izlječivanju (osobito zahvaljujući povećanoj personalizaciji lijekova), uključujući borbi protiv raka, invaliditetu i funkcionalnim ograničenjima (primjerice, prijenos znanja na kliničku praksu i nadogradive inovacijske mjere, bolja upotreba zdravstvenih podataka, samostalan život i život uz tuđu pomoć). Nadalje, ulagat će se napori za bolje odlučivanje u prevenciji i liječenju, utvrđivanje i podupiranje širenja najbolje prakse u sektoru zdravstvene zaštite te podupiranje cjelovite skrbi i uvođenje tehnoloških, organizacijskih i društvenih inovacija kojima se osobito starijim osobama pomaže da i dalje budu aktivne i neovisne. Naposljetku, aktivnosti će se temeljiti na pristupu kojim se uzimaju u obzir spolne razlike i kojim se priznaje, među ostalim, položaj žena u sektorima neformalne i formalne skrbi.

08 02 03 03

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

Dodati sljedeći tekst:

Pozornost će se posvetiti uklanjanju razlike u pogledu istraživanja i inovacija u Europi, pri čemu se neće u pitanje dovesti kriteriji izvrsnosti.

08 02 08

Instrument za MSP-ove

Izmijeniti tekst kako slijedi:

U skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe za ovaj proračunski članak dostupan je iznos od 72 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza uslijed opoziva iz 2018. zbog potpunog ili djelomičnog neprovođenja istraživačkih projekata.

09 04 02 01

Vodeći položaj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Dodati sljedeći tekst:

Time bi se mogao obuhvatiti istraživački rad u području razvoja europskih internetskih pretraživača.

09 04 03 02

Poticanje uključivih, inovacijskih i sigurnih europskih društava

Izmijeniti tekst kako slijedi:

Cilj je drugog izazova „pridonijeti razumijevanju europskih intelektualnih temelja i kulturne baštine: njezine povijesti i mnogih europskih i neeuropskih utjecaja koji služe kao inspiracija našim životima danas”, te olakšati pristup toj kulturnoj baštini i njezino iskorištavanje, uključujući budući oblak europske kulturne baštine.

32 04 03 01

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

Dodati sljedeći tekst:

Pozornost će se posvetiti uklanjanju razlike u pogledu istraživanja i inovacija u Europi, pri čemu se neće u pitanje dovesti kriteriji izvrsnosti.

32 02 77 12

Pripremno djelovanje — Uspostava sveobuhvatne podrške za regije u tranziciji s velikom potrošnjom ugljena i visokim emisijama ugljika

Dodati sljedeći tekst:

—  osnuje radnu skupinu koja uključuje više glavnih uprava za (a) utvrđivanje mogućih sinergija politika/programa Unije u cilju osiguravanja najučinkovitijih financijskih potpora i potpora politici za razdoblje nakon 2020., (b)potporu regijama (središnjim i lokalnim tijelima) u razvoju strategija održive tranzicije pružanjem usmjerenijih alata za međuregionalnu razmjenu informacija o najboljim praksama, među ostalim o sveobuhvatnim planovima za reindustrijalizaciju s niskim razinama emisija;

—  promjena fokusa postojećih foruma dionika, uključujući socijalni dijalog i dijalog s civilnim društvom općenito, na uspostavu pravedne tranzicije i gospodarskih strategija;

—  osiguravanje dodatne financijske potpore, uz postojeće programe financiranja bez preraspodjele iz drugih programa, za uspostavu regionalnih/lokalnih planova za pravednu tranziciju prema ugljičnoj neutralnosti do 2050. u najpogođenijim regijama i zajednicama. Dodatnim bi se financiranjem također trebali podupirati postojeći ili budući teritorijalni projekti / projekti zajednice koji se temelje na sudjelovanju pogođenih radnika i zajednica putem savjetovanja i osnaživanja.

—  jačanje Platforme za rudarske regije u tranziciji i njezina tajništva, što je uspostavljeno pripremnim djelovanjem 2018. i nastavljeno 2019. kako bi se ostvarili klimatski ciljevi EU-a i ispunile obveze koje je EU preuzeo u okviru Pariškog sporazuma, uz osiguranje pravedne energetske tranzicije pružanjem povećanog proračuna u 2020. i širenjem područja djelovanja na sljedeće aktivnosti:

—  daljnja tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta u regijama EU-a s velikom potrošnjom ugljena i visokim razinama emisija ugljika u područjima kao što su priprema strategija, razvoj projekata, financiranje projekata i olakšavanje privatnih ulaganja (u ožujku 2019. je u inicijativi EU-a sudjelovalo 20 pilot regija, za razliku od 2017. kad ih je bilo četiri);

—  suradnja s članovima Energetske zajednice i promatračima na temu „rudarskih regija u tranziciji” organiziranjem regionalnih kontakata u suradnji s međunarodnim financijskim institucijama i međunarodnim partnerima

—  razvoj socijalne dimenzije Platforme za rudarske regije u tranziciji uz primjenu najboljih praksi socijalne inovacije: prekvalifikacija i unapređenje vještina radnika, programi za mlade i umirovljene rudare.

34 02 01

Smanjenje emisija stakleničkih plinova u Uniji

Dodati sljedeći tekst:

Kad je riječ o integriranim projektima, pri odabiru projekata u obzir se uzima distribucijski element radi geografske ravnoteže. Riječ je o indikativnoj uputi kojom se ne jamče sigurna dodijeljena sredstva po državi članici.

34 02 02

Jačanje otpornosti Unije na klimatske promjene

Dodati sljedeći tekst:

Kad je riječ o integriranim projektima, pri odabiru projekata u obzir se uzima distribucijski element radi geografske ravnoteže. Riječ je o indikativnoj uputi kojom se ne jamče sigurna dodijeljena sredstva po državi članici.

34 02 03

Bolje upravljanje u području klimatskih pitanja i informiranje na svim razinama

Dodati sljedeći tekst:

Kad je riječ o integriranim projektima, pri odabiru projekata u obzir se uzima distribucijski element radi geografske ravnoteže. Riječ je o indikativnoj uputi kojom se ne jamče sigurna dodijeljena sredstva po državi članici.

To se utvrđuje pod pretpostavkom da se amandmanima koje su podnijeli Europski parlament ili Vijeće ne može izmijeniti ili proširiti područje primjene postojeće pravne osnove ili narušiti administrativna nezavisnost institucija te pod pretpostavkom da se djelovanje može pokriti dostupnim resursima.

1.7.  Proračunska nomenklatura

Prihvaćena je proračunska nomenklatura koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2020., s time da su uvršteni pilot-projekti i pripremna djelovanja uzimajući u obzir sljedeće izmjene.

Proračunska linija prema čitanju EP-a

Naslov

Ime / novo ime

Nova proračunska linija

Novi naslov

02 04 77 08

1.a

Pilot-projekt — Otpornost zračnog prometa na ometanje GNSS-a i kiberprijetnje

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Pilot-projekt — Ekološko označivanje za zračni promet / Demonstracijski projekt za uvođenje dobrovoljnog sustava zelenih oznaka u zračnom prometu na temelju Eko portala EASA

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Pilot-projekt – Povezanost urbane mobilnosti s infrastrukturom zračnog prometa

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Pilot-projekt – Revitalizacija prekograničnih noćnih vlakova

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Pilot-projekt – Kapacitet za ekologizaciju europskih morskih luka

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Pilot-projekt – Pametna gradska mobilnost putem autonomnih vozila

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Pilot-projekt — BEST Culture: Program za podupiranje kulturne raznolikosti u europskim prekomorskim zemljama

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Pilot-projekt — Studija izvodivosti Europskog imovinskog registra u kontekstu borbe protiv pranja novca i porezne utaje

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Pripremno djelovanje — Financiranje, učenje, inovacije i patentiranje za kulturne i kreativne industrije

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Pripremno djelovanje — Zaštita židovskih groblja u Europi: proces cjelovitog mapiranja uz istraživanje i praćenje te zasebne prijedloge za zaštitu s troškovima

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Pripremno djelovanje — Uspostava sveobuhvatne podrške za regije u tranziciji s velikom potrošnjom ugljena i visokim emisijama ugljika

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Pripremno djelovanje – Podučiti otoke kako se natjecati za projekte u području energije iz obnovljivih izvora

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Pripremno djelovanje — Bolja suradnja u klimatskoj politici među selima u EU-u i izvan njega stvaranjem ruralnog identiteta u okviru Sporazuma gradonačelnika

32 02 77 17

1.a

32 02 77 19

1.b

Pilot-projekt – Repozitorij energetskih zajednica – praćenje i potpora energetskim zajednicama u EU-u

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Pilot-projekt – Uključivanje poduzeća u energetsku tranziciju

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Pilot-projekt – Uključiva pristupačnost interneta za osobe s kognitivnim invaliditetom (uključivost na internetu: pristup svima)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Pripremno djelovanje — Ocjena navodnih razlika u kvaliteti proizvoda koji se prodaju na jedinstvenom tržištu

33 04 77 07

1a

2.  Izjave

2.1  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o financiranju EASO-a

Europski parlament i Vijeće primaju na znanje namjeru Komisije o preispitivanju zahtjeva za financiranje Agencije Europske unije za azil (EASO) za financijsku godinu 2020., nakon usvajanja zakonodavnog prijedloga od 12. rujna 2018. za jačanje sposobnosti operativne potpore Agencije.

Europski parlament i Vijeće obvezuju se obraditi mogući zahtjev za povećanje doprinosa EU-a EASO-u u 2020., što bi moglo iziskivati prijenos od strane proračunskog tijela ili nacrt izmjene proračuna, uzimajući u obzir njegovu hitnost.

2.2.  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o odobrenim sredstvima za plaćanja

Europski parlament i Vijeće podsjećaju na potrebu da se u svjetlu provedbe osigura uredno odvijanje plaćanja u odnosu na odobrena sredstva za preuzimanje obveza kako bi se izbjegla pretjerana razina neplaćenih faktura na kraju godine.

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da nastavi pomno i aktivno pratiti provedbu programâ za razdoblje od 2014. do 2020. (osobito u podnaslovu 1.b i Ruralnom razvoju). U tu svrhu poziva Komisiju da pravodobno predstavi ažurirane iznose u vezi s trenutačnom provedbom i procjene u vezi s odobrenim sredstvima za plaćanje za 2020.

Ako brojke pokažu da su odobrena sredstva unesena u proračun za 2020. nedostatna da bi se pokrile potrebe, Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da što je prije moguće predstavi odgovarajuće rješenje, među ostalim izmjenu proračuna, kako bi se proračunskom tijelu omogućilo da sve potrebne odluke donese pravodobno i za opravdane potrebe. Kada je to primjenjivo, Europski parlament i Vijeće uzet će u obzir hitnost predmeta. Za Vijeće to može značiti skraćivanje osmotjednog razdoblja za odluku ako se to bude smatralo potrebnim.

2.3  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o Inicijativi za zapošljavanje mladih

Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju da je smanjenje nezaposlenosti mladih i dalje važan zajednički politički prioritet te stoga potvrđuju svoju odlučnost da na najbolji mogući način iskoriste dostupna proračunska sredstva za rješavanje tog pitanja, a posebice putem Inicijative za zapošljavanje mladih.

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da pomno prati trend provedbe te inicijative i da podnese izvješće prije 30. lipnja 2020.

Ako se procjenom Komisije potvrdi potreba za povećanjem sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih, ona će istodobno predstaviti nacrt izmjene proračuna kojim se sredstva dodijeljena posebno za Inicijativu za zapošljavanje mladih povećavaju za 50 milijuna EUR.

Vijeće i Europski parlament obvezuju se da će u što kraćem roku obraditi svaki takav nacrt izmjene proračuna za 2020. koji predloži Komisija.

2.4.  Jednostrana izjava Komisije o Inicijativi za zapošljavanje mladih

Povećanje iznosa sredstava dodijeljenih posebno za Inicijativu za zapošljavanje mladih zahtijeva tehničku izmjenu Uredbe o zajedničkim odredbama.

Kao što je bio slučaj i prethodnih godina, ta će izmjena biti strogo ograničena na izmjene potrebne za uključivanje dodatne omotnice za Inicijativu za zapošljavanje mladih te neće utjecati na provedbu kohezijske politike.

2.5.  Jednostrana izjava Komisije o približavanju cilju o potrošnji 20 % sredstava za projekte povezane s klimom za razdoblje 2014. – 2020.

Komisija će pomno pratiti izvršenje proračuna tijekom 2020. U slučaju nedovoljnog izvršenja sredstava u relevantnim naslovima, Komisija će iznijeti odgovarajuće proračunske prijedloge za povećanje rashoda povezanih s klimom, ako je to moguće.

Posljednje ažuriranje: 5. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti