Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2028(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0035/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0035/2019

Debates :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Balsojumi :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0071

Pieņemtie teksti
PDF 290kWORD 83k
Trešdiena, 2019. gada 27. novembris - Strasbūra
2020. gada budžeta procedūra - kopīgais dokuments
P9_TA(2019)0071A9-0035/2019
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 27. novembra normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (14283/2019 – C9-0186/2019 – 2019/2028(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopīgo dokumentu, ko apstiprinājusi Samierināšanas komiteja, un Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojumus par to (14283/2019 – C9-0186/2019),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēma 2019. gada 5. jūlijā (COM(2019)0400),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2019. gada 3. septembrī un nosūtīja Parlamentam 2019. gada 13. septembrī (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  ņemot vērā grozījumu vēstuli Nr. 1/2020 attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija iesniedza 2019. gada 15. oktobrī,

–  ņemot vērā 2019. gada 23. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(1) un tajā ietvertos budžeta grozījumus,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(3),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 95. un 96. pantu,

–  ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavojusi Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā (A9-0035/2019),

1.  apstiprina kopīgo dokumentu;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgos paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

4.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets ir pieņemts galīgajā variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo normatīvo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0038.
(2) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
(3) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(4) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(5) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

GALĪGAIS

2020. gada budžets — kopīgo secinājumu elementi

Kopīgos secinājumus veido šādas iedaļas:

1.  2020. gada budžets

2.  Paziņojumi

Kopsavilkuma pārskats

Saskaņā ar kopīgo secinājumu elementiem:

–  kopējais saistību apropriāciju apmērs 2020. gada budžetā ir 168 688,1 miljons EUR, DFS 2020. gadam noteikto maksimālo apjomu robežās saglabājot brīvu līdzekļu rezervi 1492,3 miljonu EUR apmērā.

Tas atbilst vispārējam palielinājumam par 400,0 miljoniem EUR salīdzinājumā ar budžeta projektu, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020;

–  kopējais maksājumu apropriāciju apmērs 2020. gada budžetā ir 153 566,2 miljoni EUR.

Tas atbilst vispārējam samazinājumam par 49,1 miljonu EUR salīdzinājumā ar budžeta projektu, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020.

 

Saistības

Maksājumi

Galīgais apropriāciju apmērs (miljonos EUR)

168 688,1

153 566,2

% no 28 dalībvalstu NKI

0,99%

0,90%

Elastības instruments 2020. gadam saistību apropriācijās tiek izmantots 778,1 miljona EUR apmērā 3. izdevumu kategorijai “Drošība un pilsonība”;

–  vispārējā rezerve saistībām tiek izmantota 269,6 miljonu EUR apmērā 1.a izdevumu kategorijai “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” un 1.b izdevumu kategorijai “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”;

–  no neparedzēto izdevumu rezerves 2017. gadā izmantotā summa tiek kompensēta, atvelkot 252,0 miljonus EUR no nepiešķirto līdzekļu rezervēm 5. izdevumu kategorijā “Administrācija”;

–  2020. gada maksājumu apropriācijas, kas saistītas ar elastības instrumenta izmantošanu 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā, Komisija ir aplēsusi 849,8 miljonu EUR apmērā;

–  atlikušie līdzekļi, kas pieejami 2020. gadā, ir apkopoti tālāk redzamajā tabulā.

Miljonos EUR (2019. gada cenās)

Saistību rezerve, kas pieejama DFS 2020. gada maksimālo apjomu robežās

1 492,3

Patlaban pieejamie īpašie instrumenti

1 216,9

Elastības instruments

141,3

Vispārējā rezerve saistībām (no 2018. gada)

1 075,6

Papildu īpašie instrumenti, kas pieejami 2020. gadā

1 463,5

Elastības instruments

 

No Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda neizlietotajām summām (2019. gads)

173,5

No Eiropas Savienības Solidaritātes fonda neizlietotajām summām (2018. gads)

-

Vispārējā rezerve saistībām (no 2019. gada)

1 290,0

Kopā

4 172,7

1.  2020. gada budžets

1.1.  “Slēgtās” pozīcijas

Ja šajos secinājumos nav norādīts citādi, ir apstiprinātas visas budžeta pozīcijas, kuras Padome vai Parlaments nav grozījuši, un tās pozīcijas, par kurām Parlaments attiecīgajos lasījumos ir piekritis Padomes ierosinātajiem grozījumiem.

Attiecībā uz pārējām budžeta pozīcijām Samierināšanas komiteja ir vienojusies par secinājumiem, kas iekļauti 1.2.–1.7. iedaļā.

1.2.  Horizontālie jautājumi

Decentralizētās aģentūras

Visām decentralizētajām aģentūrām paredzētā ES iemaksa (saistību un maksājumu apropriācijās) un štata vietu skaits tiek noteikts tāds, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, ar šādiem izņēmumiem.

—  1.a izdevumu kategorijā:

o Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA, budžeta 02 03 03. pants), kurai saistību un maksājumu apropriācijas tiek samazinātas par 1 000 000 EUR;

o Eiropas GNSS aģentūru (GSA, budžeta 02 05 11. pants), kurai tiek piešķirtas 5 papildu štata vietas un saistību un maksājumu apropriācijas tiek palielinātas par 370 000 EUR;

o Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop, budžeta 04 03 13. pants), kurai saistību un maksājumu apropriācijas tiek samazinātas par 300 000 EUR.

—  2. izdevumu kategorijā:

o Eiropas Vides aģentūra (EVA, budžeta 07 02 06. pants), kurai tiek piešķirtas 5 papildu štata vietas un saistību un maksājumu apropriācijas tiek palielinātas par 1 300 000 EUR.

—  3. izdevumu kategorijā:

o Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols, budžeta 18 02 04. pants), kurai tiek piešķirtas 10 papildu štata vietas un saistību un maksājumu apropriācijas tiek palielinātas par 13 000 000 EUR;

o Eiropas Zāļu aģentūra (EMA, budžeta 17 03 12 01. postenis), kurai tiek piešķirtas 5 papildu štata vietas un saistību un maksājumu apropriācijas tiek palielinātas par 2 000 000 EUR;

o Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO, budžeta 18 03 02. pants), kuram rezervē iekļautās saistību un maksājumu apropriācijas tiek samazinātas par 24 685 306 EUR;

o Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust, budžeta 33 03 04. pants), kurai saistību un maksājumu apropriācijas tiek palielinātas par 1 700 000 EUR;

o Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ārējām robežām (Frontex, budžeta 18 02 03. pants), kurai saistību un maksājumu apropriācijas tiek samazinātas par 8 734 813 EUR;

o Eiropas Prokuratūra (EPPO, budžeta 33 03 05. pants), kurai tiek piešķirtas 5 papildu štata vietas.

Izpildaģentūras

Izpildaģentūrām paredzētā ES iemaksa (saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijās) un štata vietu skaits tiek noteikts tāds, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020.

Izmēģinājuma projekti / sagatavošanas darbības

Ir panākta vienošanās par visaptverošu kopumu — 78 izmēģinājuma projektiem / sagatavošanas darbībām — par kopējo summu 140,0 miljoniem EUR saistību apropriācijās.

Ja uz kādu izmēģinājuma projektu vai sagatavošanas darbību attiecas jau pieņemts juridiskais pamats, Komisija var ierosināt apropriāciju pārvietojumu uz atbilstošo juridisko pamatu, lai atvieglotu attiecīgās darbības īstenošanu.

Šajā kopumā ir pilnībā ievēroti maksimālie apjomi, kas izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām noteikti Finanšu regulā.

1.3.  Finanšu shēmas izdevumu kategorijas — saistību apropriācijas

Ņemot vērā iepriekš minētos secinājumus par “slēgtajām” budžeta pozīcijām, aģentūrām, izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām, Samierināšanas komiteja ir vienojusies par turpmāk minēto.

1.a izdevumu kategorija — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

Saistību apropriācijas tiek apstiprinātas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas tālāk redzamajā tabulā.

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

Izmaiņas saistību apropriācijās

2020. gada BP (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2020. gada budžets

Starpība

1.1.31

“Apvārsnis 2020”

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Resursefektīvas un pret klimata pārmaiņām noturīgas ekonomikas izveide un ilgtspējīga izejvielu piegāde

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Nodrošināt pietiekamu apgādi ar drošu un augstvērtīgu pārtiku un citiem biobāzētiem produktiem

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Resursu ziņā efektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Piekļuves uzlabošana riska finansējumam ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Veselības un labklājības uzlabošana visa mūža garumā

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Pāreja uz uzticamu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Resursefektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Resursefektīva un pret klimata pārmaiņām noturīga ekonomika un ilgtspējīga izejvielu piegāde

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Novatorisku medikamentu ierosmes 2. kopuzņēmums (IMI2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

MVU instruments

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Pētniecības stiprināšana nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Vadošā loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijā (LEIT)

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Veselības un labklājības uzlabošana visa mūža garumā

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Iekļaujošas, inovatīvas un drošas Eiropas sabiedrības veicināšana

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Drošas Eiropas sabiedrības veicināšana

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības — jaunu prasmju un inovācijas veidošana, pilnveidošana un tālāknodošana

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Drošas Eiropas sabiedrības veicināšana

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Pāreja uz drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energosistēmu

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Euratom pētniecības un mācību programma

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom — Kodola skaldīšana un aizsardzība pret radiāciju

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Euratom tiešās pētniecības pasākumi

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuves uzlabošana finansējumam kapitāla un aizdevumu veidā

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Izglītība, apmācība un sports (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas jauniešu vidū un jauniešu dalības Eiropas demokrātiskajā dzīvē sekmēšana

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Izcilības veicināšana mācīšanas un izpētes darbībās par Eiropas integrāciju, izmantojot “Jean Monnet” pasākumus visā pasaulē

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Nodarbinātība un sociālā inovācija (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Savienības nodarbinātības un sociālās politikas un tiesību aktu par darba apstākļiem izstrādes, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas atbalsts

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība — Palielināt piekļuvi finansējumam un finansējuma pieejamību juridiskām un fiziskām personām, īpaši tiem, kuri atrodas vistālāk no darba tirgus un sociālajiem uzņēmumiem

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Enerģētika

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Turpmāka iekšējā enerģijas tirgus integrācija un elektrotīklu un gāzes tīklu sadarbspēja pāri robežām

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Savienības energoapgādes drošības nostiprināšana

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības veicināšana

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Transports

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Problemātisko posmu novēršana, dzelzceļa savstarpējās izmantojamības uzlabošana, savienojumu veidošana trūkstošajos posmos un pārrobežu posmu uzlabošana

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Ilgtspējīgas un efektīvas transporta sistēmas nodrošināšana

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Decentralizētās aģentūras

 

 

-930 000

02 03 03

Eiropas Ķimikāliju aģentūra — Tiesību akti par ķīmiskajām vielām

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Eiropas GNSS aģentūra

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Citas darbības un programmas

 

 

-200 000

26 02 01

Pakalpojumu, piegādes un darbu publisko līgumu piešķiršanas un izsludināšanas kārtība

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām un Komisijai piešķirtām īpašām pilnvarām

 

 

-1 500 000

02 03 01

Iekšējā preču un pakalpojumu tirgus darbība un attīstība

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Savienības politikas definēšana un īstenošana elektronisko sakaru jomā

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Kopā

 

 

568 335 000

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas 25 284,8 miljonu EUR apmērā, neatstājot brīvu līdzekļu rezervi 1.a izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma robežās un izmantojot vispārējo rezervi saistībām rezervi 93,8 miljonu EUR apmērā.

Samierināšanas komiteja arī piekrīt, ka saistību apropriācijas netiks atkārtoti darītas pieejamas saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu.

1.b izdevumu kategorija — Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija

Saistību apropriācijas tiek apstiprinātas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, bet iekļaujot korekciju, par kuru ir vienojusies Samierināšanas komiteja un kura norādīta tālāk redzamajā tabulā.

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

Izmaiņas saistību apropriācijās

2020. gada BP (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2020. gada budžets

Starpība

1.2.5

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (īpašs papildu piešķīrums)

 

 

28 333 333

04 02 64

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

 

 

5 600 000

 

Kopā

 

 

33 933 333

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas 58 645,8 miljonu EUR apmērā, neatstājot brīvu līdzekļu rezervi 1.b izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma robežās un izmantojot vispārējo rezervi saistībām 175,8 miljonu EUR apmērā.

2. izdevumu kategorija — Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

Saistību apropriācijas tiek apstiprinātas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas tālāk redzamajā tabulā.

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

Izmaiņas saistību apropriācijās

2020. gada BP (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2020. gada budžets

Starpība

2.0.10

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) — ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Pamata maksājuma shēma (PMS)

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Vides un klimata pasākumi (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Savienības noturības pret klimata pārmaiņām palielināšana

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Labāka klimata pārvaldība un informācija visos līmeņos

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Decentralizētās aģentūras

 

 

1 300 000

07 02 06

Eiropas Vides aģentūra

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

 

 

22 514 881

 

Kopā

 

 

-38 185 119

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas 59 907,0 miljonu EUR apmērā, atstājot brīvu līdzekļu rezervi 514,0 miljonu EUR apmērā 2. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma robežās.

3. izdevumu kategorija — Drošība un pilsonība

Saistību apropriācijas tiek apstiprinātas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas tālāk redzamajā tabulā.

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

Izmaiņas saistību apropriācijās

2020. gada BP (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2020. gada budžets

Starpība

3.0.11

Radošā Eiropa

 

 

7 500 000

09 05 01

Apakšprogramma “MEDIA” — Darbība pārrobežu un starptautiskā līmenī un pārrobežu aprites un mobilitātes veicināšana

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

MVU un mazo un ļoti mazo organizāciju finansiālās spējas stiprināšana Eiropas kultūras un radošajās nozarēs un politikas izstrādes un jaunu uzņēmējdarbības modeļu veicināšana

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Apakšprogramma “Kultūra” — Atbalsts pārrobežu darbībām un starptautiskas aprites un mobilitātes veicināšana

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Tiesības, vienlīdzība un pilsonība

 

 

1 200 000

33 02 01

Tiesību aizsardzības nodrošināšana un iespēju radīšana pilsoņiem

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Savienības Civilās aizsardzības mehānisms

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Katastrofu novēršana un sagatavotība katastrofām Savienībā

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Eiropa pilsoņiem

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Eiropa pilsoņiem — Stiprināt vēsturisko atmiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas Savienības līmenī

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Pārtika un barība

 

 

-1 500 000

17 04 01

Augstāka dzīvnieku veselības statusa un augsta dzīvnieku aizsardzības līmeņa nodrošināšana Savienībā

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Decentralizētās aģentūras

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Savienības ieguldījums Eiropas Zāļu aģentūrai

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (“Frontex”)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EPAB)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām un Komisijai piešķirtām īpašām pilnvarām

 

 

1 000 000

09 05 05

Rīcība saistībā ar multividi

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Kopā

 

 

0

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas 3729,1 miljona EUR apmērā, neatstājot brīvu līdzekļu rezervi 3. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma robežās un izmantojot elastības instrumentu 778,1 miljona EUR apmērā.

4. izdevumu kategorija — Globālā Eiropa

Saistību apropriācijas tiek apstiprinātas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas turpmāk redzamajā tabulā.

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

Izmaiņas saistību apropriācijās

2020. gada BP (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2020. gada budžets

Starpība

4.0.1

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Atbalsts ekonomiskai, sociālai un teritoriālai attīstībai un pakāpeniskai attiecīgās likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Turcija — Atbalsts politiskajām reformām un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Turcija — Atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Makrofinansiālā palīdzība (MFA)

 

 

-7 000 000

01 03 02

Makrofinansiālā palīdzība

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Vidusjūras reģiona valstis — Uzticēšanās veidošanas pasākumi, drošība un konfliktu novēršana un risināšana

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Austrumu partnerība — Cilvēktiesības, laba pārvaldība un mobilitāte

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Austrumu partnerība — Nabadzības mazināšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Attīstības sadarbības instruments (ASI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Vide un klimata pārmaiņas

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Ilgtspējīga enerģētika

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Uzlabot vēlēšanu procesa ticamību, it īpaši ieceļot vēlēšanu novērošanas misijas

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Citas darbības un programmas

 

 

2 000 000

13 07 01

Finansiālais atbalsts Kipras turku kopienas ekonomiskās attīstības veicināšanai

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

 

 

4 000 000

 

Kopā

 

 

-46 000 000

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas 10 261,6 miljonu EUR apmērā, atstājot brīvu līdzekļu rezervi 248,4 miljonu EUR apmērā 4. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma robežās.

5. izdevumu kategorija — Administrācija

Samierināšanas komiteja apstiprina tādu iestāžu štata sarakstos paredzētu štata vietu skaitu un apropriāciju apmēru, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, ar turpmāk minētajiem izņēmumiem.

—  Parlamenta iedaļa, kurai tiek apstiprināti šādi saistību un maksājumu apropriāciju palielinājumi, kas saistīti ar Deputātu nolikumu un Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības atlikšanu, par ko 2019. gada 28. oktobrī lēma Eiropadome: 410 000 EUR budžeta 1 0 0 0. pozīcijā “Algas”, 408 000 EUR budžeta 1 0 0 4. pozīcijā “Parastie ceļa izdevumi”, 12 000 EUR budžeta 1 0 0 5. pozīcijā “Citi ceļa izdevumi”, 900 000 EUR budžeta 1 0 0 6. pozīcijā “Piemaksa par vispārējiem izdevumiem”, 6 050 000 EUR budžeta 1 0 2. pozīcijā “Pārejas pabalsti”, 12 000 EUR budžeta 3 2 2. pozīcijā “Izdevumi par dokumentāciju”, 68 000 EUR budžeta 3 2 4 4. pozīcijā “Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm” un 1 463 000 EUR budžeta 4 2 2. pozīcijā “Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību”;

—  Padomes iedaļa, kuru apstiprina tādu, kāda tā pieņemta Padomes lasījumā.

Turklāt automātiskās algu korekcijas, kas jāpiemēro no 2019. gada 1. jūlija (2,0 %, nevis 3,1 %), ietekme uz 2020. gada budžetu tiek iekļauta katras iestādes iedaļā šādā apmērā:

 

(EUR)

Parlaments

-10 922 000

Padome

-3 627 000

Komisija (ierēķinot pensijas)

-52 453 000

Tiesa

-3 393 000

Revīzijas palāta

-1 380 000

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

-819 672

Reģionu komiteja

-610 000

Ombuds

-111 000

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

-64 000

Eiropas Ārējās darbības dienests

-3 529 000

Kopā

-76 908 672

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas 10 272,1 miljona EUR apmērā, atstājot brīvu līdzekļu rezervi 729,9 miljonu EUR apmērā 5. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma robežās pēc tam, kad 252,0 miljoni EUR no brīvo līdzekļu rezerves ir izmantoti, lai kompensētu neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā.

Īpašie instrumenti — Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF), rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR) un Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF)

Saistību apropriācijas EGF, EAR un ESSF tiek apstiprinātas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā.

1.4.  Maksājumu apropriācijas

Kopējais maksājumu apropriāciju apmērs 2020. gada budžetā tiek apstiprināts tāds, kāds bija paredzēts budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, iekļaujot turpmāk minētās korekcijas, kuras apstiprinājusi Samierināšanas komiteja.

1.  Pirmkārt, ir ņemts vērā apstiprināto saistību apropriāciju apmērs, kas noteikts nediferencētajiem izdevumiem, kuru maksājumu apropriāciju apmērs ir vienāds ar saistību apropriāciju apmēru. Tas ietver lauksaimniecības izdevumu papildu samazinājumu par 72,0 miljoniem EUR. Šo pieeju pēc analoģijas piemēro ES iemaksām, kas paredzētas decentralizētajām aģentūrām. Kopumā šādi tiek panākts samazinājums 156,4 miljonu EUR apmērā.

2.  Maksājumu apropriācijas visiem Parlamenta ierosinātajiem jaunajiem izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām tiek noteiktas 25 % apmērā no atbilstošajām saistību apropriācijām vai Parlamenta ierosinātajā apmērā, ja tas ir mazāks. Pašreizējo izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību pagarināšanas gadījumā maksājumu apropriāciju apmērs tiek noteikts tāds, kā norādīts budžeta projektā, plus 25 % no atbilstošajām jaunajām saistību apropriācijām vai Parlamenta ierosinātajā apmērā, ja tas ir mazāks. Kopumā šādi tiek panākts palielinājums 35,0 miljonu EUR apmērā.

3.  Tiek apstiprinātas korekcijas tālāk norādītajās budžeta pozīcijās, ņemot vērā izmaiņas diferencētajiem izdevumiem paredzētajās saistību apropriācijās:

 

 

 

 

(EUR)

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

Izmaiņas maksājumu apropriācijās

2020. gada BP (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2020. gada budžets

Starpība

1.1.31

“Apvārsnis 2020”

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Resursefektīva un pret klimata pārmaiņām noturīga ekonomika un ilgtspējīga izejvielu piegāde

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Nodrošināt pietiekamu apgādi ar drošu un augstvērtīgu pārtiku un citiem biobāzētiem produktiem

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Resursu ziņā efektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Piekļuves uzlabošana riska finansējumam ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Veselības un labklājības uzlabošana visa mūža garumā

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Pāreja uz drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energosistēmu

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Resursefektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Resursefektīva un pret klimata pārmaiņām noturīga ekonomika un ilgtspējīga izejvielu piegāde

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Novatorisku medikamentu ierosmes 2. kopuzņēmums (IMI2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

MVU instruments

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Pētniecības stiprināšana nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Vadošā loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijā (LEIT)

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Veselības un labklājības uzlabošana visa mūža garumā

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Iekļaujošas, inovatīvas un drošas Eiropas sabiedrības veicināšana

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Drošas Eiropas sabiedrības veicināšana

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības — jaunu prasmju un inovācijas veidošana, pilnveidošana un tālāknodošana

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Drošas Eiropas sabiedrības veicināšana

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Pāreja uz drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energosistēmu

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Euratom pētniecības un mācību programma

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom — Kodola skaldīšana un aizsardzība pret radiāciju

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Euratom tiešās pētniecības pasākumi

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuves uzlabošana finansējumam kapitāla un aizdevumu veidā

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Izglītība, apmācība un sports (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas jauniešu vidū un jauniešu dalības Eiropas demokrātiskajā dzīvē sekmēšana

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Izcilības veicināšana mācīšanas un izpētes darbībās par Eiropas integrāciju, izmantojot “Jean Monnet” pasākumus visā pasaulē

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Nodarbinātība un sociālā inovācija (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Savienības nodarbinātības un sociālās politikas un tiesību aktu par darba apstākļiem izstrādes, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas atbalsts

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība — Palielināt piekļuvi finansējumam un finansējuma pieejamību juridiskām un fiziskām personām, īpaši tiem, kuri atrodas vistālāk no darba tirgus un sociālajiem uzņēmumiem

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Enerģētika

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Turpmāka iekšējā enerģijas tirgus integrācija un elektrotīklu un gāzes tīklu sadarbspēja pāri robežām

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Savienības energoapgādes drošības nostiprināšana

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības veicināšana

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Transports

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Problemātisko posmu novēršana, dzelzceļa savstarpējās izmantojamības uzlabošana, savienojumu veidošana trūkstošajos posmos un pārrobežu posmu uzlabošana

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Ilgtspējīgas un efektīvas transporta sistēmas nodrošināšana

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Citas darbības un programmas

 

 

-200 000

26 02 01

Pakalpojumu, piegādes un darbu publisko līgumu piešķiršanas un izsludināšanas kārtība

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām un Komisijai piešķirtām īpašām pilnvarām

 

 

-1 200 000

02 03 01

Iekšējā preču un pakalpojumu tirgus darbība un attīstība

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Savienības politikas definēšana un īstenošana elektronisko sakaru jomā

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (īpašs papildu piešķīrums)

 

 

3 000 000

04 02 64

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Vides un klimata pasākumi (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Savienības noturības pret klimata pārmaiņām palielināšana

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Labāka klimata pārvaldība un informācija visos līmeņos

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Radošā Eiropa

 

 

6 000 000

09 05 01

Apakšprogramma “MEDIA” — Darbība pārrobežu un starptautiskā līmenī un pārrobežu aprites un mobilitātes veicināšana

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

MVU un mazo un ļoti mazo organizāciju finansiālās spējas stiprināšana Eiropas kultūras un radošajās nozarēs un politikas izstrādes un jaunu uzņēmējdarbības modeļu veicināšana

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Apakšprogramma “Kultūra” — Atbalsts pārrobežu darbībām un starptautiskas aprites un mobilitātes veicināšana

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Tiesības, vienlīdzība un pilsonība

 

 

1 200 000

33 02 01

Tiesību aizsardzības nodrošināšana un iespēju radīšana pilsoņiem

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Savienības Civilās aizsardzības mehānisms

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Katastrofu novēršana un sagatavotība katastrofām Savienībā

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Eiropa pilsoņiem

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Eiropa pilsoņiem — Stiprināt vēsturisko atmiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas Savienības līmenī

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām un Komisijai piešķirtām īpašām pilnvarām

 

 

1 000 000

09 05 05

Rīcība saistībā ar multividi

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Turcija — Atbalsts politiskajām reformām un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Turcija — Atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Attīstības sadarbības instruments (ASI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Vide un klimata pārmaiņas

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Ilgtspējīga enerģētika

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Uzlabot vēlēšanu procesa ticamību, it īpaši ieceļot vēlēšanu novērošanas misijas

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Citas darbības un programmas

 

 

2 000 000

13 07 01

Finansiālais atbalsts Kipras turku kopienas ekonomiskās attīstības veicināšanai

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Kopā

 

 

72 294 857

1.5.  Rezerves

Rezerves 2020. gada budžetā tiek apstiprinātas, kā noteikts budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, izņemot budžeta 13 06 01. pantu (Eiropas Savienības Solidaritātes fonds) un 18 03 02. pantu (Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EPAB)), saistībā ar kuriem atbilstošās rezerves tiek atceltas.

1.6.  Budžeta piezīmes

Ja iepriekšējā tekstā nav konkrēti norādīts citādi, Eiropas Parlamenta vai Padomes veiktie grozījumi budžeta piezīmju tekstā tiek apstiprināti, izņemot tos, kuri attiecas uz tālāk redzamajās tabulās norādītajām budžeta pozīcijām.

—  Budžeta pozīcijas, kurās Eiropas Parlamenta veiktie grozījumi tiek apstiprināti ar izmaiņām, ko ierosinājusi Komisija vēstulē par izpildes iespējām.

Budžeta pozīcija

Nosaukums

15 02 01 01

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

19 05 01

Sadarbība ar trešām valstīm, lai veicinātu un popularizētu Savienības un abpusējas intereses

21 02 07 03

Cilvēces attīstība

21 02 08 01

Pilsoniskās sabiedrības loma attīstībā

21 07 01

Sadarbība ar Grenlandi

—  Budžeta pozīcijas, kurās atbilstošās piezīmes tiek apstiprinātas, kā ierosināts budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020.

Budžeta pozīcija

Nosaukums

02 04 03 01

Resursefektīva un pret klimata pārmaiņām noturīga ekonomika un ilgtspējīga izejvielu piegāde

06 01 04 01

Atbalsta izdevumi Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentam (EISI) — Transports

07 02 06

Eiropas Vides aģentūra

08 02 03 03

Pāreja uz drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energosistēmu

08 02 03 05

Resursefektīva un pret klimata pārmaiņām noturīga ekonomika un ilgtspējīga izejvielu piegāde

08 02 07 33

Biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) — Atbalsta izdevumi

09 02 01

Savienības politikas definēšana un īstenošana elektronisko sakaru jomā

13 04 61 01

Kohēzijas fonds — Operatīvā tehniskā palīdzība

21 01 04 05

Izdevumi saistībā ar atbalstu Instrumentam sadarbībai kodoldrošības jomā (INSC)

32 04 03 01

Pāreja uz drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energosistēmu

—  Budžeta pozīcijas, kurās atbilstošās piezīmes tiek apstiprinātas, kā ierosināts budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, un iekļaujot turpmāk norādītos grozījumus.

Budžeta pozīcija

Nosaukums

04 03 02 01

Progress — Savienības nodarbinātības un sociālās politikas un tiesību aktu par darba apstākļiem izstrādes, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas atbalsts

Grozīt tekstu šādi:

- veicināt darba vietu izveidi, uzlabot jaunatnes nodarbinātību un cīnīties pret nabadzību, palielinot sociālo konverģenci ar sociālā marķējuma starpniecību tādu pienācīgas kvalitātes darbvietu izveidi, kuras nodrošina stabilu nodarbinātību un sociālo tiesību ievērošanu, veicināt pieņemamu nodarbinātību jauniešiem un cīnīties pret nabadzību, palielinot sociālo konverģenci.

08 02 03 01

Veselības un labklājības uzlabošana visa mūža garumā

Grozīt tekstu šādi:

Šā pasākuma mērķi ir veselība un labklājība visu mūžu visiem, augstas kvalitātes un ekonomiski ilgtspējīgas veselības aizsardzības un aprūpes sistēmas, kurās efektivitātes labad veselības aprūpe tiek arvien vairāk personalizēta, un jaunu darba vietu radīšanas un izaugsmes iespējas veselības aprūpē un ar to saistītās nozarēs. Šajā sakarā galvenā uzmanība tiks pievērsta efektīvai veselības veicināšanai un slimību profilaksei (piemēram, veselības determinantu izprašana, labāku profilaktisko vakcīnu izstrāde). Īpaša vērība tiks veltīta veselības specifikai, ko nosaka dzimums un vecums. Turklāt uzsvars būs uz to, lai apturētu, ārstētu un izārstētu slimības (sevišķi ar lielāku medicīnas personalizāciju), tostarp cīnītos pret vēzi, invaliditāti un pavājinātu funkcionalitāti (piemēram, zināšanu nodošana klīniskajai praksei un mērogojamas inovācijas darbības, labāka veselības datu izmantošana, patstāvīga un automatizēta dzīvesvide). Tiks arī strādāts, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu profilaksē un ārstēšanas nozīmēšanā, noteiktu un atbalstītu paraugprakses izplatīšanu veselības aprūpes nozarē un atbalstītu integrētu aprūpi un tehnoloģiskas, organizatoriskas un sociālas inovācijas, sevišķi tādas, kas dod iespējas veciem ļaudīm un invalīdiem saglabāt aktivitāti un patstāvību. Visbeidzot, darbības tiks balstītas uz dzimumjutīgu pieeju, kas cita starpā atzīst sieviešu pozīcijas tiklab neformālās, kā formālās aprūpes nozarē.

08 02 03 03

Pāreja uz drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energosistēmu

Pievienot šādu tekstu:

Ir īpaši jāstrādā, lai palīdzētu novērst Eiropā pastāvošo plaisu pētniecības un inovāciju jomā, vienlaikus neapdraudot izcilības kritērijus.

08 02 08

MVU instruments

Grozīt tekstu šādi:

Saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu sakarā ar saistību atcelšanu, kas 2018. gadā veikta pētījumu projektu pilnīgas vai daļējas neīstenošanas rezultātā, šim budžeta pantam ir pieejamas saistību apropriācijas 72 000 000 EUR apmērā.

09 04 02 01

Vadošā loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijā (LEIT)

Pievienot šādu tekstu:

Tas varētu attiekties uz turpmāku pētniecības darbu Eiropas interneta meklētājprogrammu izstrādes jomā.

09 04 03 02

Iekļaujošas, inovatīvas un drošas Eiropas sabiedrības veicināšana

Grozīt tekstu šādi:

Otrā uzdevuma mērķis ir “veicināt izpratni par Eiropas intelektuālo pamatu un kultūras mantojumu — tās vēsturi un un eiropiešu un neeiropiešu daudzveidīgo ietekmi, kas ir iedvesmas avots mūsu tagadējā dzīvē”, kā arī veicināt šā kultūras mantojuma pieejamību un izmantošanu, tostarp saistībā ar plānoto Eiropas kultūras mantojuma mākoņa izveidi.

32 04 03 01

Pāreja uz drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energosistēmu

Pievienot šādu tekstu:

Ir īpaši jāstrādā, lai palīdzētu novērst Eiropā pastāvošo plaisu pētniecības un inovāciju jomā, vienlaikus neapdraudot izcilības kritērijus.

32 02 77 12

Sagatavošanas darbība — Visaptveroša atbalsta izveide pārejas stāvoklī esošiem reģioniem, kuri ir ļoti atkarīgi no ogļu izmantošanas un oglekļietilpīgām darbībām

Pievienot šādu tekstu:

—  izveidot darba grupu, kurā piedalītos vairāku ĢD pārstāvji, lai: a) noteiktu jomas, kurās iespējama Savienības politikas/programmu sinerģija, lai nodrošinātu visefektīvāko finansiālo un politisko atbalstu pēc 2020. gada; (b)palīdzētu reģioniem (centrālajām un vietējām iestādēm) ilgtspējīgu pārejas stratēģiju izstrādē, nodrošinot mērķtiecīgākus instrumentus apmaiņai ar paraugpraksi reģionos, tostarp par visaptverošiem plāniem attiecībā uz zemu emisiju reindustrializāciju;

—  pārorientēt esošo ieinteresēto personu forumu uzmanību, tostarp sociālo dialogu un dialogu ar pilsonisko sabiedrību, uz taisnīgas pārejas un ekonomikas stratēģijām;

—  bez pārvietošanas no citām programmām sniegt finansiālu atbalstu papildus pašreizējām finansēšanas shēmām, lai visvairāk skartajiem reģioniem un kopienām izveidotu reģionālos/vietējos plānus taisnīgai pārejai uz oglekļa emisiju neitralitāti līdz 2050. gadam. Ar papildu finansējumu būtu jāatbalsta arī esošie vai nākotnes teritoriālie/kopienas projekti, kuru pamatā ir skarto strādājošo un kopienu līdzdalība, kas tiek panākta apspriežoties un paverot tiem iespējas;

—  stiprināt ar sagatavošanas darbību 2018. gadā izveidoto un 2019. gadā turpināto platformu ogļu ieguves reģionu pārkārtošanai un tās sekretariātu, lai sasniegtu ES klimata mērķus un izpildītu saistības, ko ES uzņēmusies, parakstot Parīzes nolīgumu, bet vienlaikus nodrošinātu, ka enerģētiskā pārveide ir taisnīgs process un reģioni, kas atkarīgi no oglēm, netiek atstāti novārtā, nodrošinot šim mērķim lielāku finansējumu 2020. gada budžetā un paplašinot darbības jomu, lai:

—  turpinātu sniegt tehnisko palīdzību un veidot kapacitāti ogļu un oglekļa intensīvos ES reģionos tādās jomās kā stratēģiskā plānošana, projektu izstrāde, projektu finansēšana un privāto investīciju veicināšana (2019. gada martā šajā ES iniciatīvā piedalījās 20 izmēģinājuma reģionu salīdzinājumā ar četriem reģioniem, kas iniciatīvā bija iesaistījušies 2017. gadā);

—  iesaistītu Enerģētikas kopienas locekļus un pārveides procesā esošu ogļu reģionu novērotājus, sadarbībā ar starptautiskām finanšu iestādēm un starptautiskajiem partneriem organizējot pasākumus, kas sasniegtu šos reģionus;

—  platformai ogļu ieguves reģionu pārkārtošanai izveidotu sociālo dimensiju ar sociālās inovācijas paraugprakses palīdzību, proti, pārkvalificējot strādājošos, paaugstinot viņu kvalifikāciju un īstenojot uz jauniešiem un pensionētajiem ogļračiem vērstas programmas.

34 02 01

Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

Pievienot šādu tekstu:

Attiecībā uz integrētajiem projektiem atlases procesā ir jāņem vērā sadales aspekts, lai veicinātu ģeogrāfisko līdzsvaru. Šis aspekts ir indikatīvs, un tam nevajadzētu nozīmēt, ka katrai attiecīgajai dalībvalstij ir garantēti līdzekļi vai piešķīrumi.

34 02 02

Savienības noturības pret klimata pārmaiņām palielināšana

Pievienot šādu tekstu:

Attiecībā uz integrētajiem projektiem atlases procesā ir jāņem vērā sadales aspekts, lai veicinātu ģeogrāfisko līdzsvaru. Šis aspekts ir indikatīvs, un tam nevajadzētu nozīmēt, ka katrai attiecīgajai dalībvalstij ir garantēti līdzekļi vai piešķīrumi.

34 02 03

Labāka klimata pārvaldība un informācija visos līmeņos

Pievienot šādu tekstu:

Attiecībā uz integrētajiem projektiem atlases procesā ir jāņem vērā sadales aspekts, lai veicinātu ģeogrāfisko līdzsvaru. Šis aspekts ir indikatīvs, un tam nevajadzētu nozīmēt, ka katrai attiecīgajai dalībvalstij ir garantēti līdzekļi vai piešķīrumi.

Taču tas notiek ar nosacījumu, ka ar Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosinātajiem grozījumiem netiek mainīta vai paplašināta pašreizējā juridiskā pamata darbības joma vai skarta iestāžu administratīvā autonomija un ka attiecīgos pasākumus ir iespējams finansēt ar pieejamajiem resursiem.

1.7.  Budžeta nomenklatūra

Budžeta nomenklatūra, kuru Komisija ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, tiek apstiprināta, tajā iekļaujot jaunos izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības un turpmāk minētos grozījumus.

Budžeta pozīcija saskaņā ar EP lasījumu

Izdevumu kategorija

Nosaukums / jaunais nosaukums

Jaunā budžeta pozīcija

Jaunā izdevumu kategorija

02 04 77 08

1a

Izmēģinājuma projekts — Aviācijas noturība pret GNSS bloķēšanu un kiberdraudiem elektronisko maldināšanu

02 04 77 08

1.a

06 02 77 25

1.a

Izmēģinājuma projekts — Ekomarķēšana aviācijas nozarē / Demonstrējuma projekts brīvprātīgas zaļā marķējuma sistēmas ieviešanai aviācijas nozarē, pamatojoties uz Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras ekoportālu

06 02 77 25

1.a

06 02 77 26

2

Izmēģinājuma projekts — Pilsētu mobilitātes starpsavienotība ar gaisa transporta infrastruktūru

06 02 77 26

1.a

06 02 77 27

2

Izmēģinājuma projekts — Pārrobežu nakts vilcienu revitalizācija

06 02 77 27

1.a

06 02 77 28

2

Izmēģinājuma projekts — Eiropas jūras ostu zaļināšanas iespējas

06 02 77 28

1.a

09 02 77 15

2

Izmēģinājuma projekts — Vieda mobilitāte pilsētvidē ar autonomo transportlīdzekļu palīdzību

09 02 77 15

1.a

13 03 77 30

1.b

Izmēģinājuma projekts — BEST Culture – programma kultūras daudzveidības atbalstam Eiropas aizjūras teritorijās

13 03 77 30

1.b

14 03 77 05

1.a

Izmēģinājuma projekts — Priekšizpēte par Eiropas aktīvu reģistru saistībā ar cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

12 02 77 11

1.a

15 04 77 22

1.a

Sagatavošanas darbība — Finansējums, apmācība, inovācija un patentēšana kultūras un radošajām nozarēm (FLIP kultūras un radošajām nozarēm)

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1.a

Sagatavošanas darbība — Eiropas ebreju kapsētu aizsardzība: pilnīga apzināšana ar pētniecību un monitoringu un individuāli tāmētiem aizsardzības priekšlikumiem

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1.a

Sagatavošanas darbība — Visaptveroša atbalsta izveide pārejas stāvoklī esošiem reģioniem, kuri ir ļoti atkarīgi no ogļu izmantošanas un oglekļietilpīgām darbībām

32 02 77 12

1.a

32 02 77 17

1.a

Sagatavošanas darbība — Salu iestādēm un kopienām paredzētas mācības par atjaunojamās enerģijas projektu konkursiem

32 02 77 16

1.a

32 02 77 18

1.a

Sagatavošanas darbība — Sadarbības stiprināšana klimata jomā starp ciematiem Eiropas Savienībā un ārpus tās, Mēru pakta ietvaros veidojot lauku identitāti

32 02 77 17

1.a

32 02 77 19

1.b

Izmēģinājuma projekts — Enerģētikas kopienas repozitorijs — enerģētikas kopienu uzraudzība un atbalsts Eiropas Savienībā

32 02 77 18

1.a

32 02 77 20

2

Izmēģinājuma projekts — Uzņēmumu iesaistīšana enerģētikas pārkārtošanā

32 02 77 19

1.a

33 04 77 07

3

Izmēģinājuma projekts — Iekļaujošas tiešsaistes pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar kognitīviem traucējumiem (Iekļautību nodrošinoša tiešsaiste: pieejamība visiem)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Sagatavošanas darbība — Vienotajā tirgū tirgotu produktu iespējamo kvalitātes atšķirību izvērtēšana

33 04 77 07

1.a

2.  Paziņojumi

2.1.  Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par EASO finansējumu

Eiropas Parlaments un Padome ņem vērā Komisijas nodomu pārskatīt Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras (EASO) finansējuma prasības 2020. finanšu gadam, tiklīdz būs pieņemts 2018. gada 12. septembra leģislatīvais priekšlikums par biroja operatīvo atbalsta spēju stiprināšanu.

Eiropas Parlaments un Padome apņemas izskatīt iespējamu lūgumu — pienācīgi ņemot vērā tā steidzamību — palielināt ES ieguldījumu EASO 2020. gadā, un tam var būt nepieciešams budžeta lēmējinstitūcijas veikts pārvietojums vai budžeta grozījuma projekts.

2.2.  Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par maksājumu apropriācijām

Eiropas Parlaments un Padome atgādina — saistībā ar īstenošanu ir jānodrošina maksājumu pienācīga veikšana attiecībā pret saistībām paredzētajām apropriācijām, lai nepieļautu, ka gada beigās ir ārkārtīgi liels nenomaksātu rēķinu apjoms.

Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju turpināt cieši un aktīvi pārraudzīt 2014.–2020. gada programmu īstenošanu (jo īpaši 1.b apakškategorijā un “Lauku attīstībā”). Šajā nolūkā tie aicina Komisiju laikus nākt klajā ar atjauninātiem skaitļiem par īstenošanas gaitu un ar aplēsēm par 2020. gada maksājumu apropriācijām.

Ja skaitļi parāda, ka 2020. gada budžetā iekļautās apropriācijas ir nepietiekamas vajadzību segšanai, Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju, cik drīz vien iespējams, nākt klajā ar atbilstošu risinājumu, cita starpā budžeta grozījumu, lai budžeta lēmējinstitūcija pamatotu vajadzību gadījumā varētu laikus pieņemt visus nepieciešamos lēmumus. Eiropas Parlaments un Padome attiecīgā gadījumā ņems vērā lietas steidzamību. Ja tas būtu nepieciešams, Padome astoņu nedēļu termiņu lēmuma pieņemšanai varētu saīsināt.

2.3.  Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atgādina, ka jaunatnes bezdarba samazināšana joprojām ir ļoti svarīga un kopēja politiska prioritāte, un tādēļ tie atkārtoti apstiprina apņēmību šīs problēmas risināšanai pēc iespējas labāk izmantot pieejamos budžeta resursus, jo īpaši ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) starpniecību.

Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju cieši uzraudzīt šīs iniciatīvas īstenošanas virzību un iesniegt ziņojumu līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Ja Komisijas novērtējums apstiprinās to, ka JNI paredzētais finansējums ir jāpalielina, Komisija vienlaikus iesniegs budžeta grozījuma projektu, ar ko īpašo piešķīrumu JNI palielina par 50 miljoniem EUR.

Padome un Eiropas Parlaments apņemas jebkuru šādu Komisijas iesniegtu 2020. gada budžeta grozījuma projektu izskatīt ātri.

2.4.  Vienpusējs Komisijas paziņojums par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

Lai palielinātu īpašo piešķīrumu JNI, ir nepieciešams tehnisks grozījums Kopīgo noteikumu regulā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, šis grozījums attieksies tikai uz izmaiņām, kas vajadzīgas, lai pielāgotu papildu finansējumu JNI, un tas neietekmēs kohēzijas politikas īstenošanu.

2.5.  Vienpusējs Komisijas paziņojums par tuvošanos mērķim 20 % līdzekļu izmantot ar klimatu saistītiem izdevumiem 2014.–2020. gadā

Komisija cieši uzraudzīs budžeta izpildi 2020. gada gaitā. Ja attiecīgajās izdevumu kategorijās būs nepilnīga izpilde, Komisija sagatavos attiecīgus budžeta priekšlikumus, lai palielinātu ar klimatu saistītos izdevumus, kad tas iespējams.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 5. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika