Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2028(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0035/2019

Ingediende teksten :

A9-0035/2019

Debatten :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Stemmingen :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0071

Aangenomen teksten
PDF 268kWORD 98k
Woensdag 27 november 2019 - Straatsburg
Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp
P9_TA(2019)0071A9-0035/2019
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 november 2019 over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure (14283/2019 – C9-0186/2019 – 2019/2028(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerp en de daarop betrekking hebbende verklaringen van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (14283/2019 – C9-0186/2019),

–  gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, goedgekeurd door de Commissie op 5 juli 2019 (COM(2019)0400),

–  gezien het standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, vastgesteld door de Raad op 3 september 2019 en aan het Europees Parlement toegezonden op 13 september 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  gezien de nota van wijzigingen nr. 1/2020 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, ingediend door de Commissie op 15 oktober 2019,

–  gezien zijn resolutie van 23 oktober 2019 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020(1) en de daarin opgenomen begrotingsamendementen,

–  gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie(2),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(3),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(4),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(5),

–  gezien artikel 95 en artikel 96 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A9-0035/2019),

1.  keurt het gemeenschappelijk ontwerp goed;

2.  bevestigt de aan deze resolutie gehechte gemeenschappelijke verklaringen van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

3.  neemt kennis van de aan deze resolutie gehechte verklaringen van de Commissie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze wetgevingsresolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de overige instellingen en de betrokken organen, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P9_TA(2019)0038.
(2) PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.
(3) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(4) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(5) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE

DEFINITIEVE

Begroting 2020 – Elementen voor gezamenlijke conclusies

Deze gezamenlijke conclusies hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

1.  Begroting 2020

2.  Verklaringen

Samenvatting

Het ontwerppakket behelst het volgende:

—  De vastleggingskredieten (VK) in de begroting 2020 zijn vastgesteld op in totaal 168 688,1 miljoen EUR, waardoor er een marge onder de MFK-maxima voor 2020 van 1 492,3 miljoen EUR blijft.

Dit komt overeen met een totale stijging van 400,0 miljoen EUR ten opzichte van de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020.

—  De betalingskredieten (BK) in de begroting 2020 zijn vastgesteld op in totaal 153 566,2 miljoen EUR.

Dit komt overeen met een totale daling van 49,1 miljoen EUR ten opzichte van de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020.

 

Vastleggingen

Betalingen

Definitieve kredieten (in miljoen EUR)

168 688,1

153 566,2

In % van het bni 28

0,99 %

0,90 %

Het flexibiliteitsinstrument voor 2020 wordt voor 778,1 miljoen EUR aan vastleggingskredieten gebruikt voor rubriek 3 Veiligheid en burgerschap.

—  De overkoepelende marge voor vastleggingen wordt voor een bedrag van 269,6 miljoen EUR gebruikt voor rubriek 1a Concurrentievermogen voor groei en banen en rubriek 1b Economische, sociale en territoriale samenhang.

—  De marge voor onvoorziene uitgaven waarvan in 2017 is gebruikgemaakt, is gecompenseerd voor 252,0 miljoen EUR, te verrekenen met de niet-toegewezen marges van rubriek 5 Administratie.

—  De betalingskredieten voor 2020 in verband met de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument in 2017, 2018, 2019 en 2020 worden door de Commissie geraamd op 849,8 miljoen EUR.

—  De volgende tabel bevat een overzicht van de nog beschikbare kredieten voor 2020:

In miljoen EUR (prijzen van 2019)

Marge voor vastleggingen onder de MFK-maxima voor 2020

1 492,3

Momenteel beschikbare speciale instrumenten

1 216,9

Flexibiliteitsinstrument

141,3

Overkoepelende marge voor vastleggingen (van 2018)

1 075,6

Aanvullende speciale instrumenten beschikbaar in 2020

1 463,5

Flexibiliteitsinstrument

 

Van vervallen bedragen (2019) van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

173,5

Van vervallen bedragen (2018) van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

-

Overkoepelende marge voor vastleggingen (van 2019)

1 290,0

Totaal

4 172,7

1.  Begroting 2020

1.1.  “Afgesloten” lijnen

Tenzij verder in deze conclusies anders is vermeld, worden alle begrotingslijnen bevestigd die noch de Raad noch het Parlement in hun respectieve lezing hebben geamendeerd en waarvoor het Parlement met de amendementen van de Raad heeft ingestemd.

Voor de overige begrotingslijnen heeft het bemiddelingscomité de conclusies vastgesteld die zijn opgenomen in de secties 1.2 tot 1.7.

1.2.  Horizontale kwesties

Gedecentraliseerde agentschappen

De bijdrage van de EU (in vastleggings- en betalingskredieten en het aantal ambten) voor alle gedecentraliseerde agentschappen wordt vastgesteld op het door de Commissie in de ontwerpbegroting voorgestelde niveau, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, met uitzondering van:

—  In rubriek 1a:

o Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA, artikel 02 03 03), waarvan de vastleggings- en betalingskredieten worden verlaagd met 1 000 000 EUR.

o Het Europees GNSS-Agentschap (GSA, artikel 02 05 11), waaraan 5 extra posten worden toegewezen en waarvan de vastleggings- en betalingskredieten worden verhoogd met 370 000 EUR.

o Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop, artikel 04 03 13), waarvan de vastleggings- en betalingskredieten worden verlaagd met 300 000 EUR.

—  In rubriek 2:

o Het Europees Milieuagentschap (EEA, artikel 07 02 06), waaraan 5 extra posten worden toegewezen en waarvan de vastleggings- en betalingskredieten worden verhoogd met 1 300 000 EUR.

—  In rubriek 3:

o Het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol, artikel 18 02 04), waaraan 10 extra posten worden toegewezen en waarvan de vastleggings- en betalingskredieten worden verhoogd met 13 000 000 EUR.

o Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA, artikel 17 03 12 01), waaraan 5 extra posten worden toegewezen en waarvan de vastleggings- en betalingskredieten worden verhoogd met 2 000 000 EUR.

o Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO, artikel 18 03 02), waarvan de vastleggings- en betalingskredieten in de reserve worden verlaagd met 24 685 306 EUR.

o Het Europees orgaan voor justitiële samenwerking (Eurojust, artikel 33 03 04), waarvan de vastleggings- en betalingskredieten worden verhoogd met 1 700 000 EUR.

o Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex, artikel 18 02 03) waarvan de vastleggings- en betalingskredieten worden verlaagd met 8 734 813 EUR.

o Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO, artikel 33 03 05), waaraan 5 extra posten worden toegewezen.

Uitvoerende agentschappen

De EU-bijdrage (in vastleggings- en betalingskredieten en het aantal posten) voor de uitvoerende agentschappen wordt vastgesteld op het door de Commissie in de ontwerpbegroting voorgestelde niveau, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020.

Proefprojecten / Voorbereidende acties

Er wordt een uitgebreid pakket van 78 proefprojecten/voorbereidende acties (PP/VA) goedgekeurd voor een totaalbedrag van 140,0 miljoen EUR aan vastleggingskredieten.

Wanneer een proefproject of een voorbereidende actie gedekt blijkt te zijn door een bestaande rechtsgrond, kan de Commissie voorstellen de kredieten over te schrijven naar de overeenkomstige rechtsgrond om de uitvoering van de actie te vergemakkelijken.

Dit pakket is volledig in overeenstemming met de maxima voor proefprojecten en voorbereidende acties waarin het Financieel Reglement voorziet.

1.3.  Uitgavenrubrieken van het financieel kader - vastleggingskredieten

Met inachtneming van de bovenstaande conclusies betreffende de “afgesloten” begrotingslijnen, de agentschappen en de proefprojecten en voorbereidende acties, heeft het bemiddelingscomité overeenstemming bereikt over de volgende punten:

Rubriek 1a – Concurrentievermogen voor groei en banen

De vastleggingskredieten worden vastgesteld op het niveau dat de Commissie heeft voorgesteld in de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, maar met de wijzigingen waarover het bemiddelingscomité overeenstemming heeft bereikt, en die zijn opgenomen in de volgende tabel:

 

 

 

 

In EUR

Begrotingsonderdeel / programma

Naam

Verschil in vastleggingskredieten

OB 2020 (incl. NvW 1)

Begroting 2020

Verschil

1.1.31

Horizon 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame grondstoffenbevoorrading tot stand brengen

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Een toereikend aanbod van veilige en hoogwaardige voedsel- en andere producten van biologische origine verzekeren

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Realiseren van een hulpbronefficiënt, milieuvriendelijk, veilig en naadloos geïntegreerd Europees vervoerssysteem

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

De toegang tot risicofinanciering voor investeringen in onderzoek en innovatie verbeteren

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Verbeteren van gezondheid en welzijn gedurende het hele leven

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Overschakelen naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiesysteem

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Realiseren van een hulpbronefficiënt, milieuvriendelijk, veilig en naadloos geïntegreerd Europees vervoersysteem

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame grondstoffenbevoorrading tot stand brengen

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Excellentie verspreiden en de deelname verbreden

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Kmo-instrument

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Stimuleren van onderzoek in toekomstige en opkomende technologieën

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Leiderschap op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Verbeteren van gezondheid en welzijn gedurende het hele leven

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Inclusieve, innovatieve en reflexieve Europese samenlevingen bevorderen

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Veilige Europese samenlevingen bevorderen

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-acties – Nieuwe vaardigheden, kennis en innovatie genereren, ontwikkelen en overdragen

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Veilige Europese samenlevingen bevorderen

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Overschakelen naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiesysteem

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Euratom-programma voor onderzoek en opleiding

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom — Kernsplijting en stralingsbescherming

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Eigen onderzoek door Euratom

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Onderwijs, opleiding en sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Bevordering van uitmuntendheid en samenwerking in de Europese onderwijs- en opleidingssector en het belang daarvan voor de arbeidsmarkt

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Bevordering van uitmuntendheid en samenwerking op het gebied van de Europese jeugd en de participatie van jongeren aan het Europees democratisch leven

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Stimulering van excellentie in onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het gebied van Europese integratie door middel van de Jean Monnet-activiteiten in de hele wereld

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en evaluatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en van de regelgeving inzake arbeidsomstandigheden

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap — Verbetering van de toegang tot en de beschikbaarheid van financiering voor natuurlijke en rechtspersonen, met name voor wie het verst van de arbeidsmarkt af staat, en sociale ondernemingen

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Energie

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Verbetering van de voorzieningszekerheid van de Unie

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Bijdragen tot duurzame ontwikkeling en milieubescherming

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Vervoer

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Het wegwerken van knelpunten, de interoperabiliteit van de spoorwegen verbeteren, het aanleggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende tracés

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.GA

Gedecentraliseerde agentschappen

 

 

-930 000

02 03 03

Europees Agentschap voor chemische stoffen — Wetgeving over chemische producten

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Europees GNSS-Agentschap

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.AAEP

Andere acties en programma’s

 

 

-200 000

26 02 01

Procedures voor de plaatsing en de bekendmaking van overheidsopdrachten voor leveringen, voor de uitvoering van werken en voor dienstverlening

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPVA

Proefprojecten en voorbereidende acties

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Op grond van de prerogatieven van de Commissie en specifieke aan de Commissie verleende bevoegdheden gefinancierde acties

 

 

-1 500 000

02 03 01

Werking en ontwikkeling van de interne markt voor goederen en diensten

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Vaststelling en tenuitvoerlegging van het uniale beleid op het gebied van elektronische communicatie

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Totaal

 

 

568 335 000

Als gevolg hiervan wordt het overeengekomen niveau van de vastleggingskredieten vastgesteld op 25 284,8 miljoen EUR, waardoor geen marge onder het uitgavenplafond van subrubriek 1a overblijft, en wordt gebruikgemaakt van de overkoepelende marge voor vastleggingen voor een bedrag van 93,8 miljoen EUR.

Het bemiddelingscomité is eveneens overeengekomen geen vastleggingskredieten opnieuw beschikbaar te stellen overeenkomstig artikel 15, lid 3, van het Financieel Reglement.

Rubriek 1b – Economische, sociale en territoriale samenhang

De vastleggingskredieten worden vastgesteld op het niveau dat de Commissie heeft voorgesteld in de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, maar met de wijzigingen waarover het bemiddelingscomité overeenstemming heeft bereikt, en die zijn opgenomen in de volgende tabel:

 

 

 

 

In EUR

Begrotingsonderdeel / programma

Naam

Verschil in vastleggingskredieten

OB 2020 (incl. NvW 1)

Begroting 2020

Verschil

1.2.5

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (specifieke aanvullende toewijzing)

 

 

28 333 333

04 02 64

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPVA

Proefprojecten en voorbereidende acties

 

 

5 600 000

 

Totaal

 

 

33 933 333

Als gevolg hiervan wordt het overeengekomen niveau van de vastleggingskredieten vastgesteld op 58 645,8 miljoen EUR, waardoor geen marge onder het uitgavenplafond van subrubriek 1b overblijft, en wordt gebruikgemaakt van de overkoepelende marge voor vastleggingen voor een bedrag van 175,8 miljoen EUR.

Rubriek 2 – Duurzame groei: Natuurlijke hulpbronnen

De vastleggingskredieten worden vastgesteld op het niveau dat de Commissie heeft voorgesteld in de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, maar met de wijzigingen waarover het bemiddelingscomité overeenstemming heeft bereikt, en die zijn opgenomen in de volgende tabel:

 

 

 

 

In EUR

Begrotingsonderdeel / programma

Naam

Verschil in vastleggingskredieten

OB 2020 (incl. NvW 1)

Begroting 2020

Verschil

2.0.10

Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) – Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Basisbetalingsregeling (BBR)

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Milieu- en klimaatactie (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

De uitstoot van broeikasgassen in de Unie verminderen

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

De weerbaarheid van de Unie tegen klimaatverandering vergroten

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Betere klimaatgovernance en informatie op alle niveaus

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.GA

Gedecentraliseerde agentschappen

 

 

1 300 000

07 02 06

Europees Milieuagentschap

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPVA

Proefprojecten en voorbereidende acties

 

 

22 514 881

 

Totaal

 

 

-38 185 119

Als gevolg hiervan wordt het overeengekomen niveau van de vastleggingskredieten vastgesteld op 59 907,0 miljoen EUR, waardoor er een marge van 514,0 miljoen EUR overblijft onder het uitgavenplafond van rubriek 2.

Rubriek 3 – Veiligheid en burgerschap

De vastleggingskredieten worden vastgesteld op het niveau dat de Commissie heeft voorgesteld in de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, maar met de wijzigingen waarover het bemiddelingscomité overeenstemming heeft bereikt, en die zijn opgenomen in de volgende tabel:

 

 

 

 

In EUR

Begrotingsonderdeel / programma

Naam

Verschil in vastleggingskredieten

OB 2020 (incl. NvW 1)

Begroting 2020

Verschil

3.0.11

Creatief Europa

 

 

7 500 000

09 05 01

Subprogramma Media — Transnationaal en internationaal opereren en transnationale verspreiding en mobiliteit bevorderen

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Versterking van de financiële capaciteit van kmo’s en kleine en zeer kleine organisaties in de Europese culturele en creatieve sectoren, en bevordering van beleidsontwikkeling en nieuwe zakelijke modellen

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Subprogramma Cultuur — Grensoverschrijdende acties ondersteunen en transnationale verspreiding en mobiliteit bevorderen

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Rechten, gelijkheid en burgerschap

 

 

1 200 000

33 02 01

Toezien op de bescherming van rechten en burgers meer zeggenschap geven

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Uniemechanisme voor civiele bescherming

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Rampenpreventie en rampenparaatheid binnen de Unie

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Europa voor de burger

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Europa voor de burger — Het gedenken en de capaciteit voor burgerparticipatie op het niveau van de Unie versterken

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Levensmiddelen en diervoeders

 

 

-1 500 000

17 04 01

Een hogere diergezondheidsstatus en een hoog niveau van bescherming van dieren in de Unie garanderen

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.GA

Gedecentraliseerde agentschappen

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Bijdrage van de Unie aan het Europees Geneesmiddelenbureau

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPVA

Proefprojecten en voorbereidende acties

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Op grond van de prerogatieven van de Commissie en specifieke aan de Commissie verleende bevoegdheden gefinancierde acties

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimedia-acties

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Totaal

 

 

0

Als gevolg hiervan wordt het overeengekomen niveau van de vastleggingskredieten vastgesteld op 3 729,1 miljoen EUR, waardoor geen marge overblijft onder het uitgavenplafond van rubriek 3, en wordt gebruikgemaakt van het flexibiliteitsinstrument voor een bedrag van 778,1 miljoen EUR.

Rubriek 4 – Europa als wereldspeler

De vastleggingskredieten worden vastgesteld op het niveau dat de Commissie heeft voorgesteld in de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, maar met de wijzigingen waarover het bemiddelingscomité overeenstemming heeft bereikt, en die zijn opgenomen in de volgende tabel:

 

 

 

 

In EUR

Begrotingsonderdeel / programma

Naam

Verschil in vastleggingskredieten

OB 2020 (incl. NvW 1)

Begroting 2020

Verschil

4.0.1

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Turkije - Steun voor economische, sociale en territoriale ontwikkeling en een daarmee verband houdende geleidelijke afstemming op het acquis van de Unie

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Turkije - Steun voor politieke hervormingen en een daarmee verband houdende geleidelijke afstemming op het acquis van de Unie

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Turkije - Steun voor economische, sociale en territoriale ontwikkeling en een daarmee verband houdende geleidelijke afstemming op het acquis van de Unie

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Macrofinanciële bijstand (MFB)

 

 

-7 000 000

01 03 02

Macrofinanciële bijstand

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Europees nabuurschapsinstrument (ENI)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Mediterrane landen — Vertrouwensopbouw, veiligheid en het voorkomen en oplossen van conflicten

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Oostelijk Partnerschap — Mensenrechten, goed bestuur en mobiliteit

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Oostelijk Partnerschap — Armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Milieu en klimaatverandering

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Duurzame energie

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Verbetering van de betrouwbaarheid van verkiezingsprocessen, meer bepaald door verkiezingswaarnemingsmissies

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.AAEP

Andere acties en programma’s

 

 

2 000 000

13 07 01

Financiële steun ten behoeve van de bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPVA

Proefprojecten en voorbereidende acties

 

 

4 000 000

 

Totaal

 

 

-46 000 000

Als gevolg hiervan wordt het overeengekomen niveau van de vastleggingskredieten vastgesteld op 10 261,6 miljoen EUR, waardoor er een marge van 248,4 miljoen EUR overblijft onder het uitgavenplafond van rubriek 4.

Rubriek 5 – Administratie

Het aantal posten in de organigrammen van de instellingen en de kredieten die de Commissie heeft voorgesteld in de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, worden goedgekeurd door het bemiddelingscomité, maar met de volgende uitzonderingen:

—  Voor de afdeling Parlement worden de volgende verhogingen van de vastleggings- en betalingskredieten als gevolg van het statuut van de leden en het uitstel van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, waartoe de Europese Raad op 28 oktober 2019 heeft besloten, goedgekeurd: 410 000 EUR op post 1 0 0 0 Bezoldigingen, 408 000 EUR op post 1 0 0 4 Normale reiskosten, 12 000 EUR op post 1 0 0 5 Overige reiskosten, 900 000 EUR op post 1 0 0 6 Algemene kostenvergoeding, 6 050 000 EUR op post 1 0 2 Overbruggingstoelagen, 12 000 EUR op post 3 2 2 Documentatie, 68 000 EUR op post 3 2 4 4 Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen en 1 463 000 EUR op post 4 2 2 Assistentie aan de leden;

—  Voor de afdeling Raad wordt de lezing goedgekeurd.

Verder zijn de gevolgen voor de begroting 2020 van de automatische salarisaanpassing die zal worden toegepast vanaf 1 juli 2019 (2,0 % in plaats van 3,1 %), geïntegreerd in alle afdelingen van de instellingen, en dit op de volgende manier:

 

In EUR

Parlement

-10 922 000

Raad

-3 627 000

Commissie (inclusief pensioenen)

-52 453 000

Hof van Justitie

-3 393 000

Rekenkamer

-1 380 000

Europees Economisch en Sociaal Comité

-819 672

Comité van de Regio’s

-610 000

Ombudsman

-111 000

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

-64 000

Europese Dienst voor extern optreden

-3 529 000

Totaal

-76 908 672

Als gevolg hiervan wordt het overeengekomen niveau van de vastleggingskredieten vastgesteld op 10 272,1 miljoen EUR, waardoor er een marge van 729,9 miljoen EUR onder het uitgavenplafond van rubriek 5 overblijft, na gebruikmaking van een bedrag van 252,0 miljoen EUR ter verrekening van de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.

Speciale instrumenten: EFG, EAR en SFEU

De vastleggingskredieten voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), voor de reserve voor noodhulp (EAR) en voor het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) worden vastgesteld op het niveau dat de Commissie in de ontwerpbegroting heeft voorgesteld.

1.4.  Betalingskredieten

De totale hoogte van de betalingskredieten op de begroting 2020 wordt vastgesteld op het niveau van de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, met de volgende aanpassingen als overeengekomen door het bemiddelingscomité:

1.  In de eerste plaats wordt rekening gehouden met het overeengekomen niveau van vastleggingskredieten voor niet-gesplitste uitgaven, waarvoor het niveau van betalingskredieten gelijk is aan de hoogte van de vastleggingskredieten. Dit omvat de bijkomende verlaging van de landbouwuitgaven met 72,0 miljoen EUR. Deze benadering wordt naar analogie toegepast op de bijdrage van de EU voor de gedecentraliseerde agentschappen. Het gecombineerde gevolg is een daling van 156,4 miljoen EUR;

2.  De betalingskredieten voor alle nieuwe proefprojecten en voorbereidende acties voorgesteld door het Parlement worden vastgesteld op 25 % van de overeenkomstige vastleggingskredieten of op het door het Parlement voorgestelde niveau indien dit lager is. Bij de verlenging van bestaande proefprojecten en voorbereidende acties is het niveau van betalingskredieten het niveau dat in de ontwerpbegroting is vastgelegd plus 25 % van de overeenkomstige nieuwe vastleggingskredieten, of het door het Parlement voorgestelde niveau indien dit lager is. Het gecombineerde gevolg is een verhoging van 35,0 miljoen EUR;

3.  De aanpassingen van de volgende begrotingsonderdelen zijn overeengekomen naar aanleiding van de ontwikkeling van de vastleggingskredieten voor gesplitste uitgaven:

 

 

 

 

In EUR

Begrotingsonderdeel / programma

Naam

Verschil in betalingskredieten

OB 2020 (incl. NvW 1)

Begroting 2020

Verschil

1.1.31

Horizon 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame grondstoffenbevoorrading tot stand brengen

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Een toereikend aanbod van veilige en hoogwaardige voedsel- en andere producten van biologische origine verzekeren

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Realiseren van een hulpbronefficiënt, milieuvriendelijk, veilig en naadloos geïntegreerd Europees vervoerssysteem

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

De toegang tot risicofinanciering voor investeringen in onderzoek en innovatie verbeteren

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Verbeteren van gezondheid en welzijn gedurende het hele leven

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Overschakelen naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiesysteem

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Realiseren van een hulpbronefficiënt, milieuvriendelijk, veilig en naadloos geïntegreerd Europees vervoersysteem

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame grondstoffenbevoorrading tot stand brengen

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Excellentie verspreiden en de deelname verbreden

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Kmo-instrument

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Stimuleren van onderzoek in toekomstige en opkomende technologieën

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Leiderschap op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Verbeteren van gezondheid en welzijn gedurende het hele leven

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Inclusieve, innovatieve en reflexieve Europese samenlevingen bevorderen

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Veilige Europese samenlevingen bevorderen

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-acties – Nieuwe vaardigheden, kennis en innovatie genereren, ontwikkelen en overdragen

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Veilige Europese samenlevingen bevorderen

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Overschakelen naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiesysteem

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Euratom-programma voor onderzoek en opleiding

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom — Kernsplijting en stralingsbescherming

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Eigen onderzoek door Euratom

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Onderwijs, opleiding en sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Bevordering van uitmuntendheid en samenwerking in de Europese onderwijs- en opleidingssector en het belang daarvan voor de arbeidsmarkt

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Bevordering van uitmuntendheid en samenwerking op het gebied van de Europese jeugd en de participatie van jongeren aan het Europees democratisch leven

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Stimulering van excellentie in onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het gebied van Europese integratie door middel van de Jean Monnet-activiteiten in de hele wereld

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en evaluatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en van de regelgeving inzake arbeidsomstandigheden

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap — Verbetering van de toegang tot en de beschikbaarheid van financiering voor natuurlijke en rechtspersonen, met name voor wie het verst van de arbeidsmarkt af staat, en sociale ondernemingen

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Energie

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Verbetering van de voorzieningszekerheid van de Unie

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Bijdragen tot duurzame ontwikkeling en milieubescherming

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Vervoer

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Het wegwerken van knelpunten, de interoperabiliteit van de spoorwegen verbeteren, het aanleggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende tracés

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.AAEP

Andere acties en programma’s

 

 

-200 000

26 02 01

Procedures voor de plaatsing en de bekendmaking van overheidsopdrachten voor leveringen, voor de uitvoering van werken en voor dienstverlening

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Op grond van de prerogatieven van de Commissie en specifieke aan de Commissie verleende bevoegdheden gefinancierde acties

 

 

-1 200 000

02 03 01

Werking en ontwikkeling van de interne markt voor goederen en diensten

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Vaststelling en tenuitvoerlegging van het uniale beleid op het gebied van elektronische communicatie

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (specifieke aanvullende toewijzing)

 

 

3 000 000

04 02 64

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Milieu- en klimaatactie (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

De uitstoot van broeikasgassen in de Unie verminderen

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

De weerbaarheid van de Unie tegen klimaatverandering vergroten

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Betere klimaatgovernance en informatie op alle niveaus

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Creatief Europa

 

 

6 000 000

09 05 01

Subprogramma Media — Transnationaal en internationaal opereren en transnationale verspreiding en mobiliteit bevorderen

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Versterking van de financiële capaciteit van kmo’s en kleine en zeer kleine organisaties in de Europese culturele en creatieve sectoren, en bevordering van beleidsontwikkeling en nieuwe zakelijke modellen

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Subprogramma Cultuur — Grensoverschrijdende acties ondersteunen en transnationale verspreiding en mobiliteit bevorderen

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Rechten, gelijkheid en burgerschap

 

 

1 200 000

33 02 01

Toezien op de bescherming van rechten en burgers meer zeggenschap geven

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Uniemechanisme voor civiele bescherming

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Rampenpreventie en rampenparaatheid binnen de Unie

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Europa voor de burger

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Europa voor de burger — Het gedenken en de capaciteit voor burgerparticipatie op het niveau van de Unie versterken

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Op grond van de prerogatieven van de Commissie en specifieke aan de Commissie verleende bevoegdheden gefinancierde acties

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimedia-acties

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Turkije - Steun voor politieke hervormingen en een daarmee verband houdende geleidelijke afstemming op het acquis van de Unie

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Turkije - Steun voor economische, sociale en territoriale ontwikkeling en een daarmee verband houdende geleidelijke afstemming op het acquis van de Unie

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Milieu en klimaatverandering

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Duurzame energie

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Verbetering van de betrouwbaarheid van verkiezingsprocessen, meer bepaald door verkiezingswaarnemingsmissies

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.AAEP

Andere acties en programma’s

 

 

2 000 000

13 07 01

Financiële steun ten behoeve van de bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Totaal

 

 

72 294 857

1.5.  Reserves

De reserves in de begroting 2020 worden vastgesteld overeenkomstig de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, met uitzondering van de begrotingsonderdelen 13 06 01 (Solidariteitsfonds van de Europese Unie) en 18 03 02 (Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken - EASO) waarvoor de overeenkomstige reserves worden geannuleerd.

1.6.  Begrotingstoelichtingen

Tenzij specifiek anders bepaald in de voorgaande paragrafen, zijn door het Europees Parlement of de Raad aangebrachte wijzigingen in de tekst van begrotingstoelichtingen goedgekeurd, met uitzondering van de begrotingsonderdelen in de onderstaande tabellen:

—  Begrotingsonderdelen waarvoor de door het Europees Parlement aangebrachte wijzigingen zijn goedgekeurd met de wijzigingen die de Commissie heeft voorgesteld in haar brief inzake de uitvoerbaarheid.

Begrotingsonderdeel

Naam

15 02 01 01

Bevordering van uitmuntendheid en samenwerking in de Europese onderwijs- en opleidingssector en het belang daarvan voor de arbeidsmarkt

19 05 01

Samenwerking met derde landen ter bevordering van uniale en wederzijdse belangen

21 02 07 03

Menselijke ontwikkeling

21 02 08 01

Het maatschappelijk middenveld in ontwikkeling

21 07 01

Samenwerking met Groenland

—  Begrotingsonderdelen waarvoor de begrotingstoelichting die wordt voorgesteld in de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, wordt goedgekeurd.

Begrotingsonderdeel

Naam

02 04 03 01

Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame grondstoffenbevoorrading tot stand brengen

06 01 04 01

Ondersteunende uitgaven voor de Connecting Europe Facility (CEF) — Vervoer

07 02 06

Europees Milieuagentschap

08 02 03 03

Overschakelen naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiesysteem

08 02 03 05

Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame grondstoffenbevoorrading tot stand brengen

08 02 07 33

Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) — Ondersteunende uitgaven

09 02 01

Vaststelling en tenuitvoerlegging van het uniale beleid op het gebied van elektronische communicatie

13 04 61 01

Cohesiefonds — Operationele technische bijstand

21 01 04 05

Ondersteunende uitgaven voor het instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (INSC)

32 04 03 01

Overschakelen naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiesysteem

—  Begrotingsonderdelen waarvoor de begrotingstoelichting die wordt voorgesteld in de ontwerpbegroting, als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, met de volgende wijzigingen wordt goedgekeurd.

Begrotingsonderdeel

Naam

04 03 02 01

Progress — Ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en evaluatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en van de regelgeving inzake arbeidsomstandigheden

Tekst als volgt wijzigen:

- stimuleren van fatsoenlijke banen in termen van stabiele werkgelegenheid en sociale rechten, bevorderen van een aanvaardbare baan voor jongeren en bestrijden van armoede door bevordering van sociale convergentie.

08 02 03 01

Verbeteren van gezondheid en welzijn gedurende het hele leven

Tekst als volgt wijzigen:

De doelstellingen van deze activiteit zijn gezondheid en welzijn voor iedereen gedurende het hele leven, hoogwaardige en economisch duurzame gezondheidszorg- en zorgstelsels, met een meer verdergaande personalisatie in de gezondheidszorg voor meer doeltreffendheid, en mogelijkheden voor nieuwe banen en groei in de gezondheidssector en de aanverwante bedrijfstakken. Daartoe zullen de activiteiten worden toegespitst op doeltreffende vormen van gezondheidsbevordering en ziektepreventie (bijvoorbeeld het verwerven van inzicht in de determinanten van gezondheid en de ontwikkeling van betere preventieve vaccins). Er zal bijzondere aandacht worden geschonken aan gender- en leeftijdsspecifieke gezondheidsaspecten. Daarnaast zal de nadruk liggen op de beheersing, behandeling en genezing van ziekten (met name via een meer gepersonaliseerde geneeskundige benadering), met inbegrip van kankerbestrijding, handicaps en functionele beperkingen (bijvoorbeeld door overdracht van kennis naar de klinische praktijk en flexibel aan te passen innovatieacties, beter gebruik van gezondheidsgegevens, zelfstandig en begeleid wonen). Voorts zullen er inspanningen worden gedaan om de besluitvorming met betrekking tot preventie en behandeling te verbeteren, beste praktijken aan te wijzen en de verspreiding daarvan in de gezondheidszorg te ondersteunen, alsook geïntegreerde zorgverlening en de invoering van technologische, organisatorische en sociale innovaties te steunen die met name ouderen en gehandicapten in staat stellen een actief en onafhankelijk leven te leiden. Tot slot zal bij de activiteiten een gendergevoelige benadering worden gevolgd, die onder andere rekening houdt met de positie van vrouwen in de informele en de formele zorgsector.

08 02 03 03

Overschakelen naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiesysteem

De volgende tekst invoegen:

Er moet aandacht worden besteed aan het helpen dichten van de onderzoeks- en innovatiekloof in Europa, zonder afbreuk te doen aan de excellentiecriteria.

08 02 08

Kmo-instrument

Tekst als volgt wijzigen:

Overeenkomstig artikel 15, lid 3, van het Financieel Reglement is voor dit begrotingsartikel 72 000 000 EUR aan vastleggingskredieten beschikbaar na vrijmakingen in 2018 die het gevolg zijn van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van onderzoeksprojecten.

09 04 02 01

Leiderschap op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie

De volgende tekst invoegen:

Dit kan betrekking hebben op verder onderzoek op het gebied van de ontwikkeling van Europese internetzoekmachines.

09 04 03 02

Inclusieve, innovatieve en reflexieve Europese samenlevingen bevorderen

Tekst als volgt wijzigen:

Het doel met betrekking tot het tweede hoofdterrein is “Europa’s intellectuele grondslagen en cultureel erfgoed inzichtelijker te maken: haar geschiedenis en de veelheid aan Europese en niet-Europese invloeden, als bron van inspiratie voor de tijd waarin wij leven”, alsook om de toegang tot en het gebruik van dit cultureel erfgoed te bevorderen, met inbegrip van de toekomstige cloud voor Europees cultureel erfgoed.

32 04 03 01

Overschakelen naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiesysteem

De volgende tekst invoegen:

Er moet aandacht worden besteed aan het helpen dichten van de onderzoeks- en innovatiekloof in Europa, zonder afbreuk te doen aan de excellentiecriteria.

32 02 77 12

Voorbereidende actie — De invoering van uitgebreide steun voor steenkool- en koolstofintensieve overgangsregio’s

De volgende tekst invoegen:

—  een DG-overkoepelend team op te richten om a) domeinen vast te stellen voor eventuele synergieën van Unie-beleid en -programma’s, om te zorgen voor zo doeltreffend mogelijke financiële en beleidssteun voor de periode na 2020; b) regio’s (centrale en lokale autoriteiten) te assisteren bij de uitwerking van duurzame-overgangsstrategieën, aan de hand van gerichtere instrumenten voor de intraregionale uitwisseling van goede praktijken, onder meer met betrekking tot gedetailleerde stappenplannen voor koolstofarme herindustrialisering;

—  de aandacht van bestaande belanghebbendenfora (en van de sociale dialoog en de dialoog met het maatschappelijk middenveld in het algemeen) te richten op uitwisselingen met betrekking tot de totstandbrenging van een rechtvaardige overgang en rechtvaardige economische strategieën;

—  de meest behoeftige regio’s en gemeenschappen aanvullende financiële ondersteuning te verlenen, bovenop bestaande financieringsregelingen en zonder middelen over te hevelen uit andere programma’s, voor de opstelling van regionale/lokale stappenplannen voor een rechtvaardige overgang met het oog op de totstandbrenging van koolstofneutraliteit tegen 2050. Extra financiering moet ook worden ingezet ter ondersteuning van toekomstige territoriale of communautaire projecten die berusten op de betrokkenheid van werknemers en gemeenschappen, door hen te raadplegen en te responsabiliseren;

—  het platform voor steenkoolregio’s in transitie en zijn secretariaat (opgericht door de voorbereidende actie in 2018 en voortgezet in 2019) te verstreken om de klimaatdoelstellingen van de EU te verwezenlijken en haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs na te komen, en tegelijkertijd te zorgen voor een rechtvaardige energietransitie waarbij de steenkoolregio’s niet achterblijven, door in 2020 meer kredieten te verstrekken en het toepassingsgebied van de actie uit te breiden naar:

—  verdere technische bijstand en capaciteitsopbouw in steenkool- en koolstofintensieve regio’s in de EU, onder meer op het gebied van strategievoorbereiding, projectontwikkeling, projectfinanciering en het faciliteren van particuliere investeringen (het aantal proefregio’s dat aan het EU-initiatief deelneemt, bedroeg in 2017 vier regio’s, maar was tegen maart 2019 gestegen naar twintig regio’s);

—  samenwerking met leden en waarnemers van de Energiegemeenschap op het gebied van steenkoolregio’s in transitie door, in samenwerking met internationale financiële instellingen en internationale partners, regionale voorlichtingsactiviteiten te organiseren;

—  ontwikkeling van een sociale dimensie voor het platform voor steenkoolregio’s in transitie aan de hand van goede praktijken op het gebied van sociale innovatie: om- en bijscholing van werknemers, en programma’s voor jongeren en gepensioneerde mijnwerkers.

34 02 01

De uitstoot van broeikasgassen in de Unie verminderen

De volgende tekst invoegen:

Voor geïntegreerde projecten wordt rekening gehouden met een spreidingselement bij de selectie van projecten om het geografisch evenwicht te bevorderen. Dit is evenwel indicatief en mag niet suggereren dat er per lidstaat al fondsen of kredieten gewaarborgd zijn.

34 02 02

De weerbaarheid van de Unie tegen klimaatverandering vergroten

De volgende tekst invoegen:

Voor geïntegreerde projecten wordt rekening gehouden met een spreidingselement bij de selectie van projecten om het geografisch evenwicht te bevorderen. Dit is evenwel indicatief en mag niet suggereren dat er per lidstaat al fondsen of kredieten gewaarborgd zijn.

34 02 03

Betere klimaatgovernance en informatie op alle niveaus

De volgende tekst invoegen:

Voor geïntegreerde projecten wordt rekening gehouden met een spreidingselement bij de selectie van projecten om het geografisch evenwicht te bevorderen. Dit is evenwel indicatief en mag niet suggereren dat er per lidstaat al fondsen of kredieten gewaarborgd zijn.

Hierbij moet worden aangetekend dat de amendementen die door het Europees Parlement of de Raad zijn ingediend niet kunnen leiden tot wijziging of uitbreiding van het bereik van een bestaande rechtsgrond of inbreuk kunnen maken op de administratieve autonomie van instellingen, en dat de desbetreffende actie gefinancierd moet kunnen worden met de beschikbare middelen.

1.7.  Begrotingsnomenclatuur

De door de Commissie in de ontwerpbegroting voorgestelde begrotingsnomenclatuur, zoals gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2020, is overeengekomen met de opneming van de nieuwe proefprojecten en voorbereidende acties, waarbij rekening wordt gehouden met de onderstaande wijzigingen.

Begrotingsonderdeel volgens lezing EP

Omschrijving

Naam / nieuwe naam

Nieuw begrotingsonderdeel

Nieuwe rubriek

02 04 77 08

1a

Proefproject — Herstellingsvermogen van de luchtvaart in geval van GNSS-verstoring en cyberdreigingen

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Proefproject — Milieukeur voor de luchtvaart / Demonstratieproject voor de invoering van een vrijwillige milieukeurregeling voor de luchtvaart

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Proefproject — Interconnectie tussen stedelijke mobiliteit en luchtvaartinfrastructuur

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Proefproject — Herinvoering van grensoverschrijdende nachttreinen

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Proefproject — Capaciteit voor vergroening van Europese zeehavens

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Proefproject — Slimme stedelijke mobiliteit door autonome voertuigen

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Proefproject — BEST Cultuur: programma ter ondersteuning van de culturele diversiteit in de Europese overzeese gebiedsdelen

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Proefproject — Studie naar de haalbaarheid van een Europees activaregister in het kader van de bestrijding van witwaspraktijken en belastingontduiking

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Voorbereidende actie — Financiering, opleiding, innovatie en octrooiering voor de culturele en creatieve sector (FLIP voor de culturele en creatieve sector)

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Voorbereidende actie — Bescherming van de Joodse begraafplaatsen in Europa: een uitgebreide inventarisatie met onderzoek, toezicht en afzonderlijk doorgerekende voorstellen voor bescherming.

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Voorbereidende actie — De invoering van uitgebreide steun voor steenkool- en koolstofintensieve overgangsregio’s

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Voorbereidende actie — Eilanden leren aanbestedingen uit te schrijven voor projecten op het gebied van duurzame energie

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Voorbereidende actie - Intensivering van de samenwerking op het gebied van klimaat tussen dorpen binnen en buiten de EU door de totstandbrenging van een rurale identiteit binnen het convenant van burgemeesters

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1b

Proefproject — Databank energiegemeenschappen – Monitoring en ondersteuning van energiegemeenschappen in de EU

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Proefproject — Ondernemingen betrekken bij de energietransitie

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Proefproject — Inclusieve toegankelijkheid tot het internet voor personen met een cognitieve handicap (internetinclusiviteit: toegang voor iedereen)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Voorbereidende actie — Beoordeling van mogelijke verschillen in kwaliteit van op de interne markt verkochte producten

33 04 77 07

1a

2.  Verklaringen

2.1  Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het EASO

Het Europees Parlement en de Raad nemen kennis van het voornemen van de Commissie om de financieringsvereisten van het Asielagentschap van de Europese Unie (EASO) voor het begrotingsjaar 2020 te herzien zodra het wetgevingsvoorstel van 12 september 2018 ter versterking van het operationeel ondersteuningsvermogen van het Agentschap is aangenomen.

Het Europees Parlement en de Raad verbinden zich ertoe een eventueel verzoek om verhoging van de EU-bijdrage aan het EASO in 2020 te behandelen, waarbij een overschrijving door de begrotingsautoriteit of een ontwerp van gewijzigde begroting nodig kan zijn, rekening houdend met de urgentie ervan.

2.2.  Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de betalingskredieten

Het Europees Parlement en de Raad herinneren eraan dat in het licht van de uitvoering moet worden gezorgd voor een ordelijke ontwikkeling van de betalingen ten opzichte van de vastleggingskredieten om een abnormaal niveau van onbetaalde rekeningen aan het eind van het jaar te voorkomen.

Het Europees Parlement en de Raad vragen de Commissie nauwlettend en actief te blijven toezien op de uitvoering van de programma’s voor de periode 2014-2020 (met name subrubriek 1b en plattelandsontwikkeling). Daartoe verzoeken zij de Commissie hun tijdig de meest recente cijfers over de stand van uitvoering en ramingen voor de betalingskredieten voor 2020 te verstrekken.

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie, indien uit de cijfers blijkt dat de kredieten in de begroting 2020 ontoereikend zijn om in de behoeften te voorzien, zo spoedig mogelijk een passende oplossing voor te stellen, onder andere een gewijzigde begroting, opdat de begrotingsautoriteit tijdig de nodige besluiten voor gerechtvaardigde behoeften kan nemen. Waar nodig houden het Europees Parlement en de Raad rekening met het spoedeisende karakter van de zaak. Voor de Raad kan dit betekenen dat de termijn van acht weken voor een besluit desnoods kan worden verkort.

2.3  Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie brengen in herinnering dat het terugdringen van de jeugdwerkloosheid voor elk van de drie instellingen hoog op de politieke agenda blijft staan, en geven daarom nogmaals uiting aan hun vastbeslotenheid om de daartoe beschikbare middelen, en in het bijzonder het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, optimaal te benutten.

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie de uitvoering van dit initiatief op de voet te volgen en uiterlijk 30 juni 2020 een verslag hierover in te dienen.

Indien uit de beoordeling van de Commissie blijkt dat de middelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief inderdaad moeten worden verhoogd, dient de Commissie tegelijkertijd een ontwerp van gewijzigde begroting in om de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 50 miljoen EUR te verhogen.

Het Europees Parlement en de Raad verbinden zich ertoe het ontwerp van gewijzigde begroting voor 2020, zoals voorgelegd door de Commissie, snel te zullen behandelen.

2.4.  Eenzijdige verklaring van de Commissie over het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

De verhoging van de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief vereist een technische wijziging van de verordening gemeenschappelijke bepalingen.

Zoals in de voorgaande jaren het geval was, zal deze wijziging strikt beperkt blijven tot de wijzigingen die nodig zijn om rekening te houden met de aanvullende middelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en zal deze geen invloed hebben op de uitvoering van het cohesiebeleid.

2.5.  Eenzijdige verklaring van de Commissie over de zo goed mogelijke naleving van de doelstelling van 20 % klimaatgerelateerde uitgaven in de periode 2014-2020

De Commissie zal in de loop van 2020 de uitvoering van de begroting op de voet volgen. Indien de uitvoering in de betrokken rubrieken ontoereikend is, zal de Commissie passende begrotingsvoorstellen doen om waar mogelijk de klimaatgerelateerde uitgaven te verhogen.

Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid