Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2028(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0035/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0035/2019

Viták :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Szavazatok :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0071

Elfogadott szövegek
PDF 285kWORD 86k
2019. november 27., Szerda - Strasbourg
2020. évi költségvetési eljárás: közös szöveg
P9_TA(2019)0071A9-0035/2019
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. november 27-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetéről (14283/2019 – C9-0186/2019 – 2019/2028(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság vonatkozó nyilatkozataira (14283/2019 – C9-0186/2019),

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetére, amelyet a Bizottság 2019. július 5-én fogadott el (COM(2019)0400),

–  tekintettel a Tanács által 2019. szeptember 3-án elfogadott és a Parlamentnek 2019. szeptember 13-án megküldött, az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló álláspontra (11734/2019 – C9‑0119/2019),

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéhez fűzött 1/2020. számú módosító indítványra, amelyet a Bizottság 2019. október 15-én nyújtott be,

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2019. október 23-i állásfoglalására(1), és az abban szereplő költségvetési módosításokra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(2),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 95. és 96. cikkére,

–  tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A9-0035/2019),

1.  jóváhagyja a közös szövegtervezetet;

2.  megerősíti az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatait;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

4.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetését véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) E napon elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0038.
(2) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
(3) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(4) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(5) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

VÉGLEGES

2020. évi költségvetés – Az együttes következtetések elemei

A jelen együttes következtetések a következő szakaszokat foglalják magukban:

1.  2020. évi költségvetés

2.  Nyilatkozatok

Összefoglaló áttekintés

Az együttes következtetések elemei értelmében:

—  A kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege a 2020. évi költségvetésben 168 688,1 millió EUR, amely a többéves pénzügyi keret 2020. évi felső határai alatt 1492,3 millió EUR tartalékkeretet hagy.

Ez az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezethez képest összesen 400,0 millió EUR összegű növekedésnek felel meg.

—  A kifizetési előirányzatok teljes összege a 2020. évi költségvetésben 153 566,2 millió EUR.

Ez az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezethez képest összesen 49,1 millió EUR összegű csökkenésnek felel meg.

 

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Előirányzatok végső szintje (millió euróban)

168 688,1

153 566,2

A 28 tagállam GNI-jének %-ában

0,99%

0,90%

A Rugalmassági Eszközből 778,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat igénybevételére kerül sor 2020-ra a 3. fejezetre (Biztonság és uniós polgárság).

—  A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék 269,6 millió EUR összegben kerül igénybevételre az 1a. alfejezetre (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) és az 1b. alfejezetre (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió).

—  A 2017-ben igénybe vett rendkívüli tartalékot 252,0 millió EUR értékben ellentételezik az 5. fejezet (Igazgatás) felosztatlan tartalékkeretéből.

—  A Rugalmassági Eszköz 2017., 2018., 2019. és 2020. évi igénybevételéhez kapcsolódó 2020. évi kifizetési előirányzatok összegét a Bizottság 849,8 millió EUR-ra becsüli.

—  A 2020-ra maradó rendelkezésre álló összegeket a következő táblázat foglalja össze:

Millió euróban (2019. évi árak)

Kötelezettségvállalási tartalékkeret a többéves pénzügyi keret felső határai alatt 2020-ra

1 492,3

Jelenleg rendelkezésre álló speciális eszközök

1 216,9

Rugalmassági Eszköz

141,3

A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék (2018-tól)

1 075,6

2020-ban rendelkezésre álló további speciális eszközök

1 463,5

Rugalmassági Eszköz

 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap fel nem használt összegeiből (2019)

173,5

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja fel nem használt összegeiből (2018)

-

A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék (2019-től)

1 290,0

Összesen

4 172,7

1.  2020. évi költségvetés

1.1.  „Lezárt” sorok

Amennyiben az alábbi következtetések másként nem rendelkeznek, megerősítésre került valamennyi, sem a Tanács, sem a Parlament által nem módosított költségvetési sor, illetve azok a sorok, amelyekre vonatkozóan a megfelelő olvasat során a Parlament elfogadta a Tanács módosításait.

A többi költségvetési sor vonatkozásában az egyeztetőbizottság az alábbi, 1.2.–1.7. szakaszokban foglalt következtetésekben állapodott meg.

1.2.  Horizontális kérdések

Decentralizált ügynökségek

Az összes decentralizált ügynökség költségvetéséhez való uniós hozzájárulás (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok és az álláshelyek száma) a Bizottság által az 1/2020. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten került megállapításra, az alábbiak kivételével:

—  Az 1a. alfejezet alatt:

o Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA, 02 03 03. jogcímcsoport), amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 1 000 000 euróval csökken.

o Az Európai GNSS Ügynökség (GSA, 02 05 11. jogcímcsoport), amely 5 további álláshelyet kapott, és amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 370 000 euróval növekszik.

o Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP, 04 03 03. jogcímcsoport), amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 300 000 euróval csökken.

—  A 2. fejezet alatt:

o Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, 07 02 06. jogcímcsoport), amely 5 további álláshelyet kapott, és amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 1 300 000 euróval növekszik.

—  A 3. fejezet alatt:

o A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol, 18 02 04. jogcímcsoport), amely 10 további álláshelyet kapott, és amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 13 000 000 euróval növekszik.

o Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA, 17 03 12 01. jogcímcsoport), amely 5 további álláshelyet kapott, és amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 2 000 000 euróval növekszik.

o Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO, 18 03 02. jogcímcsoport), amely esetében a tartalékban lévő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 24 685 306 euróval csökken.

o Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust, 33 03 04. jogcímcsoport), amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 1 700 000 euróval növekszik.

o Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex, 18 02 03. jogcímcsoport), amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 8 734 813 euróval csökken.

o Az Európai Ügyészség (EPPO, 33 03 05. jogcímcsoport), amely 5 további álláshelyet kapott.

Végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségek számára nyújtott uniós hozzájárulás (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok és az álláshelyek száma) a Bizottság által az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten került megállapításra.

Kísérleti projektek/előkészítő intézkedések

Megállapodás született egy 78 kísérleti projektből/előkészítő intézkedésből álló átfogó csomagról, összesen 140,0 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatról.

Amikor úgy tűnik, hogy a kísérleti projektet vagy az előkészítő intézkedést meglévő jogalap fedezi, a Bizottság javasolhatja előirányzatok átcsoportosítását a megfelelő jogalaphoz az intézkedés végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Ez a csomag teljes mértékben tiszteletben tartja a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések vonatkozásában a költségvetési rendeletben foglalt felső határokat.

1.3.  A pénzügyi keret kiadási fejezetei – kötelezettségvállalási előirányzatok

A „lezárt” költségvetési sorokról, ügynökségekről, valamint kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről szóló fenti következtetések figyelembevétele után az egyeztetőbizottság az alábbi megállapodásra jutott:

1a. alfejezet – Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása

2020. évi KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2020. évi költségvetés

Különbség

1.1.31

Horizont 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás megvalósítása

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Megfelelő tartalékok biztosítása biztonságos és jó minőségű élelmiszerekből és más, bioalapú termékekből

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Forráshatékony, környezetbarát, biztonságos és gördülékeny európai közlekedési rendszer kialakítása

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának segítésére

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Az egész életen át tartó egészség és jólét javítása

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és fennakadások nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás megvalósítása

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második (IMI2) közös vállalkozás

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

A kkv-kat támogató eszköz

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

A kutatás erősítése a jövőbeni és a feltörekvő technológiák területén

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Vezető szerep az információs és kommunikációs technológiák területén

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Az egész életen át tartó egészség és jólét javítása

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Az inkluzív, innovatív és gondolkodó európai társadalmak előmozdítása

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Biztonságos európai társadalmak előmozdítása

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-cselekvések – Új készségek, a tudás és az innováció kialakítása, kibontakoztatása és átadása

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Biztonságos európai társadalmak előmozdítása

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Euratom kutatási és képzési program

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom – Atommaghasadás és sugárvédelem

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Az Euratom közvetlen kutatás formájában megvalósuló tevékenységei

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Oktatás, képzés és sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, valamint annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Az európai integrációval kapcsolatos oktatási és kutatási kiválóság ösztönzése a Jean Monnet program nemzetközi tevékenységei révén

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

PROGRESS – Támogatás az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak a kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás – Jogi és természetes személyek finanszírozáshoz jutásának és a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások esetében

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Energiaügy

 

 

95 800 000

32 02 01 01

A belső energiapiac további integrációja, a villamosenergia- és a gázhálózatok határokon átnyúló átjárhatósága

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Az uniós energiaellátás biztonságának javítása

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és a környezetvédelemhez

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Szállítás

 

 

37 000 000

06 02 01 01

A szűk keresztmetszetek megszüntetése, a vasúti átjárhatóság fejlesztése, a hiányzó kapcsolatok kialakítása és a határokon átnyúló szakaszok fejlesztése

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Fenntartható és hatékony közlekedési rendszerek biztosítása

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Decentralizált ügynökségek

 

 

-930 000

02 03 03

Európai Vegyianyag-ügynökség – A vegyi anyagokra vonatkozó jogi szabályozás

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Európai GNSS Ügynökség

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Egyéb fellépések és programok

 

 

-200 000

26 02 01

Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési eljárásai

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

A Bizottság előjogainak és különleges hatásköreinek keretében finanszírozott intézkedések

 

 

-1 500 000

02 03 01

Az áruk és szolgáltatások belső piacának működése és fejlesztése

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika meghatározása és végrehajtása

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Összesen

 

 

568 335 000

Ebből következően a kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadott szintje 25 284,8 millió EUR összegben került megállapításra. Az 1a. alfejezet kifizetési felső határa alatt így nem marad tartalékkeret, és 93,8 millió EUR összeget fel kell használni a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból.

Az egyeztetőbizottság abban is megállapodott, hogy nem bocsát rendelkezésre előirányzatokat újból a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

1b. alfejezet — Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazítással, amelyet a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása

2020. évi KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2020. évi költségvetés

Különbség

1.2.5

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (egyedi kiegészítő juttatás)

 

 

28 333 333

04 02 64

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

5 600 000

 

Összesen

 

 

33 933 333

Ebből következően a kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadott szintje 58 645,8 millió EUR összegben került megállapításra. Az 1b. fejezet kifizetési felső határa alatt így nem marad tartalékkeret, és 175,8 millió EUR összeget fel kell használni a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból.

2. fejezet – Fenntartható növekedés: Természeti erőforrások

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása

2020. évi KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2020. évi költségvetés

Különbség

2.0.10

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Alaptámogatási rendszer

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Környezetvédelem és éghajlat-politika (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség növelése az Unióban

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Jobb éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás minden szinten

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Decentralizált ügynökségek

 

 

1 300 000

07 02 06

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

22 514 881

 

Összesen

 

 

-38 185 119

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 59 907,0 millió euróban kerül megállapításra, ami 514,0 millió eurós tartalékkeretet hagy a 2. fejezet kiadási felső határa alatt.

3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása

2020. évi KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2020. évi költségvetés

Különbség

3.0.11

Kreatív Európa

 

 

7 500 000

09 05 01

MEDIA alprogram – Országokon átívelő és nemzetközi működés, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás előmozdítása

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Az európai kulturális és kreatív ágazatokban működő kkv-k és kis-, illetve rendkívül kis méretű szervezetek pénzügyi kapacitásának erősítése, valamint a szakpolitikai fejlesztés és az új üzleti modellek előmozdítása

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Kultúra alprogram – A határokon átnyúló fellépések támogatása, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás előmozdítása

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Jogok, egyenlőség és polgárság

 

 

1 200 000

33 02 01

Az uniós polgárok jogainak védelme és érvényesítése

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Uniós polgári védelmi mechanizmus

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Katasztrófamegelőzés és katasztrófavédelmi felkészültség az Unióban

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Európa a polgárokért

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Európa a polgárokért – A történelmi emlékezet és az uniós szintű polgári részvétel erősítése

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Élelmiszer- és takarmányprogram

 

 

-1 500 000

17 04 01

Az Unión belüli jobb állat-egészségügyi állapot és a magas színvonalú uniós állatvédelem biztosítása

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Decentralizált ügynökségek

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) nyújtott uniós hozzájárulás

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Európai Határ - és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynöksége (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

A Bizottság előjogainak és különleges hatásköreinek keretében finanszírozott intézkedések

 

 

1 000 000

09 05 05

Fellépések a multimédia területén

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Összesen

 

 

0

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 3729,1 millió euróban kerül megállapításra, ami nem hagy tartalékkeretet a 3. fejezet kiadási felső határa alatt, továbbá a Rugalmassági Eszközön át 778,1 millió EUR kerül igénybevételre.

4. fejezet – Globális Európa

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Név

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása

2020. évi KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2020. évi költségvetés

Különbség

4.0.1

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Törökország – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Törökország – A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Törökország – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Makroszintű pénzügyi támogatás (MFA)

 

 

-7 000 000

01 03 02

Makroszintű pénzügyi támogatás

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Keleti partnerség — Emberi jogok, jó kormányzás és mobilitás

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Keleti partnerség – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Fejlesztési együttműködési eszköz (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Környezetvédelem és éghajlatváltozás

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Fenntartható energia

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze

 

 

-5 000 000

19 04 01

A választási folyamatok megbízhatóságának javítása, különösen választási megfigyelő missziók révén

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Egyéb fellépések és programok

 

 

2 000 000

13 07 01

Pénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

4 000 000

 

Összesen

 

 

-46 000 000

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 10 261,6 millió euróban kerül megállapításra, ami 248,4 millió eurós tartalékkeretet hagy a 4. fejezet kiadási felső határa alatt.

5. fejezet – Igazgatás

Az egyeztetőbizottság egyetért az intézmények létszámterveiben szereplő álláshelyek számával és a Bizottság által az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt előirányzatokkal, a következő kivételekkel:

—  A Parlament szakasza, amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatoknak a képviselői statútumból és az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének az Európai Tanács által 2019. október 28-án elhatározott elhalasztásából eredő alábbi emeléseit hagyja jóvá: 410 000 EUR az1 0 0 0. költségvetési soron (Tiszteletdíjak), 408 000 EUR az 1 0 0 4. költségvetési soron (Szokásos utazási költségek), 12 000 EUR az 1 0 0 5. költségvetési soron (Egyéb utazási költségek), 900 000 EUR az 1 0 0 6. költségvetési soron (Általános költségtérítés), 6 050 000 EUR a 1 0 2. költségvetési soron (Ideiglenes juttatások), 12 000 EUR a 3 2 2 . költségvetési soron (Dokumentációs költségek), 68 000 EUR a 3 2 4 4. költségvetési soron (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások) és 1 463 000 EUR a 4 2 2. költségvetési soron (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek);

—  A Tanács szakasza, amelyre a Tanács olvasata kerül jóváhagyásra;

Továbbá a fizetések 2019. július 1-től alkalmazandó automatikus kiigazításának (2,0% 3,1% helyett) a 2020. évi költségvetésre gyakorolt hatása az intézményekre vonatkozó minden szakaszba beépítésre kerül a következőképpen:

 

EUR-ban

Parlament

-10 922 000

Tanács

-3 627 000

Bizottság (a nyugdíjakkal együtt)

-52 453 000

Bíróság

-3 393 000

Számvevőszék

-1 380 000

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

-819 672

Régiók Bizottsága

-610 000

Ombudsman

-111 000

Európai adatvédelmi biztos

-64 000

Európai Külügyi Szolgálat

-3 529 000

Összesen

-76 908 672

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadott szintje 10 272,1 millió euróban kerül megállapításra, 729,9 millió eurós tartalékkeretet hagyva az 5. fejezet kiadási felső határa alatt, a tartalékkeretből 252,0 millió eurónak a rendkívüli tartalék 2017-ben történt igénybevételének ellentételezésére való felhasználása után.

Speciális eszközök: EGAA, sürgősségisegély-tartalék és EUSZA

A kötelezettségvállalási előirányzatok az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA), a sürgősségisegély-tartalék és az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) tekintetében a Bizottság által a költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra.

1.4.  Kifizetési előirányzatok

A kifizetési előirányzatok átfogó szintje a 2020. évi költségvetésben az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerül megállapításra, az egyeztetőbizottság által elfogadott következő kiigazításokkal:

1.  Először is, figyelembe kell venni a nem differenciált kiadások kötelezettségvállalási előirányzatainak megállapodás szerinti szintjét, amelyek esetében a kifizetési előirányzatok szintje egyenlő a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjével. Ez magában foglalja a mezőgazdasági kiadások további 72,0 millió eurós csökkentését. Ugyanezt a megközelítést kell alkalmazni a decentralizált ügynökségeknek nyújtott uniós hozzájárulásra is. Az összesített hatás 156,4 millió eurós csökkenés.

2.  A Parlament által javasolt minden új kísérleti projekt és előkészítő intézkedés kifizetési előirányzatai a megfelelő kötelezettségvállalási előirányzatok 25%-ában kerülnek megállapításra, vagy a Parlament által javasolt szinten, amennyiben az alacsonyabb. A meglévő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések meghosszabbítása esetén a kifizetési előirányzatok szintje megegyezik a költségvetési tervezetben meghatározottakkal, hozzáadva a megfelelő új kötelezettségvállalási előirányzatok 25%-át, vagy a Parlament által javasolt szinten kerül megállapításra, amennyiben az alacsonyabb. Az összesített hatás 35,0 millió eurós növekedés.

3.  A következő költségvetési tételek kiigazításáról született megállapodás a differenciált kiadások kötelezettségvállalási előirányzatainak alakulása eredményeként:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Név

A kifizetési előirányzatok változása

2020. évi KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2020. évi költségvetés

Különbség

1.1.31

Horizont 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás megvalósítása

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Megfelelő tartalékok biztosítása biztonságos és jó minőségű élelmiszerekből és más, bioalapú termékekből

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Forráshatékony, környezetbarát, biztonságos és gördülékeny európai közlekedési rendszer kialakítása

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának segítésére

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Az egész életen át tartó egészség és jólét javítása

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és fennakadások nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás megvalósítása

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második (IMI2) közös vállalkozás

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

A kkv-kat támogató eszköz

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

A kutatás erősítése a jövőbeni és a feltörekvő technológiák területén

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Vezető szerep az információs és kommunikációs technológiák területén

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Az egész életen át tartó egészség és jólét javítása

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Az inkluzív, innovatív és gondolkodó európai társadalmak előmozdítása

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Biztonságos európai társadalmak előmozdítása

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-cselekvések – Új készségek, a tudás és az innováció kialakítása, kibontakoztatása és átadása

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Biztonságos európai társadalmak előmozdítása

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Euratom kutatási és képzési program

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom – Atommaghasadás és sugárvédelem

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Az Euratom közvetlen kutatás formájában megvalósuló tevékenységei

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Oktatás, képzés és sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, valamint annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Az európai integrációval kapcsolatos oktatási és kutatási kiválóság ösztönzése a Jean Monnet program nemzetközi tevékenységei révén

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

PROGRESS – Támogatás az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak a kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás – Jogi és természetes személyek finanszírozáshoz jutásának és a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások esetében

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Energiaügy

 

 

28 740 000

32 02 01 01

A belső energiapiac további integrációja, a villamosenergia- és a gázhálózatok határokon átnyúló átjárhatósága

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Az uniós energiaellátás biztonságának javítása

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és a környezetvédelemhez

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Szállítás

 

 

11 100 000

06 02 01 01

A szűk keresztmetszetek megszüntetése, a vasúti átjárhatóság fejlesztése, a hiányzó kapcsolatok kialakítása és a határokon átnyúló szakaszok fejlesztése

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Fenntartható és hatékony közlekedési rendszerek biztosítása

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Egyéb fellépések és programok

 

 

-200 000

26 02 01

Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési eljárásai

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

A Bizottság előjogainak és különleges hatásköreinek keretében finanszírozott intézkedések

 

 

-1 200 000

02 03 01

Az áruk és szolgáltatások belső piacának működése és fejlesztése

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika meghatározása és végrehajtása

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (egyedi kiegészítő juttatás)

 

 

3 000 000

04 02 64

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Környezetvédelem és éghajlat-politika (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség növelése az Unióban

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Jobb éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás minden szinten

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Kreatív Európa

 

 

6 000 000

09 05 01

MEDIA alprogram – Országokon átívelő és nemzetközi működés, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás előmozdítása

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Az európai kulturális és kreatív ágazatokban működő kkv-k és kis-, illetve rendkívül kis méretű szervezetek pénzügyi kapacitásának erősítése, valamint a szakpolitikai fejlesztés és az új üzleti modellek előmozdítása

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Kultúra alprogram – A határokon átnyúló fellépések támogatása, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás előmozdítása

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Jogok, egyenlőség és polgárság

 

 

1 200 000

33 02 01

Az uniós polgárok jogainak védelme és érvényesítése

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Uniós polgári védelmi mechanizmus

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Katasztrófamegelőzés és katasztrófavédelmi felkészültség az Unióban

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Európa a polgárokért

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Európa a polgárokért – A történelmi emlékezet és az uniós szintű polgári részvétel erősítése

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

A Bizottság előjogainak és különleges hatásköreinek keretében finanszírozott intézkedések

 

 

1 000 000

09 05 05

Fellépések a multimédia területén

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Törökország – A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Törökország – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Fejlesztési együttműködési eszköz (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Környezetvédelem és éghajlatváltozás

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Fenntartható energia

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze

 

 

-5 000 000

19 04 01

A választási folyamatok megbízhatóságának javítása, különösen választási megfigyelő missziók révén

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Egyéb fellépések és programok

 

 

2 000 000

13 07 01

Pénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Összesen

 

 

72 294 857

1.5.  Tartalékok

A 2020. évi költségvetésben a tartalékok az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetnek megfelelően kerültek megállapításra, kivéve a 13 06 01. (Az Európai Unió Szolidaritási Alapja) és a 18 03 02. (Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal – EASO) költségvetési jogcímcsoportokat, amelyek esetében a megfelelő tartalékok törlésre kerültek.

1.6.  Költségvetési megjegyzések

Amennyiben az előző bekezdésekben nem került külön megemlítésre, a költségvetési megjegyzések szövegéhez az Európai Parlament vagy a Tanács által bevezetett módosítások elfogadásra kerülnek a következő táblázatokban felsorolt költségvetési sorok kivételével:

—  Költségvetési sorok, amelyek esetében jóváhagyásra kerülnek az Európai Parlament által bevezetett módosítások a Bizottság által annak végrehajthatóságról szóló levelében javasolt kiigazításokkal.

Költségvetési sor

Név

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, valamint annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

19 05 01

Harmadik országokkal folytatott együttműködés az uniós és a közös érdekek előmozdítására és támogatására

21 02 07 03

Humán fejlődés

21 02 08 01

A civil társadalom fejlődésben

21 07 01

Együttműködés Grönlanddal

—  Költségvetési sorok, amelyek esetében az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt költségvetési megjegyzés kerül jóváhagyásra.

Költségvetési sor

Név

02 04 03 01

Az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás megvalósítása

06 01 04 01

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz (CEF) kapcsolódó támogatási kiadások – Közlekedés

07 02 06

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

08 02 03 03

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

08 02 03 05

Az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás megvalósítása

08 02 07 33

Bioalapú Iparágak (BBI) közös vállalkozás – Támogatási kiadások

09 02 01

Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika meghatározása és végrehajtása

13 04 61 01

Kohéziós Alap – Operatív technikai segítségnyújtás

21 01 04 05

A Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszközhöz kapcsolódó támogatási kiadások

32 04 03 01

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

—  Költségvetési sorok, amelyek esetében a módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt költségvetési megjegyzés kerül jóváhagyásra a következő módosításokkal.

Költségvetési sor

Név

04 03 02 01

PROGRESS – Támogatás az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak a kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez

A következőképpen módosítandó:

- a szociális védjegy révén a fokozottabb társadalmi konvergencia a tisztességes munkahelyek létrehozásának ösztönzése a stabil foglalkoztatás és a szociális jogok tekintetében, a fiatalok elfogadható foglalkoztatásának előmozdítása a munkahelyteremtés, a fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása és a szegénység elleni fellépés érdekében. és a szegénység elleni küzdelem a társadalmi konvergencia előmozdítása révén.

08 02 03 01

Az egész életen át tartó egészség és jólét javítása

A következőképpen módosítandó:

A tevékenység célterületei: egész életen át tartó egészség és jólét mindenki számára, magas színvonalú és gazdaságilag fenntartható egészségügyi és ellátórendszerek a hatékonyság fokozását szolgáló, egyre inkább személyre szabott egészségügyi ellátásokkal, munkahelyteremtés és növekedés az egészségügyben és a kapcsolódó ágazatokban. Ezeken a célterületeken a tevékenységek az egészségfejlesztésre és a betegségek megelőzésére fognak összpontosítani (például az egészséget meghatározó tényezők megismerésére, hatékonyabb védőoltások kifejlesztésére). Különös figyelmet kell fordítani a betegségek nemmel és életkorral összefüggő vonatkozásaira. Hangsúlyt kap továbbá a betegségek megelőzése, gondozása és gyógyítása (nevezetesen a gyógyszeres ellátás személyre szabottságának fokozása révén), beleértve a rák elleni küzdelmet, valamint a fogyatékosságnak és a képességek csökkenésének megelőzése, gondozása és gyógyítása (például az ismereteknek a klinikai gyakorlatba történő átültetése és innovatív, igényekre szabható tevékenységekben való hasznosítása, az egészségügyi adatok jobb felhasználása, az önálló életvitel támogatása és az életvitelt segítő megoldások alkalmazásának elősegítése). Végezetül erőfeszítésekre kerül majd sor a megelőzéssel és a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal javítására, az egészségügy bevált gyakorlati megoldásainak azonosítására és terjesztésük elősegítésére, valamint az integrált ellátás és azon, technológiai, szervezési vagy társadalmi szempontból innovatívnak számító megoldások széles körű elterjedésének ösztönzésére, amelyek különösen az idős emberek és a fogyatékossággal élők számára lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak maradjanak. A tevékenységek a nemekkel kapcsolatos kérdéseket figyelembe vevő megközelítésen alapulnak, amely elismeri többek között a nők helyzetét mind a hivatásos, mind a nem hivatásos ápolás területén.

08 02 03 03

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

Az alábbi szöveg beillesztése:

Figyelmet kell fordítani az európai kutatási és innovációs szakadék megszüntetésének elősegítésére, a kiválósági kritériumok aláásása nélkül.

08 02 08

A kkv-kat támogató eszköz

A következőképpen módosítandó:

A költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban e költségvetési jogcímcsoportban 72 000 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat áll rendelkezésre a kutatási projektek végrehajtásának teljes vagy részleges elmaradása miatt 2018-ban visszavont kötelezettségvállalások eredményeképpen.

09 04 02 01

Vezető szerep az információs és kommunikációs technológiák területén

Az alábbi szöveg beillesztése:

Ez kiterjedhetne az európai internetes keresőmotorok fejlesztésével kapcsolatos további kutatásokra is.

09 04 03 02

Az inkluzív, innovatív és gondolkodó európai társadalmak előmozdítása

A következőképpen módosítandó:

A második terület célja, hogy „megkönnyítsük Európa szellemi alapjainak és kulturális örökségének, történelmének és a számos európai és Európán kívüli hatásnak a megértését, amelyek mai életünket is befolyásolják”, valamint az ezen kulturális örökséghez való hozzáférés és kiaknázásának megkönnyítése, többek között az európai kulturális örökség jövőbeli felhője révén.

32 04 03 01

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

Az alábbi szöveg beillesztése:

Figyelmet kell fordítani az európai kutatási és innovációs szakadék megszüntetésének elősegítésére, a kiválósági kritériumok aláásása nélkül.

32 02 77 12

Előkészítő intézkedés – Átfogó támogatás létrehozása a szénorientált és sok szén-dioxidot kibocsátó, átmeneti régiók számára

Az alábbi szöveg beillesztése:

—  főigazgatóságok közötti csoport létrehozása, amelynek feladata a) az uniós szakpolitikák/programok közötti szinergiák lehetséges területeinek azonosítása a 2020 utáni, lehető leghatékonyabb pénzügyi és szakpolitikai támogatás biztosítása céljából; b)a régiók (központi és helyi hatóságok) támogatása a fenntartható átmeneti stratégiák kidolgozásában célzottabb eszközök biztosításával a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos, régión belüli tapasztalatcseréhez, beleértve az alacsony kibocsátású újraiparosításra irányuló átfogó ütemterveket;

—  az érdekeltek meglévő fórumain – többek között a társadalmi párbeszéd és általában véve a civil társadalommal folytatott párbeszéd keretében – tárgyalt központi témák megváltoztatása a méltányos átmenettel kapcsolatos stratégiák és gazdasági stratégiák kialakítására;

—  további pénzügyi támogatás nyújtása a meglévő finanszírozási rendszereken felül, más programok átcsoportosítása nélkül, a 2050-ig szén-dioxid-semlegességet célzó méltányos regionális/helyi átmenetre vonatkozó ütemtervek kidolgozására a leginkább érintett régiókban és közösségekben. A többletfinanszírozásnak a meglévő vagy jövőbeli területi/közösségi projekteket is támogatnia kell, amelyek az érintett munkavállalók és közösségek konzultáció és felhatalmazás révén megvalósuló részvételén alapulnak.

—  az uniós éghajlat-politikai célkitűzések elérése és a Párizsi Megállapodás szerinti uniós kötelezettségvállalások teljesítése érdekében – méltányos energetikai átmenetet biztosítva, hogy a széntermelő régiók se maradjanak magukra – az előkészítő intézkedés által 2018-ban létrehozott és 2019-ben is folytatódó, a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó platform és titkársága megerősítése megnövelt költségvetés biztosításával 2020-ban, és a fellépés hatókörének kiterjesztésével az alábbiakra:

—  az Unió szénorientált és sok szén-dioxidot kibocsátó régióiban további technikai segítségnyújtás és kapacitásbővítés olyan területeken, mint a stratégiai előkészítés, a projektfejlesztés, a projektfinanszírozás és a magánberuházások támogatása (az uniós kezdeményezésben részt vevő kísérleti régiók száma 2019. márciusban elérte a 20 régiót a 2017. évi 4 régióhoz képest);

—  együttműködés az Energiaközösség tagjaival és megfigyelőivel a széntermelő régiók átalakításában regionális tájékoztatási tevékenységek szervezésével, nemzetközi pénzügyi intézményekkel és nemzetközi partnerekkel együttműködve;

—  a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó platform szociális dimenziójának fejlesztése a szociális innováció bevált gyakorlatainak alkalmazásával: munkavállalói átképzés és továbbképzés, programok fiatalok és nyugdíjas bányászok számára.

34 02 01

Az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése

Az alábbi szöveg beillesztése:

Az integrált projektek esetében a projektek kiválasztásakor a földrajzi egyensúly elősegítése érdekében figyelembe kell venni egy elosztási elemet. Ez indikatív jellegű, és nem utalhat biztosított alapokra vagy tagállamok szerinti felosztásra.

34 02 02

Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség növelése az Unióban

Az alábbi szöveg beillesztése:

Az integrált projektek esetében a projektek kiválasztásakor a földrajzi egyensúly elősegítése érdekében figyelembe kell venni egy elosztási elemet. Ez indikatív jellegű, és nem utalhat biztosított alapokra vagy tagállamok szerinti felosztásra.

34 02 03

Jobb éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás minden szinten

Az alábbi szöveg beillesztése:

Az integrált projektek esetében a projektek kiválasztásakor a földrajzi egyensúly elősegítése érdekében figyelembe kell venni egy elosztási elemet. Ez indikatív jellegű, és nem utalhat biztosított alapokra vagy tagállamok szerinti felosztásra.

Ez annak tudomásulvételével történt, hogy az Európai Parlament vagy a Tanács által bevezetett módosítások nem módosíthatják vagy terjeszthetik ki a meglévő jogalap terjedelmét, illetve nem sérthetik az intézmények igazgatási autonómiáját, továbbá hogy az intézkedés fedezhető a rendelkezésre álló forrásokból.

1.7.  A költségvetési nómenklatúra

A Bizottság által az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt költségvetési nómenklatúra az új kísérleti projektek és előkészítő intézkedések bevonásával elfogadásra kerül a következő módosításokkal.

Költségvetési tétel az EP olvasata szerint

Fejezet

Név / Új név

Új költségvetési tétel

Új fejezet

02 04 77 08

1a.

Kísérleti projekt – A légi közlekedés ellenálló képessége a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) zavarásával és a kiberfenyegetésekkel megtévesztésével szemben

02 04 77 08

1a.

06 02 77 25

1a.

Kísérleti projekt – Légi közlekedési ökocímke / demonstrációs projekt az önkéntes ökocímkerendszer bevezetése érdekében a légi közlekedésben az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének Öko-portálja révén

06 02 77 25

1a.

06 02 77 26

2

Kísérleti projekt – A városi mobilitás összekapcsolása a légi közlekedési infrastruktúrával

06 02 77 26

1a.

06 02 77 27

2

Kísérleti projekt – A nemzetközi éjszakai vonatok újjáélesztése

06 02 77 27

1a.

06 02 77 28

2

Kísérleti projekt – Az európai tengeri kikötők környezetbaráttá tételére szolgáló kapacitás

06 02 77 28

1a.

09 02 77 15

2

Kísérleti projekt – Intelligens városi mobilitás autonóm járművekkel

09 02 77 15

1a.

13 03 77 30

1b.

Kísérleti projekt – BEST-kultúra: Az európai tengerentúli területek kulturális sokszínűségét támogató program

13 03 77 30

1b.

14 03 77 05

1a.

Kísérleti projekt – Az európai eszköznyilvántartás megvalósíthatósági tanulmánya a pénzmosás és az adókijátszás elleni küzdelemmel összefüggésben

12 02 77 11

1a.

15 04 77 22

1a.

Előkészítő intézkedés — Finanszírozás, tanulás, innováció és szabadalmaztatás a kulturális és kreatív vállalkozások számára (FLIP for CCIs)

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a.

Előkészítő intézkedés – Európa zsidó temetőinek védelme: teljes körű feltérképezés, kutatás és nyomon követés, valamint egyedi védelemre vonatkozó javaslatok

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a.

Előkészítő intézkedés – Átfogó támogatás létrehozása a szénorientált és sok szén-dioxidot kibocsátó, átmeneti régiók számára

32 02 77 12

1a.

32 02 77 17

1a.

Előkészítő intézkedés – A szigeteken élők arra való megtanítása, hogy hogyan nyújtsanak be ajánlatot megújuló energiával kapcsolatos projektek esetében

32 02 77 16

1a.

32 02 77 18

1a.

Előkészítő intézkedés – Az együttműködés megerősítése az EU-n belüli és azon túli falvak között az éghajlat-politika terén a Polgármesterek Szövetségén belül egy vidéki identitás kialakításával

32 02 77 17

1a.

32 02 77 19

1b.

Kísérleti projekt – Energiaközösségi adattár – Az Unión belüli energiaközösségek nyomon követése és támogatása

32 02 77 18

1a.

32 02 77 20

2

Kísérleti projekt – A vállalkozások bevonása az energetikai átállásba

32 02 77 19

1a.

33 04 77 07

3

Kísérleti projekt – Inkluzív internetes hozzáférés biztosítása a kognitív fogyatékossággal élő személyek számára (Befogadó web: hozzáférés mindenki számára)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Előkészítő intézkedés – Az állítólagos minőségi különbségek értékelése az egységes piacon eladott áruk tekintetében

33 04 77 07

1a.

2.  Nyilatkozatok

2.1  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az EASO finanszírozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács nyugtázza a Bizottság azon szándékát, hogy – miután elfogadásra kerül az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) operatív támogatási képességeinek megerősítéséről szóló, 2018. szeptember 12-i jogalkotási javaslat – felülvizsgálja a hivatal 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó finanszírozási igényeit.

Az Európai Parlament és a Tanács vállalja, hogy – kellő tekintettel az ügy sürgősségére – foglalkozik az EASO-nak 2020-ban nyújtandó uniós hozzájárulás növelésére irányuló esetleges kérelemmel, ami a költségvetési hatóság általi átcsoportosítást vagy költségvetés-módosítási tervezetet tehet szükségessé.

2.2.  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a kifizetési előirányzatokról

Az Európai Parlament és a Tanács emlékeztet arra, hogy a végrehajtást tekintve biztosítani kell a kötelezettségvállalási előirányzatokhoz kapcsolódó kifizetések rendezett lebonyolítását, hogy elkerülhető legyen a kifizetetlen számlaállomány rendellenesen magas szintje.

Az Európai Parlament és a Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is szorosan és tevékenyen kísérje figyelemmel a 2014–2020-as időszak programjainak végrehajtását (különösen az 1b. alfejezetben és a vidékfejlesztés terén). Ennek érdekében felkérik a Bizottságot, hogy kellő időben terjesszen elő aktualizált számadatokat a végrehajtás állásáról, és terjessze elő a 2020. évi tervezett kifizetési előirányzatokat.

Amennyiben a számadatokból az derül ki, hogy a 2020. évi költségvetésben szereplő előirányzatok összege nem elegendő az igények fedezéséhez, az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő megfelelő megoldást – többek között költségvetés-módosítást – annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság az indokolt igények vonatkozásában kellő időben meghozhassa a szükséges döntéseket. Az Európai Parlament és a Tanács adott esetben megfelelően figyelembe fogja venni az ügy sürgősségét. A Tanács esetében ez a döntéshozatalhoz rendelkezésre álló nyolchetes időszak lerövidítését jelentheti, amennyiben az szükségesnek bizonyul.

2.3  A Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet arra, hogy az ifjúsági munkanélküliség csökkentése továbbra is kiemelt politikai prioritás mindannyiuk számára, ezért újólag megerősítik azzal kapcsolatos elkötelezettségüket, hogy elsősorban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés révén a lehető legjobban kihasználják az ifjúsági munkanélküliség problémájának megoldására rendelkezésre álló költségvetési erőforrásokat.

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy szorosan kísérje figyelemmel e kezdeményezés végrehajtásának alakulását, és 2020. június 30. előtt nyújtson be erről jelentést.

Amennyiben a Bizottság értékelése megerősíti, hogy szükség van az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés előirányzatainak növelésére, a Bizottság ezzel párhuzamosan költségvetés-módosítási tervezetet nyújt be az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források 50 millió EUR összeggel történő megnövelésére vonatkozóan.

A Tanács és az Európai Parlament vállalja a Bizottság által e célból benyújtott 2020. évi költségvetés-módosítási tervezet gyors kezelését.

2.4.  A Bizottság egyoldalú nyilatkozata az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források növelése a közös rendelkezésekről szóló rendelet technikai módosítását teszi szükségessé.

A korábbi évekhez hasonlóan ez a módosítás szigorúan az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kiegészítő keretösszegének beállításához szükséges módosításokra fog korlátozódni, és nem lesz hatással a kohéziós politika végrehajtására.

2.5.  A Bizottság egyoldalú nyilatkozata az éghajlatváltozással kapcsolatos 20%-os kiadási célértékhez való fokozottabb közeledésről a 2014 és 2020 közötti időszakban

A Bizottság 2020 folyamán szorosan nyomon fogja követni a költségvetés végrehajtását. Amennyiben a vonatkozó fejezetekben elégtelen mértékű felhasználás mutatkozik, a Bizottság – amennyiben lehetséges – megteszi a megfelelő költségvetési javaslatokat az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások növelésére.

Utolsó frissítés: 2020. március 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat