Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2929(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0200/2019

Rozpravy :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.2

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0073

Prijaté texty
PDF 135kWORD 47k
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg
Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera
P9_TA(2019)0073RC-B9-0200/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. novembra 2019 o Kube, prípad Josého Daniela Ferrera (2019/2929(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kube, najmä na uznesenie zo 17. novembra 2004 o Kube(1), z 2. februára 2006 o politike EÚ voči kubánskej vláde(2), z 21. júna 2007 o Kube(3), z 11. marca 2010 o väzňoch svedomia na Kube(4), z 5. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie(5) a na uznesenie z 15. novembra 2018(6),

–  so zreteľom na dohodu o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a Kubou, ktorá bola podpísaná v decembri 2016 a predbežne sa vykonáva od 1. novembra 2017,

–  so zreteľom na druhé zasadnutie spoločnej rady EÚ – Kuba, ktoré sa konalo 9. septembra 2019 v Havane,

–  so zreteľom na druhý formálny dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Kubou, ktorý sa konal v rámci dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou 3. októbra 2019 v Bruseli,

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Rady pre ľudské práva OSN z mája 2018 týkajúce sa Kuby,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a na ďalšie medzinárodné zmluvy a nástroje týkajúce sa ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1984 a ktorého je Kuba zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorej signatárom je aj Kuba,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 1. októbra 2019 bol opozičný vodca Vlasteneckej únie Kuby (UNPACU) José Daniel Ferrer svojvoľne a bez obvinenia uväznený a najmenej 72 hodín mu bol odopretý akýkoľvek vonkajší kontakt;

B.  keďže kubánske orgány ho pre jeho pokojný politický aktivizmus viac ako 10 rokov väznili, obťažovali a zastrašovali; keďže v roku 2018 bol 10 dní umiestnený v samoväzbe;

C.  keďže pán Ferrer 2. novembra 2019 prepašoval z väzenia list, v ktorom uviedol, že ho mučili a zle s ním zaobchádzali, počas väzby bol ohrozený jeho život a náležitá lekárska starostlivosť mu bola odopretá; keďže podľa informácií, ktoré poskytla jeho rodina 15. novembra 2019, je zadržiavaný vo väzení Aguadores v Santiagu de Cuba, kde bol umiestnený v cele slúžiacej na výkon trestu; keďže 7. novembra 2019 ho jeho manželka niekoľko minút videla a potvrdila, že zdravotný stav Josého Daniela Ferrera je v kritický vzhľadom na to, že stratil polovicu svojej telesnej hmotnosti, čo je tiež dôsledkom hladovky, ktorú začal;

D.  keďže podľa viacerých MVO je José Daniel Ferrer jedným z približne 120 politických väzňov na Kube; keďže mnohí nezávislí novinári, členovia nenásilného disentu a obhajcovia ľudských práv, ktorí sú väčšinou členmi demokratickej opozície, sú na Kube prenasledovaní, svojvoľne zadržiavaní alebo väznení, najmä José Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Orlando Zapata Tamayo, Eliecer Bandera Barrera, Edilberto Ronal Azuaga a Roberto de Jesús Quiñones Haces;

E.  keďže 28. októbra 2019 Armando Sosa Fortuny, najdlhšie zadržiavaný kubánsky politický väzeň, ktorý strávil vo väzení 43 rokov, zomrel; keďže kubánske orgány nesúhlasili s jeho prepustením, a to napriek jeho zhoršujúcemu sa zdraviu;

F.  keďže podľa medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv musí byť každá zatknutá alebo zadržiavaná osoba pri svojom zatknutí informovaná o dôvodoch a musí byť bezodkladne predvedená pred sudcu;

G.  keďže opatrenia kubánskej vlády porušujú ustanovenia článku 1 ods. 5 a článku 22 dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a Kubou, ktorá bola podpísaná v roku 2016 a v ktorej sa kubánska vláda zaväzuje podporovať a zlepšovať ľudské práva;

H.  keďže 5. júla 2017 Európsky parlament udelil súhlas s touto dohodou o politickom dialógu a spolupráci; keďže Európsky parlament v súhlase jednoznačne vyjadril svoje vážne znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských práv na Kube a keďže súhlas obsahuje doložku o pozastavení v prípade porušenia ustanovení v oblasti ľudských práv;

I.  keďže dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Kubou pod vedením osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva sa začal v roku 2015, pričom piate kolo dialógu sa konalo 9. októbra 2018; keďže 3. októbra 2019 EÚ a Kuba usporiadali druhý formálny dialóg o ľudských právach; keďže tento dialóg nepriniesol žiadne hmatateľné výsledky, a to napriek tomu, že Kuba bola opätovne zvolená do Rady OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2017 – 2019; keďže každý politický dialóg musí zahŕňať priamy a intenzívny dialóg s občianskou spoločnosťou a všetkými opozičnými politickými aktérmi, a to bez akýchkoľvek obmedzení;

J.  keďže v čase druhého zasadnutia spoločnej rady EÚ – Kuba, ktoré sa konalo 9. septembra 2019 v Havane, bolo svojvoľne zatknutých viac ako 100 aktivistov; keďže EÚ o týchto opatreniach mlčala a nevyjadrila sa ani k prípadu pána Ferrera;

K.  keďže Európsky parlament udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia kubánskym aktivistom v troch prípadoch: Oswaldo Payá v roku 2002, Ženy v bielom v roku 2005 a Guillermo Fariñas v roku 2010; keďže laureáti Sacharovovej ceny a ich príbuzní sú stále pravidelne obťažovaní a zastrašovaní a je im bránené, aby vycestovali z krajiny a zúčastnili sa medzinárodných podujatí;

L.  keďže ľudské práva, sloboda a dôstojnosť a záujem ľudí sú najlepšie zastúpené a chránené v demokracii;

1.  odsudzuje svojvoľné zadržiavanie Josého Daniela Ferrera a naliehavo vyzýva kubánske orgány, aby ho okamžite prepustili na slobodu; žiada, aby Josému Danielovi Ferrerovi bol poskytnutý prístup k advokátovi podľa vlastného výberu, bol mu umožnený kontakt s jeho rodinou a prístup ku všetkým dokumentom týkajúcim sa jeho zadržiavania a k údajným dôvodom tohto zadržiavania;

2.  odsudzuje mučenie a zlé zaobchádzanie, o ktorom pán Ferrer informoval vo svojom liste; pripomína, že kubánske orgány majú povinnosť predchádzať mučeniu a zlému zaobchádzaniu a zabezpečiť rýchle a nestranné vyšetrovanie; naliehavo vyzýva kubánske orgány, aby poskytli pánovi Ferrerovi okamžitý prístup k lekárskej starostlivosti podľa vlastného výberu a aby zabezpečili zásobovanie vhodnými zdravotne vyhovujúcimi potravinami a vodou;

3.  opakuje svoje vážne znepokojenie nad sústavným prenasledovaním, obťažovaním a útokmi, ktorým sú vystavovaní členovia nenásilného disentu, nezávislí novinári, obhajcovia ľudských práv a politická opozícia na Kube; požaduje okamžité ukončenie tohto konania a prepustenie všetkých politických väzňov, ako aj osôb, ktoré sú svojvoľne zadržiavané len za uplatňovanie slobody prejavu a zhromažďovania; požaduje lepšie záruky týkajúce sa práva na spravodlivý proces a nezávislosti súdnictva, ako aj zabezpečenia toho, aby osoby pozbavené osobnej slobody mali prístup k nezávislému advokátovi;

4.  opakuje svoju výzvu členským štátom, ESVČ a jej delegácii na Kube, aby dôrazne a verejne odsúdili svojvoľné zatknutie pána Ferrera a uvedených osôb a aby podnikli všetky kroky potrebné na obranu demokracie a ľudských práv;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek prijatej dohode o politickom dialógu a spolupráci sa situácia v oblasti demokracie a ľudských práv nezlepšila; požaduje splnenie záväzných povinností stanovených v dohode o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou a žiada, aby sa v tejto súvislosti stanovili jasné kritériá;

6.  pripomína, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci obsahuje ustanovenie o pozastavení dohody, ktoré by sa malo uplatniť v prípade porušenia ustanovení o ľudských právach; trvá preto na tom, aby Európska únia pri vykonávaní dohody o politickom dialógu a spolupráci pozorne sledovala a monitorovala dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd na Kube a aby predkladala Európskemu parlamentu pravidelné správy o tejto otázke; považuje uväznenie Josého Daniela Ferrera a iných politických väzňov a zachádzanie s nimi za „mimoriadne naliehavý prípad“, ako sa uvádza v článku 85 ods. 3 písm. b) dohody, a v tejto súvislosti žiada EÚ, aby vyzvala na naliehavé stretnutie;

7.  žiada, aby kubánska vláda zaviedla právne reformy s cieľom zaručiť slobodu tlače, združovania a demonštrácií a začať politické reformy umožňujúce slobodné, spravodlivé a demokratické voľby, ktoré budú brať ohľad na zvrchovanú a slobodne vyjadrenú vôľu kubánskeho ľudu; naliehavo vyzýva kubánsku vládu, aby uviedla svoju politiku v oblasti ľudských práv do súladu s medzinárodnými normami vymedzenými v chartách, vyhláseniach a medzinárodných nástrojoch, ktorých je Kuba signatárom, a aby umožnila občianskej spoločnosti a opozičným politickým aktérom aktívne a bez obmedzení sa zapájať do politického a spoločenského života; vyzýva vládu, aby umožnila nezávislým domácim a medzinárodným pozorovateľom v oblasti ľudských práv neobmedzovaný prístup na Kubu, aby do pozvaní zahrnula aj osobitných spravodajcov OSN pre podporu a ochranu práva na slobodu pokojného zhromažďovania, prejavu a pre situáciu obhajcov ľudských práv;

8.  pripomína, že na Kube platí od roku 2003 moratórium na výkon trestu smrti; vyzýva kubánske orgány, aby zrušili trest smrti za všetky trestné činy; žiada o preskúmanie všetkých rozsudkov trestu smrti, aby sa zabezpečilo, že sa v rámci týchto súdnych procesov dodržiavajú medzinárodné normy;

9.  vyzýva kubánske orgány, aby zaručili slobodu médií a slobodu prejavu, a to aj zrušením dekrétu č. 349, ktorý obmedzuje slobodu umeleckého prejavu, a aby zastavili obťažovanie a zadržiavanie nezávislých novinárov; vyzýva kubánsku vládu, aby prestala cenzurovať internet a skoncovala s blokovaním internetových sídiel a obmedzovaním prístupu k informáciám;

10.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že viacerým európskym a kubánskym organizáciám občianskej spoločnosti bola odopretá možnosť zúčastniť sa dialógu s občianskou spoločnosťou v rámci širšieho dialógu o ľudských právach dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou, ktorý sa uskutočnil 2. októbra 2019, a to v dôsledku toho, že kubánska vláda odmietla týmto organizáciám udeliť svoj súhlas; ďalej požaduje, aby sa medzi EÚ a Kubou nadviazal inštitucionalizovaný, formálny, otvorený a verejný dialóg so skutočne nezávislou občianskou spoločnosťou, podobne ako v prípade dialógov, ktoré sa zaviedli s krajinami, s ktorými má EÚ dohody o spolupráci;

11.  vyzýva nového VP/PK, aby uznal existenciu politickej opozície voči kubánskej vláde a podporil jej začlenenie do politického dialógu medzi EÚ a Kubou; v tejto súvislosti vyzýva všetkých zástupcov členských štátov, aby počas návštev kubánskych orgánov upozorňovali na obavy v oblasti ľudských práv a aby sa pri návšteve Kuby stretávali s laureátmi Sacharovovej ceny s cieľom zabezpečiť jednotné vnútorné a vonkajšie uplatňovanie politiky EÚ v oblasti ľudských práv, a tak posilniť účasť nezávislej občianskej spoločnosti;

12.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby aktívne podporovali skupiny občianskej spoločnosti a jednotlivcov obhajujúcich ľudské práva na Kube, a to aj prostredníctvom organizovania návštev väzníc, monitorovania súdnych procesov a prostredníctvom verejných vyhlásení; vyzýva nového VP/PK, aby informoval Európsky parlament o opatreniach, ktoré doteraz vykonala delegácia EÚ;

13.  vyzýva nového VP/PK, aby požadoval, aby kubánske orgány po rokoch nečinnosti začali reformy vedúce k demokratickej transformácii krajiny v súlade s dohodou o politickom dialógu a spolupráci; poukazuje na to, že súčasná situácia na Kube oslabuje zásady v oblasti ľudských práv a demokracie, na ktorých je dohoda založená;

14.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že kubánske orgány odmietli povoliť Európskemu parlamentu, jeho delegáciám a niektorým politickým skupinám návštevu Kuby napriek tomu, že Európsky parlament udelil súhlas s dohodou o politickom dialógu a spolupráci; vyzýva orgány, aby okamžite umožnili vstup do krajiny;

15.  odsudzuje intervenčné správanie kubánskej vlády a žiada, aby zastavila všetky zásahy v rôznych krajinách Latinskej Ameriky;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a národnému zhromaždeniu právomoci ľudu Kuby, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, vysokej komisárke OSN pre ľudské práva a vládam členských krajín CELAC.

(1) Ú. v. EÚ C 201 E, 18.8.2005, s. 83.
(2) Ú. v. EÚ C 288 E, 24.11.2006, s. 81.
(3) Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 377.
(4) Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 82.
(5) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 99.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2018)0460.

Posledná úprava: 5. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia