Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2929(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0200/2019

Arutelud :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Hääletused :

PV 28/11/2019 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0073

Vastuvõetud tekstid
PDF 126kWORD 46k
Neljapäev, 28. november 2019 - Strasbourg
Kuuba ja Jose Daniel Ferreri juhtum
P9_TA(2019)0073RC-B9-0200/2019

Euroopa Parlamendi 28. novembri 2019. aasta resolutsioon Kuuba ja José Daniel Ferreri juhtumi kohta (2019/2929(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kuuba kohta, eriti 17. novembri 2004. aasta resolutsiooni Kuuba kohta(1), 2. veebruari 2006. aasta resolutsiooni ELi seisukoha kohta Kuuba valitsuse suhtes(2), 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni Kuuba kohta(3), 11. märtsi 2010. aasta resolutsiooni meelsusvangide kohta Kuubal(4), 5. juuli 2017. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta(5), ja 15. novembri 2018. aasta resolutsiooni(6),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Kuuba vahelist poliitilise dialoogi ja koostöö lepingut, mis allkirjastati 2016. aasta detsembris ja mida kohaldatakse ajutiselt alates 1. novembrist 2017,

–  võttes arvesse 9. septembril 2019. aastal Havannas toimunud ELi ja Kuuba ühisnõukogu teist kohtumist,

–  võttes arvesse teist ametlikku ELi ja Kuuba vahelist inimõigustealast dialoogi, mis toimus ELi ja Kuuba poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu raames 3. oktoobril 2019 Brüsselis,

–  võttes arvesse Kuuba inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist, mille ÜRO Inimõiguste Nõukogu korraldas 2018. aasta mais,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti (ICCPR) ning muid rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid lepinguid ja vahendeid,

–  võttes arvesse piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 10. detsembril 1984. aastal ja millega Kuuba on ühinenud,

–  võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, millele Kuuba on alla kirjutanud,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A.  arvestades, et 1. oktoobril 2019 peeti meelevaldselt ilma süüdistust esitamata kinni opositsioonierakonna Kuuba Isamaaline Liit (UNPACU) juht José Daniel Ferrer ja tal ei lastud vähemalt 72 tunni jooksul kellegagi ühendust võtta;

B.  arvestades, et Kuuba ametivõimud on teda tema rahumeelse poliitilise tegevuse tõttu rohkem kui kümne aasta jooksul korduvalt vangistanud, ahistanud ja hirmutanud; arvestades, et 2018. aastal hoiti teda kümme päeva üksikvangistuses;

C.  arvestades, et 2. novembril 2019 õnnestus José Daniel Ferreril salaja välja saata kiri, milles ta teatas, et kinnipidamise ajal on teda piinatud ja väärkoheldud, tema elu on ohtu seatud ja talle ei ole antud piisavat arstiabi; arvestades, et Ferreri perekonnalt 15. novembril 2019. aastal saadud teabe kohaselt hoitakse teda Santiago de Cuba linnas asuva Aguadorese vangla kartseris; arvestades, et 7. novembril 2019 sai Ferreri abikaasa oma mehega paariks minutiks kohtuda ja ta kinnitas, et mehe tervis on kriitilises seisus, kuna ta on alustanud näljastreiki ja on muu hulgas ka selle tõttu kaotanud poole oma kehakaalust;

D.  arvestades, et mitme valitsusvälise organisatsiooni andmetel on Kuubas peale tema veel ligikaudu 120 poliitvangi; arvestades, et Kuubas kiusatakse taga, peetakse meelevaldselt kinni või hoitakse vangis paljusid sõltumatuid ajakirjanikke, rahumeelseid teisitimõtlejaid ja inimõiguste kaitsjaid, kes on enamasti demokraatliku opositsiooni liikmed, nagu José Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Orlando Zapata Tamayo, Eliecer Bandera Barrera, Edilberto Ronal Azuaga ja Roberto de Jesús Quiñones Haces;

E.  arvestades, et 28. oktoobril 2019 suri Armando Sosa Fortuny – kõige kauem kinni peetud Kuuba poliitvang, kes veetis vangis 43 aastat; arvestades, et Kuuba ametivõimud ei nõustunud teda tema tervise halvenemisest hoolimata vabastama;

F.  arvestades, et rahvusvaheliste inimõiguste standardite kohaselt tuleb vahistatud või kinni peetud isikut vahistamise ajal teavitada selle põhjustest ning tuua ta viivitamata kohtuniku ette;

G.  arvestades, et Kuuba valitsuse tegevus on vastuolus 2016. aastal allkirjastatud Euroopa Liidu ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu artikli 1 lõikega 5 ja artikliga 22, milles Kuuba valitsus kohustub austama ja edendama inimõigusi;

H.  arvestades, et 5. juulil 2017 andis Euroopa Parlament poliitilise dialoogi ja koostöö lepingule oma nõusoleku; arvestades, et parlament väljendas nõusolekut andes selgelt tõsist muret Kuubas valitseva inimõiguste olukorra pärast ja lisas klausli, mille kohaselt võib lepingu inimõigussätete rikkumise korral peatada;

I.  arvestades, et ELi ja Kuuba vaheline inimõigustealane dialoog, mida juhib ELi inimõiguste eriesindaja, algas 2015. aastal ja selle viies voor toimus 9. oktoobril 2018; arvestades, et 3. oktoobril 2019 pidasid EL ja Kuuba oma teise ametliku inimõigustealase dialoogi; arvestades, et see ei ole veel andnud konkreetseid tulemusi hoolimata Kuuba tagasivalimisest ÜRO Inimõiguste Nõukogusse ajavahemikuks 2017–2019; arvestades, et poliitilisse dialoogi tuleb vahetult ja tõhusalt kaasata ka kodanikuühiskond ja kõik opositsioonilised jõud ilma piiranguteta;

J.  arvestades, et 9. septembril 2019 Havannas toimunud ELi ja Kuuba ühisnõukogu teise kohtumise ajal vahistati meelevaldselt üle 100 aktivisti; arvestades, et EL ei ole sellise tegevuse kohta seisukohta väljendanud ja nii on see ka José Daniel Ferreri juhtumi puhul;

K.  arvestades, et Euroopa Parlament on kolmel korral andnud Sahharovi auhinna mõttevabaduse eest Kuuba aktivistidele: Oswaldo Payá sai auhinna 2002. aastal, Daamid Valges 2005. aastal ja Guillermo Fariñas 2010. aastal; arvestades, et Sahharovi auhinna laureaate ja nende sugulasi ahistatakse ja hirmutatakse ikka veel korrapäraselt ning neid takistatakse riigist lahkumast ja rahvusvahelistel üritustel osalemast;

L.  arvestades, et inimõiguste, vabaduse ning inimeste väärikuse ja huvide kõige parema esindatuse ja kaitstuse tagab demokraatia;

1.  mõistab José Daniel Ferreri meelevaldse kinnipidamise hukka ja nõuab tungivalt, et Kuuba ametivõimud ta viivitamata vabastaksid; nõuab, et José Daniel Ferreril lastaks suhelda tema valitud advokaadiga, et ta saaks hoida ühendust oma perega ja talle võimaldataks juurdepääs kõigile dokumentidele, mis on seotud tema kinnipidamise ja selle väidetavate põhjustega;

2.  mõistab hukka piinamise ja väärkohtlemise, millest José Daniel Ferrer oma kirjas teada andis; tuletab meelde, et Kuuba ametivõimudel on kohustus vältida piinamist ja väärkohtlemist ning tagada kiire ja erapooletu uurimine; nõuab tungivalt, et Kuuba ametivõimud tagaksid José Daniel Ferrerile kiiresti tema soovitud arstiabi ning hügieeninõuetele vastava toidu ja vee pakkumise;

3.  kordab, et on väga mures rahumeelsete teisitimõtlejate, sõltumatute ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate ja poliitilise opositsiooni esindajate jätkuva tagakiusamise, ahistamise ja ründamise pärast Kuubas; nõuab, et selline tegevus kohe lõpetataks ja viivitamata vabastataks kõik poliitvangid ja inimesed, keda peetakse meelevaldselt kinni üksnes sel põhjusel, et nad on kasutanud väljendus- ja kogunemisvabadust; nõuab, et õigus õiglasele kohtumenetlusele ja kohtusüsteemi sõltumatus oleksid paremini tagatud ning et kinnipeetavad saaksid suhelda sõltumatu advokaatiga;

4.  kordab oma üleskutset, et liikmesriigid, Euroopa välisteenistus ja selle delegatsioon Kuubas mõistaksid José Daniel Ferreri ja eespool nimetatud isikute meelevaldse vahistamise kindlalt ja avalikult hukka ning teeksid kõik vajaliku demokraatia ja inimõiguste kaitseks;

5.  peab kahetsusväärseks, et vaatamata poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimisele ei ole demokraatia ja inimõiguste olukord paranenud; nõuab ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepinguga kehtestatud siduvate kohustuste täitmist ja peab sellega seoses vajalikuks selgeid kriteeriume;

6.  rõhutab, et poliitilise dialoogi ja koostöö leping sisaldab lepingu peatamise sätet, mida tuleks inimõigussätete rikkumise korral kohaldada; nõuab seetõttu kindlalt, et Euroopa Liit jälgiks poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu rakendamisel tähelepanelikult inimõiguste ja põhivabaduste austamist Kuubas ning esitaks selle kohta korrapäraseid aruandeid Euroopa Parlamendile; on seisukohal, et José Daniel Ferreri ja teiste poliitvangide vangistamine ja väärkohtlemine on „eriti kiireloomuline juhtum“ lepingu artikli 85 lõike 3 punkti b tähenduses, ning nõuab sellega seoses, et EL kutsuks kokku erakorralise kohtumise;

7.  nõuab, et Kuuba valitsus viiks ellu õigusreformid, et tagada ajakirjandus-, ühinemis- ja meeleavaldusvabadus, ning algataks poliitilised reformid, mis võimaldaksid korraldada vabad, õiglased ja demokraatlikud valimised, mille puhul võetakse arvesse Kuuba rahva suveräänset ja vabalt väljendatud tahet; nõuab tungivalt, et Kuuba valitsus viiks oma inimõiguste poliitika kooskõlla rahvusvaheliste standarditega, mis on kindlaks määratud hartades, deklaratsioonides ja rahvusvahelistes dokumentides, millele Kuuba on alla kirjutanud, ning võimaldaks kodanikuühiskonna ja opositsiooni esindajatel osaleda aktiivselt ja piiranguteta poliitilises ja ühiskondlikus elus; kutsub valitsust üles võimaldama sõltumatutele kohalikele ja rahvusvahelistele inimõiguste vaatlejatele takistamatut pääsu Kuubasse ja esitama kutse ÜRO eriraportööridele, kes tegelevad rahumeelse kogunemise ja väljendusvabaduse õiguse edendamise ja kaitsmisega ning inimõiguste kaitsjate olukorraga;

8.  tuletab meelde, et Kuubas kehtib alates 2003. aastast surmanuhtluse moratoorium; kutsub Kuuba ametivõime üles kaotama surmanuhtluse kõigi kuritegude puhul; nõuab kõikide surmanuhtluse määramise otsuste läbivaatamist, tagamaks et nendel kohtuprotsessidel järgiti rahvusvahelisi standardeid;

9.  kutsub Kuuba ametivõime üles tagama meedia- ja sõnavabaduse, muu hulgas tühistades määruse nr 349, mis piirab kunstilist väljendusvabadust, ning lõpetama sõltumatute ajakirjanike ahistamise ja kinnipidamise; kutsub Kuuba valitsust üles lõpetama veebipõhise tsensuuri ja veebisaitide blokeerimise ning teabele juurdepääsu piiramise;

10.  peab kahetsusväärseks, et mitmelt Euroopa ja Kuuba kodanikuühiskonna organisatsioonilt võeti võimalus osaleda 2. oktoobril 2019 ELi ja Kuuba poliitilise dialoogi ja koostöö lepinguga seotud laiema inimõigustealase dialoogi raames toimunud kodanikuühiskonna dialoogis, kuna Kuuba valitsus keeldus neile luba andmast; nõuab lisaks, et ELi ja Kuuba vahel loodaks institutsionaliseeritud, ametlik, avatud ja avalik dialoog tõeliselt sõltumatu kodanikuühiskonnaga, nagu see on teiste riikide puhul, kellega ELil on koostöölepingud;

11.  kutsub uut komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tunnistama Kuuba valitsuse poliitilise opositsiooni olemasolu ning toetama selle kaasamist ELi ja Kuuba poliitilisse dialoogi; kutsub sellega seoses kõiki liikmesriikide esindajaid üles tõstatama Kuuba kõrgete ametnikega kohtudes inimõigustega seotud küsimusi ning kohtuma Kuubat külastades Sahharovi auhinna laureaatidega, et tagada ELi inimõiguste poliitika järjepidev edendamine nii liidu sees kui ka väljaspool ja tugevdada seeläbi sõltumatu kodanikuühiskonna osalemist;

12.  kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles aktiivselt toetama Kuubas inimõigusi kaitsvaid kodanikuühiskonna rühmi ja isikuid, muu hulgas korraldades vanglakülastusi, vaadeldes kohtuprotsesse ja esinedes avaldustega; palub uuel komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal anda Euroopa Parlamendile aru ELi delegatsiooni poolt seni võetud meetmetest;

13.  kutsub uut komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles nõudma, et Kuuba ametivõimud algataksid pärast aastatepikkust tegevusetust reformid, mis viiksid riigi demokraatliku ümberkujundamiseni kooskõlas poliitilise dialoogi ja koostöö lepinguga; juhib tähelepanu sellele, et praegune olukord Kuubas kahjustab inimõiguste ja demokraatia põhimõtteid, millel leping põhineb;

14.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Kuuba ametivõimud ei ole lubanud Euroopa Parlamendil, parlamendi delegatsioonidel ja mõnel fraktsioonil Kuubat külastada, kuigi parlament andis poliitilise dialoogi ja koostöö lepingule nõusoleku; kutsub ametivõime üles lubama viivitamata riiki sisenemist;

15.  taunib Kuuba valitsuse sekkuvat suhtumist ja nõuab, et valitsus lõpetaks igasuguse sekkumise mitmes Ladina-Ameerika riigis;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Kuuba valitsusele ja rahvusassambleele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, komisjonile, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT C 201 E, 18.8.2005, lk 83.
(2) ELT C 288 E, 24.11.2006, lk 81.
(3) ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 377.
(4) ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 82.
(5) ELT C 334, 19.9.2018, lk 99.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0460.

Viimane päevakajastamine: 5. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika