Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2028(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0035/2019

Predkladané texty :

A9-0035/2019

Rozpravy :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Hlasovanie :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0071

Prijaté texty
PDF 290kWORD 87k
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg
Rozpočtový postup na rok 2020: spoločný text
P9_TA(2019)0071A9-0035/2019
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2019 o spoločnom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu (14283/2019 – C9-0186/2019 – 2019/2028(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom a príslušné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (14283/2019 – C9-0186/2019),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, ktorý prijala Komisia 5. júla 2019 (COM(2019)0400),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, ktorú Rada prijala 3. septembra 2019 a postúpila Európskemu parlamentu 13. septembra 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2020 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, ktorý Komisia predložila 15. októbra 2019,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2019 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020(1) a zmeny rozpočtu, ktoré obsahuje,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na články 95 a 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu svojej delegácie v Zmierovacom výbore (A9-0035/2019),

1.  schvaľuje spoločný text;

2.  potvrdzuje spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto legislatívne uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2019)0038.
(2) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
(3) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

KONEČNÝ

rozpočet na rok 2020 – Prvky pre spoločné závery

Tieto spoločné závery sa týkajú týchto oddielov:

1.  Rozpočet na rok 2020

2.  Vyhlásenia.

Stručný prehľad

Podľa prvkov pre spoločné závery:

—  Celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2020 je stanovená na 168 688,1 milióna EUR, čím zostáva rezerva pod stropmi VFR na rok 2020 vo výške 1 492,3  milióna EUR.

Zodpovedá to celkovému zvýšeniu o 400,0 miliónov EUR v porovnaní s návrhom rozpočtu zmeneným opravným listom č. 1/2020.

—  Celková výška platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2020 predstavuje 153 566,2 milióna EUR.

To zodpovedá celkovému zníženiu o 49,1 milióna EUR v porovnaní s návrhom rozpočtu zmeneným opravným listom č. 1/2020.

 

Záväzky

Platby

Konečná výška rozpočtových prostriedkov (v miliónoch EUR)

168 688,1

153 566,2

Ako % 28 HND

0,99%

0,90%

Nástroj flexibility na rok 2020 sa mobilizuje s cieľom poskytnúť sumu 778,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo).

—  Celková rezerva na záväzky sa použije na úrovni 269,6 milióna EUR v okruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) a okruhu 1b (Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť).

—  Rezerva na nepredvídané udalosti mobilizovaná v roku 2017 sa v sume 252,0 milióna EUR kompenzuje nepridelenými rezervami v rámci okruhu 5 (Administratíva).

—  Podľa odhadu Komisie predstavujú platobné rozpočtové prostriedky na rok 2020 súvisiace s mobilizáciou nástroja flexibility v rokoch 2017, 2018, 2019 a 2020 sumu 849,8 milióna EUR.

—  Zostávajúce disponibilné rozpočtové prostriedky na rok 2020 sú zhrnuté v tejto tabuľke:

V miliónoch EUR (ceny z roku 2019)

Rezerva na záväzky pod stropmi VFR na rok 2020

1 492,3

V súčasnosti dostupné osobitné nástroje

1 216,9

Nástroj flexibility

141,3

Celková rezerva na záväzky (z roku 2018)

1 075,6

Ďalšie osobitné nástroje k dispozícii v roku 2020

1 463,5

Nástroj flexibility

 

Nevyčerpané sumy (2019) Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

173,5

Nevyčerpané sumy (2018) Fond solidarity Európskej únie

-

Celková rezerva na záväzky (z roku 2019)

1 290,0

Spolu

4 172,7

1.  Rozpočet na rok 2020

1.1.  „Uzavreté“ riadky

Pokiaľ nie je v týchto záveroch ustanovené inak, všetky rozpočtové riadky, ktoré Rada ani Európsky parlament nezmenili, a rozpočtové riadky, v súvislosti s ktorými Európsky parlament akceptoval návrhy Rady na zmenu počas príslušného čítania, sa považujú za uzavreté.

V prípade ostatných rozpočtových riadkov Zmierovací výbor súhlasil so závermi uvedenými v častiach 1.2 až 1.7 nižšie.

1.2.  Horizontálne otázky

Decentralizované agentúry

Príspevok EÚ (vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch a počet pracovných miest) vo všetkých decentralizovaných agentúrach je stanovený na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2020 s výnimkou:

—  V rámci okruhu 1a:

o Európskej chemickej agentúry (ECHA, rozpočtový článok 02 03 03), ktorej viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa znižujú o 1 000 000 EUR.

o Agentúry pre európsky GNSS (GSA, rozpočtový článok 02 05 11), pre ktorú sa vyčleňuje 5 dodatočných pracovných miest a ktorej viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 370 000 EUR.

o Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP, rozpočtový článok 04 03 13), ktorého viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa znižujú o 300 000 EUR.

—  V rámci okruhu 2:

o Európskej environmentálnej agentúry (EEA, rozpočtový článok 07 02 06), pre ktorú sa vyčleňuje 5 dodatočných pracovných miest a ktorej viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o  1 300 000 EUR.

—  V rámci okruhu 3:

o Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL, rozpočtový článok 18 02 04), pre ktorú sa vyčleňuje 10 dodatočných pracovných miest a ktorej viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 13 000 000 EUR.

o Európskej agentúry pre lieky (EMA, rozpočtová položka 17 03 12 01), pre ktorú sa vyčleňuje 5 dodatočných pracovných miest a ktorej viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o  2 000 000 EUR.

o Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO, rozpočtový článok 18 03 02), ktorého viazané a platobné rozpočtové prostriedky v rezerve sa znižujú o 24 685 306 EUR.

o Európskeho orgánu na posilnenie justičnej spolupráce (EUROJUST, rozpočtový článok 33 03 04), ktorého viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 1 700 000 EUR.

o Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (FRONTEX, rozpočtový článok 18 02 03), ktorej viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa znižujú o 8 734 813 EUR.

o Európskej prokuratúry (EPPO, rozpočtový článok 33 03 05), pre ktorú je pridelených 5 dodatočných pracovných miest.

Výkonné agentúry

Príspevok EÚ (vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov a počet pracovných miest) pre výkonné agentúry sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu pozmenenom opravným listom č. 1/2020.

Pilotné projekty/prípravné akcie

Schválil sa komplexný balík 78 pilotných projektov/prípravných akcií (PP/PA) v celkovej výške 140,0 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

Ak sa ukáže, že na pilotný projekt alebo prípravnú akciu sa vzťahuje existujúci právny základ, Komisia môže navrhnúť presun rozpočtových prostriedkov do príslušného právneho základu s cieľom uľahčiť vykonávanie danej činnosti.

Tento balík v plnej miere zohľadňuje stropy pre pilotné projekty a prípravné akcie stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

1.3.  Výdavkové okruhy finančného rámca – viazané rozpočtové prostriedky

Po zohľadnení vyššie uvedených záverov o „uzavretých“ rozpočtových riadkoch, agentúrach a pilotných projektoch a prípravných akciách sa zmierovací výbor dohodol na tomto:

Okruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2020, ale zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom, ktoré sú podrobne uvedené v tejto tabuľke:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2020 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdiel

1.1.31

Horizont 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Zabezpečenie dostatočných dodávok bezpečných a vysokokvalitných potravín a ďalších biovýrobkov

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Zlepšenie prístupu k rizikovému financovaniu na účely investovania do výskumu a inovácie

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Zlepšenie podmienok celoživotného zdravia a blahobytu

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IMI2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Nástroj pre MSP

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Posilnenie výskumu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Vedúce postavenie v informačných a komunikačných technológiách

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Zlepšenie podmienok celoživotného zdravia a blahobytu

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Podpora inkluzívnych, inovačných a reflexívnych európskych spoločností

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Podpora bezpečných európskych spoločností

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Akcie Marie Skłodowskej-Curie — Vytváranie, rozvoj a transfer nových zručností, znalostí a inovácií

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Podpora bezpečných európskych spoločností

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Výskumný a vzdelávací program Euratomu

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom — Jadrové štiepenie a radiačná ochrana

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Činnosti priameho výskumu Euratomu

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Vzdelávanie, odborná príprava a šport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblasti európskej mládeže a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Podporovanie excelentnosti v činnostiach vyučovania a výskumu v európskej integrácii prostredníctvom činností programu Jean Monnet na celom svete

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Zamestnanosť a sociálna inovácia (program EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress – podpora vývoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, ako aj právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie — Zlepšiť prístup k financovaniu a jeho dostupnosť pre právnické a fyzické osoby, najmä tých, ktorí sú pracovnému trhu najvzdialenejší, a pre sociálne podniky

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Energetika

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Ďalšia integrácia vnútorného energetického trhu a cezhraničná interoperabilita elektrických a plynovodných rozvodných sietí

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Zvýšenie bezpečnosti dodávok energie v Únii

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Príspevok k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Doprava

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Odstránenie prekážok, zlepšenie interoperability železníc, vytvorenie chýbajúcich prepojení a skvalitnenie cezhraničných úsekov

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Zabezpečenie udržateľných a efektívnych dopravných systémov

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Decentralizované agentúry

 

 

-930 000

02 03 03

Európska chemická agentúra — Právne predpisy v oblasti chemických látok

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Agentúra pre európsky GNSS

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Iné akcie a programy

 

 

-200 000

26 02 01

Postupy udeľovania a zverejňovania zmlúv na verejné dodávky, práce a služby

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Akcie financované na základe výhradných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

 

 

-1 500 000

02 03 01

Fungovanie a rozvoj vnútorného trhu s tovarom a so službami

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Určenie a realizácia politiky Únie v oblasti elektronických komunikačných služieb

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Spolu

 

 

568 335 000

V dôsledku toho sa dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov stanovuje na 25 284,8  milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 1a nezostane žiadna rezerva a celková rezerva na záväzky sa použije vo výške 93,8 milióna EUR.

Zmierovací výbor takisto súhlasí s tým, aby viazané rozpočtové prostriedky neboli znovu k dispozícii v súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Okruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2020, ale zahŕňajú úpravu dohodnutú Zmierovacím výborom, ktorá je podrobne uvedená v tejto tabuľke:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2020 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdiel

1.2.5

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (osobitné dodatočné pridelenie prostriedkov)

 

 

28 333 333

04 02 64

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

5 600 000

 

Spolu

 

 

33 933 333

V dôsledku toho sa dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovuje na 58 645,8 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 1b nezostane žiadna rezerva a celková rezerva na záväzky sa použije vo výške 175,8 milióna EUR.

Okruh 2 – Udržateľný rast: Prírodné zdroje

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2020, ale zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom, ktoré sú podrobne uvedené v tejto tabuľke:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2020 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdiel

2.0.10

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) — Výdavky súvisiace s trhom a priame platby

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Režim základných platieb (BPS)

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Životné prostredie a ochrana klímy (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Znižovanie emisií skleníkových plynov v Únii

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Zvyšovanie odolnosti Únie proti zmene klímy

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Lepšie riadenie a informovanie v oblasti klímy na všetkých úrovniach

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Decentralizované agentúry

 

 

1 300 000

07 02 06

Európska environmentálna agentúra

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

22 514 881

 

Spolu

 

 

-38 185 119

V dôsledku toho je dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 59 907,0 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 2 zostáva rezerva vo výške 514,0 milióna EUR.

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2020, ale zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom, ktoré sú podrobne uvedené v tejto tabuľke:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2020 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdiel

3.0.11

Kreatívna Európa

 

 

7 500 000

09 05 01

Podprogram MEDIA — Nadnárodné a medzinárodné pôsobenie a propagovanie nadnárodnej cirkulácie a mobility

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Posilnenie finančnej kapacity MSP a malých a veľmi malých organizácií v európskych kultúrnych a kreatívnych sektoroch a podpora tvorby politiky a nových obchodných modelov

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Podprogram Kultúra — Podporovanie cezhraničných akcií a propagovanie nadnárodnej cirkulácie a mobility

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Práva, rovnosť a občianstvo

 

 

1 200 000

33 02 01

Zaistenie ochrany práv a posilnenie postavenia občanov

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Predchádzanie katastrofám a pripravenosť na katastrofy v rámci Únie

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Európa pre občanov

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Európa pre občanov — Posilňovanie pamiatky a rozširovanie kapacity občianskej účasti na úrovni Únie

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Potraviny a krmivá

 

 

-1 500 000

17 04 01

Prispievať k zvýšeniu významu zdravia zvierat a úrovne ochrany zvierat v Únii

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Decentralizované agentúry

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Príspevok Únie na Európsku agentúru pre lieky

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Akcie financované na základe výhradných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimediálne akcie

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Spolu

 

 

0

V dôsledku toho je dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 3 729,1 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 3 nezostáva žiadna rezerva a prostredníctvom nástroja flexibility sa mobilizuje suma 778,1 milióna EUR.

Okruh 4 – Globálna Európa

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2020, ale zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom, ktoré sú podrobne uvedené v tejto tabuľke:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2020 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdiel

4.0.1

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Turecko – Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Turecko – Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Turecko – Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Makrofinančná pomoc (MFP)

 

 

-7 000 000

01 03 02

Makrofinančná pomoc

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Nástroj európskeho susedstva (ENI)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Krajiny Stredozemia — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Východné partnerstvo — Ľudské práva, dobrá správa vecí verejných a mobilita

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Východné partnerstvo — Zmierňovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Životné prostredie a zmena klímy

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Udržateľná energetika

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Zlepšovanie spoľahlivosti volebných postupov najmä prostredníctvom volebných pozorovateľských misií

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Iné akcie a programy

 

 

2 000 000

13 07 01

Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

4 000 000

 

Spolu

 

 

-46 000 000

V dôsledku toho je dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na  10 261,6 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 4 zostáva rezerva vo výške 248,4 milióna EUR.

Okruh 5 – Administratíva

Zmierovací výbor schválil počet pracovných miest v plánoch pracovných miest inštitúcií a rozpočtové prostriedky navrhnuté Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2020 s týmito výnimkami:

—  Oddiel Európsky parlament, v prípade ktorého sa schvaľujú tieto zvýšenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vyplývajúce zo štatútu poslancov a odloženia vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, o ktorom rozhodla Európska rada 28. októbra 2019: 410 000 EUR v rozpočtovom riadku 1 0 0 0 Platy,  408 000 EUR v rozpočtovom riadku 1 0 0 4 Bežné cestovné výdavky, 12 000 EUR v rozpočtovom riadku 1 0 0 5 Ostatné cestovné výdavky, 900 000 EUR v rozpočtovom riadku 1 0 0 6 Príspevok  na všeobecné výdavky, 6 050 000 EUR v rozpočtovom riadku 1 0 2 Dočasné príspevky, 12 000 EUR v rozpočtovom  riadku 3 2 2 Výdavky na dokumentáciu, 68 000  EUR v rozpočtovom riadku 3 2 4 4 Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín a 1 463 000 EUR v rozpočtovom riadku 4 2 2 Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc;

—  Oddiel Rada, pre ktorý je výsledok z čítania schválený.

Taktiež sú dôsledky automatickej aktualizácie miezd na rozpočet na rok 2020 s platnosťou od 1. júla 2019 (2,0 % namiesto 3,1 %) započítané do všetkých oddielov inštitúcií takto:

 

v EUR

Európsky parlament

-10 922 000

Rada

-3 627 000

Komisia (vrátane dôchodkov)

-52 453 000

Súdny dvor

-3 393 000

Dvor audítorov

-1 380 000

Európsky hospodársky a sociálny výbor

-819 672

Výbor regiónov

-610 000

Európsky ombudsman

-111 000

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

-64 000

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

-3 529 000

Spolu

-76 908 672

V dôsledku toho predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov  10 272,1 milióna EUR, rezerva pod stropom výdavkov v okruhu 5 ostáva na úrovni 729,9 milióna EUR po použití sumy 252,0 milióna EUR z rezervy na kompenzáciu mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017.

Osobitné nástroje: EGF, rezerva na núdzovú pomoc a FSEÚ

Viazané rozpočtové prostriedky pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), rezervu na núdzovú pomoc a pre Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu.

1.4.  Platobné rozpočtové prostriedky

Celkové platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2020 sú na úrovni z návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2020 s týmito úpravami, na ktorých sa dohodol Zmierovací výbor:

1.  najprv sú zohľadnené dohodnuté viazané rozpočtové prostriedky na nediferencované výdavky, v prípade ktorých sa úroveň platobných rozpočtových prostriedkov rovná úrovni viazaných rozpočtových prostriedkov. To zahŕňa dodatočné zníženie poľnohospodárskych výdavkov o 72 miliónov EUR. Tento prístup sa analogicky uplatňuje na príspevok EÚ pre decentralizované agentúry. Celkovo teda ide o zníženie o 156,4 milióna EUR;

2.  Platobné rozpočtové prostriedky na všetky nové pilotné projekty a prípravné akcie navrhnuté Európskym parlamentom sú stanovené na úrovni 25 % príslušných viazaných rozpočtových prostriedkov alebo na úrovni navrhnutej Európskym parlamentom, ak je nižšia. V prípade predĺženia existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií je úroveň platobných rozpočtových prostriedkov tá, ktorá je stanovená v návrhu rozpočtu plus 25 % príslušných nových viazaných rozpočtových prostriedkov, alebo na úrovni navrhnutej Európskym parlamentom, ak je nižšia. Celkovo teda ide o zvýšenie o 35,0 milióna EUR;

3.  Úpravy v týchto rozpočtových riadkoch sú schválené ako výsledok vývoja vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na diferencované výdavky:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena platobných rozpočtových prostriedkov

NR 2020 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2020

Rozdiel

1.1.31

Horizont 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Zabezpečenie dostatočných dodávok bezpečných a vysokokvalitných potravín a ďalších biovýrobkov

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Zlepšenie prístupu k rizikovému financovaniu na účely investovania do výskumu a inovácie

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Zlepšenie podmienok celoživotného zdravia a blahobytu

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IMI2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Nástroj pre MSP

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Posilnenie výskumu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Vedúce postavenie v informačných a komunikačných technológiách

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Zlepšenie podmienok celoživotného zdravia a blahobytu

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Podpora inkluzívnych, inovačných a reflexívnych európskych spoločností

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Podpora bezpečných európskych spoločností

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Akcie Marie Skłodowskej-Curie — Vytváranie, rozvoj a transfer nových zručností, znalostí a inovácií

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Podpora bezpečných európskych spoločností

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Výskumný a vzdelávací program Euratomu

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom — Jadrové štiepenie a radiačná ochrana

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Činnosti priameho výskumu Euratomu

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Vzdelávanie, odborná príprava a šport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblasti európskej mládeže a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Podporovanie excelentnosti v činnostiach vyučovania a výskumu v európskej integrácii prostredníctvom činností programu Jean Monnet na celom svete

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Zamestnanosť a sociálna inovácia (program EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress – podpora vývoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, ako aj právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie — Zlepšiť prístup k financovaniu a jeho dostupnosť pre právnické a fyzické osoby, najmä tých, ktorí sú pracovnému trhu najvzdialenejší, a pre sociálne podniky

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Energetika

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Ďalšia integrácia vnútorného energetického trhu a cezhraničná interoperabilita elektrických a plynovodných rozvodných sietí

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Zvýšenie bezpečnosti dodávok energie v Únii

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Príspevok k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Doprava

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Odstránenie prekážok, zlepšenie interoperability železníc, vytvorenie chýbajúcich prepojení a skvalitnenie cezhraničných úsekov

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Zabezpečenie udržateľných a efektívnych dopravných systémov

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Iné akcie a programy

 

 

-200 000

26 02 01

Postupy udeľovania a zverejňovania zmlúv na verejné dodávky, práce a služby

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Akcie financované na základe výhradných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

 

 

-1 200 000

02 03 01

Fungovanie a rozvoj vnútorného trhu s tovarom a so službami

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Určenie a realizácia politiky Únie v oblasti elektronických komunikačných služieb

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (osobitné dodatočné pridelenie prostriedkov)

 

 

3 000 000

04 02 64

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Životné prostredie a ochrana klímy (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Znižovanie emisií skleníkových plynov v Únii

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Zvyšovanie odolnosti Únie proti zmene klímy

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Lepšie riadenie a informovanie v oblasti klímy na všetkých úrovniach

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Kreatívna Európa

 

 

6 000 000

09 05 01

Podprogram MEDIA — Nadnárodné a medzinárodné pôsobenie a propagovanie nadnárodnej cirkulácie a mobility

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Posilnenie finančnej kapacity MSP a malých a veľmi malých organizácií v európskych kultúrnych a kreatívnych sektoroch a podpora tvorby politiky a nových obchodných modelov

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Podprogram Kultúra — Podporovanie cezhraničných akcií a propagovanie nadnárodnej cirkulácie a mobility

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Práva, rovnosť a občianstvo

 

 

1 200 000

33 02 01

Zaistenie ochrany práv a posilnenie postavenia občanov

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Predchádzanie katastrofám a pripravenosť na katastrofy v rámci Únie

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Európa pre občanov

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Európa pre občanov — Posilňovanie pamiatky a rozširovanie kapacity občianskej účasti na úrovni Únie

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Akcie financované na základe výhradných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimediálne akcie

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Turecko – Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Turecko – Podpora hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Životné prostredie a zmena klímy

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Udržateľná energetika

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Zlepšovanie spoľahlivosti volebných postupov najmä prostredníctvom volebných pozorovateľských misií

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Iné akcie a programy

 

 

2 000 000

13 07 01

Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Spolu

 

 

72 294 857

1.5.  Rezervy

Rezervy v rozpočte na rok 2020 sú stanovené v súlade s návrhom rozpočtu zmeneným opravným listom č. 1/2020 s výnimkou rozpočtových článkov 13 06 01 (Fond solidarity Európskej únie) a 18 03 02 (Európsky podporný úrad pre azyl – EASO), pre ktoré sú príslušné rezervy zrušené.

1.6.  Poznámky k rozpočtu

Pokiaľ nie je inak výslovne určené v predchádzajúcich odsekoch, návrhy Európskeho parlamentu alebo Rady na zmenu textu rozpočtových poznámok sú schválené s výnimkou tých, ktoré sa týkajú rozpočtových riadkov uvedených v nasledujúcich tabuľkách:

—  Rozpočtové riadky, v prípade ktorých návrhy na zmenu predložené Európskym parlamentom sú schválené so zmenou, ktorú navrhla Komisia vo svojom liste o vykonateľnosti.

Rozpočtový riadok

Názov

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

19 05 01

Spolupráca s tretími krajinami na presadzovanie a podporovanie záujmov Únie a spoločných záujmov

21 02 07 03

Ľudský rozvoj

21 02 08 01

Občianska spoločnosť v oblasti rozvoja

21 07 01

Spolupráca s Grónskom

—  Rozpočtové riadky, ku ktorým sa schvaľuje príslušná poznámka k rozpočtu predložená v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2020.

Rozpočtový riadok

Názov

02 04 03 01

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

06 01 04 01

Podporné výdavky na Nástroj na prepájanie Európy (NPE) — Doprava

07 02 06

Európska environmentálna agentúra

08 02 03 03

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

08 02 03 05

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

08 02 07 33

Spoločný podnik v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály (BBI) — Podporné výdavky

09 02 01

Určenie a realizácia politiky Únie v oblasti elektronických komunikačných služieb

13 04 61 01

Kohézny fond — Operačná technická pomoc

21 01 04 05

Podporné výdavky na nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (INSC)

32 04 03 01

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

—  Rozpočtové riadky, ku ktorým sa schvaľuje príslušná poznámka k rozpočtu predložená v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom s týmito zmenami.

Rozpočtový riadok

Názov

04 03 02 01

Progress – podpora vývoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, ako aj právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok

Zmeniť text takto:

- podporovať tvorbu pracovných miest, zamestnanosť mladých ľudí a bojovať proti chudobe podporou väčšej sociálnej konvergencie prostredníctvom projektu Sociálna značka dôstojných pracovných miest z hľadiska stabilných zamestnaneckých a sociálnych práv, podpory prijateľného zamestnávania mladých ľudí a boja proti chudobe presadzovaním sociálnej konvergencie.

08 02 03 01

Zlepšenie podmienok celoživotného zdravia a blahobytu

Zmeniť text takto:

Táto činnosť je zameraná na celoživotné zdravie a blahobyt pre všetkých, vysoko kvalitné a hospodársky udržateľné systémy zdravotnej starostlivosti, v ktorých je zdravotná starostlivosť viac personalizovaná, a tým aj účinnejšia, ako aj na príležitosti vytvárania nových pracovných miest a rast v odvetví zdravotníctva a s ním súvisiacich odvetviach. V tomto smere sa činnosti zamerajú na účinnú podporu zdravia a prevenciu chorôb (napr. pochopenie rozhodujúcich faktorov zdravia, vytváranie lepších preventívnych vakcín). Osobitná pozornosť bude venovaná rodovým a vekovým charakteristikám zdravia. Okrem toho sa bude klásť dôraz na riadenie, liečbu a vyliečenie ochorení (najmä liekmi, ktoré sú väčšmi personalizované), vrátane boja proti rakovine, zdravotného postihnutia a obmedzenej funkčnosti (napr. prenosom poznatkov do klinickej praxe a inovačných akcií uplatniteľných na rôznych úrovniach, lepším využitím údajov o zdraví, nezávislého života a života s pomocou). Okrem toho sa vyvinie úsilie na zlepšenie rozhodovacieho procesu pri prevencii a liečbe, na určenie a podporu šírenia osvedčených postupov v sektore zdravotnej starostlivosti a na podporu integrovanej starostlivosti a rozsiahleho využívania technických, organizačných a sociálnych inovácií, vďaka ktorým najmä staršie osoby či osoby so zdravotným postihnutím budú môcť zostať aktívne a nezávislé. Napokon sa pri vykonávaní činností bude uplatňovať prístup citlivý z rodového hľadiska, v rámci ktorého sa okrem iného uzná pozícia žien v odvetví formálnej i neformálnej zdravotnej starostlivosti.

08 02 03 03

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

Doplniť tento text:

Pozornosť sa venuje pomoci pri odstraňovaní rozdielov v oblasti výskumu a inovácií v Európe bez toho, aby boli ohrozené kritériá excelentnosti.

08 02 08

Nástroj pre MSP

Zmeniť text takto:

V súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú pre tento rozpočtový článok k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky vo výške 72 000 000 EUR v nadväznosti na zrušenia viazanosti uskutočnené v roku 2018 v dôsledku celkového alebo čiastočného nevykonania výskumných projektov.

09 04 02 01

Vedúce postavenie v informačných a komunikačných technológiách

Doplniť tento text:

Toto by mohlo zahŕňať ďalšie výskumné práce v oblasti vývoja európskych internetových vyhľadávačov.

09 04 03 02

Podpora inkluzívnych, inovačných a reflexívnych európskych spoločností

Zmeniť text takto:

Cieľom druhej výzvy je „prispievať k pochopeniu európskej intelektuálnej základne a kultúrneho dedičstva: jej histórie a mnohých európskych i mimoeurópskych vplyvov, a tým získať inšpiráciu pre náš dnešný život“, ako aj uľahčovať prístup k tomuto kultúrnemu dedičstvu a jeho využívanie vrátane budúceho cloudu pre európske kultúrne dedičstvo.

32 04 03 01

Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

Doplniť tento text:

Pozornosť sa venuje pomoci pri odstraňovaní rozdielov v oblasti výskumu a inovácií v Európe bez toho, aby boli ohrozené kritériá excelentnosti.

32 02 77 12

Prípravná akcia — Vytvorenie komplexnej podpory pre transformujúce sa uhoľné regióny a regióny s veľkými emisiami uhlíka

Doplniť tento text:

—  zriadenie tímu naprieč GR na účely a) identifikácie oblastí možných synergií politík/programov Únie s cieľom zaručiť najúčinnejšiu finančnú a politickú podporu po roku 2020, b) pomoci regiónom (celoštátnym a miestnym orgánom) s vypracovaním udržateľných stratégií prechodu tým, že sa budú poskytovať cielenejšie nástroje na výmeny najlepších postupov medzi regiónmi, a to vrátane komplexných plánov zameraných na nízkouhlíkovú reindustrializáciu;

—  zmenu zamerania existujúcich fór zúčastnených strán vrátane sociálneho dialógu a dialógu s občianskou spoločnosťou vo všeobecnosti na diskusiu o vytvorení spravodlivej transformácie a hospodárskych stratégií;

—  poskytnutie dodatočnej finančnej podpory nad rámec existujúcich systémov financovania bez toho, aby sa prerozdeľovali prostriedky z iných programov, na vytvorenie regionálnych/miestnych plánov spravodlivej transformácie na uhlíkovú neutralitu EÚ do roku 2050 v najpostihnutejších regiónoch a komunitách. Z dodatočných prostriedkov by sa mali podporovať aj existujúce alebo budúce územné/komunitné projekty, ktoré sú založené na účasti dotknutých pracovníkov a komunít prostredníctvom konzultácií a posilnením postavenia;

—  posilniť platformu pre uhoľné regióny prechádzajúce transformáciou a jej sekretariát (zriadenú na základe prípravnej akcie v roku 2018 a naďalej uskutočňovanú v roku 2019) s cieľom dosiahnuť klimatické ciele EÚ a splniť záväzky EÚ v rámci Parížskej dohody a zároveň zaistiť spravodlivú energetickú transformáciu, pri ktorej sa nezabudne na uhoľné regióny, poskytnutím väčšieho rozpočtu v roku 2020 a rozšírením rozsahu činnosti o:

—  ďalšiu technickú pomoc a vytváranie kapacít v uhoľných regiónoch a regiónoch EÚ s veľkými emisiami uhlíka v oblastiach ako príprava stratégie, vytvorenie projektu, financovanie projektu a stimulácia súkromných investícií (v marci 2019 sa na iniciatíve EÚ zúčastnilo 20 pilotných regiónov v porovnaní so štyrmi regiónmi v roku 2017);

—  spoluprácu s členmi a pozorovateľmi Energetického spoločenstva na tému „uhoľné regióny prechádzajúce transformáciou“ prostredníctvom organizovania regionálnych kontaktov v rámci spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami a medzinárodnými partnermi;

—  rozvoj sociálneho rozmeru Platformy pre uhoľné regióny prechádzajúce transformáciou pri využití najlepších postupov sociálnej inovácie: získavanie nových zručností a zvyšovanie úrovne zručností pracovníkov, ako aj programy pre mladých ľudí a pre baníkov na dôchodku.

34 02 01

Znižovanie emisií skleníkových plynov v Únii

Doplniť tento text:

Pokiaľ ide o integrované projekty, zohľadní sa distribučný prvok pri výbere projektov na uľahčenie geografickej rovnováhy. Toto má len orientačný charakter a neznamená to, že členský štát má zabezpečené finančné prostriedky či pridelené prostriedky.

34 02 02

Zvyšovanie odolnosti Únie proti zmene klímy

Doplniť tento text:

Pokiaľ ide o integrované projekty, zohľadní sa distribučný prvok pri výbere projektov na uľahčenie geografickej rovnováhy. Toto má len orientačný charakter a neznamená to, že členský štát má zabezpečené finančné prostriedky či pridelené prostriedky.

34 02 03

Lepšie riadenie a informovanie v oblasti klímy na všetkých úrovniach

Doplniť tento text:

Pokiaľ ide o integrované projekty, zohľadní sa distribučný prvok pri výbere projektov na uľahčenie geografickej rovnováhy. Toto má len orientačný charakter a neznamená to, že členský štát má zabezpečené finančné prostriedky či pridelené prostriedky.

Znamená to, že návrhy Európskeho parlamentu ani Rady na zmenu nemôžu zmeniť ani rozšíriť rozsah platného právneho základu ani zasahovať do administratívnej autonómnosti inštitúcií, a že opatrenie možno financovať z dostupných zdrojov.

1.7.  Rozpočtová nomenklatúra

Schvaľuje sa rozpočtová nomenklatúra navrhnutá Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2020 vrátane nových pilotných projektov a prípravných akcií so zohľadnením týchto úprav.

Rozpočtový riadok podľa čítania v EP

Okruh

Názov/nový názov

Nový rozpočtový riadok

Nový okruh

02 04 77 08

1a

Pilotný projekt — Odolnosť letectva voči rušeniu globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) preťažením (jamming) a kybernetickým hrozbámpredstieraním identity (spoofing)

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Pilotný projekt — Udeľovanie environmentálnej značky pre letectvo / Demonštračný projekt na zavedenie dobrovoľného systému environmentálnej značky v letectvena základe ekologického portálu Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Pilotný projekt – Prepojenie mestskej mobility s infraštruktúrou leteckej dopravy

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Pilotný projekt — Revitalizácia cezhraničných nočných vlakov

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Pilotný projekt — Kapacity pre ekologizáciu európskych námorných prístavov

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Pilotný projekt — Inteligentná mestská mobilita prostredníctvom autonómnych vozidiel

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Pilotný projekt – BEST Kultúra: Program na podporu kultúrnej rozmanitosti v európskych zámorských regiónoch

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Pilotný projekt – Štúdia uskutočniteľnosti európskeho registra majetku v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Prípravná akcia – Financovanie, vzdelávanie, inovácia a patentovanie pre kultúrny a kreatívny priemysel (FVIP pre KKP)

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Prípravná akcia — Ochrana židovských cintorínov Európy: proces úplného mapovania spojený s výskumom a monitorovaním a jednotlivé návrhy na ochranu s odhadom nákladov

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Prípravná akcia — Vytvorenie komplexnej podpory pre transformujúce sa uhoľné regióny a regióny s veľkými emisiami uhlíka

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Prípravná akcia — Naučiť ostrovy ako vypisovať verejné obstarávania na projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Prípravná akcia — Posilnenie spolupráce v súvislosti s opatreniami v oblasti zmeny klímy medzi obcami v rámci EÚ a mimo nej vytvorením identity vidieka v rámci dohovoru primátorov a starostov

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1b

Pilotný projekt – Databáza energetických spoločenstiev – Monitorovanie a podpora energetických spoločenstiev v EÚ

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Pilotný projekt – Zapájanie spoločností do energetickej transformácie

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Pilotný projekt — Inkluzívna dostupnosť internetových stránok pre osoby s kognitívnym postihnutím (inkluzívnosť internetu: prístup pre všetkých)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Prípravná akcia — Posudzovanie údajných rozdielov v kvalite výrobkov predávaných na jednotnom trhu

33 04 77 07

1a

2.  Vyhlásenia

2.1  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k financovaniu EASO

Európsky parlament a Rada berú na vedomie zámer Komisie preskúmať požiadavky na financovanie Agentúry Európskej únie pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2020, keď sa prijme legislatívny návrh z 12. septembra 2018 na posilnenie kapacít operačnej podpory agentúry.

Európsky parlament a Rada sa zaväzujú zaoberať sa možnou žiadosťou o zvýšenie príspevku EÚ pre agentúru EASO v roku 2020, ktorá si môže vyžadovať presun schválený rozpočtovým orgánom alebo návrh opravného rozpočtu, s náležitým ohľadom na jej naliehavosť.

2.2.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k platobným rozpočtovým prostriedkom

Európsky parlament a Rada pripomínajú, že z hľadiska vykonávania je potrebné zabezpečiť plynulý priebeh platieb vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom na záväzky, aby sa zabránilo akejkoľvek abnormálnej úrovni nezaplatených faktúr na konci roka.

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby naďalej podrobne a aktívne monitorovala vykonávanie programov na roky 2014 – 2020 (najmä v oblasti podokruhu 1b a rozvoja vidieka). Na tento účel vyzývajú Komisiu, aby včas predložila aktualizované číselné údaje o stave plnenia a odhadoch, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky na rok 2020.

Ak z číselných údajov vyplynie, že rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2020 nestačia na pokrytie potrieb, Európsky parlament a Rada vyzvú Komisiu, aby čo najskôr predložila vhodné riešenie, okrem iného opravný rozpočet, s cieľom umožniť rozpočtovému orgánu prijať včas všetky potrebné rozhodnutia pre oprávnené potreby. Európsky parlament a Rada v relevantných prípadoch zohľadnia naliehavosť záležitosti. Pre Radu by to mohlo znamenať skrátenie osemtýždňovej lehoty na rozhodnutie, ak to považuje za potrebné.

2.3  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú, že zníženie nezamestnanosti mladých ľudí zostáva vysokou a spoločnou politickou prioritou, a na tento účel opätovne potvrdzujú svoje odhodlanie čo najlepšie využiť dostupné rozpočtové zdroje na jej riešenie, a najmä prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby pozorne sledovala trend vykonávania tejto iniciatívy a predložila správu do 30. júna 2020.

Ak by Komisia vo svojom posúdení potvrdila, že je potrebné zintenzívniť iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Komisia súčasne predloží návrh opravného rozpočtu, ktorým sa osobitné rozpočtové prostriedky pridelené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí zvýšia o 50 miliónov EUR.

Rada a Európsky parlament sa zaväzujú urýchlene spracovať každý takýto návrh opravného rozpočtu na rok 2020, ktorý Komisia predloží.

2.4.  Jednostranné vyhlásenie Komisie k iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Zvýšenie osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí si vyžaduje technickú zmenu všeobecného nariadenia.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa bude táto zmena striktne obmedzovať na úpravy potrebné na zahrnutie dodatočných prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a nebude mať žiadny vplyv na vykonávanie politiky súdržnosti.

2.5.  Jednostranné vyhlásenie Komisie k priblíženiu sa k cieľu, ktorým je 20 % výdavkov súvisiacich s klímou počas rokov 2014 – 2020

Komisia bude podrobne monitorovať plnenie rozpočtu v priebehu roka 2020. V prípade nedostatočného plnenia v príslušných okruhoch Komisia predloží príslušné rozpočtové návrhy na prípadné posilnenie výdavkov súvisiacich s klímou.

Posledná úprava: 5. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia